Звена за административно обслужване „ФронтДата18.12.2018
Размер36.65 Kb.
#107390
37. ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА „ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕН ПРЕПИС и допълнителЕн екземпляр от ДОКУМЕНТ”.


Звена за административно обслужване „Фронт” офис

Административни звена, обслужващи издаването на акта „Бек” офис

Дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”:
Айлин Хасан

главен специалист в Д „АПФСО”


Телефони: 0361/ 6 02 73

Адрес: ул. „ген. Вл. Стойчев” 2

E.mail: rzi.kardjali@gmail.com
Работно време: от 08,00 до 17,00ч.


Дирекция „Административно-правно,

финансово и стопанско обслужване”

Адрес: ул. „ген. Вл. Стойчев” 2

E.mail: rzi.kardjali@gmail.com

Работно време: от 08,30 до 17,00чВ случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.


І. Правно основание:

Чл. 35 от Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавен здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето


ІІ.Характеристика:
Цел:

Целта на настоящата процедура е да се укаже реда и условията за издаване на заверен препис и допълнителни екземпляри на документи, издадени от РЗИ - Кърджали.


Предмет:

Лицата могат да искат издаване на заверен препис и допълнителни екземпляри на документи, издадени от РЗИ - Кърджали в случай на загубване или унищожаване на документа.


ІІІ. Процедура за приемане на заявления за издаване на заверен препис на документ или допълнителен екземпляр от документ издаден от РЗИ:

Компетентен орган:

Директора на Регионална здравна инспекция - Кърджали.Заявител:

Право на услугата имат всички ползватели на административни услуги на РЗИ - Кърджали


Нормативно установени изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде издаден препис на документ, издаден от РЗИ:

Необходими документи

  1. Заявление по образец


Вътрешен ход на процедурата

Лицата попълват заявление по образец, в което описват конкретния документ, на който желаят да бъде издаден заверен препис, допълнителен екземпляр или прилагат копие от него. Заявлението се адресира до Директора на Регионална здравна инспекция - Кърджали.

Заявленията се подават в Звеното за административно обслужване в РЗИ - Кърджали и се завеждат в деловодната книга и Единната информационна система за документооборот от служителите на Звеното.

Заявленията се предават ежедневно на Главния секретар на РЗИ, който преценява основанието и законосъобразността на искането.

След положителна резолюция от Главния секретар служителят в Звеното за административно обслужване извършва проверка за наличие на такъв документ в архива на РЗИ.

В случаите на приложено копие на издадения документ, служителят в Звеното за административно обслужване сравнява приложените документи с оригинала на документа, съхраняван в архива на РЗИ. При установяване на съответствие между оригиналът и копията на документа се поставя гриф „Заверен препис”, дата, подпис на длъжностното лице и кръгъл печат на РЗИ - Кърджали на всички страници на документа.

При издаване на допълнителен екземпляр на документ се подготвя нов екземпляр, носещ номера на първичния документ. Върху него, в горната дясна част се изписва ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЕКЗЕМПЛЯР и се представя на директора на инспекцията за подпис.

При загубване или унищожаване на документа, служителят в ЗАО прави копие на оригинала, съхраняван в РЗИ и го заверява по гореописаният начин.

В случаите, когато се установи, че срокът на издаденият документ е изтекъл се поставя допълнително и гриф „Валиден до …”.

При издаване на заверен препис на експертно решение на ТЕЛК / при загубване или физическо унищожение на ЕР , служителят в РКМЕ прави копие на оригинала съхраняван в МЕД и го заверява ,като поставя правоъгълен печат „ Заверено – РКМЕ”,дата и подпис на длъжностното лице от двете страни на документа.

Преписите на документите се получават от лицата в Звеното за административно обслужване на РЗИ - Кърджали в тридневен срок от подаване на заявлението.
Срок за плащане: едновременно с подаване на заявлението.

Начин на плащане: Таксата можете да платите в брой при касиер в звеното по административно обслужване с адрес: гр. Кърджали, ул. “ген. Вл. Стойчев” № 2 или по банковата сметка на инспекцията:
IBAN: BG74SOMB91303150879901, ОБЩИНСКА БАНКА.
Такси:

Такса: 6,00 лв. (шест лева), съгласно чл. 35 от Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето.Такса: 5,00 лв. (пет лева), съгласно чл. 3 и чл.4 от Тарифата за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения.
IV. Образци и формуляри:


Каталог: docs -> PROCEDURI
docs -> Соу „СВ. Св. Кирил и методий
docs -> Рискови фактори на тютюнопушенето
PROCEDURI -> 36. процедура за извършване на административна услуга „извършване на лабораторни анализи и дейности по искане на физически и юридически лица”
PROCEDURI -> Настаняване в приемно семейство, като мярка за закрила на детето нормативна уредба
PROCEDURI -> 25. процедура за извършване на административна услуга „издаване на международeн сертификат за ваксинация или профилактика”
PROCEDURI -> Закон за почвите и Наредба №26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт
PROCEDURI -> Служебна бележка днес г., в
PROCEDURI -> 39. наименование на услугата: заверката и регистрацията на личните здравни книжки на лицата, работещи в детски заведения, специализирани институции за деца и възрастни, водоснабдителни обекти, предприятия, които произвеждат или търгуват с храни
PROCEDURI -> Утвърдил: за кмет на община ново село съгласно заповед № рд02-407/23. 09. 2015г инж. Анита тодорова


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница