Доклад за дейността на " Ломско пиво "ад през 2009 г. Съдържание: I. Обща част 6страница6/9
Дата02.06.2018
Размер0.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

9. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно
дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати.

На проведеното на 30.06.2009 г. редовно годишно ОСА на „Ломско пиво” АД бе взето решение за овластяване на Съвета на директорите за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК.

Съгласно решение на СД на „Ломско пиво” АД от 2009 г. и на основание овластяването на СД от ОСА, дружеството предоставя свои активи в полза на „Енемона” АД. Те са обезпечение пред ТБ „ОББ” АД за получаване на банков кредит от „Енемона” АД в размер до 3 500 000 евро, като основно средствата ще бъдат използвани за издаване на банкови гаранции и акредитиви. „Ломско пиво” АД предоставя като обезпечение следните ДМА: сграда – производствен корпус и сграда за бутилиране на обща пазарна стойност 5 825 800 лева или 46.50% от ниската стойност на активите на дружеството, съгласно годишния, одитиран финансов отчет за 2008 г.
Към 31.12.2009 г. “Ломско пиво”АД не е предоставяло заеми и не е предоставяло други гаранции.

  1. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период.

През разглеждания период дружеството не е емитирало ценни книжа.11. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати.

Въз основа на направен анализ на резултатите от финансовия отчет на дружеството към 31.12.2009 г. и при съпоставка с публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, СД установи при прогнозирани за 2009 общо за годината 9 945 хил. лв. разходи за дейността, дружеството отчита за периода 6 395 хил. лв., а при прогнозирани приходи в размер на 11 276 хил. лв., дружеството отчита 6 461 хил. лв. Реализираната печалба от дейността е в размер на 61 хил. лв. а прогнозната е 1 332 хил. лв.


Това е в резултат на водената политика от страна на ръководството за снижаване на разходите, чрез договаряне на доставни цени на основните суровини за производството при най-изгодни условия при фактически ръст на същите на пазара, преразглеждане на разходните норми за основни суровини и материали /ечемик, малц, мазут, капачки и етикети/.
Намалението на приходите е в резултат на снижаване ръста на продажбите на пиво през отчетния период, обусловено основно от икономическа криза у нас.

12. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които емитентът е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им.

В хода на обичайната си стопанска дейност “Ломско пиво” АД може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са валутен риск, кредитен риск и ликвиден риск.


По-долу са описани различните видове рискове, на които е изложено дружеството при осъществяване на търговските му операции, както и възприетият подход при управлението на тези рискове.
Влияние на световната финансово-икономическа криза
Към настоящия момент върху макроикономическите условия в България продължава негативното влияние от световната икономическа криза, като се очаква резултатите от нея да продължат да се усещат до по-късен етап.
Основните мерки, които ръководството на компанията предприема във връзка с икономическата криза, са в посока на оптимизиране на персонала и предоговаряне на ценовите условия с контрагентите. Беше договорено „Ломско пиво” АД само да доставя преформите за пластмасовите бутилки, с което разходите за производство на РЕТ опаковките се намалиха с от 8% до 24% в зависимост от разфасовката. Продължава процесът за предоговаряне на останалите фактори, които пряко или косвено влияят върху себестойността на бирата като например – доставките на етикети и капачки, цените на горивата, цената на ечемика и др. Продължава и изграждането на новия счетоводен продукт на дружеството.
Валутен риск
Дружеството осъществява своите сделки предимно на вътрешния пазар. То не е изложено на значителен валутен риск, защото почти всички негови операции и сделки са деноминирани в български лева и евро.
Кредитен риск
При осъществяване на своята дейност дружеството е изложено на кредитен риск, който е свързан с риска някои от контрагентите му да не бъде в състояние да изпълни изцяло и в обичайно предвидените срокове задълженията си към него.
Финансовите активи на дружеството са концентрирани в две групи: парични средства и вземания от клиенти.
Паричните средства в дружеството и разплащателните операции са разпределени в следните банки (ТБ „ОББ” АД и „Юробанк И Еф Джи”) с висока репутация и стабилна ликвидност, което ограничава риска относно паричните средства и паричните еквиваленти.
Събираемостта и концентрацията на вземанията се следи текущо, съгласно установената политика на дружеството. За целта се прави преглед от финансово-счетоводния отдел на откритите позиции по клиенти, както и получените постъпления, като се извършва анализ на неплатените суми и състоянието на клиента.

Ликвиден риск
Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения, съгласно техния падеж.
То провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства и добра способност на финансиране на стопанската си дейност. Дружеството ползва и привлечени кредитни ресурси.
Дружеството управлява ликвидността на активите и пасивите си чрез анализ на структурата и динамиката им и прогнозиране на бъдещите входящи и изходящи парични потоци.
Риск на лихвоносните парични потоци
Дружеството няма лихвоносни активи, с изключение на свободните парични средства в банки, затова приходите и оперативните парични потоци са независими, от промените в пазарните лихвени равнища.
Риск от намаляване на пазарния дял
Свиващото се потребление у нас и в страните, в които се изнася продукцията на дружеството, предопределя до голяма степен намалението при реализираната продукция. Бирата на „Ломско пиво” АД се позиционира на по-ниския ценови сегмент на Румънския пазар, което до някъде може да неутрализира ефекта от свиващото се потребление.

Мерки, които дружеството предвижда за редуциране на влиянието на световната финансова криза, предвид нарастването на глобалния кредитен риск и стагнация в ликвидността и свиване на капиталовите потоци:
• Стриктно спазване на сключените договори с финансови институции, за да се изключи възможността да се изиска предсрочно погасяване;

Оптимизиране на разходите, преразглеждане на инвестиционната програма;

• Ускорение на събираемостта на вземанията, както и тяхното категоризиране с оглед на риска и намирането на инструменти за ефективна събираемост.

1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница