Доклад по околна среда доклад за оценка на въздействието върху околната средастраница14/24
Дата19.07.2018
Размер3.18 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   24

4.9 .Рискови енергийни източници.


Площадката на инвестиционтото намерение е разположена в район, с ниско шумово натоварване, нисък шумов фонд.

Имотите граничат с полски пътища, които не са натоварени с автомобили.Те са слабо натоварени и оттам няма висок шумов фонд.

Към момента на терена, предвиден за бъдещия инвестиционен проект шумовото натоварване е както характерното за селскостопански имоти в района. Появата на известни завишения на шумовия фон е свързано с работата на селскостопанските машини при сезонните обработки на почвата. Нивата на шумовото натоварване не надвишават .

При посещение на место не е установена никаква строителна или водоползвателна дейност.На територията на площадката не се извършват дейности, които да са източник на шум и други вредни физични фактори. В близост няма други източници на шум и вибрации, свързани с шумни дейности (металургични, металообработващи, дървообра­ботващи предприятия, ремонтни работилници, автостопанство, бензиностанция). Не са провеждани измервания на нивата на акустично натоварване на площадката. В Годишен доклад за състоятие на околната среда за 2015г. на РИОСВ Шумен са отразени резултати от извършени 11 контролни измервания за определяне на нивата на промишлен шум от 11 обекта, два от които са в гр.Омуртаг("Бомеранг Слипер" ООД , цех за производство на чехли и "Интер БГ" ООД, цех за производство на чехли)

Не е регистрирано превишаване на граничните нива на шум за съответните
територии.


Няма източници на високо налягане, високи температури, нейонизиращи и
йонизиращи лъчения.

Площадката на инвестиционтото намерение е разположена в район, с ниско шумово натоварване, нисък шумов фонд.

Имотите граничат с полски пътища, които не са натоварени с автомобили. Те са слабо натоварени и оттам няма висок шумов фонд.

Към момента на терена, предвиден за бъдещия инвестиционен проект шумовото натоварване е както характерното за селскостопански имоти в района. Появата на известни завишения на шумовия фон е свързано с работата на селскостопанските машини при сезонните обработки на почвата. Нивата на шумовото натоварване не надвишават .

При посещение на место не е установена никаква строителна или водоползвателна дейност.


5.Значимост на въздействието върху околната среда, определяне на неизбежните и трайни въздействия върху околната среда от реконструкция и експлоатация на обекта на инвестиционното предложение.


5.1..Върху персонала на площадката.

Бройлерите в птицефермата на И* Б* се отглеждат подово върху дебела (дълбока) несменяема постеля. Дълбоката постеля се застила след основно механично почистване и дезинфекциране на помещенията. Застилането се извършва наведнъж, преди зареждането на съответната партида пилета – бройлери. В дебелата постеля протичат биологични процеси с отделяне на топлина.

Помещенията са оборудвани с хранилна, поилна, транспортни системи за фураж, вентилационна и отоплителна система.

Торовете маси се почистват и се стифират на обособена за целта торохранилищна площадка. След необходимия период на престой възложителят ще предава торта за наторяване, съгласно сключени договори. От новата сграда торовите маси ще се предават директно на селскостопанските производители.

Изходните средства – суровини, материали, медикаменти, транспорт и ветеринарни услуги, необходими за завършване на производствения процес по угояване на пилетата бройлери ще бъде за сметка на инвеститора.

Птицефермата задължително ще отговаря на изискванията за хуманно отношение към животните.В резултат на реализиране на инвестиционното предложение се очаква отделянето на: емисии отпадъчни газове и прахови частици. Не се очаква генерирането на наднормени нива на шум, възникването на вибрации или лъчения (светлинни, топлинни, радиация и др.), вредни за здравето на персонала работещ в птицефермата, както и за населението от с. Баячево.

Замърсяване на въздуха с дребни прахови частици се очаква по време на строителството- при извършване на изкопните работи,товарене и разтоварване на строителните материали, строеж на сградите. Очаква се отделяне на прахови частици в резултат на жизнената дейност на птиците- очакваните количества са незначителни, под ПДК, чието извеждане от помещенията се осъществява с вентилационна система. Тези емисии при работа на вентилационната система на сградата са ограничени по време и локализирани по количество на площадката.

При експлоатация на птицефермата се очакват емисии на отпадъчни газове от:

-емисии от мобилни източници- МПС обслужващи дейността на птицефермата. Анализът на данните показва, че изпусканите замърсители в атмосферния въздух от МПС са незначителни- принципно тези емисии са ограничени по време и количество, в рамките на работния ден.

-емисии, отделяни от производствените помещения за кокошки-носачки. Отделящите се емисии на амоняк са многократно по-ниски от допустимите норми и няма да оказват съществено влияние върху качеството на атмосферния въздух в района. По предварителна експертна оценка се очаква, че териториалният обхват на очакваното въздействие върху атмосферния въздух от реализацията на инвестиционното намерение е с локален характер в границите на площадката и няма да засегне близките населени места по контролираните показатели. Не се очаква нарушаване на имисионните Норми за замърсяване на атмосферния въздух на населени места - Наредба №14 на МЗ и МОСВ, Приложение№ 1 към чл. 2, ал. 1, и Наредба №2 на МОСВ, МП, МРРБ и МЗ от 1998 г за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници.Те ще имат незначително влияние, т.к. се създава възможност за отнасяне на газовите замърсители от въздушните течения. Задържане на тези замърсители може да настъпи при наличие на температурни инверсии, мъгли и безветрие, когато те ще се задържат по - дълго време във въздуха над стопанския двор. Благоприятно е и разположението на най-близкото населено място- регулационната граница на с. Баячево. Същата е разположена странично на 61 и 141 м източно от птицефермата спрямо преобладаващите ветрове в региона, които са основно от северозапад – север, т.е. ще духат странично спрямо селото и атмосферните замърсители ще се разпространяват основно на югоизток – юг – в посока благоприятна на разположението на най-близкото населено място-с. Баячево. На територията на птицефермата и в района на с. Баячево отсъстват производствени мощности, които да са постоянни или залпови източници на замърсяване на атмосферния въздух. При строителството и експлоатацията на птицефермата са залегнали предпоставки, които способстват за ограничаване на шума:

  • Строително-монтажните работи ще се извършват през деня и в ограничен период от време;

  • Експлоатацията на птицефермата ще осигурява ниво на шум, регламентиран с нормативната уредба;

Съседните площи са земи - пасища с храсти, обработваеми земи и части от стопанския двор. В съседните имоти има изградена вече птицеферма за кокошки носачки за 25725 броя.

По време на строителство строителната техника (багери, булдозери, тежкотоварни камиони) генерират шум над 80 - 90 dB/А. Шумовата среда ще е влошена само на работната площадка. Отдалечеността на строителната площадка от най-близкото населено място -с. Баячево, изключва утежняване на акустичната среда в жилищната зона, поради което не се очаква неблагоприятен здравен ефект върху населението на най-близките населени места. Поради характера на експлоатация на строителните машини и необходимостта от смяна на използваните на обекта типове строителни машини съобразно достигнатата фаза от изпълнението на проекта, шумовите емисии в процеса на изграждането ще имат силно променлив характер. Шумът от строителните дейности няма да превиши сега съществуващите шумови нива - строителните дейности биха оказали минимални и временни въздействия върху шумовата среда.

Съседните на птицефермата имоти, са пасища с храсти , земеделски земи (общинска и частна собственост) и части от стопанския двор, които не подлежат на здравна защита от високи шумови нива.
Водачите на тежкотоварните машини ще са експонирани и на вибрации /предавани на цялото и/или по оста „ръка – рамо“/. При новата и съвременна техника те могат и да не надвишават допустимите норми.

По време на експлоатация се очаква експониране на шумови нива от вентилационната система на птицефермата и МПС обслужващи производствената дейност с нива на шум от 65 до 76 dB(A). Очакваните шумови нива от експлоатацията ще са много по - ниски от граничните стойности. Тези шумови нива няма да имат неблагоприятен здравен ефект върху населението като се има пред вид Наредба №6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методиките за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти на шума върху здравето на населението. Дори и наслагването от шум и от съществуващата птицеферма няма да доведе до шум, несъответстващ на нормативно допустимия.

5.1.1. Оценка на здравния риск, мерки за здравна защита и управление на риска.

Рискът е статистическа величина, показваща очакваната честота на нежеланите ефекти вследствие на експозицията на вредни фактори . Определя се от вероятността за възникване на вруди, в резултат от появата и характера на даден вреден ефект и връзката му с пораждащата го причина. Оценяването на риска е процес на формиране на отношение към определени негови характеристики ( размер, значение, пораждаща го обстановка и др.).

При експлоатацията на обекта, работещите в него и близкоживеещото население няма да са изложени на вредно въздействие на факторите на работна среда и не се формира здравен риск, при спазване на следните условия:-Сключване договор със служба по трудова медицина, която да следи за здравословното състояние на работещите и безопасността при строителството и дейността на обекта.

-Редовни предварителен, на работното място и периодични инструктажи на строителните работници, а в последствие и на персонала.

- Изпълнение от собственика на бъдещо подходящо озеленяване с дървесни и храстови видове на съседните около обекта площи. Положителният ефект би бил значителен, ако растителността е по – обилна откъм страната на най – близките жилищни сгради и комуналните съоръжения.

-изпълнение на предвидената асфалтова настилка на територията около обекта. Същата ще осигури лесното й почистване от прах и замърсявания и допълнително ще се отстрани възможността за емитиране на последните във въздуха

- Осигуряването на водонепроницаеми и с плътно затварящи се капаци контейнери за твърдите промишлени и битови отпадъци, отдалечени от производствените и околни жилищни сгради, биха изпълнявали същият превантивен спрямо замърсяване на въздуха ефект, особено ако се измиват и дезинфекцират редовно, след извозване на съдържанието им.

-Добра производствена практика.

-Технологична дисциплина.

-Хигиена на работните места и лична хигиена.

-Съблюдаване на изискванията на Европейското и Българското законодателство.

-Съблюдаване на мероприятията, отразени в работния проект за реализация на инвестиционното предложение.

-Създаване и поддържане на база данни за здравословното състояние на работещите от обслужващата обекта служба по трудова медицина.

-Коректни предварителни и периодични медицински прегледи на работещите, за изключване здравни противопоказания за извършваните дейности.

-Изискване заключение за пригодност от службата по трудова медицина.

-Спазване законодателството за безопасни и здравословни условия на труд. Задължение на работодателя е да осигури и съответно на работниците - да носят задължително по време на работа предвидените съгласно Наредба № 3 – ДВ, бр. 46/01 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място.

-Разработване програма за противопожарна защита на работещите и съоръженията.

-Разработване на план за действие при аварийни ситуации и ежегодното му проиграване.

-Предварителна оценка на риска от извършваните строително – монтажни дейности.

-Изготвяне програма със срокове и отговорници за отстраняване, ограничаване и намаляване на оценените рискове.

-Възлагане от работодателя на службата по трудова медицина изготвянето на физиологичен режим на труд и почивка, с цел – ограничаване експозицията на неблагоприятни условия на труд и рискове при работа.

-Недопускане дейности на открито при обявед „оранжев“ и „червен“ код.

- На работните места с източници на прах и токсични вещества ще се монтират аспирационни съоръжения. Тъй като капацитетът им не може да бъде увеличен над допустимите технологични и здравни граници е необходимо работниците да ползват при работа противопрашни маски, а на вентилаторите да се извършват редовни планово – предупредителни ремонти.

- Налага се извършването на прецизна наладка на предвидената принудителна смукателна вентилация и постоянното и ползване при наличието на работници в производствените помещения, за поддържане в границите на безопасните стойности на производствените вредности.


Контролът върху риска улеснява управлението му и включва циклично повтарящи се подетапи (уточняване на типа и нивата на необходимия контрол за достигане на допустимата експозиция; уточняване на контролираните рискови групи, планиране и осъществяване; оценяване нивата на актуалния риск, ефективността на осъществявания контрол и изготвяне на прогнози).

Оценката на здравния риск при строителство и експлоатацията на птицефермата:териториален обхват - ограничен в рамките на площадката на птицефермата по отношение въздействие на физични, химични и биологични фактори на околната среда. Не се очаква разпространение на замърсители на атмосферния въздух, включително и неприятните миризми до средата за обитаване и зоните със специфичен здравен статут.

степен на въздействие - степента на очаквано неблагоприятно въздействие върху населението е незначителна. Предлаганата технология за отглеждане на кокошки- носачки на Биг Дъчман предвижда образуване на сухи птичи фекалии - предотвратява се изнасяне на течна фекална маса за директно наторяване на площи.С това се ограничава рискът от влошаване на химичното състояние на водните тела - повърхностно водно тяло „р. Врана от извор до гр. Търговище“ ВG2КА800R031, подземно водно тяло ВG2G000К1НВ038 - Предбалкан валанж, хотрив апт Конево - по показателите нитрати в следствие на дифузни източници на замърсяване. Не се очаква разпространение на неприятни миризми и атмосферни замърсители и създаване на акустичен дискомфорт. Не се заустват отпадъчни води в повърхностни или подземни водни тела. При спазени изисквания на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и изисквания на Нормативната уредба за хуманно отношение при отглеждане на животни се очаква ниска степен на въздействие върху обслужващия персонал в птицефермата.

продължителност - характеризира се като временна при строителството на сградите, инфраструктурата и ежедневна, ежегодна и продължителна в целия период на експлоатация;

кумулативни и комбинирани въздействия - комбинирано действие имат физичните фактори (шум, вибрации).Рисковите фактори на работната среда могат да имат комбинирано въздействие на дихателната, имунната система, очите и кожата и да предизвикват възпалителни и алергични заболявания - това се отнася за работещите в птицефермата;

трансгранично въздействие Такова въздействие не се очаква, тъй като няма опасност от далечен пренос на замърсители на въздуха, водите и почвите.

Населението на с. Баячево няма да бъде изложено на въздействието на нито един от факторите, емитирани от обекта, както и на тяхното комбинирано, комплексно, кумулативно и отдалечено въздействие, поради надветреното разположение на населеното място и недопускане неконтролирани емисии на прах и химични агенти.

Подложени на влиянието на вредни за здравето рискови фактори са участващите в реконструкцията и строежа на сградите и работещите при експлоатацията на птицефермата.

В хигиенен аспект се формират следните елементи на условията на труд:

- технически елементи (механична-, електро-, пожаро-, и взриво безопасност);

- санитарно – хигиенни елементи (различни производствени фактори – физични, токсико – химични, биологични, санитарно – битово обслужване);

- психо – физиологични елементи (физическо натоварване, нервно емоционално напрежение, режим на труд и почивка, работна поза);

Изхождайки от характеристиката на основните технологични процеси при описание условията на труд и оценка за здравно – хигиенните аспекти от реализираната дейност на обекта, потенциално – професионалните вредности, идентифициращи се като рискови фактори на работната среда на територията на обекта за интензивно отглеждане на птици – бройлери в с. Баячево те са както следва:Таблица 32 Рискови фактори, свързани с увреждането здравето на хората на обект птицеферма Иван БахчевановВид рисков фактор

Условия за вредно въздействие

Компонент на околната среда, изложен на риск

Физични фактори

Шум и вибрации

Очаквано шумово въздействие от транспортна техника.

Неправилна експлоатация на вентилационни съоръжения.Шум. Работници при реконструкция. Персонал в производствени халета.

Микроклимат

При отклонение от зададените параметри за температура, влажност, движение на въздуха.

Въздух. Производствен персонал.

Производствено осветление

При неправилна поддръжка на осветителни тела.

Производствен персонал.

Прах

Движение на транспортната техника на строителната площадка, строително ремонтни дейности. Неспазване на технологичните изисквания за текуща хигиена в производствените халета.

Работници заети със строителни дейности. Персонал в производствените сгради.

Влияние на климатичните условия

Неподходящо работно защитно облекло според сезона, през който се работи на открито.

Работници заети със строителни дейности на открито.

Токсико – химични фактори

Амоняк, метан, сероводород, меркаптани

Минерализация на пресния птичи тор (при неправилно съхранение на изсушените птичи фекалии на площадката)

Въздух. Неприятни миризми. Персонал на работната площадка. Населението в близост.

CO2

При нарушение режим на работа на аспирационна и отоплителна техника.

Персонал в производствените халета. Население в близост.

Формалдехид

Неспазване на изискванията за ползване на лични предпазни средства при дезинфекция в сградите по време на смяна на партидите.

Персоналът, извършващ дезинфекцията в свободните халета.

Нитрити, Нитрати

Минерализация на пресния птичи тор (при неправилно съхранение на изсушените птичи фекалии на площадката или неправилно внасяне на същия за наторяване на селскостопански земи)

Почва. Прилежащи земеделски земи. Растителност – земеделски култури.

Дизелово гориво

Моторни и машинни смазочни масло, хидравлични масла (Полициклични ароматни въглеводороди, Полихлорирани бифенили)При използване на стара транспортна техника;при неспазване на техника на безопасност

Персонал на транспортна техника.

Биологични фактори

Патогенни и условно патогенни микроорганизми

Неспазване на условията за лична и производствена хигиена и непосредствен контакт на персонала с отпадъчната биомаса. Запрашаване на халетата с пух и перушина.

Персонал в производството. Почви. Повърхностни и подпочвени води при инцидентни замърсявания.

Причинители на зооантропонози

Яйца и ларви на паразитози

Салмонелоза

Нарушени изисквания при отглеждане и лечение на птиците.

Риск от заразяване на персонала на птицефермата и крайните консуматори – населението.

Вредни гризачи

Вредни насекомиНеспазване изискванията за строително – профилактични дейности по обезопасяване на сградите. Нарушаване технологията по събиране и обезвреждане на отпадъци – трупове на птици. Лошо извършени дезинсекция и дератизация.

Индиректно влияе върху персонала на птицефермата и крайните консуматори. Пряко влияе върху птиците като производствена единица.

Други рискови фактори

Висока температура и ударна вълна

Пожар – при неспазване на техника на безопасност.

Въздух.Персонал.Токсични газове – CO2,SO2, NOx, CO


5.1.2. Физични фактори на работната среда.

- работа на открито при ремонтни дейности – работниците ще бъдат подложени на влияние на атмосферни условия

- микроклимат – на този рисков фактор ще бъдат подложени работниците в производствените халета в случаите на отклонение от стандартните норми по отделните показатели

- производствено осветление – при отклонение от стандартните норми ще има въздействие върху персонала

- шум и вибрации – очаквано натоварване главно в етапа на строителни дейности. При експлоатация на обекта неблагоприятно въздействие върху персонала може да се очаква пир неизправна аспирационна система; при пребиваване на персонала повече време в отделението за пилетата.

– прах – временно неблагоприятно въздействие върху работниците, наети на обекта при разширението. При експлоатация на обекта при нарушена хигиена в халетата, въздействие ще има върху персонала работещ в тях.5.1.3 Токсико – химични фактори на работната среда

- В околната среда

- Амоняк, метан, следи от сероводород и меркаптани, тези токсични газове се отделят в атмосферата при аеробните и малка част анаеробни процеси на минерализация, протичащи в птичата тор. Сроковете на протичане на тези процеси са по кратки през летния период 30-40 дни и по-дълги през есеннно - зимния около 130-140 дни.

Гореспоменатите токсични газове ще се образуват при наторяване с пресен птичи тор на селскостопански земи. Възприемат се като неприятни миризми.

- дизелово гориво, масла. Химичните вещества, класифицирани като канцерогени, мутагени и токсични за репродукцията (CMR) попадат в Категории 1, 2 и 3, които предопределят степента на риска за хората и строгостта на мерките за предотвратяване на потенциалните увреждания свързани с експозиция на работещите- В работна среда

- изброените газове са рисков за здравето фактор и в работната среда в помещенията за птиците

- Въглероден диоксид (CO2) – увеличеното съдържание е рисков фактор за работещите в халетата

- формалдехид – отделя се при провеждане на дезинфекция в производствените халета - при смяна на партидите птици

- прах в халетата (съдържа пух, перушина). Той може да бъде носител на болестотворни микроорганизми.

5.1.4. Биологични фактори

- В околната среда

Торът е среда, носител на всички отделяне от птиците патогенни причинители – бактерии, вируси, зародиши на паразити. Високото съдържание на органични вещества го правят подходяща среда за развитието на много микроорганизми, но предвид антагонизма между минерализиращи и патогенни микроорганизми не може да се смята за подходяща среда за размножаване на последните, включително и при вторично контаминиране.

Клинично здрави и привидно здрави животни също могат да бъдат заразоносители и да отделят в околната среда изброените биологични видове и форми.

- Патогенни (салмонели, стрептококи) и условно патогенни микроорганизми (Ешерихия коли, бактериум мезентерикус, бактериум путрификус, бактериум субтилис, протеус).

- Причинители на орнитоза, бруцелоза, туларемия

- Яйца и ларви на паразитози

В почвата съществуват като постоянни обитатели причинителите на газова гангрена ( спороносен анаероб – бактериум перфрингес със срок на преживяемост около 17 г.), на тетанус (спорообразуващ анаероб със срок на преживяемост също около 17 г. - бактериум тетани) и бактериум септикус (също спорообразуващ анаероб със 17 г. срок за преживяемост); причинителят на антракса (спорообразуващ анаероб със срок на преживяване около 35 г.); гъбички, плесени. Временни обитатели в почвата могат да бъдат причинителите на следните инфекции и инвазии – коремен тиф, дизентерия, холера, чума; причинителите на туберкулозата, туларемия, бруцелоза; вирусите на епидемичния хепатит, полиомиелита; причинителите на хелминтозите аскаридоза, трихоцефалия, анкилостомиаза, тениидоза, токсоплазмоза.

5.1.5. В работната среда

При заразяване на птиците чрез гризачи, мухи, при хранене и по въздушно – капков (прахов) път птиците могат да предадат на човека определени заболявания – орнитоза, салмонелози, условно патогенни коли, бакт.мезентерикус, бакт. путрификус, бакт. субтилис, протеус. Заразяването на човек от птиците би могло да стане главно чрез праха, мухите, гризачите, кърлежите и при някои заболявания и контактно.

Условнопатогенни са тези микроорганизми, които могат да станат агресивни и да предизвикат типично заболяване в съчетание с други фактори, отслабващи устойчивостта на организма и нарушаващи изградените взаимоотношения между микроорганизмите. Такъв фактор може да бъде както общото нарастване на микробната концентрация в околната среда (чрез праха в помещенията, като се има предвид, че микробите представляват 1/3 от сухото вещество на пресния тор), така и бързото нарастване на относителния дял на условно патогенните микроорганизми.

5.1.6. Психофизиологични елементи на условията на труд

- физическо натоварване – при ръчни товарно – разтоварни дейности трудът е средно тежък за участващите до приключване на дейността, за останалите дейности и длъжности – лек

- Работна поза – променлива правостояща и ходеща поза за гледач

- Психо-сензорно натоварване – няма длъжности подложени на високо психо-сензорно натоварване5.1.7 Санитарно – битови условия на работната среда – за всички работници ще има създадени нормални санитарно – битови условия в организирани към производствените центрове – битови помещения. Те ще се състоят от санитарни възли с баня, отделни съблекални за работни дрехи и лично облекло, битова стая за почивка.

5.1.8. Други рискови фактори

Висока температура и вредни газове при пожар.5.2. Върху населението (напр. в близост до местата за добиване на инертни материали и/или пътищата на транспортните средства, доставящи материали, оборудване и др. за обекта и в социален аспект.

Инвестиционото намерение е „Изграждане на птицеферма за отглеждане на пилета бройлери 63000 броя в ПИ 077005 в землището на село Баячево община Търговище на ЗП И* Б*“ В ПИ №077005 с площ 17.685 дка

Обектът е ограден с непрекъсната ограда.Порталът на входа включва заключваща се врата и дезинфикционна площадка. Ще има отделен вход за пешеходци, също с дезинфикционна площадка.Работещите на площадката преминават през пропуск, който ще се състои от съблекалня за лични дрехи, тоалетна, баня и съблекалня за работни дрехи.

Животновъдните сгради ще представляват монолитни сгради, в предната им част ще има помещение за система за управление и наблюдаване отглеждането на пилетата.5.2.1. Качество на въздуха

Разстоянието на площадката до най-близко разположените жилищни сгради, в източна посока е 61 м и 141 м от двата края на бъдещата сграда. Вентилаторите изхвърлящи замърсявания във въздуха от производствените сгради са на разстояние повече от 50 метра От направените изчисления се вижда че не се очакват превишения на годишните норми или на съответните долни оценъчни прагове на разглежданите замърсители. Получените максимални концентрации са пъти по ниски от нормите в атмосферния въздух.

Местоположението на торището е също на голямо растояние от жилищната зона, така че не се очаква въздействие върху населението на село Баячево.

Климатичните характеристики на района са благоприятни за добро разсейване на замърсителите . Ветровете са благоприятни и емисиите са насочени не към близката жилищна зона.

По време на експлоатацияна на обекта не се очаква генериране на вредности извън площадката/шум, неприятна миризма,токсични вещества, прах/

Предвижда се редовнто поддържане, оросяване и почистване на площадката и вътрешнта пътна мрежа, на алеите – за ограничение въздействието на прах и фини прахови частици при сухо и ветровито време.5.2.2. Вредни физични фактори

Постоянният шум от халетата за пилета и шумът от аспирационата система е сведен до минимум, тъй като е недоспутим за отглеждане на пилета , съответно и на хора.

На Таблица 5.2-2 са изброени граничните стойности на показателит за шум в помещенията на жилищни и обществени сгради според Наредба № 6 на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението – ДВ, бр. 58/06 г.

Таблица 33. Гранични стойности на нивата на шум в различните територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях

Територии и устройствени зони в урбанизираните територи и извън тях

Еквивалентно ниво на шума, dB (А)

Ден

Вечер

Нощ

Жилищни зони и територии

55

50

45

Производствено-складови територии и зони

70

70

70

По данни на производителите на техника нивата на шум от технологичните двигатели /шнекове/ са средно около 50 dB (А), а от вентилационните системи около 42 dB (А). Установено е че шумът от товарни автомобили варира от 85 до 89 dB (А). Въздействието ще се увеличи при неизнравност на автомобилите, не добре подържани двигатели и лоши пътища. Очаква се нивата на шум от автомобилите на площадката да бъде по нисък от нормативните 70 dB (А).

За изчисляване нивото на шум до най-близките жилищни сгради се използва Наредба № 6 на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението – ДВ, бр. 58/06 г.

Използвана е следната формула:

ΔLразст.= LАекв,Т(*) – LАтер,Т – ΔLекр,където:

ΔLразст. – намаляване на нивото на шума в dB(А) в зависимост от разстоянието (мястото на въздействие), определено по графиката на фиг.4.1. от Наредба №6.

LАекв,Т(*) е изходното ниво на източника на шум в dB(А).Взимаме максималния шум, който ще се отделя при работата на машините.В случая взимаме максималните стойности за емитирания шум от техниката – 50 dB(А).

LАтер,Т – еквивалентните А – претеглени нива на шума в местата ва въздействие- допустимата норма на шума за жилищни територии и зони е 45 dB(А) през нощта.

ΔLекр – намаляването на нивото на шума в dB(А) от зелените насаждения и др. – в най-лошия случай, намаляването е 0 dB(А).

Съгласно изчисленията по методиката от 100 м от източника на шум, максималното шумово натоварване ще е до 20 dB(А) през нощта и въздействието върху жилищната зона ще е незначително.

За изчисляването на очакваното кумулативно натоварване върху фоновия шум на селищната среда при отглеждане на бройлери в 6 сгради от настоящото инвестиционно намерение може да се използва (този стандарт не е посочен в Държавен вестник като задължителен) Методиката за изчисляване на шума:БДС ENISO 9613-2 „Акустика.Затихване на звука пир разпространение на открито.Част 2.Метод за изчисляване”,чрез следните данни:

Lw – Max.Ниво на звукове в октавни ленти, в децибели, отнесено към еталона звукова мощност от един пиковат

D – разстояние от източника до приемника

Adiv - Зативане дължащо се на геометрично отклонение

Agr – Затихване дължащо се на атмосферно поглъщане

DΩ – Корекция за насоченост

Lft – Еквивалентно непрекъснато ниво на звуково налягане по посока на вятъра в точката на приемника

Lat - Ниво на оценка на звука в имисионната точка

През деня има кумулативно действие на технологичните съоръжения на шест сгради на птицефермата . Наслагването на шума от сградите на птицефермата няма да бъде по-голям от 3 dB (най-голямото допустимо прибавяне на ниво на шум при еднакви излъчватели и нивото на шум през деня ще се увеличи на 27,6 dB.

По време на експлоатацията на птицефермата ще е налице шумово натоварване, което ще е локализирано – в границите на площадката на обекта и няма да оказва вредно влияние върху населението на най-близко населените места.5.2.3. Осветлението като фактор на работната среда.

Осветлението в производствените халета е изкуствено.

Особено важно място за качествено осветление на работещите е при следене и управление на автоматичните процеси в халетата. Там осветлението трябва да бъде според европейските норми по цвят и осветеност.

5.2.4. Токсикохимични фактори в околната среда.

Амоняк – газ с характерна миризма. Прониква в организма главно през дихателната система (рядко през храносмилателната). С водата от течния секрет на лигавиците образува амониева основа, която причинява корозивни увреждания. Около некротичните и иритативни участъци се образува токсиалергичен оток. Характирен е отокът на ларингса и спазмът на глотиса, затрудняващи дишането и гълтането.

Проявите са: остър конюктивит (дразнене на очите и обилно сълзотечение), пристъпи от суха кашлица и болки зад гръдната кост, последвани от затруднено дишате и гълтане. При хроничните отравяния се развива бронхит и бронхиолит с усложнения – белодробен оток и бронхопневмонии.

Според Наредба № 13 (ДВ,бр.8/2004 г.изм.ДВ,бр.71/2006 г.;изм.ДВ бр. 67/2007 г.) се определя за химичен агент във въздуха на работната среда следните гранични стойности:

CAS № (номер съгласно химическия регистър на Кемикел Абстракс Сървис) – 7664-41-7; Гранична стойност на амоняк във въздуха на работна среда за 8 часа работа – 14,00 mg/m3, и 36,0 mg/m3 за 15 минути.Метан CH4 – отделя се при анаеробно разграждане на целулозата. Метанът е газ без цвят, мирис и вкус, по-лек от въздуха – относително тегло 0,553, концентрация от 5 % въ въздуха е взривоопасна.

Метанът е асфиктант – вдишван при концентрации по-големи от 500 mg/m3, ще предизвика виене на свят,неправилно учестено дишане, хипоксия, нарушение на съзнанието (поради липоидо – разтворимостта си метанът прониква лесно в клетките на главния мозък и разтройва тяхната функция,водейки до този асфиктичен и наркотичен ефект.)

CAS №74-82-8;гранична стойност за 8 часа – 500 mg/m3 (Наредба 13).

Сероводород H2S – газ със специфична миризма на развалени яйца, по-тежък от въздуха, разтворим във вода, втечнява се лесно в безцветна течност.

Прониква в организма по инхалационен път. Причинява два вида увреждания: иритативни поражения на лигавиците на очите и дихателните пътища и блокира в клетките цитохромоксидазата и други ферменти, съдържащи тежки метали в молекулата си при което се получава интрацелуларна хипоксия. Проявите са: катарален синдром – сълзотечение, дразнене в очите и гърлото, суха кашлица;церебрален синдром – развива се в следващите часове – виене на свят, главоболие, атаксия, обща отпадналост. При продължително въздействие възникват хронични дерматопатии.

CAS № 7783-06-4; гранична стойност за 8 часа 14,0 mg/m3, а за 15 мин.21,0 mg/m3 (Наредба 13).

Нитрити – проникват в организма през храносмилателния тракт (в случая чрез замърсени води) елиминират се бързо през бъбреците. Поради силно окислителното си действие взаимодействат с хемоглобина и образуват метхемоглобин (Метхемоглобинемия над 60 % е несъвместима с живота). Освен това причиняват пареза на вазомоторните центрове, директно отпускане на съдовата мускулатура (особено у болни от атеросклероза), поради което настъпва колапсно състояние и вазодилатация, особено в горната част на шията и лицето.Т оксичната им доза е средно 0,5 – 1,0 g за възрастни. Проявите са виене на свят, главоболие, прилошаване,цианоза по устните,лицето и пръстите на крайниците. Установява се тахикардия, при тежките форми до колапсно състояние.

Нитрати – проникват в организма през храносмилателния тракт (зеленчуци, вода). Елиминират се бързо през бъбреците.Увреждат организма по два начина – чрез иритативно директно действие мърху лигавицата на червата и чрез превръщането им в нитрити под действието на чревната флора. Проявите са: гастроинтестинален синдром – гадене, повръщане и коремни болки, придружени с обилни диарични изхождания и значителен примес на кръв в повърнатите материи и изпражненията. Настъпват явления на токсична нефропатия – хематургия, олигурия, остра бъбречна неностътъчност. Появяват се симптомите на метхемоглобинемия от образуваните нитрити.

Меркаптан – безцветна течност с неприятна миризма. Прониква в организма по инхалационен (рядко перорален) път. Причинява иритативни увреждания на лигавиците и се фиксира в централната нервна система (ЦНС) и бъбреците, където предизвиква матаболитни смущения. Проявите са: иритативни – кашлица, задух; церебрални – силно главоболие,виене на свят прогресиращи до кома с пристъпи на токсично – клинични гърчове и техните еквиваленти, токсично нефропатия – албуминурия, олигурия, азотемия.

Въглероден диоксид CO2 – отделя се чрез издишвания въздух от птиците в съответните помещения и малка част от започващите процеси на гниене на птичата тор, а също при изгаряне на твърдо гориво.

По-тежък от въздуха. При концентрация над 8 % причинява интоксикация, поради изместване на кислорода от въздуха. Голямата му концентрация в кръвта (проникнал по екзогенен път) причинява патологични ефекти в мозъка и белия дроб.

CAS № 124-38-9;гранична стойност за 8 часа – 9000 mg/m3 (Наредба 13).

Формоалдехид – газ – Отделя се от формалиновите димки, използвани за дезинфекция на помещенията при смяна на партидите носачки. Уврежда организма по два начина: чрез локално иритативно действие върху лигавиците на очите и дихателните пътища и дистрофични поражения на черен дроб, бъбреци, миокард и ЦНС.

Проявите са катар на горните дихателни пътища и оток на белите дробове, конюктивит, токсичен неврит на зрителния нерв, наркотичен ефект.

Възможно е да прояви канцерогенен ефект у генетично и соматично обременени.

CAS № 50-00-0;гранична стойност за 8 часа, 1,0 mg/m3, а за 15 мин.2,0 mg/m3 (Наредба 13)Прах

Причинява кашлица, задух. При продължително въздействие води до възникване на хроничен асматичен бронхит ( алергени са пух и частите от перушина ), който може да прогресира в бронхиалната астма. Също така е причина за често възникване на възпалителни заболявания на горни дихателни пътища, бронхити и бронхопневмонии. При хора с отслабени защитни сили може да стане причина за развитие на белодробна туберкулоза.

Гранична стойност за 8 часа е 5,0 mg/m3 ( Наредба 13 на МЗ).

5.2.5. Биологични фактори – могат да предизвикат специфични инфекциозни заболявания и паразитози, хронични кожни поражения. Повишеното микробно съдържание във въздуха може да бъде причина за алергизиране на организма и за намаляване защитните сили на организма с последица – възникване на белодробни туберкулози.

5.2.6. Психофизиологични елементи на условията на труд

Предвид разнообразията на дейностите, физическото натоварване, работна поза и психосензорно натоварване – не представляват риск за здравето на работещите.

Санитарно – битовите условия на работна среда не генерират здравен риск за работещите.

5.2.7. Други рискови фактори


  • висока температура при пожар може да предизвика разнообразна степен на местни и общи изгаряния до шоково състояние

  • токсичните газове при пожар биха могли да предизвикат различни форми и степени на интоксикация ( дразнене на очи и горни дихателни пътища, суха кашлица, задушаване, прояви от страна на ЦНС вследствие въздействието на карбоксихемоглобина – световъртеж, главоболие, отпадналост, влошаване на дишане и сърдечна дейност до кома).

Водещи по значимост рискови фактори са:

За околната среда:

-замърсяване на повърхностни и подземни води с нитрати може да стане при неспазване на определената норма за наторяване

- неприятни миризми и опасност от разпространение на инфекциозни заболявания при наторяване с пресен птичи тор на площи. В случая птичият тор престоява в птицефермата.

За работна среда – прах в помещенията за пилета, токсични вещества в помещенията за пилета , опасност от разпространение на инфекциозни заболявания и паразитози.

Преценка на възможностите за комбинирано,комплексно, кумулативно и отдалечено въздействие на установените фактори.

Очакваните производствени вредности могат да проявят синергично действие: по такъв начин може да се потенцира биологичен ефект при по – кратка експозиция и по – малък производствен стаж, особено при наличие на генетично обусловена свръхчувствителност сред работниците. Създава се риск от остри и хронични заболявания сред тях.

Тъй като преобладаващите дейности ще са със средно тежко физическо натоварване, дихателната честота ще е увеличена, а така би се завишило количеството на вдишваните токсични вещества и прах.

Отдалечено въздействие могат да окажат предимно праховите частици – попаднали в дихателната система, което маже да се избегне с противопраховите маски.

При експлоатация на обекта:

- Подтискането на дишането от повишеното съдържание на CO2 в помещенията за пилета способства за повишено задържане на прах в горните и средни отдели на дихателната система и обратно – прахът затруднява още повече издишването и затруднява още повече отделянето на CO2 от дихателната система, усилвайки неговото въздействие върху организма. Създава се порочен кръг от действието на двата рискови фактора, комбинирано въздействие на CO2 и прах в посоки синергизъм – усилване на вредния ефект. Наличието на вредни навици като тютюнопушене допълнително влошава мукоцилиарния клирънс на белите дробове.

- Шумът и токсичните вещества в помещенията за пилета също усилват въздействията си в посока намаляване на вниманието и концентрацията при работа.

- При пожар CO2 и NOx ще въздействат комбинирано в посока синергизъм – усилване на ефекта от въздействията.

Кумулативно и отдалечено въздействие на рискови фактори не се очаква. Продължителният стаж е предпоставка за хронифициране ефекта от въздействието на някои фактори – пра, шум,токсични вещества,микрофлора.

Кумулативно и отдалечено въздействие на рискови фактори не се очаква, при спазване изискванията за безопасност при работа. Продължителният стаж е предпоставка за хронифициране ефекта от въздействието на някои фактори – прах, шум,токсични вещества, микрофлора и макар и ниско вероятна възможност за възникване на професионални заболявания.Характеристика на експозицията.

При експлоатацията ч„ на обекта за работещия персонал експозицията ще бъде:  • По отношение на прах и токсични вещества в помещенията за птици ще бъде около 5-6 ч. в рамките на работната смяна.

  • По отношение на шум експозицията ще бъде: около 24 часа в района на птицефермата.

  • По отношение на неприятни миризми опасност от разпространение на инфекциозни заболявания – експозицията ще бъде колкото е срока на минерализация на пресния птичи тор – 30-40 дни през топлия и 130-140 дни през студения период на годината

Оценка на здравния риск, мерки за здравна защита и управление на риска.

Рискът е статистическа величина, показваща очакваната честота на нежелани ефекти вследствие на експозицията на вредни фактори.Определя се от вероятността за поява и характера на даден вреден ефект и връзката му с пораждащата го причина.Оценяването на риска е процес на формиране на отношение към определени негови характеристики (размер, значение, пораждаща го обстановка и др.).

С цел избягване на заболявания следва да се разработи и въведе физиологичен режим на труд и почивка от специалист по “Трудова медицина”, съгласно Наредба № 15 на МЗ – ДВ, бр. 54/99 г., което би намалило експозицията и вероятността от патологични промени. Редовното включване на принудителната аспирация също би поддържало вредните вещества в рамките на безопасни граници, съгласно НАРЕДБА № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа.

За околната среда


  • по отношение на неприятни миризми – опасност главно за хората с хронични дихателни и сърдечни заболявания, живеещи в близост до наторяваните площи и опасност от разпространение на инфекциозни заболявания при наторяване с пресен птичи тор – здравният риск заслужава внимание и съответни планирани мерки.

За населението на с.Баячево не съществува здравен риск от реализацията на инвестиционния проект. Минимален здравен риск би имало при разливи на пресен птичи тор при транспорт и при замърсяване с отпадъци при транспорт (пътищата за транспорт са извън селища).

За работната среда

  • По отношение на прах в помещенията за бройлери здравният риск е висок.

  • По отношение на токсични вещества и опасност от инфекциозни заболявания и паразитози здравният риск е изискващ внимание.

Здравният риск за работещите в обекта е управляем при спазване мерките за ограничаване на отрицателните последици в резултат от експлоатацията на обекта и нормативните документи за хигиенни и безопасни условия на труд.

Във връзка с това на всяко работно място се изпълняват мероприятия за отстраняване или намаляване на рисковете.

Контролът върху риска улеснява управлението му и включва циклично повтарящи се подетапи (уточняване на типа и нивата на необходимия контрол за достигане на допустимата експозиция; уточняване на контролираните рискови групи, планиране и осъществяване;оценяване нивата на актуалния риск, ефективността на осъществявания контрол и изготвяне на прогнози, обратна информация и оценка на ефективността на взетите мерки).

Оценка на здравния риск по време на строителство:

Вид на въздействието-отрицателно,непряко

Степен на въздействие – незначително

Обхват на въздействие – локално

Времетраене на въздействието – краткотрайно

Кумулативност – не се очакваОценка на здравния риск по време на експлоатация:

Вид на въздействието-отрицателно, пряко

Степен на въздействие –значително

Обхват на въздействие – локално

Времетраене на въздействието – дълготрайно, постоянно

Кумулативност – не се очаква

При спазване на всички мерки набелязани в доклада, инвестиционното предложение може да се реализира без да се застраши здравното състояние на работещите и населението в краткосрочен и дългосрочен план.

Съгласно изчисленията по методиката в радиус от 100 м от източника на шум, максималното шумово натоварване ще е до 20 dB (А). през нощта и въздействието върху жилищната зона ще е незначително.

Изчисляването на очакваното кумулативно натоварване върху съществуващия шум в околната среда се използва Методика за изчисляване на шум : БДС ENISO 9613-2 “Акустика. Затихване на звука при разпространение на открито Част 2 Метод на изчисляване” чрез следните данни:

Благоприятно е и разположението на най-близкото населено място - регулационната граница на с. Баячево. Разстоянието на площадката до най-близко разположените жилищни сгради, в източна посока е 61 м и 141 м от двата края на бъдещата сграда. Преобладаващите ветрове в региона са основно от северозапад – север, т.е. ще духат в посока, различна от разположението на селото и атмосферните замърсители ще се разпространяват основно на югоизток – юг.

В района преобладаващи са Преобладаващите ветрове в този район са от северозапад и север. Разглежданата територия е сред областите със среден процент на тихо време – ~ 30 % от наблюдаваните дни. За разглеждания район случайте с тихо време (скорост на вятъра под 1 m/s) са средно около 30-35%, т.е. потенциалът на замърсяване е сравнително голям.

Затихването което се дължи на земната повърхност е 1,9 dB /км.

Общото ниво на шума през нощта се получава около 30 dB (А)., което е под допустимото ниво на шум през нощта за жилищни зони /45 dB (А)./

Кумулативно наслагване през деня се получава от наслагване на шум от двете сгради – съществуващата и новата, но всички изчисления показват че това няма да влоши нито качеството на атмосферния въздух, нито ще увеличи шума.

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   24


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница