Доклад за осв на план/програма: „Изменение на общ устройствен план (иоуп) на Община Царево доклад за оценка степента на въздействие на план/програма


Оценка на въздействията от прилагането на ИОУПстраница29/33
Дата27.04.2017
Размер4.04 Mb.
ТипДоклад
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   33

Оценка на въздействията от прилагането на ИОУП;

Не се предвижда заустване на непречистени отпадни води в р. Караагач, с последващи нарушения на хидроложкия режим и замърсяването ѝ.

Прилагането на плана ще бъде с незначителни въздействия върху вида (0)
Таблична оценка с типове отрицателни въздействия и засеганти параметри и критерии


Потенциално засегнат вид

Численост в ЗЗ

Очаквана численост след реализиране на ОУП

Местообита

ние на видаВид на въздействията

Замърсяване на обитания

Пресушаване

Влошаване на хранителната база


Европейска горчивка Rhodeus sericeus amarus

Разпространен

(С)


Без промени

Равнини реки

0

0

0


Брияна (Chalcalburnus chalkcoides)

Разпространен

(С)


Без промени

Равнини реки

0

0

0Прилагането на плана ще бъде с незначителни въздействия върху представителите на рибите.

Безгръбначни;

Лицена (Lycaena dispar) - Среща се по влажни и по-радко в сухи тревисти места, покрай канавки изкопи потоци и други източници на влага. Местообитанията на вида са в близост до езера, канавки, изкопи, потоци, реки и други източници на влага.

Гъсеницата се храни основно със зелените листа на растения от семейство лападови. В стандартния формуляр на защитената зона е включена като рядък вид R, без данни за числеността ѝ.

В рамките на полевите проучвания по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І, Обособена позиция 1: Картиране и определяне природозащитното състояние на безгръбначни животни” видът не е регистриран в защитената зона.

Чрез моделиране посредством софтуера MaxEnt са определени потенциални местообитания на вида в прилежащи на р. Караагач площи.Оценка на въздействията от прилагането на ИОУП;

Заплахите за вида са свързани с тоталната промяна на местообитанията ѝ в които се развива ларвата, пожари, подмяна на видовия състав на насажденията, използване на пестициди и големи инфраструктурни проекти.

Всички предвидени в землището на с. Лозенец устройствени зони са разположени извън границите на защитената зона. Проектът за ИОУП не предвижда смяна на статута на земи в границите на защитената зона.

Не се очакват въздействия върху числеността на популацията ѝ, както и увреждане на местообитанията ѝ в резултат на прилагането на плана, поради което общите въздействия могат да бъдат определени като незначителни (0).


Таблична оценка с типове отрицателни въздействия и засеганти параметри и критерии


Потенциално засегнат вид

Численост в ЗЗ

Очаквана численост след реализиране на ИП

Местообитание на вида

Вид на въздействията

Пожари


Унищожаване на обитания

Използване на пестициди


Лицена (Lycaena dispar)

Редки


Без промени

Тревни съобщества

0

0

0

Обща оценка на въздействията от прилагането на плана - 0 незначителни5.1.4. Защитена зона BG0000208 „Босна“ по Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания.

В границите на защитената зона попадат 6465,06ха части от землищата на 3 населени места- с. Изгрев, с. Велика и с. Фазаново. В проекта за ИОУП на Община Царево не се предвижда устройствена намеса на територията на ЗЗ BG0000208 „Босна“. Всички земеделски земи и земи от горския фонд в землищата на - с. Изгрев, с. Велика и с. Фазаново на територията на защитената зона запазват предназначението си и начина на трайно ползване.5.1.4.1. Въздействия върху типовете природни местообитания

Предмет на опазване в ЗЗ „Босна“ BG 0000208 са 7 типа природни местообитания от Приложение I на Директива 92/43/ЕЕС. Защитената зона все още няма приет план за управление. В стандартния и формуляр режимите на опазване се свеждат до забрана за различни видове сечи. Все още няма влязла в сила заповед на МОСВ относно вида на сечите които могат да се извеждат, като конкретно във всеки случай сечите се извеждат съгласно предвижданията на одобрения ЛУП.

Урбанизиране на площи в границата на защитената зона не се предвижда с прилагането на плана и степента на въздействие върху всеки един от тези типове местообитания, изразяваща се в увреждане или отнемане на площи от него ще бъде незчителна -0 (по 5 степенната скала от 0 до 4)

5.1.4.2. Въздействия върху видовете, предмет на опазване;

Бозайници

Видра (Lutra lutra) -. По данни от стандартния формуляр защитената зона се обитава от 2-3 индивида. Потенциални местообитания на вида в защитената зона са брегове с различна пригодност за индивиди от всички възрастови групи. Предвидените терени в които в които проектът за ИОУП предвижда устройствена намеса в землищата на - с. Изгрев, с. Велика и с. Фазаново са разположени извън границите на защитената зона.

Оценка на въздействията от прилагането на ИОУП;

Прилагането на плана не е свързано с пресушаване или замърсяване на местобитания на видрата в защитената зона.

Терените в които е предвидена устройствена намеса са разположени на запад от западната граница на защитената зона. Определено въздействия от прилагането на проекта за ИОУП на община Царево върху вида и увреждане на потенциални местообитания в защитената зона няма да има тъй като проектът за ИОУП не предвижда устройствена намеса в границите ѝ.

Не се очакват въздействия върху числеността на популацията на вида както и увреждане на местообитанията му в резултат на прилагането на плана, поради което общите въздействия могат да бъдат определени като незначителни (0)
Таблична оценка с типове отрицателни възде йствия и засеганти параметри и критерии


Потенциално засегнат вид

Численост в ЗЗ

Очаквана численост след реализиране на ОУП

Местообитание на вида

Вид на въздействията

Намаляване площта на местообитанията

Фрагментация на популацията

Унищожаване на укрития

Смъртност на индивиди

Видра (Lutra lutra)

2-3i

≥ 2-3i

Брегове на водоеми

не

не

не

не


Обща оценка на въздействието от реализирането на плана- Незначително - 0
Европейски вълк (Canis lupus) - В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000208 „Босна” е включен като наличен с численост 2-3 индивида.

Оценка на въздействията от прилагането на ИОУП;

Териториите в землищата на с. Изгрев, с. Велика и с. Фазаново в които се предвижда устройствена намеса са разположени извън границите на защитената зона и територии, картирани като потенциални потенциални местообитания на вида. Не се очакват въздействия върху числеността на популацията му, както и увреждане на местообитанията му в резултат на прилагането на плана, поради което общите въздействия могат да бъдат определени като незначителни.


Оценка на въздействията върху европейския вълк (Canis lupus) засегнати параметри и критерии


Потенциално засегнат вид

Числе

ност в ЗЗОчаквана численост след реализиране на ИП

Местообитание на вида

Вид на въздействията

Намаляване площта на местообитанията

Фрагментация на обитания прекъсване на биокоридори

Унищожаване на леговища

Смъртност на индивиди

Европейски Вълк (Canis lupus).

2-3i

≥ 2-3i

Гори и храсталаци далеч от населни места

0

0

0

ловен обект

Обща оценка на въздействието от прилагането на плана - 0

Рис (Lynx lynx)- Вид, който все още не е доказан категорично, на този етап, като обитател на странджанските гори. Рисът се смята за изчезнал вид и последното съобщене за забелязан рис в района е от 1952 г и от тогава няма следи от жизнената му дейност. В стандартния формуляр на ЗЗ BG000208 „Босна” е включен като наличен (Р), без данни за числеността на популациите му. В рамките на проект„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I” не са събрани достатъчно количествени данни за целевия вид като такива за числеността, относителната плътност или обилието му.

Оценка на въздействията от прилагането на ИОУП;

Териториите в землищата на с. Изгрев, с. Велика и с. Фазаново в които се предвижда устройствена намеса са разположени извън границите на защитената зона и територии, картирани като потенциални потенциални местообитания на вида. Не се очакват въздействия върху числеността на популацията му, както и увреждане на местообитанията му в резултат на прилагането на плана, поради което общите въздействия могат да бъдат определени като незначителни.

Не се засягат площи, които са ефективно заети обитания от копитни сърна, благороден елен и такива които са допълнителна хранителна база дива свиня и заек. В заоната антропогенното влияние на селищата (наличие на малко на брой селища) е слабо но по-засилена е горскостопанската и ловна дейност. Прилагането на ИОУП не води до увеличаване на населението в селищата в защитената зона, тъй като тенденциите в демографските процеси са за постепенно обезлюдяване, а интензивността на горскостопанската и ловната дейност се определят с лесоустройствените и ловоустройствените проекти. Въздействията върху вида с прилгането на ИОУП ще бъдат незначителни (0)
Таблична оценка с типове отрицателни възде йствия и засеганти параметри и критерии


Потенциално засегнат вид

Численост в ЗЗ

Очаквана численост след реализиране на ИОУП

Местообитание на вида

Вид на въздействията

Намаляване площта на местообитания

та


Фрагментация на популацията

Унищожаване на места за раждане

Смъртност на индив

иди


Рис (Lynx lynx)

Наличен без даннии

Без промени

Гори и храсталаци

не

не

не

не


Обща оценка на въздействието от реализирането на плана- Незначително (0)
Мишевиден сънливец (Myomimus roachi) - Известни са само две изолирани популации, едната на територията на Балканския полуостров, а другата в Азия. Липсват научни съобщения доказващи присъствието на вида в защитената зона. В стандартния ѝ формуляр е отбелязан като като много рядък (V), без данни за популацията му.

Оценка на въздействията от прилагането на проекта за ИОУП;

Териториите в землищата на с. Изгрев, с. Велика и с. Фазаново в които се предвижда устройствена намеса са разположени извън границите на защитената зона и територии, картирани като потенциални потенциални местообитания на вида. Не се очакват въздействия върху числеността на популацията му, както и увреждане на местообитанията му в резултат на прилагането на плана, тъй като същият не предвижда нови устройствени зони в границата на защитената зона поради което общите въздействия могат да бъдат определени като незначителни.Таблична оценка с типове отрицателни възде йствия и засеганти параметри и критерии


Потенциално засегнат вид

Численост в ЗЗ

Очаквана численост след прилагане на ИОУП

Местообитание на вида

Вид на въздействията

Намаляване площта на местообитанията

Фрагментация на популацията

Унищожаване на укрития

Смъртност на индивиди

Мишевиден сънливец (Myomimus roachi)

V


≥ V

Храсталаци култивирани площи

0

0

0

0

Обща оценка на въздействията - 0 незначителниПъстър пор (Vormela peregusna) В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000208 „Босна” е включен като наличен (Р), без данни за популацията му. В рамките на полевите проучвания по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І, Обособена позиция 1: Картиране и определяне природозащитното състояние на безгръбначни животни” видът не е регистриран в защитената зона.

Оценка на въздействията от прилагането на ИОУП;

При картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” 2,3% от картираните като подходящи обитания на вида са площи в границите на населените места по действащия ОУП на община Царево от 1997г. Териториите в землищата на с. Изгрев, с. Велика и с. Фазаново са разположени извън границите на защитената зона в които се предвижда устройствена намеса са разположени извън границите на защитената зона и територии, картирани като потенциални потенциални местообитания на вида. Не се очакват въздействия върху числеността на популацията му, както и увреждане на местообитанията му в резултат на прилагането на плана, поради което общите въздействия върху пъстрия пор (Vormela peregusna) могат да бъдат определени като незначителни.


Оценка на типовете отрицателни въздействия и засегнати параметри и критерии

Потенциално засегнат вид

Численост в ЗЗ

Очаквана численост след реализира

не на ИОУПМестообитание на вида

Вид на въздействията

Намаляване площта на местообитанията

Фрагментация на популацията

Унищожаване на укрития

Смъртност на индивиди

Пъстър пор (Vormela peregusna)

Наличен

Без данниБез промяна

мери ливади

пасища храсталаци

обр. площи


0


0

0

0

Обща оценка на въздействията незначителна (0)
Дългоух нощник (Myotis bechsteini);

Биологчни особености;

Видът е типичен обитател на старите широколистни гори. Най-висока е числеността му в мезофилни горски масиви с постоянен водоем, в низинните с преобладаване на различни видове дъб и полски ясен, а в планините – на бук. Единични индивиди живеят в хралупи на дървета с диаметър на стъблото 13–20 cm на 0,7–5 m височина oт земята. Колонии са установявани само в по-стари дървета с диаметър 40–55 cm на височина 5–12 m. Само два индивида са намерени в пещери през зимата.

Отрицателно действащи фактори са селективната сеч на стари и хралупати дървета, която намалява възможностите за намиране на подходящи убежища. Фрагментация на компактните горски местообитания и прекъсване на връзките между тях.

В стандартния формуляр на защитената зона е включен като разпространен, с численост от 260 до 430 индивида. .

Оценка на въздействията от прилагането на ИОУП;

При картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” 0,0147% от картираните като подходящи обитания на вида са площи в границите на населените места по действащия ОУП на община Царево от 1997г. Новообразуваните устройствени зони в които е предвидено строителство в землищата на с. Изгрев, с. Велика и с. Фазаново са разположени извън границите на защитената зона терени картирани като потенциални и местообитания с високо качество. Като се има предвид, че като потенциални обитания са оценени площи в които съгласно устройствените планове има поне 5 стари дървета на хектар и че не се засягат части от защитената зона няма да бъдат засегнати убежища на вида.

Това позволява въздйствията върху дългоухия нощник (Myotis bechsteini) и местообитанията му да бъдат оценени като незначителни даже и в случай на реализиране на строителство на 100% от допустимото в устройствените зони които се предвиждат в ИОУП на Община Царево.

Определящи за вида ще останат въздействията от начина на стопанисване на горите в защитената зона.Таблична оценка с типове отрицателни въздействия и засегнати параметри и критерии

Потенциално засегнат вид

Численост в ЗЗ

Очаквана численост след прилагане на ИОУП

Местообитание на вида

Вид на въздействията

Намаляване площта на местообитанията

Фрагментация на популацията

Унищожаване на убежища

Смъртност на индивиди

Дългоух нощник (Myotis bechsteini)

260 до 430i

Без промяна

пещери

хралупи


гори

0

0

0

0


Остроух нощник (Myotis blithii); - Често срещан в ниските части на страната вид. Предпочита райони с пресечен релеф – хълмове, скални разкрития и венци, стръмни речни брегове и др., карстови райони обрасли с редки гори и храсталаци Среща се и в паркове в по-големи населени места (Пловдив (Benda et al., 2003). Избягва обширните степни пространства. Пещеролюбив вид, който обитава пещерите през цялата година. Образува големи летни и зимни колонии. Често колониите са смесени с други видове прилепи. Храни се с едри насекоми нощни пеперуди, бръмбари, скакалци, които лови в полет или събира от земята. Летните му убежища са пещери, тъмни части на сгради, ниши и подпокривни пространства. Зимува в пещери които подържат температура над 3о до 12-15o C.

Извършва редовни миграции между летните и зимните убежища, които може да са разположени на разстояние 60-70 до 160 км едно от друго.

За размножителни убежища ползва подземни обитания, пещери и галерии.

При картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І- Обособена позиция 5” в зоната не са установени летни, зимни и размножителни находища на вида. индивиди. Площта на потенциално най-благоприятните местообитания е оценена на 0 ha (0% от площта на защитената зона).

Площта на потенциалните подходящи ловни местообитания по индуктивен модел е оценена на потенциалните подходящи ловни местообитания е оценена на 4 ha (5,8% от площта на защитената зона).Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   33


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница