В ъ п р о с н и к за семестриален изпит по база от данни”, специалност кст модул основи на базите от данниДата29.01.2018
Размер43.77 Kb.
В Ъ П Р О С Н И К

за семестриален изпит по "БАЗА ОТ ДАННИ”, специалност КСТ
Модул 1. ОСНОВИ НА БАЗИТЕ ОТ ДАННИ

1.1. Бази от данни и тяхното приложение

Автоматизирани информационни системи с база от данни. Предметна област. Потребители на базите от данни. База от данни и система с база от данни.1.2. Базов подход при създаване на информационни системи

Подходи при изграждане на информационните системи. Базов подход. Дефиниция за база от данни. Системи за управление на базите от данни (СУБД). Дефиниция за СУБД. Сервизни средства на СУБД.1.3. Ограничения за съответствие между предметната област и проектираната за нея система с база от данни

Ограничение за съответствие на обектите и данните за тях. Ограничение за различимост на обектите и данните. Ограничение за съответствие на процесите и процедурите. Ограничение за независимост на реалните процеси от моделиращите ги процедури. Ограничение за структурна и функционална отвореност на системата с база от данни.1.4. Модели на данните

Понятие за модел на данните. Приложимост на моделите на данните.1.5. Мрежов и йерархичен модел на данните

Компоненти на мрежовия и йерархичния модел на данните. Типове на записите. Отношение. Диаграма на Бахман.1.6. Релационен модел на данните

Основни понятия: релации и таблици, кортежи, атрибути, домейни, кардиналност и степен. Фундаментални свойства на релациите. Операции над релационните данни. Образи на данните.1.7. Семантични модели на данните

Основи на семантичните модели на данните. Модели, основани на ключ. Модели с пълен набор от атрибути. Модел “същност-връзка”. Диаграма “същност-връзка”. Преобразуване на семантичен модел в конкретен модел.1.8. Характеристики на данните

Индивидуални и общи характеристики на данните. Интегритет на данните. Общи правила за интегритета. Интегритет на домейните. Референциални ограничения за интегритета. Правила за запазване интегритета на данните. Правила (тригери) и процедури в базите от данни.


Модул 2. ПРОЕКТИРАНЕ НА БАЗИ ОТ ДАННИ

2.1. Аномалии в релациите. Функционални зависимости

Аксиоми на Армстронг за функционалните зависимости. Следствия от аксиомите на Армстронг.2.2. Нормализация на релациите

Общи принципи на нормализацията. Правила за декомпозиция на релациите. Първа нормална форма. Пълна функционална зависимост. Втора нормална форма. Транзитивна зависимост. Трета нормална форма. Нормална форма на Бойс-Код. Многозначни зависимости.2.3. Физическа организация на данните

Файлове и страници. Съхранявани записи. Системен идентификатор на записите в базата от данни. Съхранявани структури на данните. Проектен избор на съхранявана структура на данните.2.4. Достъп до записите по първичен ключ

Индексиране, хеширане. Метод на дихотомията. Бинарни и балансирани дървета.2.5. Достъп до данните по вторичен ключ

Индексиране по вторичен ключ. Инвертирани списъци.Модул 3. ОБРАБОТКА НА БАЗИТЕ ОТ ДАННИ

3.1. Езикови средства на базите от данни

Езици за описание на данните. Езици за манипулиране на данните. Включващи и автономни езици. Език QBE. Език SQL.3.2. Въвеждане и актуализация на данните

Особености при въвеждане и актуализация на данните в системи с бази от данни.3.3. Възстановяване на данните

Понятие за възстановяване на данните. Транзакции. Свойства на транзакциите. Видове аварии. Транзакционни аварии. Системни аварии. Аварии в носителите на информация. Основни техники за възстановяване на данните.


Модул 4. СИСТЕМИ С БАЗИ ОТ ДАННИ

4.1. Архитектура на системите с база от данни

Схеми на базата от данни.4.2. Технология на проектирането на система с база от данни

Цели и задачи на проектирането. Изисквания към проектираната система с база от данни. Група за проектиране. Елементи на процеса на проектирането. Методика за проектиране на база от данни. Разработване на концептуална схема. Избор на СУБД. Реализация на системата с база от данни.4.3. Формализация на процесите

Създаване на приложна програмна система. Анализ на очакваните запитвания към базата от данни. Критерии за ефективност на системата с база от данни.4.4. Секретност и безопасност на данните

Източници на неправилни данни. Мерки за секретност и ограничаване на достъпа до данните. Идентификация и автентификация на потребителите. Права за достъп на потребителите до данните. Защита на статистическите бази от данни. Криптографски методи за защита на данните.


ЛИТЕРАТУРА:

1. Date C. J. "An Introduction to Database Systems", vol. I, vol. II, Addison-Wesley Publishing Company, 1985

2. Delobel C., M. Adiba "Relational Database Systems", North-Holland, Bordas, Paris, 1983

3. Ozkarahan E. "Database Machines and Database Management", Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, 1986

4. Shepherd J. C. "Database Management: Theory and Application", IRWIN, Homewood, IL 60430, Boston, MA 02116, 1990

5. Ullman, J. D. "Principles of Database Systems", Stanford University, Computer Science Press, 1980

6. Азълов П. "БАЗИ ОТ ДАННИ. РЕЛАЦИОНЕН И ОБЕКТЕН ПОДХОД", изд. Техника, София, 1991

7. Александров А. Г. и др. "БАЗОВО ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ", ДИ ТЕХНИКА, С., 1990, 174 - 373

8. Арнаудов, Д., И. Нонинска "Бази от данни", изд. Техника, С., 1992, 5 - 75

9. Арнаудов, Д., Б. Рачев "Автоматизирани информационни и управляващи системи", изд. Техника, С., 1991, 33 - 155

10. Дончев А. Г. "Основи на базите от данни. Ръководство за упражнения. CA-CLipper 5.3", Университетско издателство "Васил Априлов", Технически Университет - Габрово, 1999

11. Савинков В. М. "ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАЗ ДАННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ", "Финансы и статистика", Москва, 1989

12. Тужаров Х. “Разработка на приложения с Access”, издателство ПИК, В. Търново, 2001

13. Цикритзис Д., Ф. Лоховски "МОДЕЛИ ДАННЫХ", пер. с англ., Москва, "Финансы и статистика", 1985

14. Дончев А., Сл. Обрадович, База от данни, Унивеврситетско издателство “В. Априлов”, Габрово, 2004

================================================================================СЪСТАВИЛ: доц. д-р инж. Антон Дончев 2003/2004 г.
Каталог: docs -> Bachelor -> IV%20Kurs -> Sem%20VII
Sem%20VII -> Компютърни мрежи
Sem%20VII -> Модул tcp/ip компютърни комуникации
Sem%20VII -> Дисциплина: Компютърни мрежи Упражнение 1
Sem%20VII -> Дисциплина: Компютърни мрежи Упражнение 11 Дисциплина: Компютърни комуникации Упражнение 11
Sem%20VII -> Програма по дисциплината : "интернет технологии" включена в учебния план на специалността: " Компютърни системи и технологии"
Sem%20VII -> Модул Frame Relay Компютърни комуникации
Sem%20VII -> Дисциплина: Компютърни мрежи Упражнение 6
Sem%20VII -> Дисциплина: Компютърни мрежи Упражнение 9
Sem%20VII -> Програма по дисциплината : "мрежово програмиране" включена в учебния план на специалността: " Компютърни системи и технологии"


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница