Доклад за дейността на „енемона ад на консолидирана база за трето тримесечие на 2009 Гстраница7/21
Дата20.07.2018
Размер3.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21

Дичко Прокопиев притежава пряко и непряко чрез „Глобал кепитъл” ООД 78,47% от капитала на „Енемона”АД.


Данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на емитента към края на съответното тримесечие, както и промените, настъпили за периода от края на предходния тримесечен период за всяко лице поотделно;
Членове на Съвета на директорите на „ЕНЕМОНА” АД:


Дялово участие

в

Енемона” АДПроцент от капитала

към 31.03.2009

при капитал

11 933 600

Процент от капитала

към 30.06.2009

при капитал

11 933 600

Дичко Прокопиев Прокопиев - Председател на Съвета на директорите

60.13

60.13

Цветан Каменов Петрушков – Заместник Председател на Съвета на директорите

0.39

0.39

Людмил Иванов Стоянов – Член на Съвета на Директорите

0.55

0.55

Илиан Борисов Марков - Член на Съвета на Директорите

0.17

0.17

Прокопи Дичев Прокопиев - Член на Съвета на Директорите

0.39

0.39

Богомил Арсенов Спирдонов - Член на Съвета на Директорите

0.13

0.13

Маргарита Иванова Динева - Член на Съвета на Директорите

0.00

0.00

Валентин Михайлов Стоянов - Член на Съвета на Директорите

0.00

0.00

Георги Замфиров Горанов - Член на Съвета на Директорите

0.00

0.00

Богдан Дичев Прокопиев - Прокурист

0.33

0.33
  1. Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок


Отдадени под наем
През трето тримесечие на 2009 година “Енемона” АД е отдала под наем сгради и автомобили, за които има сключени договори със следните дружества: “Енергомонтаж АЕК” АД, “Еско Инженеринг” АД, Ескона консулт” ООД, “Енемона Старт”АД, “Изолко” ООД, ЕТ “Си Ви Си – Светлин Симеонов”, ЦКБ АД, и ”СИП”ООД.
Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми


  • “Енемона”АД е отпуснала заем на “Ескона Консулт” съгласно сключени Договори между двете дружества, както следва:

Договор от 28.03.08 год. за сумата 500 000 лв. при лихвен процент - 10%, със срок на погасяване - 31.12.2008 год.;


Договор от 17.05.08 год. за сумата 50 000 лв. при лихвен процент - ОЛП плюс 2 пункта, срок на погасяване - 31.12.2008 год.;
Договор от 17.06.08 год. на стойност 150 000 лв. при лихвен процент 10%, със срок за погасяване 31.12.2008 год.;
Договор от 26.08.08 год. за сумата 327 500 лв. при лихвен процент 10% и срок за погасяване - 31.12.2008 год.;


  • Заем на “Хемус газ” АД с Договор от 07.12.2007 год. в размер на 62 000 лв. при лихвен процент - 10% , с едногодишен срок.
  • Заем на “Пирин Пауър”АД съгласно сключени Договори между двете дружества, както следва:

Договор от 27.10.06 год. на стойност 10 000 лв. при лихвен процент - 5% лихва;
Договор от 16.02.07 год. на стойност 8 000 лв. при лихвен процент - 5% лихва;
Договор от 25.06.07 год. на стойност 1 000 лв. при лихвен процент - 10%;
Договор от 14.08.07 год. на стойност 2 000 лв. при лихвен процент - 10%;
Договор от 12.09.07 год. на стойност 8 000 лв. при лихвен процент - 5%
Погасяването на заемите по горецитираните Договори е със срок до 31.12.2008 год.


  • Заем на “Ломско пиво”АД , отпуснат по следните Договори :

Договор от 20.11.2007 год. на стойност 130 000 лв. при лихвен процент - 10% и срок на погасяване до 31.03.2008 год. По договора е подписан Анекс, с който срокът се удължава до 31.12.2008 г.


Договор от 28.11.2007 год. на стойност 120 000 лв. при лихвен процент – олп + 10 и срок на погасяване до 30.06.2008 год.

Подписан е Анекс до 31.12.2008 г.
  • Заем на “Еско инженеринг”АД, съгласно изброените по-долу Договори:

Договор от 06.02.2008 год на стойност 150 000 лв. , при лихвен процент - 10% със срок на погасяване до 31.12.2008 год.;


Договор от 27.03.2008 год на стойност 50 000 лв., при лихвен процент - 10% със срок на погасяване до 20.12.2008 год.;
Договор от 30.06.2008 год на стойност 200 000 лв., при лихвен процент - 10% със срок на погасяване до 31.12.2008 год.;
Договор от 27.08.2008 год. на стойност 15 000 лв., при лихвен процент - 10% със срок на погасяване до 31.12.2008 год.;


  • Заем на “Енергомонтаж АЕК” АД по следните Договори:

Договор от 21.03.2008 год. на стойност 1 000 000 лв., при лихвен процент - 10% и срок на погасяване до 31.12.2008 г.;


Договор от 21.06.2008 год. на стойност 1 500 000 лв., при лихвен процент - 10% срок на погасяване до 31.12.2008 год.;


  • Заем на “СИП” ООД по следните Договори:

Договор от 22.05.2008 год. на стойност 400 000 лв. при лихвен процент - 10% със срок - при поискване;


Договор от 03.06.2008 год. на стойност 1 100 000 лв. при лихвен процент - 10% и срок за погасяване 31.12.2008 г.
Договор от 15.04.2009 год. на стойност 150 000 лв. при лихвен процент - 10% и срок за погасяване при поискване;
Договор от 08.07.2009 год. на стойност 1 000 000 лв. при лихвен процент - 10% и срок за погасяване 31.12.2009 г.


  • Заем на „Ардия” ООД

Договор от 17.06.2004 год. на стойност 5 000 лв. при лихвен процент - ОЛП и срок на погасяване 31.12.2008 год.

  • Заем на “Гео Линт” ООД

Договор от 09.05.2007 год. на стойност на 38 700 лв. при лихвен процент 5% и едногодишен срок.


Всички заеми с изтекъл срок са Анексирани и сроковете са удължени до 31.12.2009 год.
Инвестиции през трето тримесечие на 2009 г.
“Енемона”АД е направила дългосрочни инвестиции в дъщерни предприятия в размер на 19 906 790.70 лв. , в асоциирани – 592 000 лева и в други 13 746 лв. към 30.09.2009 г.
Дългосрочните инвестиции на АИИ в “Ломско пиво” АД към 30.09.2009 г. са в размер на 1 030 369.98 лв. и компенсаторни записи 122 030 броя на стойност 49 366.26 лева.

Възможни рискове и несигурности пред Икономическата група
В хода на обичайната си стопанска дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са валутен риск, кредитен риск и ликвиден риск.
Управлението на риска се осъществява текущо под прякото ръководство на изпълнителния директор и финансовите експерти на дружеството, съгласно политиката, определена от Съвет на директорите, който е разработил основните принципи на общото управление на финансовия риск, на базата на които са разработени конкретните (писмени) процедури за управление на отделните специфични рискове, като валутен, ценови, лихвен, кредитен и ликвиден, при използването на недеривативни инструменти.
По-долу са описани различните видове рискове, на които е изложено дружеството при осъществяване на търговските му операции, както и възприетият подход при управлението на тези рискове.

Влияние на световната икономическа криза
Към настоящия момент върху макроикономическите условия в България негативно влияние оказва световната финансова криза от 2008 г., като се очаква резултатите от нея да се усетят най-силно на по-късен етап. Предприетите от българското правителство мерки, които са в синхрон с тези на ЕС, биха могли да неутрализират в известна степен отрицателните явления в икономиката на страната.

Мерки, които дружеството предвижда за редуциране на влиянието на световната финансова криза, предвид нарастването на глобалния кредитен риск и стагнация в ликвидността и свиване на капиталовите потоци:
• Стриктно спазване на сключените договори с финансови институции, за да се изключи възможността да се изиска предсрочно погасяване;

• Ограничаване на инвестициите в дейности и проекти извън основния фокус на компанията;

• Оптимизиране на разходите, преразглеждане на инвестиционната програма;

• Ускорение на събираемостта на вземанията, както и тяхното категоризиране с оглед на риска и намирането на инструменти за ефективна събираемост;

• Застраховане на финансовия риск на значими вземания;

• Да се работи само с платежоспособни инвеститори (държавни институции, общини, компании, работещи по проекти с държавни гаранции);

• При възникване на дългосрочни вземания да се потърси форма на преструктурирането им в дългосрочен дълг и обезпечаването им с подходящи активи;

• За изпълнението на някои енергийни проекти и енерго-ефективни дейности да се потърсят варианти за финансиране по програми на ЕС и други.


Валутен риск
Дружеството осъществява своите сделки основно на вътрешния пазар. То не е изложено на значителен валутен риск, защото почти всички негови операции и сделки са деноминирани в български лева и евро.
За контролиране на валутния риск в дружеството има въведена система на планиране на доставките от внос и контрол върху предстоящите плащания.
Кредитен риск
При осъществяване на своята дейност дружеството е изложено на кредитен риск, който е свързан с риска някои от контрагентите му да не бъде в състояние да изпълни изцяло и в обичайно предвидените срокове задълженията си към него.
Финансовите активи на дружеството са концентрирани в две групи: парични средства и вземания от клиенти.
Паричните средства в дружеството и разплащателните операции са разпределени в следните банки (ДЗИ Банк АД, , Българска Пощенска банка АД, ОББ АБ,Уникредит Булбанк АД, СИ Банк, и др.) с висока репутация и стабилна ликвидност, което ограничава риска относно паричните средства и паричните еквиваленти.

Дружеството няма значителна концентрация на кредитен риск. Неговата политика е съгласно сключените договори за изпълнение на СМР плащанията да се извършват в срокове посочени с самите договори.


Събираемостта и концентрацията на вземанията се следи текущо, съгласно установената политика на дружеството. За целта ежедневно се прави преглед от финансово-счетоводния отдел на откритите позиции по клиенти, както и получените постъпления, като се извършва анализ на неплатените суми и състоянието на клиента.
За да контролира риска дружеството следи за незабавно плащане на нововъзникналите задължения, а натрупаните стари задължения се погасяват по индивидуални споразумения с длъжниците.
Ликвиден риск
Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения, съгласно техния падеж.
То провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства и добра способност на финансиране на стопанската си дейност. Дружеството ползва и привлечени кредитни ресурси.
Дружеството управлява ликвидността на активите и пасивите си чрез задълбочен анализ на структурата и динамиката им и прогнозиране на бъдещите входящи и изходящи парични потоци.

Риск на лихвоносните парични потоци
Дружеството няма лихвоносни активи, с изключение на свободните парични средства в банки, затова приходите и оперативните парични потоци са независими, от промените в пазарните лихвени равнища. Същевременно “Енемона” АД е изложен на лихвен риск, тъй като ползва кредити, при фиксиран лихвен процент.
Риск от промяна на политическото управление на страната
Ситуацията на икономическа криза в страната се засилва и от факта, че предстои поне тримесечен период на замразяване на голяма част от държавните проекти. Новото правителство ще се нуждае от време, за да навлезе достатъчно в технологията на държавното управление, което ще забави допълнително получаването на предвидените европейски пари по проекти.

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ЕНЕМОНА” АД

НА КОНСОЛИДИРАНА БАЗА

ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2009 Г.

Уважаеми Инвеститори,
При консолидирането на финансовите отчети в състава на групата „Енемона” АД влизат следните дружества:
ДРУЖЕСТВО

Процент (%) към

30.06.2009

Процент (%) към

31.03.2009

Енемона Ютилитис” ЕАД

100.00

100.00

ТФЕЦ Никопол” ЕАД

100.00

100.00

Агро Инвест Инженеринг”АД

 99.98

 99.98

Еско Инженеринг” АД

 99.00

 99.00

Ботуня Енерджи” АД

 98.68

 98.68

Енемона - Гълъбово”АД

 91.11

 91.11

Нео Агро Тех”АД

 90.00

 90.00

Неврокоп - Газ АД

 90.00

 90.00

Солар Енерджи”ООД

 80.00

 80.00

Пиринпауър”АД

 84.00

 84.00

Енергомонтажкомплект”АД

 77.36

 77.36

Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ” АДСИЦ

 

69.23


 

69.23


Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ

 70.75

 60.80

ХЕМУСГАЗ” АД

 50.00

 50.00

Непряко участие “Енемона” АД има в “Ломско пиво”АД, собственост на “Агро Инвест Инженеринг” АД и в дружествата ”ПИРИНПАУЪР” АД, „РЕГИОНАЛГАЗ” АД и „Свиленград Газ”АД чрез „Енемона Ютилитис” ЕАД.ПАЗАРНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

Търговия на регулиран пазар

За периода април - юни 2009 г. при търговията с акциите на „Енемона” АД на „Българска фондова борса – София” АД се забелязва относителна стабилност при формираната средна цена, но е налице тенденция на намаление при броя сключени сделки и оборота с ценните книжа на компанията.За отчетния период оборотът с акциите на дружеството е 1 036 306 лева, като среднодневния оборот е 16 714.61 лева. Сделките са 876, като среднодневният брой е 14.29. Средната цена на ценните книжа за периода е 8.102 лева.
април 2009 г.


май 2009 г.

юни 2009 г.

април - юни 2009 г.


Общо сделки

351 броя

307 броя

218 броя

876 броя

Общо изтъргувани акции

49 247 броя

44 381 броя

34 271 броя

127 899 броя

Средна цена

7.924 лева

8.407 лева

7.963 лева

8.102 лева

Обща сума на сключените сделки

390 249.40

лева

373 129.69

лева

272 927.67

лева

1 036 306.76

лева

Източник: www.infostock.bg

Синтезирани данни относно търговията с акциите на компания през двете тримесечия и резултатите за първо полугодие на 2009 г.
I тримесечие 2009


II тримесечие 2009

I полугодие

2009


Общо сделки

1 175 броя

876 броя

2 051 броя

Общо изтъргувани акции

158 637 броя

127 899 броя

286 536 броя

Средна цена

7.163 лева

8.102 лева

7.582 лева

Обща сума на сключените сделки

1 136 406.33

лева

1 036 306.76

лева

2 172 713.09

лева
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница