Заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование /остсстраница1/5
Дата24.10.2018
Размер266 Kb.
ТипЗаседание
  1   2   3   4   5


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
Заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование /ОСТС/

/ 8 февруари 2011 г., обявено начало – 11.00 часа /

В заседанието участват:

От страна на Министерството на образованието, младежта и науката:

Милена Дамянова – заместник-министър и председател на ОСТС

Красимир Вълчев – главен секретар

Асен Александров – съветник

Марияна Ламбова – директор на дирекция “Финанси”

Дима Коцева – началник-отдел в дирекция “Финанси”

Анелия Андреева – директор НИОКСО

Милка Коджабашиева – директор на дирекция “Квалификация и кариерно развитие”

Даниела Иванова – директор на дирекция “Структурни фондове и международни образователни програми
От страна на работодателските организации:

За Съюза на работодателите в системата на народната просвета на България /СРСНПБ:

Самуил Борисов Шейнин – председател

Надежда Николчева

Бойко Свиленов
За Сдружението на директорите в средното образование на Република България /СДСОРБ/:

Стефанка Балева – председател

Мая Куцарова

Боряна Толовска
За Българска асоциация на частните училища /БАЧУ/:

Милка Славчева – председател

Валентина Денчева
От страна на учителските синдикални организации:

За Синдикат на българските учители /СБУ/ към КНСБ:

Янка Такева – председател

Гиго Йорданов

Роза Костова

Желю Иванов
За Синдикат “Образование” към КТ “Подкрепа”:

Маргарита Денкова – председател

Юлиян Петров
За Независим учителски синдикат /НУС/ към КНСБ:

Аспарух Томов – председател

Милен Дочев
Д Н Е В Е Н Р Е Д : 1. Изпълнение на Бюджет 2010, основни политики и програми в Бюджет 2011.
 1. Разпределение на средствата по видове програми и тяхното финансиране.
 1. Обсъждане на предложения за подобряване на прозрачността, контрола и отчетността при управлението на бюджетите.


Докл.: Красимир Вълчев


 1. Регламент на квалификационните дейности в системата на образованието.
 1. Информация за дейността на диркция “Структурни фондове и международни образователни програми” към МОМН с директор г-жа Даниела Иванова.


Докл.: Даниела Иванова

(В предварителн порядък, размяна на свободни реплики и лични поздравления.)
Милена Дамянова: Добър ден на всички! Радвам се да ви видя. Много дълъг е дневният ред, въпросите са сериозни и дълги. Съвсем умишлено няма точка “Разни”, защото днес наистина трябва да приключим най-късно до два без двадесет, защото в два часа трябва да бъда на заседание в Министерски съвет с вицепремиера Цветанов по проблемите на трафика с хора – един изключително важен проблем. Вчера при мен беше председателят на комисията и аз поех ангажимента на следвашия Отраслов съвет да я поканя, за да поговорим, защото Комисията по проблемите на трафика с хора прави много обучения – има известни проблеми, които те държат да споделят.
Знаете, днес е Международния ден за безопасен интернет – в една голяма част от училищата в страната се отбелязва тази инициатива – един също изключително важен проблем. Знаете, че през последния месец в медиите има вече доста репортажи за това как комуникират децата в интернет, как си организират срещи с непознати, или по-скоро познати от интернет пространството, които далеч не са на тяхната възраст, което крие изключително много опасности. И наистина тук аз ще ви помоля за съдействие - да видим какви повече реални и конкретни мерки можем да предприемем.

Специално за безопасния интернет аз ще поставя на следващото заседание на Обществения съвет за безопасен интернет, чийто председател е г-жа Бучковска(?), зам.-председател на Комисията по образование, също така зам.-председател на обществения съвет е заместник-министър Тодор Чобанов – ще поставя въпроса за договорите, които сключват отделните училища за доставчици на интернет, защото се оказва, че ние не филтрираме съдържанието, което получаваме в училищата, т.е. децата имат съвсем свободен достъп до порносайтове и до други сайтове, които не бих казала, че са подходящи за училище. Така че, това вече е наша отговорност. Ще поговорим на обществен съвет за тези клаузи, които би трябвало да съдържа един договор, който всяко едно училище трябва да сключи с интернет доставчик – ще ви го предложим и наистина ще ви помоля за съдействие по тези въпроси, защото това е нещо, което е изключитлно важно – какво се случва и какво правят нашите деца в интернет пространството. Говори се вече за електронни учебници; за електронни уроци. Те така или иначе комуникират в мрежата непрекъснато – това е една от най-разпространените, да не кажа най-разпространената форма на общуване сред съврмнните деца; няма как да го променим. Напротив, трябва да вървим в друга посока – да видим какви програм да разработим така, че да развием у тях критично мислене, което да ги предпази, да им създаде усет да подбират съдържанието, да могат да реагират в ситуация, в която има проблем, защото не са застраховани. Това, което казах на мероприятието ни за квалификацията и обучението на учителите, които трябва да работят по тези проблеми, защото това не трябва да се случва само в часовете по интернет; това трябва да се случва във всеки един час, защото по всички предмети учителите все по-често задават задачи, които изискват използване на интернет и т.н. • Така че, на следващия Отраслов съвет ще поканя председтеля на Комисията за борба с трафика на хора, за да ни каже какво е предприела комисията, колко обучения са направили, какви са техните впечатления от обучителите.

 • И, съответно ще предоставя на вашето внимание и предложенията на Обществения съвет по безопасен интернет, защото наистина това са изключително важни въпроси, които не можем да пренебрегваме като образователна система и аз изключително много държа на вашето съдействие като социални партньори.

Важно е това, и всички други неща, които обсъждаме са важни, но това касае здравето и безопасността на децата. Ние всички сме тук в крайна сметка, за да се грижим за децата. Така че, за следващия Отраслов съвет това ще са две точки, които ще предложа на вашето внимание.
Самуил Шейнин: Едно процедурно предложение: За по-голяма експедитивност на днешния натоварен дневен ред ще моля да си спазваме правилника – до 5 мин. на изказване, до 3 мин. реплика. Така си сформирайте и уточнете нещата, за да не ги разводняваме, защото ще Ви моля (г-жо Дамянова) и да прекъсвате.
Милка Славчева: Това беше и моето предлжение – еднакво мислим. Пък няма нищо обидно, г-жо Дамянова, да си вземете един звънец и който не спазва регламента (смях в залта)… Сериозно говоря - голяма част от времето на зседанието се изяжда от много дълги изказвания, коментари, които сами по себе си може да са интересни, обаче не е тук мястото дори и някакви частни и конкретни случаи да обсъждаме. Нека бъдем по-делови, защото дневният ред е главозамайвщ.
Маргарита Денкова: Ние подкрепяме, колеги.
Милена Дамянова: Добре, мисля, че няма възражения. Аз съм абсолютно съгласна, за да действаме по-оперативно.

И сега ми позволете да прочета дневния ред: • Първа точка – Изпълнение на Бюджет 2010, основни политики и програми в Бюджет 2011;

 • Втора точка – Разпределение на средстата по видове програми и тяхното финансиране;

 • Обсъждане на предложения за подобряване на прозрачността, контрола и отчетността при управлението на бюджетите.

По първа точка ще докладва г-жа Марияна Ламбова, след което ще се присъедини малко по-късно в заседанието и г-н Красимир Вълчев.
 • Регламент на квалификационните дейности в системата на образованието.

Докладва г-жа Анелия Андреева


 • По пета точка – Информация за дейността на дирекция “Структурни фондове и международни образователни програми” към МОМН – г-жа Даниела Иванова ще сподели докъде са стигнали програмите и, ако имате някакви въпроси, ще отговори.

Аспарух Томов: Един по-скоро процедурен въпрос – ние нееднократно го поствяме. Получава се така, че тази информация, която вносителите и докладчиците ни представят, няма практика да ни се представя на хартиен или на електронен носител. След това трябва да теглим протоколите от заседанията. И по този начин фактически политиките и анализите, които ни се дават, след туй ние не можем да ги проследим във времето какви са били в началото, каква е информацията.

Бихме помолили тогава, когато се докладват някакви неща, когато е възможно, просто да имаме или на електронен или на хартиен носител тази информация, която ни се представя. Информация за бюджета – ние пишем; след това едно чуем, друго забравим; едни пишат по-бързо, други – не.
М.Денкова обръща внимание, че за участниците в заседанието са подготвени и предоставени папки с писмени материали по точките от дневния ред.
Самуил Шейнин: Той е прав, г-жо Дамянова. Добре е материалите да ги получаваме един-два дни по-рано, за да може да се запознаем с тях и да се подготвим.
Милена Дамянова: Възможно по-рано ще ви предоставяме материалите.

Ако сте съгласни с така предложения от мен дневен ред, моля да гласуваме и да започнем обсъждането.(изразено общо съгласие)

Приема се.
По точка първа от дневния ред – “Изпълнение на Бюджет 2010, основни политики и програми в Бюджет 2011”

(обединена с точка втора – “Разпределение на средствата по видове програми и тяхното финансиране”)


Милена Дамянова: Давам думата на г-жа Ламбова по точка първа.


Марияна Ламбова: Добър ден на всички. Ще се опитам да бъда максимално кратка по отношение изпълнението на бюджета за 2010 г. по простата причина, че това е тема, която още със съгласуването на бюджета за 2010 беше обсъждана на Отраслов съвет и беше предоставяна текущо през годината информация за изпълнението на бюджета, както и при въвеждането на новите политики, които се обсъждаха в рамките на 2010 г.

Като цяло, с бюджета за 2010 г. – говорим само за частта “средно образование” – на първо място се осигури издръжката на детските градни, училищата и обслужващите звена, като общо изразходваните средства са в размер на 1 млрд 411,3 млн.лв., от които само средствата по единни разходни стандарти са 1 млрд. 388,3 млн.лв. Като казвам средства по единни разходни стандарти, това са средства, които са осигурени за детските градини, училищата – всички видове училища, независимо от финансиращия орган – за квалификацията, подготовката и обучението на децата и учениците за 2010 г.


Маргарита Денкова: Колко беше по единните разходни стандарти, (защото никой не можа да запише цифрите)?

Самуил Шейнин: Нали се разбрахме, че после ще ги имаме в писмен вид, за да не ги записваме.


Милена Дамянова: Записах си всичко в резюме, за да не го забравя и още преди да е излязал протоколът ще ви го изпратим.
Марияна Ламбова: В рамките на тези средства сме обезпечили съответно 1 035 733 – това са общо децата и учениците, които са финансирани по единни разходни стандарти.

В голямата цифра, която казах, са включени и допълнителните средства, които са предоставени за защитени училища, които за 2010 г. са били близо

4 млн.лв.

Също така, в рамките на голямата цифра – 1,411 млрд.лв. са и средствата от преходните остатъци, които се възстановиха на държавните училища през 2010 г. За миналата година възстановените средства от преходни остатъци са

19,1 млн.лв., като тук влизат училищата на Министерство на образованието, младежта и науката, училищата на Министерство на земеделието и храните, съответно на Министерство на културата и Министерство на физическото възпитание и спорта.

По отношение на единните разходни стандарти за 2010 г. всички знаем, че още при планиране на средствата по отношение на еднните разходни стандарти се запази делението на общообразователни учлища, така, както беше в предходната година. Единствените промени в единните разходни стандарти за 2010 г. бяха за дифернцирането на средствата за един ученик в другите форми на обучение, защото се въведоха четири отделни стандарта в зависимост от това в каква форма се обучават учениците – дали е вечерна, задочна, самостоятелна и индивидуална.

И 2010 г. в стандартите за всички, както за децата в детските градини, така и за учениците се включиха и средствата за диференцирано и кариерно развитие на учителие.

Освен съответно средствата по единни разходни стандарти, за 2010 г. се предоставиха допълнително средства чрез бюджетите на първостепенните разпоредители – средства за подобряване на материално-техническата база на училищата, което беше новото, тъй като през 2010 г. е въведена добавка за подобряване на материално-техническата база на един ученик. Независимо, че репликата първоначално беше, че добавката е малка – тя е само в размер на

23 лв. (на ученик), като обем средствата не са никак малко, защото допълнително са предоставени 17,5 млн.лв. в училищата за подобряване на материално-техническата база.

Освен тези средства, допълнително, вече като инструмент за насърчаване достъпа съответно могат да се разглеждат средствата, които се включиха в бюджетите на училищата. От тях най-голям размер са средствата за стипендии. За миналата година средства за стипендии са предоставени в размер на

19,1 млн.лв.

Освен това, чрез бюджетите на училищата съответно се администрират и средствата за извънкласни и извънучилищни дейности, които са 10,6 млн.лв. за 2010 г.

Извън това, това, което се осигури допълнително с оглед провеждане политика за достъп и обхват са средствата, които се предоставиха за безвъзмездно ползване на учебници и учебни помагала. За 2010 г. размерът на тези средства е 22,7 млн.лв. Тук влизат съответно средствата за помагалата, включително и на петгодишните деца, които през м.октомври 2010 г. се предоставиха за всички деца, които с навършили петгдишна възраст – близо

1,8 млн.лв. са тези средства предоставени за 2010 г.

Освен това, за миналата година съответно за учениците в средищните училища за транспорт и целодневна организация са предоставени 17,8 млн.лв. и отделно от това 22 млн.лв. са похарчените пари за осигуряване на транспорт на учениците, както до средищните училища, така и за учебната 2010/2011 година съответно до най-близкото училище или детска градина, в което има съответния клас, в който учениците могат да се обучават.

Миналата година беше първа година, в която се започна въвеждането на целодневната организация на учебния ден за учениците от първи клас. Това нещо също беше финансирано на база на определните средства за целодневна организация на едно дете, което беше т.нар. 427 лв., но общо за периода септември-декември те са в размер на 4,4 млн.лв., които се предоставиха на училищата, коит започнаха прилагане на целодневната организация в първи клас.

Във връзка с осигуряване на задължителната подготовка две години преди постъпване в първи клас за общините, които пилотно въведоха подготовката на петгодишни деца се предоставиха 5,7 млн.лв. за осигуряване подготовката на тези деца.

И отделно, другото голямо перо, което за миналата година се усвои това бяха средствата по национални програми, които по отчет са в размер на 60,6 млн.лв., като искам да кажа, че тук влизат и средствата за подпомагане храненето на децата и учениците, тъй като за 2010 г. тези средства бяха съответно администрирани чрез националната програма за по-пълен обхват на децата и учениците в училищна възраст.

Основно (това са) видовете разходи и програми, които се обезпечиха за 2010 г. това са частта от разходите, които се предоставиха в системата на средното образование.
Аз благодаря. Предполагам, че съвсем в резюме успях да кажа колко много пари са минали през училищата и детските градини.

/С.Шейнин: Към МОМН…/

- Не към МОМН. Обратно – към всички останали в системата.


Милена Дамянова: Ще ви изпратим информацията по имейлите може би още утре.

/С.Шейнин: Очакваме./

Предлагам г-н Вълчев да продължи.


Красимир Вълчев (включил се в работата на заседанието със закъснение):

Здравейте и от мен.

Всъщност, втората част на първа точка и втора точка в известен смисъл ще се слеят, но може би ще прекъсна преди да разгледаме разпределението на средствата за програми, за да може вие да си кажете вашето мнение.
Като цяло, ако мога да направя едно обобщение за 2010 г., в системата имаше необходимите текущи разходи за нормално функциониране и беше относително добре на фона на останалите системи. Това в никакъв случай не означава, че всичките проблеми в системата са решени, всичките разходи са обезпечени. Много пъти сме си говорили с вас, че имаме множество недостици в системата. Дори и запазването на размера на стандарта, въпреки, че той е относително добре спрямо останалите сфери, няма съмнение, че желанието ни е той да се увеличава, за да се подобрява като цяло финансирането на дейностите в системата.

Знаете, 2008 г., когато беше регламентирана целодневната организация в средищните училища, тогава нормативът беше намален. Има известно недофинансиране там, където не могат да се сформират групи с оптимална пълняемост, да кажем 19 или 20, на целодневната организация. В този смисъл ние ще търсим в бъдеще едно по-добро финансиране, включително и чрез проекта, за който сигурно по-късно ще си поговорите допълнително.


Откъм капиталови разходи също имаме необходимост в системата и тя е много по-голяма – това е енергийна ефективност, това са спортни площадки и салони, това са санитарни възли, това са информационни и комуникационни технологии – много важен елемент; и, разбира се, училищното оборудване.
Все още недостатъчно е финансирането и за една задача, която е пред нас за в бъдеще по отношение на извънкласни и извънучилищните дейности, за което също има финансиране по проекта. А може би за в бъдеще трябва да се помисли за финансирането на определени извънучилищни звена – целево финансиране, не както е в момента – общо за извънкласни и извънучилищни дейности.

Все пак, министерството, въпреки, че погледнато на фона на другите министерства, които трябваше да се отказват от една или друга дейност, една или друга програма, ние не само успяхме да финансираме почти всички дейности и програми, но стартирахме и нови политики, за които вече споменахме – това е поетапното въвеждане на задължителната подготовка на децата на пет години. Ние тази година сме осигурили средства целогодишно, за разлика от миналата година. При една не много щедра рамка, бих казал дори същата, успяхме да финансираме целогодишно тази политика, както и целодневната организация на учениците в първи клас.

Така че, постоянно правим разчети. Последните разчети, които правихме и които споделихме с политическото ръководство и за което взехме решение, че вероятно ще имаме възможност да продължим през настоящата година и с втори клас целодневна организация, което от наша гледна точка е задължително, но все пак когато го правим трябва да сме абсолютно сигурни, че имаме необходимите средства.

Тази година по същия начин целогодишно осигуряваме първи клас, включително за тези, които ще бъдат в първи клас от есента.


Вие знаете каква е рамката. Малко са допълнителните средства спрямо миналата година. За съжаление, тази година се пада и годината, в която ние имаме най-много разходи за отпечатване на учебници. В почти всички класове са нови учебниците, които се отпечатват. Освен в подготвителните и първи клас, които всяка година се отпечатват, трети, пети и шести клас са нови и част от втори и четвърти и сумата е много малко по-малка от максималната, която би била, ако трябва да отпечатваме всички. Догодина ще имаме по-голяма маневреност в това отношение в рамките на бюджета, защото ще се печатат само 10 % от учебниците, ако се запази сегашната нормативна уредба.

Това ограничава възможността за много други дейности и политики, които да се реализират в рамките на бюджета – ние сме го говорили с вас. Миналата година, за съжаление, минимизирахме част от програмите, други изцяло ги елиминирахме, в това число и полезни, но общо взето можем да кажем, че сме запазили почти всички програми или максимална част от програмите.

Професионалните училища са може би по-засегнати, най-вече които са финансирани от нас, заради анулирането на капиталовите програми. Тук ще стане въпрос малко по-нататък, че положиетелното, което ще бъде тази година в сравнение с миналата ще бъде рестартирането на програмата за модернизиране на професионалното образование, макар и в един по-скромен, по-нисък размер от този, който ние искаме да бъде.
Като цяло, разпределението по групи разходи по видове дейности се запазва на нивото на 2010 г., и средствата по национални програми, макар че като общ размер вие ще ги видите по-малко – това е защото извадихме закуските и ги разпределихме по бюджетите на училищата, съответно ги регламентирахме с постановление на Министерския съвет.

И капиталовите разходи, средствата по стандарти се запазват на нивото на 2010 г. Има малко увеличение на средствата за системата на предучилищното възпитане и подготовка, което е разбираемо.


Това е което можем да кажем. Аз пропуснах част от изложението на Марияна, не знам дали тя е дала някакви други подробности, за които аз не се сещам. Може би вие ще ги поставите като въпроси; имаме възможност да ги уточним.

Благодаря ви.


Милена Дамянова: Имате думата за изказвания и въпроси.
(Г-н Шейнин напомня направеното в началото на заседанието уточнение за спазване на регламента – изказвания в рамките на 5 мин.)
Янка Такева: Първо, благодаря, че имаме Отраслов съвет на

8 февруари, защото на 5 януари Синдикатът н българскте учители изпрати едно писмо, след това колегите от “Подкрепа” изпратиха. Слава богу, че се събрахме; знам колко всички са заангажирани, заети, но мисля, че по-честото ни виждане е в интерес на системата и искам да си пожелаем да няма такива дълги срокове на отлагане заседанията на Отрасловия съвет.


Искам да благодаря на Министерство на образованието в лицето на главния секретар и на неговите дирекции за това, че миналата година се справиха много добре с Бюджет 2010 .

Но имаме някои неща, които лично нас безкрайно много ни притесняват. Това е, че липсата на контрол от страна на министерството, на първостепенните разпоредители доведе до голями размери на преходните остатъци и неизплащане на дължимите суми на учителите през 2010 г. В Ардино основното училище има 37 хил.лв. преходен остатък, не е изплатило средствата за класно ръководство. В с. Фоиново, община Кирково – това са все в Кърджалийска област – имат 100 хил.лв. преходен остатък, неизплатено диференцираното заплащане на учителите. Да не говоря за други такива неща, които ги има в общините – в Бобовдол, в Родопи. Ние сме изпратили едно писмо, където сме цитирали всичките тези общини.

Ето защо, за да ни бъде качествена работата и да приключим 2010 г., ще помоля Министерството на образованието с контролните функции и въздействието, което има чрез Закона за бюджета за 2010 г., моля да окаже съдействие на цитираните в писмото общини и на цитираните от мен току-що учебни заведения.


Каталог: docs -> ind
ind -> До началниците на рио, уважаеми/а господин, госпожо началник
ind -> Заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование
ind -> Програма за организиране на участия в международни специализирани изложения за периода 22 април 2011 г. 22 април 2012 г
ind -> Никола Саркози в Давос
ind -> Каза светльо по повод най-голямата китайска батерия
ind -> Заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование
ind -> Въвеждане на двегодишна задължителна подготовка преди постъпване в първи клас
ind -> Зам министър изгонен заради етнически скандал
ind -> Закон за предучилищното и училищното образование глава първа общи разпоредби раздел І предмет на закона
ind -> Заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница