Ти си капитанът на скитник у и съдбата му е в твоите ръцестраница1/9
Дата19.06.2017
Размер1.25 Mb.
#23936
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Сред ужасяващия кошмар на Селцианската бездна звездолетът СКИТНИК се озовава от другата страна на Черната дупка и попада в непозната вселена.

ТИ си капитанът на СКИТНИК У и съдбата му е в твоите ръце.

Ще можеш ли да намериш пътя обратно към Земята или ще бъдеш обречен да се носиш из бездните на непознатия Космос завинаги?

За това приключение са ти нужни само две зарчета, молив и гума.

ТИ решаваш кои планети ще посетиш, кой риск ще поемеш и с кои извънземни ще се биеш.

Селекта


БИТКИ БЕЗБРОЙ! ™

Привлечен от кошмарния внхър на Селцианска- та Кухина, звездолетът Скитник се озовава на от- въдната страна на черната дупка и попада, в непоз¬ната вселена. Ти си командирът на Скитник и съд¬бата на кораба е в твоите ръце. Ще успееш ли при срещите си със съществата от чужди планети да откриеш обратния йът към Земята или ти и тво¬ят екипаж ще бъдете обречени завинаги да остане¬те пленници на неизследвания Космос?

Стийв Джаксън, един от създателите на стра- хотната „Работилница за игри“, е авторът на то¬ва вълнуващо приключение сред звездите. В него ще се използуват три начина за водене на бой, ще учас¬твува целият екипаж на звездолета, а победите и пораженията ще се вписва!п в специална Таблица за хода на приключенията. Нужни са ти само две зарчета, молив и гума.

ззшиаджшшр

®ОНН№ОЩ.

Илюстрации: Питър Андрю Джоунс

п

вшваз


Селекта /SK

Бургас 8001 I /ТШ%1 1 Й.к.655 Тел./факс: 056 31456 УуУ


Със

зтщттш 'мшнипк

Издателска къща СЕЛЕКТА слага началото на своята нова поредица

БИТКИ БЕЗБРОЙ! ™

Подготви се за мисията си!

Ти си командирът на зВездолета Скитник. Този кораб е гордостта на звездната флота. Оръжията и защитните му системи са много no-съвършени от тези на останалите кораби от флотата, а екипажът му е от първокласни спе¬циалисти.

Преди да потеглите на пътешествието, ти трябва да си изясниш кои са силните и слабите качества на членове¬те на екипажа, както и на теб самия като командир на звез- долета, Предварително трябва да знаеш също така, че при преминаването през черната дупка някои оръжия и защит¬ни системи на кораба ще претърпят повреди.

Най-напред трябва да определиш стартовите си пози¬ции, които се вписват в Таблицата за хода на приключени¬ята. Необходими са ти две зарчета и молив, но преди да започнеш да попълваш резултатите в Таблицата, може би е по-добре да й направиш фотокопие, за да можеш да я из¬ползуват и друг път. Съществува много малка вероятност още от първия опит да успееш да намериш обратния път към Земята.

Правилата за бой между кораби, ръкопашен бой и бой с бластери (лазерни пистолети) са дадени в самия ход на прик¬люченията, за да можеш да започнеш играта колкото е въз- можно по-скоро. Когато попаднеш в ситуация, която изиск¬ва водене на бой, ще получаваш точни указания за раздела, в който са описани правилата за водене на боя. А сега прос¬то трябва да хвърлиш зарчетата, за да определиш стар¬товите си позиции и да ги впишеш 8 Таблицата.

За стартовите позиции на зВездолета:

Хвърли едното зарче. Към полученото число прибави 6 и впиши резултата в графата „Оръжейна мощ“. Когато ти се наложи да стреляш по вражески кораби, за да ги улучиш, ще трябва да хвърлиш зарчетата така, че да получиш по- нисък резултат от стартовото число за „Оръжейна мощ“.

Хвърли едното от зарчетата. Към полученото число прибави 12 и впиши резултата в графата „Мощ на предпаз¬ните екрани“. Когато вражески кораб улучи звездолета ти при стрелба, ще трябва да намалиш точките за мощта на


STARSHIP TRAVELLER Copyright © Steve Jackson, 1983

Селекта


Бургас 8001 П.К. 655

ТелУфакс: 056 31456

Първо издание на български език ©1992

Всички права'Запазени

Превод © Малина СавоВа, 1992 Редактор: Васил Антонов

Книжно тяло и подвързия: „АБАГАР“ - Ямбол Корица: „Понтика принт“ - Бургас

Водене на бой

Само служителите от охраната на твоя кораб прите¬жават истински способности за водене на бой. Тях би тряб¬вало да избираш, когато се налага да се води ръкопашен бой или бой с бластери. Останалите членове на екипажа също биха могли да се сражават, но трябва да имаш предвид, че техните основни умения са в други области. Ако по някаква причина член на екипажа, който не е служител от охраната, трябва да се бие с твоите врагове, следва да намалиш три точки от неговото число за „Способности“. Това правило се отнася само за Компютърния специалист, за Лекарката и за Бордовия инженер. То не се отнася за теб като Коман¬дир на kopai6a. Твоите умения да водиш бой са равностойни на останалите ти професионални способности, както би следвало да бъде, когато става дума за истински герой.

Късмет

Съдбата на всеки истински герой зависи в голяма сте¬пен от неговия шанс. В таблицата за хода на приключени¬ята има графа за твоя „Късмет“. Хвърли едното зарче, при¬бави към полученото число 6 и впиши резултата в табли¬цата. Независимо от това дали наричаш своя Късмет Божа воля или висша Сила, той ще играе съществена роля в хода на приключенията, които ти предстоят.Телепортиране на повърхността на планетите

Когато приближиш с кораба си някоя планета, ще ти бъде предоставена възможност, ако желаеш, да се телепор- тираш на нейната повърхност. Понякога можеш да слизаш предпазните си екрани. След няколко такива попадения та¬зи мощ значително ще намалее, а ако корабът ти бъде улу¬чен, когато мощта на предпазните екрани е била сведена go i нула, той ще бъде унищожен от попадението.

Стартовите позиции на теб й екипажа ти:

Играчите участвуват в предстоящите приключения съ- образно стартовите си точки за „Способности" и „Издръж¬ливост“. Под „Способности“ се разбира подготовката на всеки един от специалистите в съответната област. Това включва например знанията на Компютърния специалист за работа с изчислителната техника, медицинските познания на Лекарката, бойните умения на Офицера по охраната, тво-' ето умение да управляваш и да вземащ решения като Ко- мандир на звездолета.

В таблицата за хода на приключенията има графи за всеки член от екипажа на звездолета: Командир, Компютъ¬рен специалист, Лекарка, Началник на охраната, Бордови uU* j женер, както и двама Войници за охрана. Стартовите пози¬ции на всеки член от екипажа се определят чрез следните пресмятания:

Хвърли едното зарче. Към полученото число прибави 6. Впиши получения резултат като стартово число за „Спо¬собностите“ на съответния член на екипажа.

Хвърли двете зарчета. Към сбора на получените числа прибави 12. Впиши получения резултат като стартово чис¬ло за „Издръжливост" на съответния член на екипажа.

От получените стартови числа вече можеш да се ори¬ентираш за възможностите на всеки един от екипажа ти. Колкото по-високо е стартовото число на съответния спе-1 циалист, толкова по-успешно той ще може да се справя със задачите си.

ga cu възстанови 2 точки от Издръжливостта при напус¬кането на планета, която сте посетили. Посочените по-го¬ре дВе Възможности могат да се използуват само в случай, че титулярната Лекарка е сред екипажа на кораба. Ако тя загине, Издръжливостта не може да се възстановява по по¬сочените начини. По Време на приключенията числото за Из¬дръжливост на всеки член на екипажа не може да нараства над неговото стартово число за Издръжливост.

Загуба на офицер или на войник от охраната

Ако по време на приключенията някой от офицерите или войник от охраната загине или бъде загубен, трябва да го заличиш от списъка на екипажа си и по-нататък той не може да участвува, функциите му се поемат от негов за¬местник. Твое задължение е да определиш стартовите по¬зиции на този новоназначен член от екипажа и да ги впи¬шеш в таблицата за хода на приключенията. Стартовото число за „Способностите“ на новоназначения ще бъде с 2 точки по-малко от това на офицера, който си загубил, тъй като се предполага, че винаги един: заместник е по-малко способен от титуляра. Стартовото число за „Издръжли¬вост“ на новоназначения се определя по познатия вече на¬чин, т.е. хвърляш двете зарчета и към сбора от числата им прибавяш 12.

Новоназначеният не може да бъде телепортиран на пла¬нетите, а също така не може да участвува и при операции, за които се изисква да избереш членове от екипажа, които да те придружават. Предполага се, че това е последният човек, когото можеш да назначиш за изпълнение на опреде¬лени задачи, поради което не можеш да си позволиш да рис¬куваш живота му. Той може да бъде използуван само за обик¬новени задачи (т.е. задачи, за които в текста не се посоч¬ват варианти за избор). Ако новоназначеният заместник е Лекар, неговото присъствие може да се използува за възс¬тановяване Издръжливостта на .ранени“ членове от екипа¬жа при напускането на посетена планета (вж. раздела „Въз¬становяване на Издръжливостта“ по-горе). При това поло¬жение при напускането на планетата можеш да прибавяш, само по една точка към Издръжливостта на всеки.

сам, нолце има случай, когато ще получаваш указание да взе¬меш със себе си двама или трима души от своя екипаж. Ко¬гато имаш такава възможност, ти можеш да избираш само хора, които са включени в списъка на екипажа ти и данните им са попълнени в Таблицата за хода на приключенията. (Изборът ти ще бъде ограничен и от някои допълнителни условия, посочени в параграф „Загуба на офицер“ по-долу.) Твоят Компютърен специалист ще решава проблеми от на¬учен характер, Лекарката ще се грижи за здравето на еки¬пажа, Бордовият инженер притежава знания в областта на механиката и геологията, а Началникът на охраната и не¬говите войницц ще. се бият за защитата на кораба. ' Преди да пристъпиш към телепортиране на дадена пла¬нета, трябва да направиш списък на членовете на екипажа, които си избрал да те придружават. Необходимо е да пом¬ниш, че докато си на повърхността на планетата, можеш да разчиташ само на този състав.

Възстановяване на .Издръжливостта“

На някои планети може да бъдеш въвлечен в битки или в някаква друга ситуация, при която точките за „Издръж¬ливост“ на теб и твоя екипаж да бъдат ликвидирани. Съ¬ществуват два начина, чрез крито Издръжливостта може да бъде възстановена. Единият е да попаднеш на планета с високо развита медицина, която позволява възстановяване' на Издръжливостта, При тези случаи ще получаваш конк¬ретни указания в текста. Освен това всеки член от екипа¬жа ти, вписан в таблицата за хода на приключенията, може

ЗВЕЗДОЛЕТ


ОРЪЖЕЙНА МОЩ

МОЩ НА ПРЕДПАЗ¬НИТЕ ЕКРАНИ
БЕЛЕЖКИ

КЪСМЕТ


ТАБЛИЦА ЗА ХОДА НА ПРИКЛЮЧЕНИЯТА

ЕКИПАЖ


КАПИТАН

СПОСОБНОСТИ ИЗДЬРЖЛИВОСТ

КОМПЮТЪРЕН СПЕЦИАЛИСТ

СПОСОБНОСТИ:^ ИЗДЬРЖЛИВОСТ

ЛЕКАР

СПОСОБНОСТИ * ИЗДЬРЖЛИВОСТБОРДОВИ ИНЖЕНЕР

СПОСОБНОСТИ* ИЗДЬРЖЛИВОСТ

НАЧАЛНИК НА ОХРАНАТА

СПОСОБНОСТИ ИЗДЬРЖЛИВОСТ

ПЪРВИ СТРАЖ ВТОРИ СТРАЖ

СПОСОБНОСТИ ИЗДЬРЖЛИВОСТ СПОСОБНОСТИ ИЗДЬРЖЛИВОСТ

* Извади три точки от Способности за водене на бой
£\ Ш0&

Началото на твоите приключения наближава!

Стартовите позиции, които ти вече вписа в Таблица¬та за хода на приключенията, определят силните и слаби¬те страни на всеки член от екипажа ти, на звездолета и на теб самия като Командир на този кораб. На този етап не е необходима повече информация за тези стартови числа. Всичко ще бъде обяснявано в хода на приключенията.

И така, в приключенията, които ти предстоял, ти си Командирът на звездолета Скитник, изгубен В непозната вселена. От твоите способности като Командир на кораба зависи дали ти и твоят екипаж ще видище отново някога Земята. Предстои ти, увлечен от вихъра на притеглянето на черна дупка, да попаднеш в непозната част от Космоса. Единственият начин, по който можеш да се върнеш обрат- но на Земята, е да намериш друга подходяща черна дупка* в Космоса и да прекараш успешно кораба през нея.

Вече всичко е готово. Заеми мястото си на командния пулт и се приготви за приключенията, които те очакват.

Тревога!


>>>

От пулта за управление на звездолета Скитник нап¬регнато следиш екрана на монитора. От двигателния сек¬тор са ти докладвали, че поради претоварване спирачните двигатели са блокирали и скоростта непрекъснато нараст¬ва с 10 процента. Вперил си поглед в скоростомера и виж¬даш как индикаторът преминава границата за безопасност и се приближава към зоната, обозначаваща пренатоварване на кораба. Натискаш бутона за връзка с двигателния сек¬тор, защото ти е необходима повече информация...

Новините не Са добри. Причината за повредата не е би¬ла установена и ще са необходими около 13 минути за про¬верка на системата, за да може да се направи пълен анализ.

Насочвате се към Селцианската Кухина - една от из¬вестните черни дупки. Бихте могли да я избегнете, но тво¬ят Компютърен специалист има друга идея. Той предлага да минете с кораба покрай страховитото гравитационно притегляне на черната дупка, като се надява, че гравита- ционната сила ще ви помогне да намалите скоростта си при отдалечаването от нея. Предложението си струва да бъде изпробвано, но опитът може да бъде успешен само ако се постигне съвършена точност в навигацията...

При навлизането в граВитационното поле на Селцианс¬ката Кухина ти рязко обръщаш кормилото надясно и Впер- Ваш очи в скоростомера. С облекчение констатираш, че опи¬тът се развива успешно. Увеличението на скоростта спада от 10 на 5 процента, на нула, на - 5 процента!

Екипажът ти реагира с радостни викове, но ти про¬дължаваш напрегнато да следиш скоростомера. Ускорение¬то е вече 15 процента, 25 процента и продължава да пада. ЗВездолетът е засмукан от вихъра на Селцианската Кухина! Натискаш червения сигнален бутон за тревога и заповяд¬ваш на целия екипаж да затегне предпазните колани. ЗВез¬долетът започва да се тресе и да вие при стремителното ускоряване към вътрешността на черната дупка. Не можеш да направиш нищо, за да предотвратиш бедата, която ви е сполетяла.

Мощна експлозия разтърсва звездолета и ти, заедно с целия екипаж, загубваш съзнание. Преминаваш на 256.

успяло да установи контакт с твоя кораб и той ти разказ¬ва за особеностите на Териалците. Разбираш, че децата уп¬равляват живота на Териал. Те се раждат с необикновена интелигентност и способности и веднага след раждането се назначават на отговорни постове. При порастването си децата оглупяват и стават неспособни да изпълняват за¬дачите си, поради което ги заменят с по-малки.

Разказваш на Лаф за ситуацията, в която си попаднал и той те слуша със съчувствие. Може би той ще успее да ти помогне да намериш проход към твоята галактика. Ако искаш да опиташ тази възмоЯтост, преминаваш на 148. Той ти обяснява също така, че при тях медицината е много нап¬реднала и че може да ти помогне, да възстановиш напълно Издръжливостта на членовете от екипажа. Ако предпочи¬таш този вариант, преминаваш на 85. Като отплата за по¬мощта или „лечението“ той иска да го заведеш на борда на звездолета и да му предоставиш пълна техническа инфор¬мация за оръжейните и защитните системи на кораба. Ако преценяваш, че цената за помощта е твърде висока, можеш да му откажеш и да се върнеш на борда (преминаваш на 120).

5

МъкМол те обвинява в нарушаване териториите на Конфедерацията и те обявява за свой пленник. Той ти на¬режда да следваш кораба му до близката звездна база. Ако си съгласен да му се подчиниш, преминаваш на 15. Ако отка¬жеш да бъдеш пленен, преминаваш на 143.6

Определяш курса и забавяйки скоростта си, корабът достига до черната дупка. След като внимателно си уточ¬нил ъгъла на навлизането и скоростта, ти повеждаш звез¬долета към мрака. Усещаш, че корабът се понася от огром- ната гравитационна сила и даваш нареждане на екипажа да затегне предпазните колани. Изведнъж корабът се накланя напред и започва бързо да набира скорост. Силата на грави- тационното притегляне е толкова голяма, че ти и целият ти екипаж загубвате съзнание. Преминаваш на 339.

Наближаваш синята планета и се установяваш на ор¬бита около нея. Скенерите на звездолета показват, че пла¬нетата е населена и че повърхността й е облагородена от интелигентни същества, което те кара да предположиш, че. на планетата има добре организирано общество.

Опитваш различни радио честоти за връзка и след мал¬ко на екрана се появява образът на непознато същество. То е хуманоид, облечен в някаква униформа. Съществото е сла¬бо, с голяма глава с крушоподобна форма и с кокалести пръс¬ти. То се представя като Ай-Абейл, Първи Офицер от Наци- оналното правителство на Джолсьн 3. Ти, от своя страна, обясняваш ситуацията, в която си попаднал и го уверяваш, че не си враждебно настроен. Той те кани, но само теб, да се телепортираш и да го посетиш в неговия офис.

Ще се телепортираш ли, за да посетиш планетата (преминаваш на 222) или ще му благодариш за поканата, но ще продължиш пътуването (преминаваш на 41)?

3
При точното попадение на бластера животното нада- • ва силен рев и с трясък се строполява мъртво. Свързваш се с кораба и даваш нареждане убитото животно да бъде те- лепортирано на борда. От него екипажът ще си осигури хра¬ната за известно време. Сега можеш да потърсиш някаква растителност за храна (преминаваш на 236) или да продъл¬жиш на лов за други животни (преминаваш на 173).

4

Детето те завежда в една сграда, в която седят ня¬колко други деца. При влизането ти те надават възторжен вик. Твоят водач те оставя да разговаряш с децата, а той отива 8 друго помещение и след малко се връща, придружа¬ван от ново дете, което се представя като Лаф. Обясняваш му, че си много изненадан как едно толкова малко дете еТВоята Лекарка не е запозната с анатомията на тези същества! и не е в състояние да направи каквото и да е, без да използува лабораторията сй на борда на кораба. Някои от заболяванията напомнят болести, разпространени на Зе¬мята, поради което могат да се направят предположения за основното лечение, което следва да се приложи. Преми¬наваш на 210.

8

Тръгваш към вратата, сякаш имаш намерение да се ка¬чиш в превозното средство. В момента, когато минаваш покрай чуждопланетните, даваш знак на останалите и три¬мата едновременно ги нападате. Опитът ви за атака е на¬пълно безрезултатен, тъй като трите същества са изклю¬чително сипни физически Те ви повалят на земята, но дока¬то падаш, ти успяваш да свалиш шлема на единия. Той ос¬тава вцепенен на мястото си, в твърде неестествена поза, сякаш някой внезапно му е прекъснал захранването. Водачът им грабва от ръцете ти шлема и го поставя обратно щ мястото му. В този момент обездвиженото същество се съживява отново. Разбираш, че съпротивата е безсмислена при такива противници и решаваш да се подчините на запо¬ведта и да се качите в превозното средство.Твоето откритие обаче може да се окаже много полез¬но за намирането на начин за освобождаване от тези КаБе- Не-та, както се наричат те. Ако избереш определен начин на действие, ще имате възможност да изявите своите Спо¬собности. Съществува голяма вероятност знанията ти да ти помогнат да вземеш правилното решение. Можеш да на¬малиш с 2 точки резултата от хвърлянето на зарчето, ко¬гато играеш срещу Способности, белязани с две звездички. (**). (Тази възможност ще ти се изясни по-добре, когато му дойде времето.) Преминаваш на 317.

9

Твоят Компютърен специалист не може да предложи никакво решение. Трябва да се възползуваш от услугите на Командира Дом (преминиаваш на 221) или на бордовия ком¬пютър (преминаваш на 299).ИдВа mu наум една идея: да използуват максмалния ка¬пацитет на бластера и да стреляш по скалата, докато тя, се нажежи до побеляване. Надяваш се, че по този начин ще те забележат от звездолета.

Стреляш по скалата и изчакваш, докато бластерьт ти се изтощава напълно. Най-после с облекчение забелязваш, че започваш да се дематериализираш. След малко се озоваваш в кабината за телепортиране. Планът ти е успял и ти от¬ново заемаш мястото си на командния пулт, за да опреде¬лиш по-нататъшния курс на звездолета. Преминиаваш на 27.

15

Следваш Ганзиджитците в продължение на няколко ча¬са, докато накрая скенерите на кораба ти засичат малък кръгъл обект. Пред теб се появява голяма конструкция, на¬подобяваща колело, която бавно се върти. Ганзиджитците съобщават за своето пристигане. Проследявайки техния раз¬говор, ти разбираш, че пред теб е космическата станция Лор-Джамил. МъкМол отново се свързва с теб и ти дава ука¬зания за кацане.Качваш се на станцията и изчакваш, докато той про¬верява истинността на историята ти. След известно вре¬ме забелязваш, че корабът на Ганзиджитците напуска стан¬цията. Вероятно това означава, че си освободен, забравен, или са се отказали да се занимават с теб. Решаваш да на¬пуснеш кораба и да огледаш космическата станция. Преми¬наваш на 157.

16

С помощта на дългообхватните скенери изследваш кос¬мическото пространство пред себе си. В обсега им попада малка звезда, около която обикалят планети и образуват слънчева система. Можеш да се насочиш нататък (преми- * наваш на 180). Ако не желаеш, можеш да увеличиш докрай мощността на двигателите и да се устремиш по-нататък в безкрайния Космос (преминаваш на 93).10

Хвърли двете зарчета. Ако сборът на двете получени числа е равен на числото за късмета ти или е по-голям от! него, преминаваш на 123. Ако полученият сбор е по-малък от числото за късмета ти - преминаваш на 154.

11

Вече си отново на командния пулт и уточняваш курса на звездолета. Пред теб има две планети. Можеш да се насочиш към голямата червена планета (премини на 329), към синята планета (премини на 2), или към бързо движещата се то'жа, която показва признаци на живот (преминиаваш на 92).


Стражата намира твоята история за твърде неправдо¬подобна. Прекъсват те по средата на изречението и енергич¬но те избутват навън в коридора. Преминаваш на 78.13

Приземяваш се на планетата и се оглеждаш наоколо. Край теб вилнее гръмотевична буря и се излива пороен дъжд. Стъпил си на скалисто място, което се издига на няколкос¬тотин метра над нещо, което прилича на село. Три чуждоп- ланетни същества, вероятно селяни, се мотаят на разсто¬яние около половината път до селото, но в момента на тво¬ето появяване те се стряскат и се обръщат, за да те ви¬дят. Съществата изглеждат странно. Те са тантурести, с дълги вратове и къси, набити крака. Едно от съществата се обръща и с клатушкащо се подтичване се насочва към селото. Другите две тръгват към теб с насочени напред оръжия - дълги заострени пръчки. Можеш:

- да ги изчакаш да приближат - преминаваш на 115

- да тръгнеш към тях, за да ги посрещнеш по средата на пътя - преминаваш на 25

- да хукнеш към селото - превАшаваш на 179.

Tu u членовете от екипажа ти, които те придружават, се нахвърляте върху животните. (Те се наричат Скуини.) Превилата за водене на ръкопашен бой ще намериш в 342, но преди да се запознаеш с тях, отбележи си този номер, тъй като ще трябва отново да се върнеш тук.


Първи Скуин Втори Скуин Трети Скуин

Способности

8

78

Издържливост

16

18

18


Ако те придружават и други членове от екипажа, можеш да им наредиш да нападнат някое от животните. Те, от своя страна, ще атакуват само ако бъдат нападнати. 'Цзябва да успеете да убиете поне едно от животните, за да можете да осъществите връзка с кораба. Убитото животно може да се телепортира на кораба по всяко време. Можете да вземете плячката със себе си, когато се прибирате на кораба. Преми¬ни на 311, когато се телепортирате на звездолета.

23

Продължаващ да се движиш по дефилето, а наоколо се виждат само скали. Портативният ти скенер не открива нищо интересно под тях. Изкачваш се нагоре по склона и отново те връхлита бушуващият вятър и те обгръщат об¬лаци от прах. Решаваш да се телепортираш обратно на ко¬раба. Преминаваш на 84.24

Твоят Компютърен специалист изказва предположени¬ето, че след като твоето съзнание е попаднало в тялото на дар-вилианец, някъде в твоето тяло трябва да се е по¬местило неговото съзнание. Ако това е така, може би ако повториш пътуването си през капсулата за телепортация и попаднеш на същото място, ти би могъл да откриеш къде се намира това друго тяло. Смяташ ли, че идеята е добра? Ако да, премини на 81, за да провериш какво ще излезе. В противен случай можеш да поискаш мнението на Командира на чуждопланетните същества (преминаваш на 221) или да се обърнеш за помощ към бордовия компютър (преминаваш на 299).
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница