Министерство на земеделието и храните министерство на околната среда и водите министерство на здравеопазванетоДата22.08.2016
Размер114.51 Kb.
#6985


МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

З А П О В Е Д

МЗХ № РД09 - 580, София, 20.07.2009 г.
МОСВ № РД - 488, София, 20.07.2009 г.
МЗ № РД09 - 331, София, 12.06.2009 г.

На основание чл. 20 от Закона за защита на растенията
Н А Р Е Ж Д А М Е :

I. Утвърждаваме Списък на биологичните агенти, които могат да се внасят и използват в Република България през 2009 година, както следва:БИОАГЕНТ

СРЕЩУ НЕПРИЯТЕЛ/И

ПРИ КУЛТУРА/И

I. Хищни насекоми използвани като биоагенти за растителна защита (INSECTA)
DIPTERA (ДВУКРИЛИ)

Хищни галици (Cecidomyiidae)
1. Aphidoletes aphidimyza

Листни въшки

Оранжерийни култури


2. Feltiella acarisuga

(= Therodiplosis persicae)


Тетранихови акари

Оранжерийни култури


Хищни сирфидни мухи (Syrphidae)
1. Episyrphus balteatus

Листни въшки

Оранжерийни култури

HEMIPTERA, ПОДРАЗРЕД HETEROPTERA (ДЪРВЕНИЦИ)


Сем. Anthocoridae


1. Anthocoris nemoralis

Листни бълхи

Овощни култури
2. Anthocoris nemorum

Трипси и листни бълхи

Овощни култури

3. Orius albidipennis

Трипси, тетранихови акари, листни въшки

Оранжерийни култури

4. Orius insidiosus

Трипси, тетранихови акари, листни въшки

Оранжерийни култури

5. Orius laevigatus

Трипси, тетранихови акари, листни въшки

Оранжерийни култури

6. Orius majusculus

Трипси, тетранихови акари, листни въшки

Оранжерийни култури

Сем. Miridae1. Macrolophus melanotoma

(= Macrolophus caliginosus)Трипси и белокрилки

Оранжерийни култури

(без гербера и чери домати)2. Macrolophus pygmaeus

Трипси и белокрилки

Оранжерийни култури

Сем. Pentatomidae1. Podisus maculiventris

Колорадски бръмбар

Картофи и патладжан

COLEOPTERA (ТВЪРДОКРИЛИ)


Хищни калинки (Coccinellidae)
1. Adalia bipunctata

Листни въшки

Зеленчукови, овощни и оранжерийни култури

2. Chilocorus baileyii

Щитоносни въшки

Украсни оранжерийни култури

3. Chilocorus bipustulatus

Щитоносни въшки

Украсни оранжерийни култури

4. Chilocorus circumdatus

Щитоносни въшки

Украсни оранжерийни култури

5. Chilocorus nigrita

Щитоносни въшки

Украсни оранжерийни култури

6. Coccinella septempunctata

Листни въшки

При всички култури


7. Cryptolaemus montrouzieri

Лъжещитоносни въшки

Украсни оранжерийни култури

8. Delphastus catalinae

(= Delphastus pusillus)Оранжерийни белокрилки

Оранжерийни култури

9. Rhyzobius lophanthae

(= Lindorus lophanthae)Щитоносни въшки

Овощни и украсни оранжерийни култури

10. Stethorus punctillum

Тетранихови акари

При всички култури

Късокрили бръмбари (Staphylinidae)  1. Aleochara bilineata

Лукова муха, зелева муха

При лук и зеле (полски условия)

NEUROPTERA (МРЕЖЕСТОКРИЛИ)Сем. Chrysopidae1. Chrysoperla carnea (=Chrysopa carnea)

Листни въшки

В оранжерии и на открито

THYSANOPTERA (РЕСНИЧЕСТОКРИЛИ)Сем. Aeolothripidae1. Franklinothrips vespiformis
Трипси

Трипси
II. Паразитоидни насекоми използвани като биоагенти за растителна защита (HYMENOPTERA)
HYMENOPTERA (ЦИПОКРИЛИ)

Сем. Aphelinidae1. Aphelinius abdomonalis

Листни въшки

Оранжерийни култури

2. Encarsia formosa

Оранжерийна белокрилка

Оранжерийни култури

3. Eretmocerus eremicus

(=Eretmocerus californicus)Оранжерийни белокрилки

Оранжерийни култури

4. Eretmocerus eremicus

Оранжерийни белокрилки

Оранжерийни култури

5. Eretmocerus mundus

Оранжерийни белокрилки

Оранжерийни култури

6. Coccophagus scutellaris

Полусферични щитоносни въшки

Украсни оранжерии култури

Сем. Braconidae1. Aphidius colemani

Листни въшки

Оранжерийни култури

2. Aphidius ervi

Листни въшки

Оранжерийни култури

3. Aphidius matricariae

Листни въшки

Оранжерийни култури

4. Bracon hebetor

(= Habrobracon hebetor)Гъсеници на молци - Pyralidae (Lepidoptera)

Растителни продукти и

храни в складове5. Dacnusa sibirica

Листоминиращи мухи

Оранжерийни култури

6. Lysiphlebus testaceipes

Листни въшки

Оранжерийни култури

7. Opius pallipes

Листоминиращи мухи

Оранжерийни култури

8. Praon volucrae

(= Aphydius volucrae)Листни въшки

Оранжерийни култури

Сем. Encyrtidae1. Anagyrus pseudococci

Лъжещитоносни въшки

Украсни оранжерийни и

на открито култури2. Encyrtus infelix

(= Eucomys tananarivensis)Полусферични щитоносни въшки

Оранжерийни култури

3. Leptomastidea abnormis

(= Tanaomastix abnormis)Лъжещитоносни въшки

Украсни оранжерийни култури

4. Leptomastix dactylopii

Лъжещитоносни въшки

Украсни оранжерийни и на открито култури

5. Metaphycus helvolus

Полусферични щитоносни въшки

Оранжерийни култури

Сем. Eulophidae1. Diglyphus isaea

Листоминиращи мухи

Оранжерийни култури

2. Thripobius semiluteus

Трипси

Оранжерийни култури

Сем. Mimaridae1. Anagrus atomus

Цикади

Оранжерийни култури

Сем. Trichogrammatidae1. Trichogramma brassicae

(= Tricogramma maidis)Нощенки
Царевичен стъблопробивач

Зеленчукови и технически култури

Царевица и пипер2. Trichogramma cacоeciae

Ябълков плодов червей

Ябълка и круша

3. Trichogramma dendrolimi

Шарен и еднопоясен гроздов молец

Лозя

4. Trichogramma evanescens

Нощенки и царевичен стъблопробивач

Царевица, зеленчукови и технически култури
III. Хищни акари използвани като биоагенти за растителна защита (ARACHNIDA, ACARINA)
Сем. Phytoseiidae

1. Amblyseius (Neoseiulus) barkeri

(= Amblyseius mackenziei)Трипси

Зеленчукови и оранжерийни култури

2. Amblyseius (Neoseiulus) californicus

Тетранихови акари

Оранжерийни култури


3. Amblyseius(Neoseiulus) cucumeris

Трипси

Оранжерийни култури

4. Amblyseius degenerans

Трипси

Оранжерийни култури

5. Amblyseius swirskii

Трипси, оранжерийни белокрилки,

паяжинообразуващ акар

Оранжерийни култури

6. Metaseiulus occidentalis

(= Typhlodromus occidentalis)


Тетранихови акари

Лозя


7. Phytoseiulus persimilis

Тетранихови акари

Оранжерийни култури


Сем. Laelapidae
1. Hypoaspis aculeifer

(= Geolaelaps aculeifer)Сциаридни мухи, комари и акари
Оранжерийни култури, култивирани гъби

2. Hypoaspis miles

(=Stratiolaelaps miles)Сциаридни мухи, комари и акари
Оранжерийни култури, култивирани гъби

IV. Нематоди използвани като биоагенти за растителна защита (NEMATODA)

Сем. Heterorhabditidae

1. Heterorhabditis bacteriophora


Ottiorhynchus spp. – ларви на хоботници
Ларви на други хоботници

(Curculionidae)


Ларви на листороги бръмбари (Scarabaeidae)

ягоди, малини, боровинки – полски култури

украсни – оранжерийни култури

и други


2. Heterorhabditis megidis

Ottiorhynchus spp. – ларви на хоботници


украсни – оранжерийни култури

Сем. Steinernematidae1. Steinernema feltiae

Sciaridae – ларви на Сциаридни мухи

Ларви на мицетофагидни мухи (Mycetophagidae)Оранжерийни култури, култивирани гъби

2. Steinernema carpocapsae

Ларви на хоботници (Curculionidae)

Попово прасе (Gryllotalpa grillotalpa)Зеленчукови и украсни – оранжерийни култури

и други


II. Настоящата заповед да се обнародва в Държавен вестник и да се публикува в интернет страниците на Министерство на земеделието и храните, Министерство на околната среда и водите и Министерство на здравеопазването.


Каталог: nsrz -> files -> orz
orz -> Министерство на земеделието и храните национална служба за растителна защита
orz -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я министерство на земеделието и храните
orz -> Министерство на земеделието и храните министерство на околната среда и водите министерство на здравеопазването
orz -> Министерство на земеделието и продоволствието министерство на околната среда и водите министерство на здравеопазването
orz -> Регламент (ЕО) №2003/2003 относно торовете
orz -> Закон за защита на растенията (ззр) чл. 8а, ал Наредба №15 от 3 август 2007 г за условията и реда за интегрирано производство на растения и растителни продукти и тяхното означаване
orz -> Министерство на земеделието и храните национална служба за растителна защита
orz -> Утвърдил генерален директор: (антон величков)
orz -> Министерство на земеделието и храните национална служба за растителна защита
orz -> Министерство на земеделието и храните национална служба за растителна защита


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница