Уеб Медия Груп” ад регистрационен документстраница1/6
Дата23.07.2016
Размер0.51 Mb.
#2887
  1   2   3   4   5   6

Уеб Медия Груп” АД регистрационен документ – 31.12.2006 г.Уеб Медия Груп” АДРЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ

АКТУАЛИЗАЦИЯ КЪМ 31.12.2006 Г.
Регистрационният документ съдържа цялата информация за „Уеб Медия Груп” АД, която е необходима за вземане на инвестиционно решение, включително основните рискове, свързани с дружеството и неговата дейност. В интерес на акционерите и инвеститорите е да се запознаят с актуализирания регистрационен документ и с документа за предлаганите ценни книжа, преди да вземат инвестиционни решения.

Членовете на Съвета на директорите на дружеството, носят отговорност за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в актуализирания регистрационен документ, съответно за част от информацията в него.


март 2007 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:


I.Данни за членовете на Съвета на директорите, консултантите и одиторите на Дружеството. Отговорност за изготвяне на регистрационния документ 4

1. Данни за членовете на Съвета на директорите 4

2. Данни за основните банки, инвестиционни посредници и правни консултанти. Данни за правните консултанти по тази емисия 4

3. Данни за одиторите на емитента 5

4. Лица, отговорни за актуализирането на регистрационния документ 5

II.ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ 5

1. Систематизирана финансова информация 5

1.1. Приходи от основна дейност 5

1.2. Печалба/загуба от основна дейност 6

1.3. Нетна печалба/загуба от дейността 6

1.4. Нетна печалба/загуба за периода на акция 6

1.5. Сума на активите 6

1.6. Акционерен капитал 6

1.7. Брой акции 6

1.8. Дивидент на акция 6

2. Рискови фактори 6

2.1. Специфични рискове, свързани с дейността на Дружеството, и методи за управлението им 7

2.2. Рискове за акционерите на Дружеството 8

2.3. Общи (систематични) рискове 9III.Информация за дружеството 11

1. Данни за емитента, историческа справка и развитие 11

2. Важни събития в развитието на емитента за последните 3 финансови години 11

3. Преглед на направените инвестиции 11

4. Преглед на дейността 12

4.1. Развитие на интернет в България 12

4.2. Представяне на дейността на www.finance.news.bg, www.news.bg, www.topsport.bg, www.money.bg. 13

4.3. Информация за приходите 15

4.4. Данни за конкурентоспособността 16

5. Организационна структура 17

6. Имущество, производствени единици и оборудване 17

7. консолидирани финансови отчети 18

IV.Резултати от дейността, финансово състояние и перспективи 18

1. Резултати от дейността 18

2. Ликвидност и капиталови ресурси 18

3. Основни тенденции. Планове от съществено значение 19

3.1. Основни тенденции 19

3.2. Планове от съществено значение 20

3.3. Прогнози за текущата финансова година 214. Прогнозна финансова информация 22

4.1. Прогнозни приходи за 2007 година 22

4.2. Прогнозни разходи за 2007 година 22

V.Членове на управителните и на контролните органи, висш ръководен състав и служители 23

1. Информация за членовете на Съвета на директорите на „Уеб Медия Груп” АД 23

2. Информация за дейността на управителните и на контролните органи 26

3. Възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2006 г., изплатени от емитента 26

4. Информация за служителите 26

5. Информация за притежавани акции на емитента 27

6. Акционери със значително участие. Сделки със свързани (заинтересувани) лица 27

7. Лица, притежаващи пряк контрол в общото събрание на емитента 27

8. Лица, притежаващи непряк контрол в общото събрание на емитента 27

9. Информация за сделки със свързани лица 27

10. Значително участие на експерти/консултанти, отговорни за изготвянето на регистрационен документа, в капитала на Дружеството 28

VІ. Финансова информация 28

2. Продажби зад граница 28

Дружеството има продажби зад граница – абонаменти и реклама. 28

3. Информация за висящи дела 28

4. Дружествена политика по отношение разпределянето на дивиденти 28

Годишното отчетно общо събрание на акционерите на Дружеството приема решение за разпределние на неговата печалба при спазване на изискванията на чл.247а от Търговския закон. Дружеството не е разпределяло дивиденти. 28

5. Описание на съществените промени във финансовото и търговското състояние на емитента, настъпили след публикуване на финансов отчет (годишен или междинен) 28

VІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 28

1. Данни за акционерния капитал на емитента 28

1.1. Размер на капитала 28

1.2. Брой акции на емитента 29

1.3. Размер на вноските 29

1.4. Номинална стойност 29

1.5. Брой акции в обращение 29

1.7. Притежание на собствени акции 29

3. Информация за устава на емитента 29

3.1. Информация за акциите 29

3.2. Права на миноритарните акционери 29

3.4. Липса/наличие на по-рестриктивни разпоредби в устава на Дружеството 304. Договорни отношения на емитента 31

5. Дялови участия на емитента 31

6. Централен ежедневник 31

7. Допълнителна информация 31


Инвеститорите, проявяващи интерес към акциите на „Уеб Медия Груп”, могат да получат безплатно копие на актуализирания регистрационен документ, както и допълнителна информация, лично или на посочен от тях електронен адрес всеки работен ден между 9:30 и 17:00 ч. на адреса на управление на „Уеб Медия Груп” АД:

София, СО – район „Витоша”,

бул. „Братя Бъкстон” №40

лице за контакти: Емил Атанасов

тел. (02) 930 55 61, 930 55 20

факс: (02) 955 59 25

e-mail: eatanasov@wmg.bg

Уеб Медия Груп” АД предупреждава инвеститорите, че инвестирането в ценни книжа е свързано с определени рискове. Специфичните за дейността на Дружеството рискови фактори са описани подробно в Раздел ІІ (Основна информация), т. 2 (Рискови фактори), стр. 6 и следващите от този документ.


  1. Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница