Доклад по околна среда доклад за оценка на въздействието върху околната средастраница12/24
Дата19.07.2018
Размер3.18 Mb.
ТипДоклад
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   24

Естествената растителност в региона до голяма степен е променена от дейността на човека.В ниските части тя е заменена от селскостопански култури, а в по-високите е представена от естествени ливади и пасища. Преобладават чисти и смесени широколистни гори, кото най-често срещани са цер,благун,зимен дъб, габър, бук, сребролиста липа.В тях се среща единично мъждрян, клен, мекиш, бряст и др.Келявият габър тук се среща главно в подлеса и на малки площи като чисти горички. Срещат се и изкуствено създадени масиви от смърч, бял и черен бор.Преобладават горите с издънков произход, разстроена структура и ниска продуктивност( 3-5 бонитет). На много места се срещат червен дъб, череша, планински ясен, топола, акация и др.От храстите най- разпространени са глог, шипка,трънка, дрян, капина, леска и др.Често те се представят под формата на подлес в горския фонд, като същевременно са разпространени и в обхвата на земеделските земи.На територията на община Търговище се срещат 156 вида лечебни растения по данни от "Хорологичен атлас на лечебните растения в България" и Приложение към чл. 1, ал. 2 от Закона за лечебните растения. Между тях са 7 видове с ограничено разпространение в страната и 10 със забранителен режим. Състоянието на природните им популации изисква строг контрол върху изземването на растителна маса и допълителни мерки за възстановяването им.
Лечебни растения с ограничителен и забранителен режимНаименование на Български език

Наименование на Латински език

от 30 януари 2004 г. на МОСВ
Ограничите­лен режим

Забраните­лен режим

Божур червен

Paeonia peregrina Mill.

*
Волски език

Phyllitis scolopendrium (L.) Newm. (Scolopendrium vulgare Sw.)
*

Динка лечебна

Sanguisorba officinalis L.
*

Залист бодлив

Ruscus aculeatus L.
*

Зърнастец елшовиден

Frangula alnus Mill.

*
Иглика лечебна

Primula veris L. (P. officinalis (L.) Hill.)

*
Изтравниче(Страшниче) обикновено

Asplenium trichomanes L.
*

Исландски лишей

Cetraria islandica (L.) Ach.
*

Копитник

Asarum europaeum L.
*

Мечо грозде

Arctostaphylos uva- ursi (L.) Spreng.
*

Момина сълза

Convallaria majalis L.
*

Оман сърцевиднолюспест (Оман бял)

Inula helenium L.
*

Ранилист лечебен

Betonica officinalis L. (Stachys officinalis

*(L.) Trev.
Решетка безстъблена

Carlina acanthifolia All.

*
Ружа лечебна

Althaea officinalis
*

Старо биле (Лудо биле)

Atropa belladonna L.

*
Шапиче

Alchemilla vulgaris complex

*Към момента не съществува описание на точното местоположение на естествените находища и условията в местообитанията, количеството и състоянието на ресурсите на тези видове. Предстои изграждане на система за наблюдение и оценка на диворастящите лечебни растения по отношение на състоянието и ползването им.През последните години като лимитиращ фактор за опазване на биологичното
разнообразие в района е билкосъбирането и брането на гъби.
Под защита е естественно находище на растителния вид Урумуво лале, представен в трите му форми:жълта ,пъстра и червена.Последната форма е представена от единични екземпляри.Видът под защита е български ендемит, застрашен от изчезване и включен в Червената книга на България. Урумуво лале е с характерно разпространение в Защитената местност «Урумуво лале».
Територията на инвестиционното предложение - стопански двор - е с характерен за такъв тип обекти ливадна и храстова растителност, заемаща пространствата между сградите. Оформена е на малки зелени петна.

В прилежащите територии растителността е представена от ливадни видове, дървесна растителност и селскостопански едногодишни насаждения.

От направената справка по описани флористични видове в Червената книга на Р.България, 1984г и ЗБР, сравнени с оглед на обекта се установи, че отсъстват застрашени от изчезване и редки растения в територията на инвестиционното предложение.
4.6.3.Фауна

По зоогеографско райониране районът попада в Евросибирска територия

Старопланински район, който включва територията на Стара планина, Предбалкана и Средна гора - География на България, 2002г

За фауната в този район е характерно:

преобладаващо евросибирско и европейско разпространение, докато средиземноморските видове са по-малко;

палеарктичните и евросибирските видове имат значителен превес над средиземноморските във всички височинни пояси;

наличие на значителен брой карпатски елементи, което се дължи на палеогеографските връзки на Стара планина с Карпатите;

За севернофаунистичния район - според ловностопанското райониране в България - е характерна сравнително бедна фауна поради интензивно ползване за селскостопанска дейност и редукция на горския фонд.  • Защитена зона по Натура 2000 в България - „Овчарово", тип А с код на обекта BG0002093, с площ 1478.0369 хектара, местността се намира между общините Велики Преслав и Търговище, биогеографски регион – континентален 100%. Защитената зона е за опазване на дивите птици обявена със Заповед № РД - 844/17.11.2008 г. на Министъра на МОСВ обн. ДВ брой 12/13.02.2009г.Табл. 16. Видове птици включени в Приложение II на Закона за биологично разнообразие (Прил. I на Дир.79/409/EEC)


А122

Ливаден дърдавец

Р

А231

Синявица

Р

А255

Полска бъбрица

Р

А338

Червеногърба сврачка

Р


Защитена зона по Натура 2000 в България - „Преславска планина" с код BG0000421 е защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.
Табл. 17. Бозайници включени в Приложение II на Директива 92/43/EECНаименование

1.

Добруджански(среден) хомяк

2.

Дългокрил прилеп

3.

Остроух нощник

4.

Дългопръст нощник

5.

Трицветен нощник

6.

Голям нощник

7.

Средиземноморски подковонос

8.

Южен подковонос

9.

Голям подковонос

10.

Малък подковонос

11.

Подковонос на Мехели

12.

Лалугер

13.

Пъстър пор


18. 3емноводни и влечуги включени в Приложение II на Директива 92/43/EECНаименование

1.

Червенокоремна бумка

2.

Жълтокоремна бумка

3.

Ивичест смок

4.

Обикновенна блатна костенурка

5.

Голям гребенест тритон

6.

Шипобедрена костенурка

7.

Шипобедрена костенурка


Табл.19.Риби включени в Приложение II на Директива 92/43/EECНаименование

1.

Обикновен щипок

2.

Европейска горчивкаТабл/

.20.Безгръбначни включени в Приложение II на Директива 92/43/EECНаименование

1.

Обикновен паракалоптенусФауната на община Търговище е взаимносвързана с определени екологични предпоставки, осигурявани от растителността, климата, водите, антропогенното въздействие. Разглежданият животински свят може да бъде отнесен към Северната зоогеографска подобласт на България. В нея преобладават сухоземни животни, характерни за Средна и Северна Европа.

Характерни представители на фауната в обезлесените, скални терени са: пепелянка, стенен гущер, скалолазка, червенокръста лястовица, черен щъркел, гарван гробар, прилеп, белка, язовец, лисица, чакал.

Горските масиви от зимен дъб и келав габър се обитават от следните животински видове: слепок, медянка, смок мишкар, горски гущер, синигер, кълвач, авлига, горска дърволазка, горска зидарка, заек, дива котка, сърна, златка, дива свиня, вълк.

Местата с по-голяма надморска височина се обитават от усойница, гълъб хралупар, черен кълвач, орехче, осояд. От бозайниците се срещат всички изброени по-горе, а също и благороден елен.

Разнообразието на безгръбначната фауна съответства на характерната за района ливадна и храстова растителност, както и на селскостопанските посеви в прилежащите територии.

Водните екосистеми се обитават от речен кефал, черна мряна, уклей, скобар, костур, шаран, сом, щука, дъгова пъстърва, водна костенурка, видра и др.

За около сто години природата е загубила напълно някои свои обитатели - мечка, рис. Повечето от тях са унищожени като ловни обекти. Други се срещат много рядко и са застрашени от изчезване. Причините са комплексни. Един от основните проблеми в района е бракониерството, разпространено по отношение на някои представители на фауната - сърна, диво прасе, фазан.

В прилежащите на инвестиционното предложение територии могат да се срещнат представители на земноводни, влечуги и бозайници, с характерни видове за селскостопански земи, ливади и нискостеблени горски участъци. Появата на едра бозайна фауна може да се счита инцидентно и малко вероятно събитие. Постоянни обитатели в района на обекта са дребни мишевидни бозайници - те имат важно значение в кумулацията и преноса на вредни вещества, тъй като заемат междинно положение в хранителните вериги при процеса на пренос на вещества от продуцентите (растителност), към консументите (животни).

Представителите от клас Птици са към следните екологични групи: горски видове, видове обитаващи открити пространства, видове обитаващи земеделски площи.

Разнообразието на безгръбначната фауна съответства на характерната за района ливадна и храстова растителност, както и на селскостопанските посеви в прилежащите територии.

От направена справка по описани в Червена книга на Р. България. т. 2, 1985 г. и ЗБР, сравнени с огледа на района на инвестиционно предложение, не са открити изчезнали, застрашени от изчезване и редки животински видове.

Природозащитният статус е представен чрез Закона за биологичното разнообразие и международните конвенции, по които Република България е страна.

  1. Бонска конвенция - Конвенция за съхраняване на мигриращите видове диви животни.

  • Приложение I - видове, застрашени от изчезване в целия или по-голяма част от техния ареал;

  • Приложение II - видове с неблагоприятен статус.

    1. Бернска конвенция - Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания:

Приложение II - строго защитени видове

Приложение III - видове, за които са необходими мерки от всяка една договаряща се страна.

    1. Директива за птиците 79/409/ЕЕС:

-Приложение I - видове, предмет на специални консервационни мерки, отнасящи се до техните местообитания, за да се осигури тяхното оцеляване и размножаване в района на разпространението им.

-Приложение II - видове , които могат да бъдат предмет на лов.

4.3акон за биологичното разнообразие:

-Приложение II - видове, за чиито местообитания могат да се обявяват защитени територии.

-Приложение III - защитени видове, за които се прилагат регламентирани мерки за тяхното опазване и защита.

-Приложение IV - видове, поставени под режим на опазване и регулирано ползване.


4.7.Културно историческо наследство.

Площадката е разположена в края на с.Баячево, стопански двор.В близост няма регистрирани обекти на материалното и културно наследство., освен Народно читалище основано 1927 година.Културното наследство е иманентна ценност на обществото, чието значение
непрекъснато ще нараства през XXI век. В условията на глобализация, наследството все
повече ще определя избора на средата и качеството на живот. Именно за това, то трябва
да се схваща като мощен ресурс за духовно оцеляване, но също и като незаменим ресурс
за устойчиво развитие. Следователно, неговото опазване е дълбоко свързано с интересите на държавата .Осъзнава се първостепенната значимост на този ресурс и се взематмерки той да бъде съхранен и оползотворен. В Търговишка област се намират архитектурно-археологически резервати, по известните от които са представени в таблица 21


Видове

Наименование

Местоположение

Описание

Исторически

Крумово кале

м."Парка"-7 км от

Ранновизантийска

резервати

(Мисионис)

гр.Търговище

средновековна крепост
Защитена местност"Римски

Край с.Стеврек, общ.Антоновомост"Църкви

Успение Пресветия Богородици"

Гр.Търговище

Уникална архитектура-1851 г.
Храм „Свети Иван

Гр.Търговище

Чудотворен
Рилски"
уникален иконостас
Църква

С.Черковна,общ.Търговище

Датира от XIII- ХГУв.
Свети Димитър

гр. Омуртаг

Изградена 1837г.
Свети Архангел Михаил

Гр.Попово

Построена 1863г.

Джамии

Сат Джамиси

Гр.Търговище

Построена XVIIIв.
Синтдрли йени джамия

гр. Омуртаг

Построена 1804г.

Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   24


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница