Заседание на Съвета Транспорт, телекомуникации и енергетика Люксембург, 9 октомври 2009 г. Председател г-жа Åsa TorstenssonДата12.06.2017
Размер226.84 Kb.
#23326
ТипЗаседаниеСЪВЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

BG

14056/09 (Presse 283)

(OR. en)

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЕЧАТА

2964-то заседание на СъветаТранспорт, телекомуникации и енергетика

Люксембург, 9 октомври 2009 г.


Председател Г-жа Åsa Torstensson,
Министър на инфраструктурата на Швеция


Основни резултати от заседанието на Съвета

Съветът проведе разискване за бъдещата европейска политика в областта на транспорта, за да подготви приемане на заключения по тази тема на заседанието на Съвета по транспорт през декември.

Той прие указания за водене на преговорите в областта на автомобилния транспорт, с които се допълва мандатът за сключване на договор за транспортна общност с партньорите от Западните Балкани.

Съветът постигна политическо съгласие по проект за регламент относно правата на пътниците на кораби.

Той даде политическото си одобрение за споразумение за въздушен транспорт със Съединените щати, Исландия и Норвегия.

Освен това той даде мандат на Комисията да започне преговори с Бразилия по споразумение за безопасността на гражданското въздухоплаване и със САЩ по меморандум за сътрудничество в научноизследователската и развойна дейност в областта на гражданското въздухоплаване.


СЪДЪРЖАНИЕ1

УЧАСТНИЦИ Error: Reference source not found

ОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ИНТЕРМОДАЛНИ ВЪПРОСИ И МРЕЖИ Error: Reference source not found

Устойчиво бъдеще за транспорта Error: Reference source not found

Договор за транспортна общност със Западните Балкани Error: Reference source not found

КОРАБОПЛАВАНЕ Error: Reference source not found

Права на пътниците на кораби Error: Reference source not found

Формалности за даване на сведения за кораби Error: Reference source not found

ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ Error: Reference source not found

Разширяване на обхвата на споразумението за въздушен транспорт между ЕС и САЩ, за да включи Исландия и Норвегия Error: Reference source not found

Споразумение за безопасността на гражданското въздухоплаване с Бразилия Error: Reference source not found

Меморандум за сътрудничество в научноизследователската и развойна дейност в областта на гражданското въздухоплаване със САЩ Error: Reference source not found

ДРУГИ ВЪПРОСИ Error: Reference source not found

Забрана на течностите на борда на въздухоплавателните средства Error: Reference source not found

Конференция за трансевропейските транспортни мрежи (Неапол, 21—22 октомври 2009 г.) Error: Reference source not found

Заседание на министрите на транспорта от АSЕМ (Вилнюс, 19—20 октомври 2009 г.) Error: Reference source not found

Програми EGNOS и Galileo Error: Reference source not foundДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

ТРАНСПОРТ

 • Оперативна съвместимост на железопътната система - Показатели за безопасност на железопътния транспорт — Процедура по комитология Error: Reference source not found

 • Споразумение ЕС/Бразилия относно въздухоплавателните услуги Error: Reference source not found

 • Споразумение между ЕС и Мароко в областта на въздухоплаването — Разширяване на ЕС Error: Reference source not found

ОБЩА ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ПОЛИТИКА НА СИГУРНОСТ

 • Система за контрол на износа на оръжие — Годишен доклад Error: Reference source not found

ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ

 • Постоянен съвет за партньорство ЕС—Русия Error: Reference source not found

СЕЛСКО СТОПАНСТВО

 • Внос на желатин за фотографски цели в Чешката република Error: Reference source not found

 • Одобряване на законодателни актове по процедурата на комитология Error: Reference source not found

 • Съвет на Международната изследователска група за юта Error: Reference source not found

РИБАРСТВО

 • Опазване на южния червен тон Error: Reference source not found

БЮДЖЕТ

 • Финансова помощ за Палестина Error: Reference source not found

 • Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС в полза на Италия Error: Reference source not found

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 • Споразумение между ЕС и Индия в областта на термоядрения синтез Error: Reference source not found

ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

 • Споразумение между ЕС и Египет относно селскостопански и рибните продукти — Евро-средиземноморско споразумение Error: Reference source not found

 • Споразумение между Европейската общност за въглища и стомана и Швейцария Error: Reference source not found

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

 • Пакет за телекомуникациите — Начало на помирителната процедура Error: Reference source not found

СТАТИСТИКА

 • Европейска централна банка Error: Reference source not found

 • Сътрудничество между ЕС и Швейцария Error: Reference source not found

НАЗНАЧЕНИЯ

 • Комитет на регионите Error: Reference source not found

 • Заместник-директор на Европол Error: Reference source not found

ПРОЗРАЧНОСТ

 • Публичен достъп до документи Error: Reference source not found

УЧАСТНИЦИ

Правителствата на държавите-членки и Европейската комисия бяха представени, както следва:Белгия:

Г-н Etienne SCHOUPPE Държавен секретар към министър-председателя, отговарящ за мобилносттаБългария:

Г-н Александър ЦВЕТКОВ Министър на транспорта, информационните технологии и съобщениятаЧешка република:

Г-н Gustáv SLAMEČKA Министър на транспортаДания:

Г-н Jonas BERING LIISBERG Заместник постоянен представителГермания:

Г-н Engelbert LÜTKE DALDRUP Държавен секретар, Федерално министерство на транспорта, строителството и градското развитиеЕстония:

Г-н Gert ANTSU Заместник постоянен представителИрландия:

Г-жа Geraldine BYRNE NASON Заместник постоянен представителГърция:

Г-н Léonidas ROKANAS Заместник постоянен представителИспания:

Г-н José BLANCO LÓPEZ Министър на инфраструктурата и транспортаФранция:

Г-н Dominique BUSSEREAU Държавен секретар, отговарящ за транспорта, към държавния министър, министър на екологията, енергетиката, устойчивото развитие и морските въпроси, отговарящ за екологичните технологии и преговорите относно климатаИталия:

Г-н Altero MATTEOLI Министър на инфраструктурата и транспортаКипър:

Г-н Nicos NICOLAIDES Министър на комуникациите и благоустройствотоЛатвия:

Г-н Arturs BERGHOLCS Парламентарен секретар, Министерство на транспорта и комуникациитеЛитва:

Г-н Eligijus MASIULIS Министър на транспорта и съобщениятаЛюксембург:

Г-н Claude WISELER Министър на държавната администрация и административната реформа, министър на благоустройствотоУнгария:

Г-н Lajos CSEPI Заместник-министър, Министерство на транспорта, телекомуникациите и енергетикатаМалта:

Г-н Austin GATT Министър на инфрастуктурата, транспорта и комуникациитеНидерландия:

Г-н Camiel EURLINGS Министър на транспорта, благоустройството и управлението на водитеАвстрия:

Г-н Walter GRAHAMMER Заместник постоянен представителПолша:

Г-н Maciej JANKOWSKI Заместник държавен секретар, Министерство на инфраструктуратаПортугалия:

Г-н Mário LINO Министър на благоустройството, транспорта и комуникациитеРумъния:

Г-н Eusebiu PISTRU POPA Държавен секретар, Министерство на транспорта и инфраструктуратаСловения:

Г-н Patrik VLAČIČ Министър на транспортаСловакия:

Г-н Milan MOJŠ Държавен секретар в Министерството на транспорта, пощите и телекомуникациитеФинландия:

Г-жа Anu VEHVILÄINEN Министър на транспортаШвеция:

Г-жа Åsa TORSTENSSON Министър на инфраструктурата

Г-н Leif ZETTERBERG Държавен секретар към министъра на инфраструктурата

Обединеното кралство:

Г-н Sadiq KHAN Парламентарен държавен секретар, Министерство на общините и местното управлениеКомисия:

Г-н Antonio TAJANI Заместник-председателОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ИНТЕРМОДАЛНИ ВЪПРОСИ И МРЕЖИ

Устойчиво бъдеще за транспорта

Съветът проведе публично разискване по съобщение на Комисията, в което са представени тенденциите и предизвикателствата в транспортния сектор през идните десетилетия и се очертават общи направления за бъдеща политика в областта на транспорта („Устойчиво бъдеще за транспорта“, 11294/09). Резултатите от разискването ще бъдат от полза за изготвянето на Бяла книга за програмата на европейската политика в областта на транспорта за следващото десетилетие, която се очаква да бъде публикувана от Комисията през 2010 г.

Съветът прикани подготвителните си органи да подготвят заключения въз основа на резултатите от разискването, които да бъдат приети на следващото заседание на Съвета по транспорт през декември.

Разискването протече на базата на изготвен от председателството въпросник (13310/09), който откроява основните предизвикателства, набелязани от Комисията (застаряване на населението, миграция и вътрешна мобилност, екологични предизвикателства, наличност на енергийните ресурси, урбанизация и глобализация), както и основните приоритети, определени в съобщението (по-добро интегриране на различните видове транспорт, технологични иновации, лесна за ползване транспортна система).

В по-голямата си част министрите се обединиха около общите принципи, съдържащи се в съобщението. По време на дискусиите те обърнаха внимание на различни аспекти на предстоящите проблеми за решаване, като влиянието на текущата икономическа и финансова криза, глобалното изменение на климата, по-ясното описание на приоритетите, по-доброто съобразяване с регионалните различия и безопасността по пътищата.

Министрите изразиха вижданията си за най-важните области на действие, сред които по-доброто интегриране на всички видове транспорт, интелигентните транспортни системи, ясна стратегия за иновации, финансирането на инфраструктурата и интернализирането на външните разходи за използване на инфраструктурата.

Страните от Вишеградската четворка (Чешката република, Унгария, Полша и Словашката република) обобщиха становищата си в съвместно писмено изявление (14075/09), в което се подчертава по-специално необходимостта да се отчете специфичното положение на новите държави-членки и да се предостави адекватно финансиране от ЕС, за да бъдат преодолени технологичните и инфраструктурни различия в рамките на ЕС.

Това разискване е принос към широк процес на размисъл и консултация за бъдещето на европейската транспортна политика, започнат от Комисията във връзка с подготовката на новата Бяла книга. Предишната Бяла книга, която съдържа програмата за транспортната политика до 2010 г., бе представена от Комисията през 2001 г. и претърпя междинен преглед през 2006 г.Договор за транспортна общност със Западните Балкани

Съветът прие допълнителни указания за водене на преговори в областта на автомобилния транспорт в рамките на преговорите за договор за транспортна общност между Европейския съюз и партньорите от Западните Балкани, Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, бившата югославска република Македония, Черна гора и Сърбия, както и Косово. Проектът за договор в резултат на преговорите с партньорите от Западните Балкани ще трябва да бъде представен на Съвета за одобрение.

Съветът взе решението за започване на преговори по договора през юни 2008 г. Бе решено обаче, че преговорите за автомобилния транспорт изискват приемането от Съвета на допълнителни указания за водене на преговорите.

Общите цели в областта на автомобилния транспорт са той да стане по-безопасен и по-екологосъобразен, да се постигне по-равномерно разпределение между различните видове транспорт и да се гарантира лоялна конкуренция. Интегрирането на пазарите за автомобилен транспорт следва да бъде обвързано с приемането и прилагането от всеки от партньорите от Западните Балкани на съответните елементи от законодателството на ЕС в областта на автомобилния транспорт.

Договорът за създаване на транспортна общност е част от стратегията за укрепване на европейските перспективи на страните от Западните Балкани. Първоначално той следва да насърчи сътрудничеството между партньорите в региона. В края на процеса той следва да доведе до интегриране на транспортната инфраструктура и до обща законодателна рамка за транспорта в ЕС и страните от Западните Балкани въз основа на приложимото законодателство на ЕС. Подобна законодателна рамка би улеснила и инвестициите в региона.

КОРАБОПЛАВАНЕ

Права на пътниците на кораби

При открито обсъждане Съветът постигна политическо съгласие по проект за регламент, чиято цел е да се подобрят правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешни водни пътища (13874/09). Въз основа на това съгласие Съветът ще подготви общата си позиция, която ще бъде представена на Европейския парламент за второ четене съгласно процедурата за съвместно вземане на решение.

Проектът за регламент установява норми за недискриминация, достъпност и оказване на помощ на пътници с увреждания или с намалена подвижност. Той съдържа и разпоредби, които се отнасят за всички пътници и са свързани с помощта, информацията и обезщетяването в случай на отмяна или закъснение на пътуването им, както и с разглеждането на жалби.

При обсъждането на неуредените въпроси министрите постигнаха съгласие по следните решения:


 • обхват на проекта за регламент: корабите, превозващи не повече от 36 пътници, следва да бъдат изключени от обхвата. Изключени са и корабите с екипаж от не повече от трима души, извършващи услуги за превоз на пътници на разстояние по-малко от 500 метра в едната посока, както и екскурзии и туристически посещения, различни от круизи. Освен това за срок от 2 години от датата, от която започва прилагането, регламентът не следва да се прилага към морските кораби с обща водоизместимост по-малка от 300 тона, използвани за вътрешен транспорт, при условие че правата на пътниците се спазват надлежно съгласно националното законодателство.

 • освобождаване от задълженията на превозвача за оказване на помощ и обезщетяване в случай на отмяна на пътуване или закъснение:

  - не следва да се дължи обезщетение, ако пътникът е уведомен за отмяната или закъснението преди покупката на билета или ако отмяната или закъснението е по вина на пътника;

  - ако отмяната или закъснението са резултат от лоши метеорологични условия или извънредни обстоятелства, правилата за обезщетяване няма да се прилагат. Въпреки това пътниците ще имат правото да получат закуски, храна или напитки и настаняване в случай на извънредни обстоятелства, като в случай на лоши метеорологични условия помощта няма да включва настаняване.Освен това бе решено, че превозвачът може да ограничи разхода за настаняване до 120 EUR на пътник.

Предложението е част от общата политика на ЕС за осигуряване на равно третиране на пътниците, независимо от вида транспорт, който използват за пътуване. Сходно законодателство е вече прието в областта на въздушния и железопътния транспорт и е предложено за автобусния транспорт.

Комисията представи предложението си през декември 2008 г. (док. 11990/08). Европейският парламент прие становището си на първо четене през април 2009 г.

Формалности за даване на сведения за кораби

При открито обсъждане Съветът взе предвид доклада за напредъка (13590/09) във връзка с предложение за директива за опростяване на процедурите и формалностите, които трябва да изпълнени, когато корабите пристигат или напускат пристанища на ЕС.

Министри от държави-членки без излаз на море взеха за кратко думата, за да поискат предложената директива да не се прилага към държавите, непритежаващи морски пристанища.

Съветът възложи на подготвителните си органи да продължат разглеждането на предложението с цел бързото му приемане.

Предложената директивата трябва да замени Директива 2002/6/EО, която третира същата тема. Предложението на Комисията предвижда по-специално:  - хармонизиране на сроковете за съобщаване на влизането в пристанищата,

  - въвеждане в масова употреба на електронни средства за предаване на информация за формалностите чрез системата на Общността за обмен на морски данни SafeSeaNet,

  - определяне от всяка държава-членка на национален орган, който да получава информацията,

  - опростяване на употребата на формулярите: международният формуляр „FAL“ (въведен с Конвенцията на Международната морска организация за улесняване на международния превоз по море) няма да се изисква, ако исканата информация се изисква съгласно законодателството на ЕС,

  - освобождаване на вътреобщностните превози от задължението за предаване на формуляр „FAL“.


Предложението е първата от серия мерки, обявени от Комисията в съобщение от януари 2009 г. (5775/09) и целящи създаването на европейско пространство за морски транспорт без бариери. През март тази година Съветът изрази удовлетворение от предложението и го оцени като принос за по-нататъшното рационализиране на административните процедури за корабите.

Комисията представи предложението си през януари 2009 г. (5789/09). Приемането на проекта за директива е подчинено на процедурата за съвместно вземане на решение с Европейския парламент. Европейският парламент все още не е започнал разглеждането на текста.ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ

Разширяване на обхвата на споразумението за въздушен транспорт между ЕС и САЩ, за да включи Исландия и Норвегия

Съветът даде политическото си одобрение за споразумение, което разширява обхвата на споразумението със САЩ („споразумение „Открито небе“ между ЕС и САЩ“), подписано през 2007 г. и в сила от 2008 г., за да включи Исландия и Норвегия. Споразумението е придружено от допълнително споразумение, съдържащо процедурни разпоредби.

Споразумението „Открито небе“ между ЕС и САЩ изрично предвижда присъединяването на трети държави към споразумението. Исландия и Норвегия, които са членки на общото европейско авиационно пространство (ОЕАП) и са приели цялото законодателство на Общността в областта на авиационната политика, кандидатстваха за присъединяване през 2007 г.

Новото споразумение ще предостави на въздушните превозвачи от ЕС правото да извършват полети между Исландия и Норвегия и Съединените щати; на реципрочна основа, на въздушните превозвачи от Исландия и Норвегия ще бъде разрешено да летят между ЕС и САЩ.

Със споразумението „Открито небе“ със Съединените щати не само бяха премахнати всички търговски бариери пред полетите между ЕС и САЩ, но освен това Съединените щати предоставиха на превозвачите от ЕС правото да извършват полети между САЩ и държави от ОЕАП, които не са членки на ЕС. Същевременно, поради липсата на външно измерение на ОЕАП, превозвачите от ЕС не могат да се възползват от това право. Новото споразумение ще коригира това положение и ще създаде хармонизирана рамка за полетите между САЩ и държавите, прилагащи законодателството на Общността в областта на авиацията, в интерес както на превозвачите от ЕС, така и на тези от Исландия и Норвегия.

Комисията представи предложението си през май 2009 г. (10118/09).

Решението за подписване и временно прилагане на споразумението ще бъде прието на по-късен етап, след като юрист-лингвистите на Съвета завършат работата си по текста.

Споразумение за безопасността на гражданското въздухоплаване с Бразилия

Съветът прие решение за упълномощаване на Комисията да започне преговори с Бразилия за сключване на двустранно споразумение в областта на безопасността на гражданското въздухоплаване.

Целта на бъдещото споразумение е да се улесни търговията с авиационни продукти и услуги, като същевременно се гарантира спазването на приложимите стандарти за безопасност.

По-конкретно споразумението се стреми да постигне, когато е възможно, взаимно приемане на заключенията и на стандартите, свързани със сертифицирането. Това ще засегне преди всичко летателната годност и екологичните аспекти на авиационните продукти, части и оборудване; споразумението би могло да обхване и одобряването и надзора на техническата поддръжка. Подобно взаимно признаване на сертифицирането и надзора би позволило на двете страни да ограничат колкото е възможно повече дублиране в работата.

Нито една държава-членка на ЕС не е сключила двустранно споразумение с Бразилия в тази област. Същевременно, Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕААБ) сътрудничи от 2004 г. с Националната агенция за гражданска авиация на Бразилия в рамките на работно споразумение с ограничен обхват, което третира въпросите на сертифицирането и признаването. Предложеното споразумение ще издигне на значително по-високо ниво сътрудничеството между ЕС и Бразилия в тази област.

Комисията представи препоръката си за разрешаване на преговорите с Бразилия през август 2009 г. (12580/09).Меморандум за сътрудничество в научноизследователската и развойна дейност в областта на гражданското въздухоплаване със САЩ

Съветът прие решение, с което упълномощава Комисията да започне преговори с Федералната администрация по въздухоплаване на САЩ за сключване на меморандум за сътрудничество в научноизследователската и развойна дейност в областта на гражданското въздухоплаване.

Меморандумът има за цел да осигури оперативна съвместимост между европейската програма за управление на въздушното движение (УВД) SESAR и американския ѝ еквивалент NextGen, която трябва да замени сегашната система на САЩ за УВД. За тази цел меморандумът е насочен към създаването на правно обвързваща рамка за дейностите, свързани с разработването на нови системи. В допълнение, той би могъл да обхване други сродни въпроси на научноизследователската и развойна дейност в областта на авиацията.

Програмата SESAR (научни изследвания в областта на УВД в единното европейско небе) е технологичният стълб на политиката „Единно европейско небе“. Целта ѝ е да бъдат модернизирани из основи и хармонизирани съществуващите системи за управление на въздушното движение в Европа. SESAR навлиза във фазата на разработване и първите резултати от нея се очаква да станат реалност през 2013 г.

През март 2009 г. с резолюция, одобряваща Европейския генерален план за управление на въздушното движение в рамките на проекта SESAR (8176/09, стp. 18—22), Съветът възложи на Комисията да представи препоръка за разрешаване на преговори с Федералната администрация по въздухоплаване на Съединените щати с цел осигуряване на оперативна съвместимост на новите системи. Комисията представи препоръката си през юни 2009 г.

ДРУГИ ВЪПРОСИ

Забрана на течностите на борда на въздухоплавателните средства

Съветът взе предвид вижданията на Комисията относно възможните по-нататъшни стъпки във връзка със забраната на течности на борда на въздухоплавателните средства (13974/09).Конференция за трансевропейските транспортни мрежи (Неапол, 21—22 октомври 2009 г.)

Съветът бе информиран от Комисията и от делегацията на Италия за предстоящата годишна конференция на министрите по въпросите на трансевропейските транспортни мрежи (13724/09 и 14010/09). Конференцията, озаглавена „Дни на TEN-Т 2009: бъдещето на трансевропейските транспортни мрежи — изграждане на мостове между Европа и нейните съседи“ ще бъде организирана съвместно от Комисията и Италия. Освен обсъждане на изпълнението на приоритетните проекти, тя ще съсредоточи вниманието си върху външното измерение на европейските транспортни мрежи.Заседание на министрите на транспорта от АSЕМ (Вилнюс, 19—20 октомври 2009 г.)

Съветът изслуша информация от делегацията на Литва относно подготовката на първото заседание на европейските и азиатските министри на транспорта в рамките на сътрудничеството по линия на ASEM (среща Азия—Европа). На срещата във Вилнюс министрите на транспорта от ASEM се очаква да приемат декларация, с която се утвърждава новият формат на сътрудничество в областта на транспорта между Европа и Азия.Програми EGNOS и Galileo

Съветът бе информиран от Комисията за текущото състояние на работата по двете европейски програми за спътникова навигация Galileo и EGNOS, както и за вижданията ѝ относно бъдещото развитие и по-нататъшното изпълнение на програмите.ДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

ТРАНСПОРТ

Оперативна съвместимост на железопътната система - Показатели за безопасност на железопътния транспорт — Процедура по комитология

Съветът реши да не се противопоставя на приемането от Комисията на две предложения, които целят подобряване на: • общите показатели за безопасност и общите методи за изчисляване на разходите при произшествие чрез изменение на Директива 2004/49/EО. Националните органи трябва да подават ежегодно информация за показателите за безопасност. Първият отчетен период ще се отнася за 2010 г.; и

 • оперативната съвместимост на железопътните системи в Общността чрез уточняване на параметрите, които се използват в документа, посочен в член 27 от Директива 2008/57/EО. Този член налага Европейската железопътна агенция да изготви референтен документ, в който се посочва съответствието между всички национални правила, прилагани от държавите-членки при въвеждането в експлоатация на железопътните превозни средства.

Споразумение ЕС/Бразилия относно въздухоплавателните услуги

Съветът прие решение за разрешаване на подписването на споразумение с Бразилия относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги. До влизането му в сила споразумението ще се прилага временно от първия месец след нотификацията от страните по него на завършването на вътрешните им процедури.Споразумение между ЕС и Мароко в областта на въздухоплаването — Разширяване на ЕС

Съветът прие решение, с което одобрява подписването и временното прилагане на протокол за изменение на Евро-средиземноморското споразумение относно въздушните транспортни услуги с Мароко, за да се вземе предвид присъединяването на България и Румъния към ЕС.ОБЩА ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ПОЛИТИКА НА СИГУРНОСТ

Система за контрол на износа на оръжие — Годишен доклад

Съветът взе предвид единадесетия годишен доклад относно общите правила, на които се подчинява контролът на износа на военни технологии и оборудване.

Член 8 от Обща позиция 2008/944/ОВППС, определяща общи правила за режим на контрол върху износа на военни технологии и оборудване, предвижда всяка година на Съвета да бъде представян доклад.

ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ

Постоянен съвет за партньорство ЕС—Русия

Съветът взе предвид подготовката за седмото заседание на Постоянния съвет за партньорство ЕС Русия (министри на външните работи), което ще се проведе в Брюксел на 19 октомври 2009 г.

Обсъжданите въпроси ще включват постигнатия напредък в работата и перспективите за осъществяване на четирите общи пространства (общо икономическо пространство; общо пространство на свобода, сигурност и правосъдие; общо пространство на външна сигурност; общо пространство на научни изследвания, образование и култура) и положителните последици от това за двустранните отношения, както и международни въпроси.

СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Внос на желатин за фотографски цели в Чешката република

Съветът реши да не се противопоставя на решението на Комисията да разреши вноса на желатин за фотографски цели в Чешката република. Като общо правило вносът и транзитното преминаване на животински странични продукти и на обработени в ЕС продукти са забранени. В съответствие с Регламент № 1774/2002 вносът на желатин за фотографски цели от някои трети държави може все пак да бъде разрешен при строго определени условия.Одобряване на законодателни актове по процедурата на комитология

Съветът реши да не се противопоставя на приемането от Комисията на три законодателни акта в областта на селското стопанство. Решението се отнася до следните актове: • Директива на Комисията за изменение на приложение I към Директива № 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максималните равнища на някои нежелани вещества (арсеник, теобромин, Datura spр., Ricinus communis L., Croton tiglium L. и Abrus precatorius L.) в храните за животни;

 • Регламент на Комисията за изменение на приложение ІІ към Регламент № 396/2005 по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от някои пестициди (диметоат, етефон, фенамифос, фенаримол, метамидофос, метомил, ометоат, оксидеметон метил, процимидон, тиокарб и винклозолин) във или върху определени хранителни продукти или храни за животни;

 • Регламент на Комисията за изменение на приложения ІІ и ІІІ към Регламент 396/2005 по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от някои пестициди (азоксистробин, ацетамиприд, кломазон, цифлуфенамид, емамектин бензоат, фамоксадон, фенбутакалаен оксид, флуфеноксурон, флуопиколид, индоксакарб, йоксинил, мепанипирим, протиоконазол, пиридалил, тиаклоприд и трифлоксистробин) във и върху хранителните продукти и храните за животни;

В съответствие с процедурата по регулиране с контрол Съветът може да се противопостави на приемането от Комисията на акт, който надхвърля изпълнителните ѝ правомощия, не е съвместим с целта или съдържанието на основния инструмент или не спазва принципите на субсидиарност или пропорционалност, въпреки че регулаторният комитет преди това е подкрепил предложените мерки.

Съвет на Международната изследователска група за юта

Съветът прие решение, с което одобрява удължаването на мандата на Международната изследователска група за юта с един или два периода, ненадвишаващи общо четири години (13148/09).РИБАРСТВО

Опазване на южния червен тон

Съветът прие решение относно позицията, която да бъде възприета от ЕС в Комисията за опазване на южния червен тон (13422/09). Съгласно тази позиция ЕС настоява по-специално за стриктни мерки за опазване и управление на южния червен тон и за мерки за контрол на риболовното усилие.БЮДЖЕТ

Финансова помощ за Палестина

Съветът утвърди писмо № 1 за внасяне на корекции в проекта за бюджет за 2010 г., с което финансовата помощ за Палестина се увеличава с 95 милиона евро под формата на кредити за поети задължения и с 60 милиона евро под формата на кредити за плащания. В отсъствието на приложима правна основа обаче Съветът не одобри на този етап създаването на нов бюджетен ред за мерки за подпомагане на банановия сектор във връзка с евентуалното търговско споразумение за бананите, което трябва да бъде подписано с доставчиците от държави от Латинска Америка със статут на най-облагодетелствана нация. Съветът счете също така, че е рано да се предвижда сума от 50 милиона евро под формата на кредити за поети задължения и сума от 20 милиона евро под формата на кредити за плащания във връзка с евентуалното постигане на споразумение на конференцията по въпросите на изменението на климата в Копенхаген през декември 2009 г.; този въпрос следва да бъде разгледан отново по време на второто четене на бюджета за 2010 г от Съвета.Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС в полза на Италия

Съветът прие решение за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС в размер на 493,8 млн. евро в полза на Италия вследствие на земетресението, засегнало областта Абруцо през април 2009 г. Съветът утвърди и проект за коригиращ бюджет № 9 към общия бюджет за 2009 г., който предвижда прехвърляне на необходимите кредити за плащания от различни бюджетни редове за политики в областите „Селско стопанство и развитие на селските райони“, „Околна среда“, „Научни изследвания“ и „Морски въпроси и рибарство“. В съответствие с Междуинституционалното споразумение за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление бюджетните кредити за поети задължения се финансират над функция 3б („Гражданство“) от финансовата рамка.НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Споразумение между ЕС и Индия в областта на термоядрения синтез

Съветът прие решение, което предвижда сключването на споразумение за сътрудничество между Евратом (Европейската общност за атомна енергия) и Индия в научните изследвания в областта на термоядрения синтез (11791/09).ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

Споразумение между ЕС и Египет относно селскостопански и рибните продукти — Евро-средиземноморско споразумение *

Съветът прие решение, с което одобрява подписването и сключването на споразумение с Египет с цел по-голяма либерализация на взаимния търговски обмен със селскостопански продукти, преработени селскостопански продукти и риба и рибни продукти (11172/09).

Решението изменя Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между ЕС и Египет. Търговските разпоредби на това споразумение, които са в сила от 2004 г., предвиждат двете страни да осъществят постепенно по-голяма либерализация на техния взаимен търговски обмен на селскостопански и рибни продукти.

Споразумение между Европейската общност за въглища и стомана и Швейцария

Съветът прие решение за отмяна на споразуменията между Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС) и Конфедерация Швейцария (12466/09). Съветът счита, че седем години след изтичането на срока на действие на ЕОВС не е оправдано съществуването на специален режим за въглища и стоманени продукти. Вследствие на отмяната на тези споразумения разпоредбите на Споразумението за свободна търговия от 22 юли 1972 г. между ЕО и Швейцария се прилагат автоматично към въпросните продукти.ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

Пакет за телекомуникациите — Начало на помирителната процедура

Съветът прие решение, с което не одобрява всички изменения, внесени от Европейския парламент в проекта за директива относно електронните съобщителни мрежи и услуги (14067/09). Това позволява на председателя на Съвета да свика помирителния комитет в съответствие с процедурата на съвместно вземане на решение.СТАТИСТИКА

Европейска централна банка

Съветът прие регламент относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка (12738/09). Новият законодателен акт изменя Регламент № 2533/98 и по-специално обхвата на изискванията за отчетност. За да бъдат взети предвид структурните промени на финансовите пазари, новият регламент разрешава събирането на статистическа информация от целия сектор на финансовите дружества и по-специално от застрахователните дружества и пенсионните фондове.Сътрудничество между ЕС и Швейцария

Съветът прие решение относно позицията на Общността по решение на Съвместния комитет, създаден съгласно Споразумението между ЕС и Конфедерация Швейцария за сътрудничество в областта на статистиката, по отношение на финансовото участие на Швейцария в статистическата програма на ЕС (12579/09). Решението цели да се опростят сега действащите правила и да се намали административната тежест.НАЗНАЧЕНИЯ

Комитет на регионите

Съветът прие решение за назначаване за член на Комитета на регионите на г н Viktor TROFIMOV, председател на Съвета за регионално развитие на Panevėžys, и за заместник-член на същия Комитет, г-жа Daiva MATONIENĖ, член на съвета на община град Šiauliai.Заместник-директор на Европол

Съветът прие закон за преназначаване на г н Michel QUILLÉ (Франция) като заместник-директор на Европол от 31 август 2010 г. до 30 април 2014 г. (13630/09).ПРОЗРАЧНОСТ

Публичен достъп до документи

Съветът прие отговор на потвърдително заявление № 20/c/01/09 (13278/09).ЗА ПЕЧАТА

Rue de la Loi, 175 B – 1048 BRUXELLES Тел.: +32 (0)2 281 5389 / 6319 Факс: +32 (0)2 281 8026press.office@consilium.europa.eu http://www.consilium.europa.eu/Newsroom

14056/09 (Presse 283)BG

Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница