Доклад за дейността на " Ломско пиво "ад през 2009 г. Съдържание: I. Обща част 6страница5/9
Дата02.06.2018
Размер0.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на емитента.

През 2009 г. „Ломско пиво” АД е сключило общо 184 договора с търговски контрагенти и доставчици, от които:  • Договори за продажба и дистрибуция – 83 броя;

  • Рекламни договори – 11 броя;

  • Договори за сервизно и техническо обслужване – 29 броя;

  • Договори за доставка на суровини и материали – 23 броя;

  • Други – 38 броя.

По-големите сделки, сключени от емитента през счетоводния период, са:
  • Договори за изработка на пластмасови каси – контрагент ТРЕЙС ИПОМА;

  • Договор за изработка РЕТ –бутилки – контрагент ПЛАСТБУЛ –ТРАЙКОВО;

  • Договор за изграждане на инсталация за пивна мъст;

  • Договор за закупуване на бутилки 0,5 л - контрагент ЕТ”ХРИСТОВ”;

  • Договор за доставка на хмелов гранулат – Магнум – контрагент БОМИГАН КЪМПАНИ ООД и др.


4. Информация относно сделките, сключени между емитента и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента.


 

На проведеното на 30.06.2009 г. редовно годишно ОСА на „Ломско пиво” АД бе взето решение за овластяване на Съвета на директорите за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК.


Съгласно решение на СД на „Ломско пиво” АД от 2009 г. и на основание овластяването на СД от ОСА, дружеството предоставя свои активи в полза на „Енемона” АД. Те са обезпечение пред ТБ „ОББ” АД за получаване на банков кредит от „Енемона” АД в размер до 3 500 000 евро, като основно средствата ще бъдат използвани за издаване на банкови гаранции и акредитиви. „Ломско пиво” АД предоставя като обезпечение следните ДМА: сграда – производствен корпус и сграда за бутилиране на обща пазарна стойност 5 825 800 лева или 46.50% от ниската стойност на активите на дружеството, съгласно годишния, одитиран финансов отчет за 2008 г.
На 21.12.2009 година, в град Лом, на адрес ул.”Александър Стамболийски” № 43, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и при спазване на предвидения в чл.31.1. от Устава на Дружеството кворум, от 14.00 часа се проведе Извънредно заседание на Общото събрание на акционерите (ИОСА) на “Ломско пиво” АД, гр.Лом, свикано по реда на чл.223 от ТЗ от Съвета на директорите с покана, обявена в Търговския регистър на 16.11.2009 г., оповестена при условията и по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ и публикувана на интернет страницата на дружеството. На ИОСА на „Ломско пиво” АД се взеха следните решения:
1.1.ОВЛАСТЯВА Съвета на директорите на Дружеството за извършване на следната сделка по чл.114 от ЗППЦК: Закупуване на транспортно средство /МПС/ – лек автомобил „Деу Ланос”, предназначен за транспорт на хора, от „Енемона” АД. Предложената цена за извършване на сделката е 1 450,00 /хиляда четиристотин и петдесет/ лева.

1.2.ОВЛАСТЯВА Съвета на директорите на Дружеството за извършване на следната сделка по чл.114 от ЗППЦК: Закупуване на транспортно средство /МПС/ – лек автомобил „Шевролет Лачети”, предназначен за транспорт на хора, от „Енемона” АД. Предложената цена за извършване на сделката е 8 900,00 /осем хиляди и деветстотин/ лева.


1.3.ОВЛАСТЯВА Съвета на директорите на Дружеството за извършване на следната сделка по чл.114 от ЗППЦК: Продажба на Транспортно средство – товарно ремарке, собственост на Дружеството, на „Агро Инвест Инженеринг” АД. Предложената цена за извършване на сделката е 560,00 /петстотин и шестдесет/ лева.

1.4.ОВЛАСТЯВА Съвета на директорите на Дружеството за извършване на следната сделка по чл.114 от ЗППЦК: Закупуване на 2 030 тона пивоварен ечемик от реколта 2009 г. от „Агро Инвест Инженеринг” АД. Предложената цена за извършване на сделката е 175,00 /сто седемдесет и пет/ лева за тон без включен ДДС, или общо 355 250,00 /триста петдесет и пет хиляди и двеста и петдесет/ лева без ДДС.
* Договорът между „Ломско пиво” АД и „Агро Инвест Инженеринг” АД за покупко-продажба на пивоварен ечемик е подписан на 22.12.2009 г.

5. Информация за събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година.

За разглеждания период няма събития от посочения характер.6. Информация за сделки, водени извънбалансово - характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за емитента и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента.

„Ломско пиво” АД изготвя финансовите си отчети по МСС и задбалансови сметки не се водят, тъй като това е в противоречие с международните стандарти.7. Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън
неговата икономическа група и източниците/начините на финансиране.

„Ломско пиво” АД притежава акции на обща стойност от 1 500.00 лв. - участие в капитала на „Екобулпак” АД.

Дружеството е част от Икономическата група на Енемона, чрез мажоритарния си собственик „Агро Инвест Инженеринг” АД, който е 98.98% собственост на „Енемона” АД.

8. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно
дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения.
Предоставени заеми на „Ломско пиво” АД към 31.12.2009 г.:

ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ

ВИД КРЕДИТ

ОДОБРЕН РАЗМЕР

ДАТА

КРАЕН СРОК

1

МКБ Юнионбанк АД - Плевен

Кредитна линия

700 000.00 лв

18.05.2009 г.

24.10.2010 г.

2

ТБ ОББ АД

Овърдрафт

400 000.00 лева

12.06.2009 г.

17.04.2010 г.

3

Юробанк и Еф Джи АД

Овърдрафт

900 000.00 лева

30.10.2009 г.

30.04.2011 г.

4

ТБ ОББ АД

Инвестиционен кредит

310 000.00 евро

12.03.2009 г.

25.05.2011 г.


5

Юробанк и Еф Джи АД

Банкова гаранция

200 000.00 лева

16.10.2009 г.

26.05.2010 г.

1. Договор от 01.10.2009 год. със заемодател „Изолко” ООД за 190 000 лв.

Размер 190 000 лв

Лихва 9.7%

Краен срок за погасяване 01.12.2014 год.

2. Договор от 10.11.2009 год. с „Изолко” ООД за 70 000 лв.

Размер 70 000 лв

Лихва 9.7%

Краен срок за погасяване 10.12.2014 год.
*Двата заема с „Изолко” ООД са цедирани на 28.12.2009 г.
Отдадени под наем

Към 31.12.2009 година “Ломско пиво” АД няма сключени договори за отдадено имущество под наем.1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница