Васил тодоров василевДата27.09.2018
Размер25.47 Kb.
#83680
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р

Отдел „Местни данъци и такси”

гр.Несебър, ул.”Еделвайс” № 10, тел. 054/4 58 10ЕИК по БУЛСТАТ

0

0

0

0

5

7

1

2

2СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК
.№ 94-00-4038#1/21.12.2013г.

До ВАСИЛ ТОДОРОВ ВАСИЛЕВ(име/наименование на задълженото лице)

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП


ЕИК по БУЛСТАТАдрес за кореспонденция

Гр.Несебър кв.Камелия № 196 ет.2 ап.20
Гр.Несебър кв.Камелия № 196 ет.2 ап.20

Представлявано от

.................................................................................................................

(трите имена на представителя/пълномощника)

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за данъчни съобщения на Община Несебър, при Дафинка Стоянова на длъжност главен експерт в офис 2 от 8,30ч. до 12,00ч. и от 13,00ч. до 16,30ч., за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация № МДТ- 695/11.11.2013г. и Покана за доброволно изпълнение по чл.182, ал.1 от ДОПК изх.№ 94-00-4038/12.11.2013г. /ПД001538/2013г./.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.орган по приходите:


ДАФИНКА СТОЯНОВА

...........................................................(име,подпис, печат)

Поставено на таблото за съобщения на 21.12.2013 г.

Свидетели:

1. Д.Стоянова…………………………

/подпис/

2. Св.Иванова…………………………

/подпис/

Свалено от таблото за съобщения на ……………..г.

Свидетели:

1. Д.Стоянова………………………………

/подпис/

2. Св.Иванова………………………………/подпис/

Обр. УДДд-12

Каталог: profil
profil -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
profil -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
profil -> Становище за осъществен предварителен контрол
profil -> Предложение за изпълнение на поръчката
profil -> Simeonovgrad municipality
profil -> Критерий за оценка
profil -> Техническа спецификация
profil -> Биография на Доц д-р светлозар хараланов, д м. Дата на раждане: Месторождение: Месторабота: Настояща позиция: 20 ноември 1954


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница