Доклад за дейността на „енемона ад на консолидирана база за трето тримесечие на 2009 Гстраница11/21
Дата20.07.2018
Размер3.55 Mb.
ТипДоклад
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   21

В хода на обичайната си стопанска дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните, от които са валутен риск, кредитен риск и ликвиден риск.
Управлението на риска се осъществява текущо под прякото ръководство на Изпълнителния директор и финансовите експерти на дружеството, съгласно политиката, определена от Управителния Съвет, който е разработил основните принципи на общото управление на финансовия риск, на базата, на които са разработени конкретните (писмени) процедури за управление на отделните специфични рискове, като валутен, ценови, лихвен, кредитен и ликвиден, при използването на финансови инструменти.

По-долу са описани различните видове рискове, на които е изложено дружеството при осъществяване на търговските му операции, както и възприетият подход при управлението на тези рискове.


Влияние на световната икономическа криза
Към настоящия момент върху макроикономическите условия в България негативно влияние оказва световната финансова криза от 2008 г., като се очаква резултатите от нея да се усетят най-силно през втората половина на годината.
Мерки, които дружеството предвижда за редуциране на влиянието на световната финансова криза, предвид нарастването на глобалния кредитен риск и стагнация в ликвидността и свиване на капиталовите потоци:
• Стриктно спазване на сключените договори с финансови институции, за да се изключи възможността да се изиска предсрочно погасяване;

• Ограничаване на инвестициите в дейности и проекти извън основния фокус на компанията;

• Оптимизиране на разходите, преразглеждане на инвестиционната програма;

• Ускорение на събираемостта на вземанията, както и тяхното категоризиране с оглед на риска и намирането на инструменти за ефективна събираемост;

• Застраховане на финансовия риск на значими вземания;

• Да се работи само с платежоспособни инвеститори (държавни институции, общини, компании, работещи по проекти с държавни гаранции);

• При възникване на дългосрочни вземания да се потърси форма на преструктурирането им в дългосрочен дълг и обезпечаването им с подходящи активи;

• За изпълнението на някои енергийни проекти и енерго-ефективни дейности да се потърсят варианти за финансиране по програми на ЕС и други.


Валутен риск
Дружеството осъществява своите сделки основно на вътрешния пазар. То не е изложено на значителен валутен риск, защото почти всички негови операции и сделки са деноминирани в български лева и евро.

За контролиране на валутния риск в дружеството има въведена система на планиране на доставките от внос и контрол върху предстоящите плащания.


Кредитен риск
При осъществяване на своята дейност дружеството е изложено на кредитен риск, който е свързан с риска някои от контрагентите му да не бъде в състояние да изпълни изцяло и в обичайно предвидените срокове задълженията си към него.
Финансовите активи на дружеството са концентрирани в две групи: парични средства и вземания от клиенти.
Паричните средства в дружеството и разплащателните операции са разпределени в следните банки – Уникредит Булбанк АД, Алианц Банк България АД и др., с висока репутация и стабилна ликвидност, което ограничава риска относно паричните средства и паричните еквиваленти.
Дружеството няма значителна концентрация на кредитен риск. Неговата политика относно плащанията по сключените договори за изпълнение на СМР е да се извършват в сроковете, посочени в самите договори.
Събираемостта и концентрацията на вземанията се следи текущо, съгласно установената политика на дружеството. За целта се прави преглед от финансово-счетоводния отдел на откритите позиции по клиенти, както и получените постъпления, като се извършва анализ на неплатените суми и състоянието на клиента.
За да контролира риска дружеството следи за незабавно плащане на нововъзникналите задължения, а натрупаните стари задължения се погасяват по индивидуални споразумения с длъжниците.

Ликвиден риск
Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения, съгласно техния падеж.
То провежда консервативна политика по управление на ликвидността. Дружеството използва и привлечени краткосрочни кредитни ресурси.
Дружеството управлява ликвидността на активите и пасивите си чрез текущ анализ на структурата и динамиката им и прогнозиране на бъдещите входящи и изходящи парични потоци.

Риск на лихвоносните парични потоци
Свободният паричен поток на „Енемона-Гълъбово” АД се формира в края на всяка финансова година. Този период на годината се характеризира с високи лихвени равнища на депозитите в Р. България, поради факта, че банковата система формира резерви за бъдещ период. При такава ситуация лихвените нива са доста над обичайните и по тази причина дружеството не е изложено на този риск. Средствата се депозират в банки с висок рейтинг и без ограничения във възможността за гарантираност.

3. „ЕНЕРГОМОНТАЖКОМПЛЕКТ”АД (ЕМКО)

„Енергомонтажкомплект” АД (ЕМКО), със седалище и адрес на управление: област Плевен, община Белене, гр. Белене 5930, П.К. 63 ПЛ. АЕЦ, е създадено през 1988 г. Предметът на дейност е: пpoekтиpaнe, cтpoитeлcтвo, moнтaж и pemoнт нa eнepгиини пpomишлeни и битoви oбekти и oбekти нa гaзифиkaция в cтpaнaтa и чужбинa, пpoизвoдcтвo нa нecтaндapтнo oбopудвaнe, meтaлни koнcтpуkции, peзepвoapи, cьopьжeния, eл.oбopудвaнe зa cтpaнaтa и чужбинa, вьншнa и вьтpeшнa тьpгoвия, уcлуги. Капиталът е 2 415 696 лева и 67.52% от него е собственост на “Енемона” АД.


Дружеството е специализирано в производство на нестандартни стоманени конструкции от въглеродни, легирани и неръждаеми стомани. Производствената база на компанията е на територията на АЕЦ „Белене” и е свързана с националната пътна инфраструктура на България.

ЕМКО АД е сертифицирано по ISO 9001:2000.


Производството на предприятието е съсредоточено основно за ТЕЦ Марица Изток 1 с възложители АЛСТОМ, Франция и АЛСТОМ, Швеция. Има изградени добри партньорски отношения с чуждестранни компании от цял свят.
От основаването си до днес „ЕМКО” Белене е изпълнило договори в над 50 обекта, в повече от 20 държави.
Един от значимите проекти, в които компанията е взела участие е ТЕЦ Василикос, Кипър. Там дружеството извършва проектиране, производство и монтаж на резервоар за мазут.
Към момента, „ЕМКО” Белене, работи изцяло по поръчки на Алстом Франция и Алстом Швеция за проекти на територията на ТЕЦ Марица Изток 1 и ТЕЦ Марица Изток 2.
Текуща стопанска политика

Текущата стопанска политика на дружеството е насочена основно към преодоляване на негативните последици от икономическата криза и се работи в следните направления: • Търсене на инвеститори от същия бранш за договаряне на подизпълнителска работа за производство и монтаж;

 • Търсене на стари инвеститори и възстановяване на договорни отношения за нови поръчки при изгодни условия и за двете страни;

 • Оптимизиране на личния състав по цехове, бригади, групи и звена и запазване на качествените изпълнители;

 • Организация на работната заплата като остатъчна величина;

 • Отдаване на работна ръка под наем.


Развитие на персонала

Средно списъчният състав на дружеството към 30.06.2009 г. е 197 човека от тях: • Администрация 23 човека;

 • Монтажници 107 човека;

 • Електричари 6 човека;

 • Заварчици 36 човека;

 • Бояджии 3 човека;

 • Кранисти мостовици 13 човека;

 • Шофьори на леки автомобили 2 човека;

 • Шофьори на автобуси 3 човека;

 • Шофьори на товарни автомобили 2 човека;

 • Автокранисти 2 човека.


Текущите и предстоящи сделки на дружеството
Производствената програма на ЕМКО АД включва обекти, които са стартирали през 2008 г., като изпълнението им продължава и през 2009 г. Основни клиенти през 2009 г. се очертават поделенията на фирма АЛСТОМ в страната и чужбина. Набелязаните насоки, в които трябваше да се насочат усилията на ръководството и производствения персонал, бяха изпълнени.
Обезпечени бяха с ресурси действащите обекти при зимни условия – усилията бяха насочени предимно към изпълнение графиците по договорите с АЛСТОМ България на ТЕЦ Марица-Изток I.

Очаквани договори


 • ТЕЦ „Марица Изток 2” – резервоари и метални конструкции;

 • АЛСТОМ Германия – проект FF – изработка и доставка на ръкавен филтър - 626 886 кг. на стойност 2 480 000.00 лв. Очаква се възлагането да бъде направено до 30.09.2009 г.;

 • Монтажни работи на обект Медицински складови бази гр. Ботевград;

 • Монтажни работи на обект Медицински складови бази гр. Троян;


Информация относно приходите разпределени по отделни категории дейности, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производство на стоки или предоставяне на услуги с отразяване на степента на зависимост на всеки отделен купувач /потребител/
През второто тримесечие на 2009 г. дружеството е реализирало приходи в размер на 2 070 хил.лв. от тях:

1 427 х. лв. приходи от продажби

44 х.лв. други в т.ч:

приходи от наеми на МБ 2 х. лв.

приходи от продажба на отпадъци 15 х.лв.
Големи клиенти през второ тримесечие:
АЛСТОМ България за об.ESP 71P00077 1 130 х.лв.

Водстрой – 98 АД 269 х. лв.

Други клиенти 28 х. лв.


Информация за сключени договори през периода


 • Договор с АЛСТОМ Швейцария - рамков, текущ за производство и доставка на анкерни кутии;

 • Газови турбини – месечно по 14 комплекта при възлагане на стойност 12 000.00 лв за комплект. В момента се работи по поръчка за 20 комплекта.газови турбини;

 • Парни турбини месечно по 4 комплекта на стойност 34 000.00лв. за комплект.


Описание на основните рискове и несигурности пред дружеството през първо тримесечие на 2009г. до края на текущата година

1. Намаляване на поръчките в условията на икономическа криза;

2. Необходимост от изграждане на нова производствена база;

3. Нелоялна конкуренция;

4. Необходимост от подновяването на механизацията.

НАПРАВЛЕНИЕ ”ЕНЕРГЕТИКА” В ИКОНОМИЧЕСКАТА ГРУПА

4. “ЕНЕМОНА ЮТИЛИТИС” ЕАД
“Eнемона Ютилитис” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. Козлодуй, ул. “Панайот Хитов” № 1А, е 100% собственост на “Енемона” АД. То е еднолично акционерно дружество, създадено през м. декември 2005 год. Законът за енергетиката разкри възможност да се рационализират потреблението на енергия и енергийния баланс на страната, както и участието на частни инвеститори в производството, разпределението и търговията с електрическа енергия., по този начин дружеството ще се включи и разгърне дейността си на пазара като “търговец на електрическа енергия”. Успешното развиване на търговия с електроенергия предполага познаване на структурата на пазара, участниците, характера на сделките, правилата при сключване на договорите за покупко-продажба. Очертава се тенденция за разширяване на пазара чрез постепенното увеличаване на броя на потребителите на електрическа енергия, като след средата на 2007 г. се предвижда пълно отваряне на пазара , т.е. всеки потребител ще може да избира лицето, от което да закупува електрическа енергия. “Енемона Ютилитис” ЕАД ще купува електроенергия от производителите, ще я продава на привилегированите потребители и ще сключва договори за покупка или продажба и с други търговци на електрическа енергия. Планира се разширяване на дейността чрез включване на богата гама услуги и насочване към нови дейности като се използват възможностите за развитие, предоставени от Закона за енергетиката.

„Енемона Ютилитис” ЕАД е регистрирано със съдебно решение на Врачански окръжен съд от 5.12.2005 г. Дружеството е с капитал 2 250 000.00 лева, разпределен в 1 710 000 обикновени поименни актции и 540 000 обикновени акции на приносител с номинална стойност 1 лев всяка една. Едноличен собственик на капитал е „Енемона” АД

„Енемона Ютилитис” АД притежава участия в „ПиринПауър” АД в размер на 8 000 лева и в „Регионалгаз” АД в размер на 25 000 лв.
През март 2006 г. „Енемона Ютилитис” ЕАД получи от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Лиценз за търговия с електрическа енергия.
Текуща стопанска политика
През второто тримесечие на 2009 г. „Енемона Ютилитис” ЕАД монтира и въведе в експоатация Одораторна станция в обекта си „Газостанция за зареждане на автомобили и авторемаркета с компресиран природен газ” гр. Симитли.
Текущи и предстоящи сделки

За второто тримесечие на 2009 г. в „Енемона Ютилитис” ЕАД са реализирани сделки със следния обем:  • от продажба на електрическа енергия - 10 041 хил лв.

  • от продажба на природен газ - 236 хил лв

  • от продажба на услуги - 602 хил лв.

  • от финансирания - 86 хил лв.

Очаквани приходи за 2009 г.: от търговия с електрическа енергия 45 000 хил.лв, от търговия с природен газ 1 200 хил лв.


За второто тримесечие на 2009 г. „Енемона Ютилитис” ЕАД е реализирала сделки на обща стойност 18 509 хил лв.


Дейност

Приходи по месеци в хил лв

Април

Май

Юни

Търговия с електроенергия

2 673

2 803

4 565

Търговия с компресиран природен газ

80

79

77

Други

2

659

27Информацията за източниците за снабдяване с материали
Дейността на „Енемона Ютилитис” ЕАД е търговия с електрическа енергия и природен газ. Търговията с електрическа енергия е лицензионна дейност. Основен доставчик на „Енемона Ютилитис” ЕАД е „АЕЦ Козлодуй” ЕАД. Степента на зависимост е висока. Именно заради това, екипът на „Енемона Ютилитис” ЕАД обръща особено внимание на възможността да се внася електрическа енергия от съседните на България страни. През второто тримесечие на 2009 г. пазарната конюнктура в региона позволи това направление да заработи с по-големи обеми и икономически по-ефективно.
За дейността търговия с природен газ, според българското законодателство доставчик на тази стока може да бъде единствено „Булгаргаз” ЕАД, следователно степента на зависимост е много висока.

Развитие на персонала
През второто тримесечие на текущата финансова година няма промяна в персонала.
Описание на основните рискове и несигурности пред дружеството през първото тримесечие на 2009 г. и прогноза за предстоящата финансова година

Основните рискове и несигурности пред „Енемона Ютилитис” ЕАД, касаещи търговията с електрическа енергия са свързани с настъпилата финансова и икономическа световна криза. Очаква се намаляване на консумацията на електрическа енергия, първоначално на пазара в България, а след това и в региона. Във тази връзка са възможни забавяне на плащанията от страна на вътрешните контрагенти на дружеството, както и изпадане в неплатежоспособност на някой от тях.

Предвижда се насочване на евентуални свободни количества енергия от вътрешния към външния пазар, с цел компенсация на намаляване на консумацията в страната.

Промяна цената на ел. енергията, промяна правилата за търговия с електрическа енергия, промяна на договорните количествата, купувани от „АЕЦ Колоздуй” ЕАД.

Спецификата при търговията с компресиран природен газ изисква потенциалните клиенти да инвестират в преоборудване на съораженията си. В условията на икономическа и финансова криза клиентите предпочитат да отложат тази инвестиция в краткосрочен план.

В следствие на това продължаващата икономическа криза се явява основният риск за дейността на „Енемона Ютилитис” ЕАД.5.“НЕВРОКОПГАЗ” АД
„НЕВРОКОПГАЗ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Гоце Делчев 2900, област Благоевград, община Гоце Делчев, ул. „Ал Стамболийски” №11, ет.3. Дружеството е вписано в Търговския регистър на 03 юли 2008 година, с предмет на дейност – проучване, проектиране, изграждане, пуско-наладъчни работи и експлоатация на газоразпределителни мрежи - ниско, средно и високо налягане, доставка, проддръжка и ремонт на газови уредби и уреди, търговия /вътрешна и външна/ с всички видове енергоносители /след получаване на разрешение или лицензия за съответната дейност в предвидените от закона случаи. Капиталът е 50 000 лева и «Енемона» АД като акционер притежава 90.00% от него.
Текуща стопанска политика

„Неврокоп-газ” АД, учредено на основата на публично частното партньорство, е регистрирано на 03.07.2008 г. с цел да получи лицензии за газоснабдяване и газоразпределение на територията на град Гоце Делчев. Проектът е иницииран от община Гоце Делчев и е част от Плана за развитие на общината. Необходимостта от изграждане на газоразпределителна мрежа се обуславя от факта, че гр. Гоце Делчев се развива бурно в последните години като привлекателна туристическа дестинация, като промишлен и културен център, имайки предвид голямата близост до гръцката граница и значителния приход на чуждестранни инвестиции в общината.

Община Гоце Делчев не попада в списъка на газоразпределителни региони по чл.4 ал.2, т.6 от ЗЕ. Проектът се основава на прилагането на високотехнологично решение – „виртуален газопровод”, който ще свързва газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз” ЕАД с разпределителната мрежа на дружеството посредством транспортни модули с компресиран природен газ. На територията на града е изграден газорегулаторен и снабдителен пункт (ГРСП), при който налягането на компресираният природен газ се намалява до необходимата степен, за да може терминалът да бъде използван за изходна точка на бъдещата газоразпределителна мрежа (ГРМ).

Газоразпределителната мрежа (ГРМ) на град Гоце Делчев ще обхване 100% от обществено-административния и промишлен сектори, както и ще осигури възможност на всички желаещи граждани да станат потребители на природен газ. За осигуряване на капацитета на бъдещата ГРМ се предвижда допълнителното изграждане на втори ГРСП в североизточната част на града, който да осигури пълното необходимо количество природен газ за потенциалните потребители и да предвиди необходимия резерв от природен газ.

Дейността по газоразпределение на „Неврокоп-газ” АД ще се осъществи чрез изграждане на газоразпределителна мрежа в рамките на три години и успоредно с това чрез сключване на договори за присъединяване и договори за продажба на природен газ с потенциалните клиенти. Взаимоотношенията, свързани с продажбата на природен газ между дружеството и потребителите на природен газ за битови нужди, ще се уреждат чрез утвърдени от ДКЕВР „Общи условия в договорите за продажба на природен газ”, които ще се сключват между потребителите и газоразпределителното предприятие.

Продажбата на природен газ за някои по-големи потребители се осъществява от „Булгаргаз” ЕАД, а за останалите потребители от газоразпределителните дружества или търговци. Продажбата на природен газ на крайни потребители изисква изграждане на инфраструктура на газоразпределителното предприятие или съответно на търговеца, което включва изграждане на ГРМ или газостанции на природен газ и захранването им с екологичното гориво. За развитието на газовия пазар, предвид липсата на газопреносна мрежа до голяма част от населените места, съответно и на ГРМ в тях, има два подхода: • изграждане на газопреносна мрежа до населените места и ГРМ в тях за доставка на природния газ от газоразпределителните дружества до обекти за продажба или

 • алтернативни средства за доставка на природен газ чрез компресиране и транспортиране в мобилни модули до обектите за продажба, като този подход е по-бърз за реализация и сравнително икономичен.

Настоящият проект е екологичен инвестиционен проект, чрез реализацията на който ще се намалят вредните емисии от употребата на въглеводородни горива във въздушния басейн на гр. Гоце Делчев и региона.

За изграждането на градска газоразпределителна мрежа за ПЪРВИ етап от 12 км., през 2009 г. финансовият план предвижда средства в размер на 1 844 174 хил. лв. от които 30% са на основния акционер „ЕНЕМОНА” АД в размер на 553 252 хил.лв., като от тях Община Гоце Делчев е 10% акционер с размер 55 325 хил. лв., и кредит 70% в размер на 1 290 922 хил.лв.6.„ХЕМУСГАЗ” АД
“Хемусгаз” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Балша” № 1, бл.9, ет.4. Дружеството е вписано в регистъра на СГС на 23.03.2007 г., по ф. д. № 4618/2007 г. Предметът на дейност е проучване, проектиране, строеж, внедряване, експлоатация, сервизиране и търговия със специализирано технологично оборудване и технически средства за търговия с течни и газообразни горива; търговия с течни и газообразни горива; доставка, поддръжка и ремонт на газови уредби и уреди, предприемачество, подготовка и реализиране на инвестиционни проекти в енергетиката, проектиране и други. Капиталът е 50 000 лева и 50% от него е собственост на “Енемона” АД.
7.“ПИРИН ПАУЪР” АД
“Пирин Пауър” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Балша” № 1, бл.9, ет.4. Дружеството е вписано в регистъра на СГС на 15.05.2006 година. Предметът на дейност е предприемачество, подготовка и реализиране на инвестиционни проекти в енергетиката, проектиране, изграждане и експлоатация на енергийни обекти, включително газопреносни и газоразпределителни мрежи – ниско и високоналягане и други. “Енемона” АД притежава 84.00% от капитала на дружеството.

8.„ТФЕЦ НИКОПОЛ” ЕАД
“ТФЕЦ Никопол” ЕАД, със седалище и адрес на управление: област Плевен, община Никопол, гр. Никопол, ул. «Елия» ¹ 2. Дружеството е вписано в Търговския регистър на 01.04.2008 година. Предметът на дейност е проучвателна, проектантска, строително - монтажна, пуско - наладъчна, ремонтна, сервизна, инженерингова дейност; производство и продажба на електрическа и топлинна енергия от различни енергоносители, в т. ч. и от възобновяеми енергийни източници, търговия с електрическа и топлинна енергия, внос и износ на електрическа енергия- след получаване на съответното разрешение / лицензия в предвидените от закона случаи; консултантска дейност в областта на енергетиката; търговия ( вътрешна и външна ) с всички видове енергоносители - след получаване на съответното разрешение / лицензия в предвидените от закона случаи; изграждане и управление на мрежи за природен газ; производство на и търговия с биогорива; промишлено и гражданско строителство, монтаж и ремонт на електросъоръжения, електроцентрали, пречиствателни съоръжения, промишлено и технологично оборудване, както и всички други незабранени от закона дейности. Капиталът е 2 000 000 лева и 100% от него е собственост на “Енемона” АД.

Текуща стопанска политика

1. Настоящи и очаквани инвестиции

Изграждането на централата ще стане от Главен изпълнител с договор съгласно общите условия на FIDIC на принципа „Планиране, проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация” (Yellow book). За целта бе сключен договор с консултантската фирма COWI A/S (Дания), която съдейства за изготвянето на тръжните книжа.


Началото на търга за избор на Главен изпълнител бе поставено на 6 януари 2009 г., когато бяха изпратени покани за участие до 8 международни компании. На 17 юни 2009 г. изтече крайният срок за подаване на оферти. Получихме 2 оферти съответно от: BWSC A/S (Дания) и IGN-TE GANZROCK-HARCON (Унгария). В тримесечен срок от тази дата следва да бъде избран Главен изпълнител и предложената от него технологична схема.
Предвижда се изграждането и пускането в експлоатация на топлофикационната електроцентрала да бъде със срок три години. За начална дата е определена декември 2009 г., а за крайна - декември 2011 г.

Финансово осигуряване
Подготовката на финансовото осигуряване на „ТФЕЦ НИКОПОЛ” ЕАД започна с мандатно писмо, подписано на 15.09.2008 г. от г-жа Нандита Паршад, директор Енергетика в Европейска банка за възтановяване и развитие (EBRD) и главния изпълнителен директор на „ЕНЕМОНА” АД.
Предвижда се заемът да бъде за 70% от заложената инвестиционна програма. Той ще бъде синдикиран между три банки, като участието на EBRD ще бъде в съотношение 1/3. Засега заложеният срок за погасяване на заема е 15 години, като са включени 3 години гратисен период.
Съгласно политиката на банката трябва да бъде извършен технически анализ и оценка на възможностите за доставка на гориво (Technical Due Diligence/ Fuel Supply Assessment), както и социално екологичен анализ (Environmental and Social Due Diligence).
За целта EBRD проведе конкурс за подбор на консултанти, като избра следните:

 • За технически Due Diligence - AF-Consult Ltd (Финландия)

 • За екологичен Due Diligence - Black & Veatch Special Projects Corp. (Русия/САЩ)

Банката осигури парични средства под формата на безвъзмезден грант отпуснат от Правителството на Люксембург за наемането на Black & Veatch Special Projects Corp.
Очакваме до края на 2009 г. одитите на консултантите да приключат и след последващото решение на кредитния съвет на EBRD договора за кредит да бъде подписан и усвоен.
Развитие на персонала
Общият състав на персонала на „ТФЕЦ НИКОПОЛ” ЕАД за периода на изграждане на енергийния обект в зависимост от осъществяваната дейност е предвиден да бъде 20 служители. Към настоящият момент в „ТФЕЦ НИКОПОЛ” ЕАД, са назначени 5 души, с което предвидената за осъществяване дейност към момента е подсигурена.
Действия в областта на научноизследователската и развойна дейност
Към днешна дата в „ТФЕЦ Никопол” ЕАД не са извършвани действия в областта на научноизследователската и развойна дейност.
Предстоящи сделки


Договор с фирма

Предмет

Обща стойност

Предстоящо плащане

Хитпроект ЕООД

Изготвяне на техническо задание и доклад по ОВОС

15'000 лв.

3'000 лв.

COWI Consult

Извършване на консултантски услуги

164'925€

32'985

Пътпроект 2000 ООД

Изготвяне предварителен проект за пътна връзка и комуникационно решение

10'080 лв.

6'480 лв.

ЕТ” ЕЛИЯ-66”

Изработване на ПУП на поземлени имоти, предварителен проект с планови схеми и окончателен проект

6'500 лв.

650 лв.

Европейска банка за възстановяване и развитие

Оценка за финансово осигуряване на проекта

40'000€

30'000

ИКюИ Контрол” ООД


Строителен надзор


435'600 лв.


43'560 лв.


Забележка: Възможно е възникването и на други сделки/плащания

Информация, свързана с опазването на околната среда.
РИОСВ – Плевен издаде Решение № ПН 54-ПР/13.06.2008 г. да бъде извършена преценка на въздействието върху околната среда на Инвестиционното предложение на „Енемона” АД. Проведени бяха консултации със заинтересовани институции във връзка с изготвяне на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС).
На 09.07.2008 г. бе сключен договор с консултантската компания „ХИТПРОЕКТ ПЛЕВЕН” ЕООД с цел изготвяне на Доклад за ОВОС.
Етапите, фазите и сроковете за разработване и приемане на доклада за ОВОС, са както следва:


Етапи и фази

Срок

Уведомяване на компетентните органи – РИОСВ Плевен

Изпълнено

Преценяване от РИОСВ необходимостта от доклад за ОВОС

Изпълнено

Извършване от инвеститора на консултации

Изпълнено

Изработване от инвеститора на задание за обхват и съдържание на оценка на ОВОС

Изпълнено

Съгласуване заданието с РИОСВ /15.12.2008/

Изпълнено

Разработка от колектив експерти на доклада за ОВОС

Изпълнено

Оценка от РИОСВ на качеството на доклада за ОВОС

01.09.2009

Обяви за срещата за обществено обсъждане

03.09.2009

Писмено уведомяване на компетентния орган - РИОСВ Плевен за мястото, датата и часа за провеждане на срещата за обществено обсъждане

18.09.2009

Среща за обществено обсъждане

Около 01.11

Протокол от проведената среща за обществено обсъждане

05.11.09

Представяне на протокола и писмено становище на възложителя по предложенията, препоръките, мненията и възраженията в резултат на общественото обсъждане на компетентния орган – РИОСВ Плевен

10.11.09

Вземане на окончателно решение по доклада за ОВОС от РИОСВ Плевен

15.12.09

Издаването на крайно положително становище за ОВОС на ТФЕЦ представлява необходимо условие за получаване на разрешение за строеж на централата


През периода 01.04-30.06.09 г. „ТФЕЦ Никопол” ЕАД няма реализирани приходи от основна дейност. Съгласно договор за наем от 01.07.2008 година, между „ТФЕЦ Никопол” ЕАД и П. Гечевски, дружеството е реализирало приходи от наем в размер на 1 466,88 лв


Договор с фирма

Дата

Предмет

Обща

стойност

Текущо плащане

Соилтест България ЕООД

08.04.09 г.

Хидроложки и инженерногеоложки проучвания на площадка за строителство

22'000 лв.

22'000 лв.

По отношение на реализацията и графика на изпълнение на проекта до края на текущата 2009 г. могат да се посочат следните аспекти:

Проблемите при реализацията на проекта през 2008 г. могат да се обобщят както следва:

• Липса на регулаторна рамка и определен метод на ценообразуване на подобни енергийни мощности (централи на отпадъчна селскостопанска биомаса /ВЕИ/ с мощност над 5МW);

• Липса на законодателна регламентация и практика за начина на третиране на остатъчната пепел от изгаряне на слама;

• Риск от забавяне на придобиването на собствеността на поземлените имоти общинска собственост в землището на с. Черковица за централата, предвид необходимо време за съгласуване на ПУП-ПРЗ със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества и процедурите по оценяване на имотите;

• Риск от забавяне на разрешаване на основното строителство на площадката от пряко въздействие на необходимите времена за провеждане на процедури по придобиване право на строеж на външното електрозахранване със сервитут в имоти с различна собственост - частна собственост, частна общинска, общинска и стопанисвана от общината, държавна - на МОСВ, на МЗХ и на подстанция „Никопол” /за електропровод/.

9.„СОЛАР ЕНЕРДЖИ” ООД
„Солар Енерджи” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Балша” № 1, бл.9,ет.7. Дружеството е вписано в регистъра на СГС на 29.08.2007 година. Предметът на дейност е проектиране, изграждане, мониторинг и поддръжка на системи за усвояване на слънчева енергия с цел производство на електрическа и топлинна енергии, проектиране, изграждане, мониторинг и поддръжка на системи проекти в енергетиката, проектиране, изграждане и поддръжка на автономни ситеми, използващи възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), за електро и топло-захранване, производство и продажба на електрическа и топлинна енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), производство на елементи и оборудване на соларни системи и търговия с тях, управление и реализация на проекти в областта на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), научно-изледователска и развойна дейност и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Капиталът е 5 000 лева. Съдружници са „Енемона” АД (80% собственост) и Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници при БАН (20% собственост).

Дружеството е партньор на българското правителство в проект между Р. България и Индия за „Слънчева електрическа централа в Ахтопол”, за който проект е имало договореност между страните и идея за създаване на публично-частно партньорство. На проведена среща в Индия между представители на дружеството Cenтral Elecтronics Lтd. и инж. Богдан Прокопиев бе постигната договорка за стартиране на търговски взаимоотношения и стартиране на цитирания проект.


„Солар Енерджи” ООД води преговори за привличане на външни инвеститори за реализирането на проект „PV централа Ахтопол 2 МВт”.
10.“БОТУНЯ ЕНЕРДЖИ” АД
“Ботуня Енерджи” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Козлодуй, ул. “Панайот Хитов” № 1А. С решение № 1850 по ф.д. № 775/2006 е вписано във Врачански окръжен съд с предмет на дейност – търговия с електрическа енергия, производство, внос, износ на електрическа и топлинна енергия, търговия със зелени сертификати, енергиен мениджмънт и др. Дружеството е с капитал 50 000 лв., разделени в 50 000 броя акции с номинална стойност 1 лев всяка. “Енемона” АД притежава 43 500 броя акции или 98.68% от капитала.
Текущи и предстоящи сделки на дружеството


 • Действащ договор за технически проект с работни чертежи за МВЕЦ „ Луна” на стойност 118 000 лв с ДДС. От тях изплатени 98 000 лв. с ДДС;

 • Действащ договор за доставка на оборудване за МВЕЦ „Луна” на стойност 340 000 евро. От тях изплатени – 136 000 евро (предсталяващи 40% от цената трето тримесечие);

 • Договор за заем с “Asset Bank”- клон Враца в размер на 204 000 евро (за обезпечаване ва L/C в полза на „Хидрохром” Чехия – контрагент по договора за доставка на оборудването- през трето тримесечие);

 • Закупени още 5 дка (обща стойност – 2000 лв.) за нуждите на проект МВЕЦ „ Луна” (общо 28 дка);

 • Предстои сделка с община Криводол за предоставяне на възмездно право на строеж в размер на 93 кв. м. върху общински терен;

 • Предстои промяна на предназначението на 28 дка земеделска земя(~400 лв);

 • Предстои сключване на договор за НСН за проект МВЕЦ „Луна”(очаквана стойност до 60 000 лв.)

11.“ЕСКО ИНЖЕНЕРИНГ” АД
“Еско Инженеринг” АД, със седалище и адрес на управление: гр.София , ул. “Алабин” № 16-20, вписано в регистъра на СГС, по ф.д. № 9855/2003 г. има предмет на дейност – консултиране, проучване, проектиране, конструиране, инсталиране, модернизация, поддръжка и/или управление и мониторинг на машини, съоръжения и сгради, водещи до намаляване на потреблението на енергия, производство и доставка на възли, детайли, машини, съоръжения и инсталаци и др. Дружеството е с капитал 50 000 лв., разделени в 500 броя акции с номинална стойност 100 лева всяка. “Енемона” АД притежава 99% от капитала.

ЕСКО ИНЖЕНЕРИНГ АД работи в областта на отоплението и климатизацията. Основната му дейност включва консултиране, проучване, проектиране и пълен инженеринг на енергоспестяващи и екологични системи за отопление и климатизация с използване на възобновяеми енергоизточници.

Продуктите предлагани от Дружеството - системи за отопление и климатизация, базирани на термопомпени агрегати на подпочвени води, СО2, въздушни колектори и др., оползотворяват акумулираната енергия от слънчевата радиация и целогодишно постоянната температура на определена дълбочина на земната кора. Постигнатият ефект на енергоспестяване и опазване на околната среда ги нарежда сред най-перспективните иновационни продукти за бита на 21 век.

НАПРАВЛЕНИЕ „ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ” В ИКОНОМИЧЕСКАТА ГРУПА

12.“АГРО ИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ” АД
“Агро Инвест Инженеринг” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Лом, ул. “Варош” № 1,. е акционерно дружество, образувано на 03.06.2005 г. Капиталът му е 5 500 000 лв. във вид на акции с номинална стойност 1 лв., от който 99.98 % притежава “Енемона” АД. Основният предмет на дейност е закупуване, наемане, арендуване и обработка на земеделски земи; производство, изкупуване, съхранение, преработка и търговия със селскостопанска продукция, производство, изкупуване, преработка и търговия с месо и месни изделия (след получаване на разрешение от компетентните държавни органи); производство, съхранение и търговия с посадъчен материал (семенен разсад); извършване на селскостопански мероприятия върху собствена или наета земеделска земя; механзирани услуги със селскостопанска техника; внос и износ на селскостопанска техника (машини и инвентар); инженерингова и инвестиционна дейност в селското стопанство; отглеждане и преработване на маслодайни култури; производствто и търговия с биогорива, търговия и услуги с торове и препарати за растителна защита; озеленяване; изграждане, поддържане и експлоатация на напоителни системи и съоръжения и подаване на вода за нуждите на поливното земеделие; превоз на стоки, пътници и товари в страната и чужбина със собствен и/или нает транспорт; информационни и косултантски услуги в областите селско стопанство, агробизнес и екология; както и всички други незабранени от закона дейности. През декември 2005 придобива пивоварната фабрика “Ломско пиво” АД, чрез закупуване на 161 643 бр. акции, които представляват 90.05% от капитала му. Към момента „Агро Инвест Инженеринг” АД притежава 53,19% от капитала на дъщерното дружество.
Текуща стопанска политика

През стопанската 2008-2009г. дружеството обработва 30 934 дка земя, като културите, които се отглеждат, са ечемик, пшеница, царевица, слънчоглед и рапица. „Агро Инвест Инженеринг”АД развива производствената си дейност на територията на Северозападен Район - областите Монтана и Враца, като над 50% от обработваемите площи са съсредоточени на територията на Община Лом.

Въпреки неблагоприятните метеорологични условия към края на второто тримесечие на 2009г., - обилни дъждове в област Монтана и страната, реколтата от пшеница, ечемик и рапица е прибрана в срок. Ожънати са 9 017 дка ечемик, 9 537 дка пшеница и 3 530 дка рапица. Средните добиви са над средните за региона, а именно ечемик – 386 кг/дка, пшеница – 478 кг/дка и рапица - 200кг/дка. Общото произведено количество ечемик е 3 484 260 кг, пшеница – 4 559 520 кг и рапица – 700 680 кг.

Засети са 8 850 декара пролетници. Състоянието на посевите е добро и се очакват високи средни добиви през стопанската 2008-2009г.

През второто тримесечие дружеството осъществява търговската си дейност на вътрешния пазар. Общата сума на приходите от продажби с натрупване е 238 хил. лв., от които:

- от продажба на ечемик – 48 хил. лв.

- от предоставянето на услуги със селскостопанска техника – 9 хил. лв.

- други (наем/аренда на земеделска земя, товарни автомобили) – 181 хил. лв.

Основните клиенти и контрагенти през отчетния период са: „Артфокус”ЕООД, „Българска земя”ООД и др.

Към второто тримесечие на 2009г., общата сума на приходите от продажби е увеличена със 76% спрямо същата за 2008г. В абсолютен размер увеличението на приходите е с 103 хил. лв.

Приходите от финансирания от правителството към 30.06.2009г. за покриване на лихви по целеви кредит от ДФЗ за земеделска техника са в размер на 18 хил. лв., а финансовите приходи са 21 хил.лв. (приходи от лихви).

Разходите за дейността към второто тримесечие на 2009г. са в размер на 536 хил. лв. Някой от по-големите доставчици на производствените материали са „Теди”ООД, ЕТ "Николай Миланов-Ентерпрайз", „АСМ” ЕООД, „Лукойл”АД и др.

Реализираната брутна загуба от основна дейност (в размер на 298 хил. лв.) се дължи на производствената дейност на дружеството, характеризираща се със сезонност и кампанийност – не са реализирани продажби от реколта 2008-2009г. Със значителните инвестиции в земеделска техника и оборудване в предшестващата година, се свързват и значителните финансови разходи за отчетния период – 385 хил. лв. Финансовите приходи, получени от положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти (закупуването на земеделска земя с компенсаторни бонове), са в размер на 1 646 хил. лв.

Отчетената нетна печалба е в размер на 1 012 хил. лв.Текущи и предстоящи сделки на дружеството

Имайки предвид ниските изкупни цени през изтеклата година, основна задача пред дружеството е намирането на подходящи пазари за реализация на готовата продукция. До момента по-голямата част от продукцията се реализира посредством сключени дългосрочни, рамкови договори за покупко-продажба с водещи фирми от хранително-вкусовата промишленост в региона.

Управленското намерение на „Агро Инвест Инженеринг” АД е увеличаване на регионалния пазарен дял и проучването на други пазарни ниши. Дружеството е сключило договор за борсово представителство с „Болкан Фудс” ЕООД и проучва възможностите за реализация на продукцията чрез експорт.

Предстои сключването на арендни договори със „Спринг”ООД, „Теди” ООД, „Октопод Инвест Холдинг”ЕАД за необработваната от дружеството собствена земеделска земя (4400 дка)в общините Вълчедръм, Якимово и Брусарци.

През второто тримесечие е сключен договор за оборотен кредит с „МКБ Юнион банк”АД – Плевен, на стойност 750 000 лв. с падеж 25 април 2010г. Подписано е допълнително споразумение с „Интерлийз”ЕАД за разсрочване на финансовия лизинг за закупуване на земеделска техника и оборудване като двукратно се удължава периода на погасяване на лихвите и главниците.

Настоящи и очаквани инвестиции

Дружеството приоритетно инвестира в закупуването на земеделска земя и селскостопанска техника. През 2008г. са закупени 4532,986 дка земеделска земя на стойност 1 740 хил. лв., като общия брой декари собствена земя към 31.12.2008г е 27 849,456 дка с балансова стойност 14 107 хил. лв.

През първото тримесечие е финализирана сделката и са заприходени 2 243,306 дка земеделска земя от Държавния поземлен фонд, след участието на дружеството в национален търг за закупуване на земеделска земя за притежатели на поименни компенсаторни бонове /ПКБ/ през 2008г.

През второто тримесечие на 2009г. не са правени инвестиции в земеделска земя Към 30.06.2009г., общопритежаваната собствена земеделска земя на „Агро Инвест Инженеринг” АД е 29 917 дка с балансова стойност – 16 867 хил. лв.

Отчетната стойност на инвестициите в производствено оборудване, инвентар и транспортни средства към 31.12.2008г. е в размер на 2 763 хил. лв., като задълженията се погасяват коректно при спазване на погасителните планове. Към второто тримесечие на 2009г не са направени инвестиции в земеделска техника и оборудване. Закупени са транспортни средства с отчетна стойност – 21 000 лв.

Дружеството разполага със солидна материално-техническа база. По-голямата част от оборудването е закупено с помощта на финансов лизинг към „Интерлийз”ЕАД. Инвестиционните намерения на дружеството са изграждането на: зърнобаза – силози с 12 000т. вместимост, складови помещения за съхранение на торове, препарати и др. Дружеството възнамерява да ползва заемен капитал от досега използваните източници, а именно – финансови лизинги, банкови кредити, кредитни линии от ДФЗ, както и средства от Европейския земеделски фонд - кандидатстване чрез проекти по мерките от Програмата за развитие на селските райони (2007-2013).Развитие на персонала

През второто тримесечие на 2009г. няма изменение в броя служители и работници в дружеството. Към отчетния период, постоянно заетите в „Агро Инвест Инженеринг” АД са 42 души. Административният и управленския персонал се състои от 20 служителя.Екологосъобразност на фирмата

Екологосъобразността на „Агро Инвест Инженеринг” АД, се изразява в строгото спазване на агротехническите изисквания, отглеждането на отделните култури след подходящи предшественици, както и извършване на отделните обработки в сеитбооборот. Торенето на почвите е съгласно почвените анализи. Използването на хербициди, фунгициди и инсектициди е само при необходимост. Опаковъчните материали от химическите препарати се изхвърлят и изгарят на строго определени места. Не се замърсяват водоеми и други водоизточници. Не се извършва изгаряне на стърнищата, а растителните отпадъци /слама/ се балират и заскладяват в базата на дружеството.

В своята производствена дейност, фирма „Агро Инвест Инженеринг” АД, прилага съвременно земеделие, основаващо се на „Добрите фермерски практики”, наложени като мярка от ЕС.

Имайки предвид всичко това, може да се каже, че производството и дейността на фирмата е екологосъобразна и се спазват основните екологични изисквания.Основни рискове и несигурности пред дружеството
През второто тримесечие на 2009г. систематичните рискове пред „Агро Инвест Инженеринг” АД се свързват с последиците от световната икономическа криза, а именно влошаване на макроикономическите параметри в страната.
Пряко влияние върху българската икономика ще оказва очакваното намаление на външното търсене вследствие на забавянето на темповете на растеж в световен мащаб. Намаляването на притока на външни капитали, както във вид на преки инвестиции, така и като заемно финансиране, ще се отрази в по-слаба инвестиционна активност и в забавяне на растежа на кредитирането в икономиката. В случай че глобалните ликвидни условия се влошат допълнително, съществува риск за продължаване на тенденцията към повишение на лихвените проценти в страната. Понижението на международните цени, вследствие на кризата, ще се отрази в по-ниски цени на българския износ и внос. При евентуално задълбочаване на световната икономическа криза и сравнително траен тренд на описаният рисков сценарий може да очакваме значително свиване на българската икономика.
Дейността на дружеството е профилирана в сектор, който е традиционно подпомаган от програмите на Европейския Съюз и от националните и регионални бюджети на страните-членки. Общата земеделска политика на Европейската комисия е насочена към дългосрочно подпомагане на земеделските стопани, което да отговаря на растящото търсене на храни и дори в условията на задълбочаваща се финансова криза дейността на дружеството не би била значително засегната.
Отрасловият риск се свързва предимно с неблагоприятните промени в цените на произведените продукти. Понижението на цените би довело до намаление на приходите и съответно до намаление на реализираният финансовият резултат на „Агро Инвест Инженеринг” АД.
Цените на основните зърнени култури по света показват устойчива тенденция към понижение през първата половина на годината, която тенденция се наблюдава и на българския зърнен пазар. Съгласно данни на Софийската стокова борса, най-голямо е понижението в цената на пшеницата, която за България е поевтиняла с 32% от началото на 2009г. Пазарният натиск към по-ниски цени се свързва с Русия и Украйна, където се очаква рекордно висока реколта.
На второ място, в резултат от кризата в банковия сектор, се намалява кредитирането на аграрното производство, което води до недостиг на парични ресурси. Този факт се свързва с изтеглянето на средства на чуждестранните банки от дъщерните си клонове в България. Това ще затрудни развитието на инвестициите у нас и ще повиши цената на привлечените ресурси. Рискът пред дружеството е от повишаване цената на кредитирането и затруднен достъп до привлечени капитали.
Детайлният анализ на състоянието и тенденциите в производството на зърно, качествените му параметри, условията за съхранение и реализация на вътрешните и евентуално международните пазари е важна предпоставка за успешното развитие на „Агро Инвест Инженеринг”АД.
Финансовите рискове текущо се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, за да се определят адекватни цени на продуктите и услугите, предлагани от дружеството, да се оценят формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.
Дружеството в своята дейност не осъществява сделки с чуждестранни клиенти. Поради това то не е изложено на валутен риск. Ако има валутен риск, то той е систематичен, свързан с промените в икономическата обстановка на макрониво - политическа обстановка, изменения във валутния курс, равнище на инфлацията и лихвени проценти.
Ликвидният риск отразява невъзможността дружеството да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. В това отношение „Агро Инвест Инженеринг”АД провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства и добра способност за финансиране на стопанската си дейност. Текущо матуритетът и извършването на плащанията се наблюдава и контролира от финансовия и счетоводния отдел, като се поддържа ежедневна информация за наличните парични средства и анализ на предстоящите плащания.

ДРУЖЕСТВА ЗА СЕКЮРИТИЗАЦИЯ В ИКОНОМИЧЕСКАТА ГРУПА

15.“ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ – ФЕЕИ” АДСИЦ
“Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Балша” № 1, бл.9,ет.6. На 17 май с Решение № 333 – ДСИЦ, Комисията по финансов надзор издаде Лиценз на „Фонда за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ, в който основен акционер, притежаващ 60.80 на сто от гласовете в общото събрание на акционерите, и учредител е “Енемона” АД. Дружеството ще секюритизира вземания, като предимство ще се дава на вземания по чл. 21 от Закона за енергийна ефективност, но отделно могат да се закупуват и други вземания, както в сферата на енергетиката, така и извън нея.

Пазарна информация

За периода април - юни 2009 г. се забелязва осезаем спад в търговията с акциите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ на „Българска фондова борса – София” АД по отношение на изтъргуваните обеми, както и леко понижение във формираната средна цена на акциите за периода. • Търговия на регулиран пазар

За отчетния период оборотът с акциите на дружеството е 3 285.60 лева. Сделките са 24, като средномесечният брой е 8. Средната цена на ценните книжа за периода е 1.18 лева.
Април 2009 г.


Май 2009 г.

Юни 2009 г.

Април–Юни 2009 г.

Общо сделки

21 броя

2 броя

1 брой

24 броя

Общо изтъргувани акции

3 039 броя


103 броя

100 броя

3 242 броя

Средна цена

1.145 лева

1.601 лева

1.798 лева

1.18 лева

Обща сума на сключените сделки

3 480,87 лева

164,92 лева

179,80 лева

3 825,60 лева

Източник: www.infostock.bg


 • Пазарна информация


Показатели


Описание

Стойност


Цена на акция към 25.06.2009 г.

-

1,798 лева

Балансова стойност на акция

Балансова сума/Брой емитирани акции

1,635 лева

Пазарна капитализация на „ФЕЕИ” АДСИЦ

Пазарна цена * Брой емитирани акции

2 343 466,45 лева

P/E

Пазарна цена/Нетна печалба на акция

18.536

P/B

Пазарна цена/Балансова стойност на акция

1,099

EPS

Нетна печалба/Брой емитирани акции

0.097


Изменение в цената на акциите през второ тримесечие на 2009 г.


Източник: www.investor.bg


Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница