Тема Електронна търговия Определения и влияние върху бизнес дейноститеДата10.02.2018
Размер69.68 Kb.
#56221


Тема 3. Електронна търговия

3.1. Определения и влияние върху бизнес дейностите

Понятието „Електронна търговия” еволюира непрекъснато. В тесен смисъл то представлява Интернет приложение, което използва комуникационния модел TCP/IP за реализиране на електронни операции. В широк смисъл то обхваща всички операции, които се реализират по електронен път чрез Интернет за извършване и поддържане на търговски транзакции. В тази връзка съществуват различни определения за електронна търговия, а именно:

1/ Електронната търговия е непрекъснат цикъл от обработка и обмен на електронни данни, чрез които се осъществява унифицирано и интегрирано информационно осигуряване на участниците в цялостната търговска транзакция, независимо от сферата на дейност, отрасъла, региона, държавата и др.

2/ Електронната търговия е правене на търговия по електронен път , т.е. с електронни средства (разгледани в т. 17.1.), без физическо присъствие на партньорите по сделката и без хартиена документация, придружаваща сключването на сделката.

3/ По смисъла на Закона за електронната търговия, приет в България, тя е предоставянето на услуги на информационното общество, т.е. такива услуги, които обикновено са възмездни и се предоставят от разстояние чрез използването на електронни средства след изрично изявление от страна на получателя на услугата.

4/ Според общоприетото в документите на ООН определение „Електронната търговия е електронен обмен на данни за поддържане на търговски транзакции”. В този смисъл тя влияе върху всички бизнес дейности, придружаващи сключването на една сделка, а именно:

1) Маркетинг, промоции и продажби.

2) Обработване на оферти и заявки.

3) Търговски сделки – поръчване, плащане и доставяне.

4) Финанси и застраховане.

5) Транспорт и снабдяване.

6) Поддържане и развитие на продуктите.

7) Разработване на продукти в сътрудничество с други компании – национални и международни.

8) Предлагане и използване на публични и частни услуги.

9) Осчетоводяване на всички дейности.

10) Администриране на бизнеса – издаване на лицензни разрешения, плащания на мита и такси към банки, здравни осигуровки, медицински застраховки, данъчни отчисления, пенсионни отчисления и др.

11) Разрешаване на юридически спорове – при нарушаване на условията по сделката от страна на купувача и/или продавача.

12/ Автоматизирана продажба на електронни столки и услуги.


3.2. Предимства спрямо физическата търговия

Различни изследователски групи представят различни критерии за сравняване на физическата и електронната търговия, като основните предимства на електронната спрямо физическата търговия са:

1/ Подобряване на стратегическото планиране и проучване на пазарите.

2/ Намаляване на разходите на електронните търговци за реклама (много по-лесно се създават и актуализират електронни каталози в сравнение с печатните материали на луксозна хартия), инфраструктура, складове, магазини, персонал, транспорт, поддържане и др.

3/ Разширяване на достъпа до стоки и услуги – в Интернет е възможно електронните търговци да предлагат изключително широк спектър от продукти, които физически не могат да се поместят в обикновен магазин.

4/ Електронните магазини нямат ограничения за времето и пространството – отворени са 24 часа, 7 дни в седмицата и 365 дни в годината за всеки потребител, който чрез Интернет има достъп до тях.

5/ Оптимизиране на доставките, т.е. реализиране на комплексни поръчки от страна на купувачите и компексни доставки от страна на продавачите– на едно место по единна валута, единен ценови режим, единна поръчка на различни видове продукти от различни производители, доставка по единен комуникационен път (с едно транспортно средство) и др. Крайната цел е намаляване на крайната цена за купувачите, а оттам и повишаване на конкурентноспособността на продавачите.

6/ Потенциални купувачи от целия свят - увеличаване на търсенето и привличането на нови клиенти и осъществяване на евтина възможност за присъствие на международно ниво и за увеличаване на обема на продажбите.

7/ Персонално обслужване на купувачите – история на клиента.

8/ Разширяване и улесняване на достъпа до различни услуги, които са специфични за Интернет – например в туристическия бизнес.

9/ Удобство и бързина при регистрация, по отношение на формата на плащане, при поръчване на стоки и услуги, при проследяване на резултата от поръчките и доставките и др.

10/ Електронно предлагане и доставка на стоки и услуги чрез/на големите компании към/от държавните организации, които са основни участници в този вид търговия по мрежата. Ползите, които стоят зад тази идея, са наличието на по-широк избор от доставчици. Това, от своя страна, ще доведе до по-ниски разходи, по-добро качество, навременна доставка, намалена цена на доставката (напр. документите по транзакцията се свалят директно от мрежата, а не се получават по пощата). Преговорите през Интернет, сключването на договори и общата работа по определянето на специфичните детайли по сделката през мрежата още повече допринасят за спестяването на време и средства и осигуряването на по-голямо удобство. За доставчиците предимствата се изразяват в повече бизнес възможности в глобален план, по-ниска цена за представяне на предложения за доставка, възможност за доставяне на части и евентуално кооперативно доставяне (ако специализираният Web- сайт поддържа форми на сътрудничество). Основният източник на приходи е намаляването на разходите (автоматизирана обработка на предложенията и по-ефективни ценови оферти).

Преобладава мнението, че електронната търговия няма изцяло да измести физическата търговия, а ще се осъществяват възможности за съвместно използване на двата вида търговия.

3.3. Модели за електронна търговия

Ще разгледаме модели за електронна търговия, които се отнасят до приложението „Бизнес към потребител” (В2С):

1/ Електронен магазин (вируален магазин, Интернет магазин) – представлява специализиран Web – сайт, принадлежащ на компания-производител или на търговска фирма и е предназначен за предлагане на стоки и услуги на електронния пазар. Чрез сайта се осъществяват основните бизнес дейности между фирмата-продавач и купувача като избиране на продукти, заявяването им, плащане и проследяване на доставката през Интернет.

2/ Електронен каталог - специализиран Web – сайт, който служи за представяне на оферти на доставчици на стоки и услуги. Клиентът може да избира и анализира предлаганите продукти, като оценява техните характеристики – цени на едро и на дребно, налични количества, срокове и начин на доставка, форма на плащане, срокове на гаранции, следгаранционно обслужване, репутации на фирмите и др.

3/ Електронен търговски център (електронни хали) - с специализиран портален Web – сайт, който представлява съвкупност от електронни магазини и електронни каталози. Съществуват два подхода за обединяване на магазини и каталози в единен център:

а) единна търговска марка – предлагане на различни стоки и услуги на един производител с помощта на един сайт – основната цел отново е редуциране на крайната цена за купувача, когато закупи всички продукти от едно место.

б) оптимизиране на поръчките и доставките – закупуване на различни продукти на различни производители по единен начин, който беше разгледан в т. 19.2.

Електронният търговски център обикновено е собственост на софтуерна фирма, която играе роля на системен оператор и печели от предоставяне на електронни възможности на свои клиенти, като обикновено не участва в работата на магазините. Откриването на електронен магазин от потребител (производител или търговец) към центъра дава на потребителя възможност за намиране на повече потенциални клиенти и намалява издръжката на новооткрития магазин. Клиентът получава удобен и бърз достъп до цялата съвкупност от магазини с единен потребителски интерфейс, механизъм за регистриране, заявяване, плащане и доставяне.

4/ Електронен аукцион (търг) - електронните търгове (в Интернет) предлагат електронен вариант на механизма на наддаването, познат ни от традиционните търгове, като електронният търг е по време (до достигане на определен срок). Тази процедура може да бъде съчетана с мултимедийна презентация на продуктите. Най-често търговете не се ограничават само с тези функции. Възможно е освен тях на потребителите да се предлага възможност за сключването на договор, обслужване на заплащането и доставка. Приходи за организатора и собственика на търга идват от продажбата на технологичната платформа, от транзакционните такси и от реклама. Предимствата за продавачите и купувачите се изразяват в повишена ефективност и спестяване на време, а също така няма необходимост от физическо транспортиране на предмета преди финализирането на сделката. Поради ниската цена става изгодно да се предлагат малки количества стока на ниска стойност, напр. излишъци от продукти. Източниците на изгода за продавача са в намаляването на излишъците от натрупана стока, по-доброто оползотворяване на производствения капацитет, по-редките случаи на невъзможност за продажба. Предимствата за купувачите са изразяват в по-ниски цени на стоките и услугите. Съществуват два основни вида он-лайн аукциони:

А) Английски аукцион – продавачът предлага ниска начална цена на своя продукт и купувачите наддават със или без определена стъпка до достигане на определения срок. При това търгът може да бъде открит или закрит, да се провежда за един или за множество продукти и т.н.

Б) Холандски аукцион - продавачът предлага висока начална цена на своя продукт и купувачите изчакват достигане на определения срок, за да предложат тази цена, без да наддават (при наличие на повече потенциални купувачи е възможно холандският търг да се превърне в английски). Ако продуктът не е продаден, то продавачът намалява цената му и пак очаква клиенти– или се продава, или се изтегля от търга.

5/ Електронна борса – става дума за фондова борса – продажба и закупуване на акции на фирми. Електронната борса прилича на електронен магазин, но се различава от него по динамиката на цените на предлаганите акции – възможна е промяна на цената във всеки момент от времето и изисква незабавна намеса на електронни брокери, което при стоките и услугите не е така често (ако не зависи от курс на валута).

6/ Пазар при трето лице – нов модел, който се ползва от фирми, предоставящи на трето лице да се грижи за присъствието им в Интернет.

7/ Виртуално общество – членовете му предоставят информация в обща среда, като приходите за основоположника са от членска такса и реклама.8/ Доставчик на верига на добавена стойност, брокер и др. модели.
Каталог: sandalski -> Biznes s Internet
Biznes s Internet -> 10. системи за управление на отношенията с клиентите (crm) 10 Определение за crm crm
Biznes s Internet -> Тема 11. Системи за информационен анализ на данни (data mining) 11 Същност на Data Mining
Biznes s Internet -> 12. Системи за съхраняване на данни – Data Warehousing 12 Основи на концепцията Data Warehousing
Biznes s Internet -> Тема Интернет маркетинг Основна функция
Biznes s Internet -> Тема Интернет икономика Основни понятия
Biznes s Internet -> 9. Управление на веригите за доставки scm
Biznes s Internet -> Тема 14. Електронен магазин 14 Същност на електронния магазин Електронният магазин
Biznes s Internet -> 6. Маркетингови информационни системи (мис) Бизнес информационни системи определения, организиране и
Biznes s Internet -> Тема Електронен бизнес Същност и предпоставки За понятието електронен бизнес


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница