Уеб Медия Груп” ад регистрационен документстраница4/6
Дата23.07.2016
Размер0.51 Mb.
1   2   3   4   5   6

5. Организационна структура


На следващата организационна схема е представена структурата на „Уеб Медия Груп” АД към момента на изготвяне на настоящия регистрационен документ.

Новите сайтова www.international.bg и www.money.bg се включват в структурата на Уеб Медия Груп на нивота на другите основни звена, като www.news.bg и www.topsport.bg.


Към датата на изготвяне на този регистрационен документ „Уеб Медия Груп” АД няма дъщерни дружества.

6. Имущество, производствени единици и оборудване


Към 31.12.2006 г. дълготрайните активи на дружеството възлизат на 974 000 лв. в това число описаните по-горе уеб сайтове, апортирани в неговия капитал при учредяването му закупения през отчетния период софтуер и хардуер.

7. консолидирани финансови отчети


Към датата на актуализация на този регистрационен документ „Уеб Медия Груп” АД не изготвя консолидирани финансови отчети.

 1. Резултати от дейността, финансово състояние и перспективи

1. Резултати от дейността


През 2006 г. приходите от дейността на дружеството са нарастнали спрямо предходния период в резултат на:

- подобрение, оптимизация и усъвършенстване на цялостния продукт.

- повишаване на ценовите равнища на предлаганите услуги и достигането им до средните за този пазар.

- увеличаване на националната аудитория в българския интернет.


2. Ликвидност и капиталови ресурси


Ликвидност

Определящ мотив в управленското поведение на мениджърския екип е интереса на акционерите.В тази връзка, действията по планиране на капиталовите ресурси и източниците на финансиране са били добре обмисляни с цел минимизиране на финансовия риск.

През 2006 г. входящите парични потоци възлизаха на 1041 хил. Лв. в това число 1021 хил. лв. от вътрешни източници и 20 хил. лв. от външни източници.

В подкрепа на това са данните от следващата таблица.

Стойностите на показателите за ликвидност са следнте:


Показатели

2006

2005


Работен капитал-х.лв

520

685 хил.лв.

Коеф.на Обща ликвидност

5,86

8,21

Коеф.на бърза ликвидност

3,56

5,68

Коеф.на финансова автоном.

13,96

15,69

Задължения към СК

0,07

0,06

Коеф.на задлъжнялост

0,07

0,06

Финансов лост

1,07

1,06

Данните красноречиво показват балансирано управление на финансовите ресурси. Коефициентите за обща и бърза ликвидност показват, че дружеството е в състояние във всеки момемнт да покрие вземанията на краткосрочните кредитори с наличните бързоликвидни активи. Коефициентът на задлъжнялост показва, че финансирането на стопанската дейност се извършва със собствени средства на дружеството.

3. Основни тенденции. Планове от съществено значение

3.1. Основни тенденции


Най-важният резултат в процесите на развитие на интернет пазара в България е нарастването на аудиторията. То е резултат от два съществени фактора:

 • Технологичен: изместването dial-up начина на свързване от LAN-мрежите и ADSL за обикновените потребители и кабелния интернет за компаниите;

 • Икономически: компютрите станаха достъпни за много голяма част от населението.

Проучванията на аудиторията показват и друга много важна промяна: непрекъснато се променя качеството на потребителите. В аудиторията постоянно навлизат нови потребители от всички основни канали – офиси, домашни компютри, учебни заведения и клубове. В същото време първото поколение тийнейнджъри е „пораснало”, излязло от клубовете, за да навлезе в реалния бизнес. Тази генерация, заедно с по-късно влезлите по-възрастни потребители, вече формира ядро от около 40% от цялата аудитория в България, която използва интернет като основно средство за работа, комуникация и информация. Прогнозата е, че тази група ще нараства средно с по над 100 000 годишно за следващите 7-8 години.

Доколкото една от основните функции на интернет е да бъде канал за пренос на новини и информация, се наблюдава развитие и в сайтовете, които действат като интернет медии. Отбелязва се ръст в аудиторията им, който е повлиян от регистрираното общо нарастване на броя на интернет потребителите в България. Общият извод, който може да се направи за интернет медиите в страна е, че са нискобюджетни, работят с малки екипи, използват разнообразни, но най-вече чужди източници и като цяло са на едно и също сравнително ниско информационно и технологично равнище. Това е основната причина въпреки нарастващия потенциал на аудиторията нито една от интернет медиите да не е успяла да се превърне в национално значима.

За да стане това и за да отговори на високите критерии и изисквания на аудиторията на настоящия етап от развитието й, уеб медиата се нуждае от:


 • марка

 • история

 • завоюван пазарен дял (както по отношение на аудиторията, така и по отношение на рекламата)

 • сериозно изследване на аудиториите в интернет, включително на тези, които предстои да влязат в мрежата

 • нови технологии

 • развитие на информационните формати

 • бази данни, архиви от новини, коментари, снимки, статистики и т.н.

 • екипи – репортери, редактори, анализатори, коментатори, IT специалисти, маркетингови специалисти и други

 • рекламна и PR политика и стратегия, съобразени със състоянието на пазара в момента и промените, които ще настъпят в краткосрочен план.

Емитентът смята, че притежаваните от него сайтове в максимална степен се доближават до пазарните тенденции и изискванията на съвременната аудитория, а именно:

 • утвърдени марки

 • 10-годишна история

 • сериозен пазарен дял от пазара на интернет услуги и реклама

 • месечна аудитория към края на 2006 г. за сайтовете от групата е към 2 000 000 души и продължава да нараства

 • собствен софтуер и хардуер за интернет приложенията и за около 30 работни станции

 • 7-годишен архив от новини и статистика за вътрешна и външна политика, икономика, култура, финанси и 3-годишен архив от спортни новини и статистика

 • 30-членен екип от подготвени кадри – редактори, репортери, IT специалисти, анализатори, мениджъри и др.

 • функциониращ отдел за маркетинг, реклама и PR.

На основата на общите тенденции в развитието на интернет пазара, спецификите на аудиторията и капацитета на поддържаните собствени марки, „Уеб Медия Груп” АД е разработило своите планове за развитие и средносрочната си инвестиционна програма.

3.2. Планове от съществено значение


Корпоративната мисия на „Уеб Медия Груп” АД е да изгради група от национално значими медии в интернет пространството и да поддържа дългосрочно и устойчиво развитие в управлението на капитала с цел увеличаване на стойността на акциите и дохода на една акция за своите акционери.

За постигането на тази мисия емитентът си поставя следните цели: • Да създаде обща интернет платформа за предоставяне на широка гама от информационни интернет услуги

 • Да постигне на национален обхват

 • Да заеме сериозни позиции на бързоразвиващия се рекламен пазар в интернет

 • Да увеличи рязко обема на платени информационни услуги в интернет

Конкретните стъпки, които емитентът възнамерява да предприеме, за да постигне своите цели, са залегнали в средносрочната му инвестиционна програма. Програмата включва четири основни етапа, от които първият е приключил, а следващите се раализират и ще бъдат изпълнени до края на 2007 г.:

Основа на бъдещите намерения са завършените до средата на 2006 година най-важни модули от системата: • Редакторски модул

 • Презентационен модул

 • Модул за управление на права за достъп до административен интерфейс

 • Модул за оторизация на крайните потребители

 • Модул за кеширане на публични страници

 • Модул за импортиране на съществуващи данни

 • Модул за цензуриране

 • Модул за проверка на правопис (Spellcheck)

Междувременно още през април бе завършено „пренаписването” на topsport.bg, а през юни на news.bg. Двата сайта мигрираха базите си от данни върху новата платформа без сериозни сътресения и веднага започнаха да бележат ръст в посещаемастта.

В следствие на внедряването на новия софтуер, на подобрената функционалност на сайтовете, на новия хардуер и не на последно място на подобрения дизайн още до края на годината и двете медии реализираха ръст в аудиториите си с над 40% спрямо предходната година. Този процент би бил значително по-голям, ако обновените медии бяха факт от самото начало на годината.
През втората половина на годината усилията на компанията бяха насочени към изграждането на два нови продукта описани в проспекта на дружеството: money.bg (сайт за икономически новини, анализи, коментари и статистики) и international.news.bg (в проспекта по името portal.news.bg – сайт за политически, икономически, културни, спортни и други новини от България на английски език). Двата продукта бюха завършени в рамките на календарната година и стартираха успешно.
На 17-ти ноември 2006 година Уеб Медия Груп получи най-високата награда за уеб сайт в България в три от категориите на конкурса за БГсайт на Българската уеб асоциация – за новини, за спорт и за икономика.

Оценка на разходите, съобразно намеренията на дружеството за неговото развитие са:
Поради закъснялото (по административни причини) усвояване на средствата от първичното публично предлагане, което се осъществи на практика през октомври 2005 г., инвестиционната програма се измести с около шест месеца напред във времето
3.3. Прогнози за текущата финансова година


 • Основни предположения, на базата на които са направени прогнозите:

  • Увеличаване на капацитета за обслужване на потребители до 500 000 души дневно.

  • Осигуряване на най-търсените услуги в интернет пространството посредством една платформа.

  • Осигуряване на пълно информационно обслужване на потребителите посредством една платформа.

  • Диверсификация на услугите посредством стартиране на нови сайтове/услуги.

  • Диверсификация на целевите групи посредством представяне на платени и безплатни услуги.

  • Нарастване на общата аудитория на сайтовете на емитента до 3 000 000 посещения месечно до края на 2007 г. вследствие на увеличения капацитет на техническия център и нарастването на интернет аудиторията като цяло.

  • Увеличаване на пазарния дял на Дружеството на пазара на интернет реклама и услуги до 5-6%.

 • Фактори, които влияят на реализирането на направените прогнози

  • Фактори, върху които Съветът на директорите на емитента може да оказва влияние:

Това са всички фактори, свързани с техническото изпълнение на средносрочната инвестиционна програма, а именно: назначаване, обучение, квалификация и преквалификация на екип от специалисти; осигуряване на софтуер, техника и оборудване, които да позволят ефективност и качество на работата, както и увеличаване на капацитета на обслужване на интернет потребители; структуриране и изпълнение на такава рекламна и PR-политика, която в максимална степен да допринесе за изпълнението на стратегическите цели на емитента; прилагане на динамичен и съвременен модел на организационно управление.

  • Фактори, върху които Съветът на директорите на емитента не може да оказва влияние:

Това са всички външни фактори, вследствие на които могат да възникнат промени в икономическата среда, в която емитентът работи, а именно: промяна в нагласата или благосъстоянието на потребителите; наличие на нелоялна конкуренция; въвеждане на нови регулаторни механизми, които да затруднят или забавят предвижданата от емитента инвестиционна програма.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница