Доклад по околна среда доклад за оценка на въздействието върху околната средастраница1/24
Дата19.07.2018
Размер3.18 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

ДОКЛАД ЗА ОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „Изграждане на птицеферма за отглеждане на пилета бройлери 63000 броя в ПИ 077005 в землището на село Баячево община Търговище на ЗП И* Б*“


б
И * Б*
цГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНА СРЕДА


ДОКЛАД

ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „Изграждане на птицеферма за отглеждане на пилета бройлери 63000 броя в ПИ 077005 в землището на село Баячево община Търговище на ЗП И* Б*“


И* Б*……………………………..


Съдържание


Съдържание 3

Въведение 6

1.Обща информация 6

2. Анотация на инвестиционното предложение, дейности и технологии 14

3..Алтернативи за местоположение и/или алтернативи на предлаганите от възложителя технологии , за най-добри налични техники и мотивите за направения избор. 44

4.Описание и анализ на компонентите и факторите на околната среда и материално и културно-историческо наследство, които ще бъдат засегнати в голяма степен от инвестиционното предложение, както и взаимодействията между тях. 46

5.Значимост на въздействието върху околната среда, определяне на неизбежните и трайни въздействия върху околната среда от реконструкция и експлоатация на обекта на инвестиционното предложение. 107

6.Информация за използвани методики за прогноза и оценка на въздействието върху околната среда. 189

7.Описание на мерките, предвидени да предотвратят, намалят или където е възможно да прекратят значителните вредни въздействия върху околната среда, както и план за изпълнение на тези мерки. 195

8.Становище и мнения на засегнатата общественост, на компетентните органи за вземане на решение по ОВОС и други специализирани ведомства в резултат от проведените консултации. 199

9.Заключение. 202

10.Описание на трудностите /технически причини ,недостиг или липса на данни/ при събиране на информация при изготвяне ДОВОС 204
ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ:

 1. BAT (Best Available Techniques) - най-добри налични техники

 2. ISO (International Standardization Organization) - Международна организация по стандартизация

 3. PLUME - програма за моделиране на разпространението на емисиите в атмосферата

 4. бр. - брой

 5. БТ – безопасност на труда

 6. ВиК – водоснабдяване и канализация

 7. ДВ – държавен вестник

 8. ЗЗВВХВПП – Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества препарати и продукти

 9. ЗООС – Закон за опазване на околната среда

 10. ЛПС – локално пречиствателно съоръжение

 11. ПСОВ – пречиствателна станция за отпадъчни води

 12. МОСВ – Министерство на околната среда и водите

 13. МПС – моторно(и) превозно(и) средство(а)

 14. НДНТ – най-добри налични техники

 15. ОВОС – Оценка на въздействие върху околната среда

 16. ПДК - пределно допустима концентрация

 17. ПМС – постановление на Министерския съвет

 18. пр. – продукт

 19. ПУП – Проект за устройствен план

 20. РИОСВ – регионална инспекция по околната среда и водите

 21. БДУВДР – басейнова дирекция за управление на водите в дунавски район

 22. сур. – суровина

 23. БДС – български държавен стандарт

 24. ГСМ – гориво за смазочни материали

 25. изм. – изменение

 26. доп. – допълнение

 27. ЛОС – летливи органични съединения

 28. ХН – хигиенни норми

 29. СНЕ – схема за намаляване на емисии

 30. ИАОС – Изпълнителна агенция по околна среда

 31. АЕЕ – Агенция по енергийна ефективност

 32. ННЕ – норми за неорганизирани емисии

 33. СНЕ - стойност на неорганизираните емисии

 34. КАВ – качество на атмосферния въздух

 35. ДОП – долен оценъчен праг

 36. ОР – органични разтворители

 37. ДО – допустимо отклонениеИЗПОЛЗВАНИ ДИМЕНСИИ:

 1. dB – децибел

 2. g/nm3; (г/н.м3)- грама на нормален м3

 3. Gcal - гигакалория

 4. Gcal/t - гигакалории на тон

 5. Hz – херц

 6. kCal/t – килокалория на тон

 7. kg/m3 – кг/м3

 8. kg/t (кг/т) – килограма на тон

 9. kg/y (кг/год.) – килограма за година

 10. kWh - киловат часа

 11. kWh/y - киловат часа за година

 12. kWh/m3 - киловат часа на м3

 13. kWh/t пр.- киловат часа на тон продукт

 14. l – литър

 15. l/сек. (l/s)- литри на секунда

 16. m3 - кубични метра

 17. m3/h; (м3/ч) – м3 за час

 18. m3/y; (м3/год.) - м3 за година

 19. mg/dm3 (мг/дм3) - милиграм на кубически дециметър

 20. mg/m3 (мг/м3) - милиграм на кубически метър

 21. mg/Nm3; (мг/н.м3) – милиграм на нормален м3

 22. MW – мегават

 23. МWh - мегават-часа

 24. МWh/t сур.- мегават часа на тон суровина

 25. МWh/y (МWh/г.) - мегават часа за година

 26. nm3 (н.м3)– нормален кубичен метър

 27. nm3/h; Nm3/ч. (нм3/ч) - нормален кубически метър на час

 28. nm3/y; (н.м3/год) – нормален м3 за година

 29. t/y; t/г.;(т/год.) – тона за година

 30. t/h; (т/ч) – тона за час

 31. хил. т - 1 000 (хиляда) тона

 32. тегл.% - тегловни проценти

 33. g/h – грама за час

 34. g/ед.п - грама за единица продукт
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница