Доклад за осв на план/програма: „Изменение на общ устройствен план (иоуп) на Община Царево доклад за оценка степента на въздействие на план/програма


Защитена зона BG0000208 „Босна“ по Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитаниястраница32/33
Дата27.04.2017
Размер4.04 Mb.
ТипДоклад
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   33

5.2.5. Защитена зона BG0000208 „Босна“ по Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания .

Загуба на местообитания

В границите на защитената зона попадат част от землището на с. Изгрев, с. Велика и с. Фазаново.

Проектът за ИОУП на община Царево не предвижда устройствена намеса и свързани с нея дейности на територията на ЗЗ BG0000208 „Босна“. Загуба на местообитания не може да бъде отчетена, тъй като с прилагането на плана не се предвиждат дейности на територията на защитената зона.

Всички типове природни обитания и местообитанията на видовете, които се опазват в ЗЗ BG0000208 „Босна“ ще останат незасегнати.Фрагментация

Прилагането на плана и реализирането на свързаните с него инвестиционни намерения няма да предизвика фрагментация на типове природни обитания местообитанията на нито един вид от животинските видове, които се опазват в защитената зона, тъй като не засяга територия в границите ѝ.Безпокойство на видовете

Територията за която в проекта за ИОУП на община Царево се предвижда устройствена намеса е разположена извън границите на ЗЗ BG0000208 „Босна“. При това разположение въздействията от дейности на терените в които се предвижда устройствена намеса ще бъдат недоловими за животинските видове в защитената зона.Нарушаване на видовия състав

Територията за която в проекта за ИОУП на община Царево се предвижда устройствена намеса е разположена извън границите на ЗЗ BG0000208 „Босна“ поради което не са налични предпоставки за прогнозиране на възможни промени във видовия състав на обитаващите защитената зона животински видове.Въздействие върху качеството на: води, атмосферен въздух и генериране на шум, вибрации, отпадъци.

С прилагането на проекта за ИОУП на община Царево не се предвижда директно заустване във водоприемници на непречистени производствени и битовофекални води. Замърсяването на атмосферния въздух ще бъде основно от дейности извън границите на защитената зона и в границите на допустимото съгласно действащите в Република България норми. Въздействията от шум и вибрации ще бъдат в границите на допустимите норми за населени места и ще бъдат недоловими на територията на ЗЗ BG0000208 „Босна“. Генериращите се по време на строителството и населението строителни и битови отпадъци ще се извърши по утвърдена схема от община Царево, без да се увреждат местообитания в защитената зона.Химически промени

В проекта за ИОУП на община Царево не се предвижда обособяване на терени за производствени дейности на територията на защитената зона или в съседство с нея и химически промени не се очакват.Хидроложки промени

Не се очакват хидроложки промени в границите на защитената зона, тъй като не се предвиждат дейности с потребление на големи количества вода или генериране на производствени води.Кумулативен ефект

В проекта за ИОУП на община Царево не се предвижда устройствена намеса на територията на ЗЗ BG0000208 „Босна“. При строителството ще бъде засегната територия извън границите на защитената зона и кумулативен ефект изрзяващ се в отнемане на площи от местообитания, трансформирането им в друг вид, повишени шумуви нива и други водещи до намаляване на благоприятното природозащитно състояние на видовете и местообитанията в защитената зона не може да бъде отчетен.Антропогенно присъствие

Демографските процеси в селата Изгрев, Велика и Фазаново са с тенденция за намаляване на населението и обезлюдяванае на тази част от защитената зона. Прилагането на проекта за изменение на ИОУП на община Царево не е свързано с демографски промени на територията на общината и ръст на населението на територията на общината или преместване на огромни маси от хора, от което следва, че кумулативен ефект изразяващ се в увеличено антропогенно присъствие в защитената зона не може да бъде отчетен.


6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СМЕКЧАВАЩИ ИЛИ ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ МЕРКИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ И ВЪЗМОЖНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ОТ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА ИОУП НА ОБЩИНА ЦАРЕВО ВЪРХУ ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ

Мерките за смекчаване на въздействията върху природните местообитания и местообитанията на птиците и останалите животински видове са заложени още при проектирането. Мерките, които се предлагат с плана са:

Контрол върху строителните работи и процеси с цел ограничаване на емисиите от прах и вредни вещества изпускани във въздуха;

Съобразяване на всички проектни решения с максимално опазване и запазване на ъществуващата зелена система;

При проектирането на нови обекти да се спазва принципа на запазване на съществуващата растителност, чрез непрекъснат контрол върху изсичането на растителността при разчистване на терените;

Озеленителните мероприятия да се извършват с подходящи местни видове, с цел запазване от инвазия на чужди и несвойствени видове в граничните местообитания;

Да не се допуска внасянето на растителни видове, включени в списъка на инвазивните и потенциално инвазивните чужди видове висши растения за България, индикатор SEBI 10 – Инвазивни чужди видове за Европа (източник ИАОСВ http://eea.government.bg/bg/soer/2010/biodiversity-nem/biologichno-raznoobrazie-natsionalna-ekologichna-mrezha-1 )

В проектите за озеленяване да се предвиждат характерни за района, местни растителни видове, които да осигурят възможност за почивка, хранене и гнездене на различни видове птици, предмет на опазване в близки те защитени зони;

Зелените площи да бъдат компактно разполагани, за по-голямо удобство и сигурност на птиците, които ще ги заселят;

При провеждане на строителни дейности в периода май-юни да се прави предварителен оглед на терените за избягване унищожаването на гнезда, яйца и малки на наземно гнездящи видове птици;

При реконструкция и ново строителство, свързано с разрушаване на стари сгради, разрушаването да се извършва след обследване на подпокривните пространства за наличие на прилепи;

В случай на необходимост от поставяне на заграждения същите да позволяват безпрепятственото преминаване на дребни, наземно живеещи животни;

Организирано третиране на отпадъците, съгласно Закона за управление на отпадъците /ЗУО/;

Реализирането на свързаните с рекултивация на сметища и увредени площи проекти да се извършва по възможно най-кратки административни процедури и с приоритет.

Инвестиционни предложения/планове, програми или проекти, заложени с предвидени с проекта наИОУП, за които се изисква провеждане на процедура по ОВОС/ЕО (по реда на глава шеста на ЗООС) и оценка на степента на въздействие с предмета и целите на опазване на защитени зони (по реда на ЗБР) да се одобряват по реда на съответния специален закон само след акт за съгласуване от компетентните органи по околна среда и при съобразяване с препоръките от извършените оценки, както и с условията на съответния акт.

7. НАЛИЧИЕ НА АЛТЕРНАТИВНИ РЕШЕНИЯ И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОМЕНИ НА ПЛАНОВЕТЕ, ПРОГРАМИТЕ И ПРОЕКТИТЕ/ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проектът за ИОУП на Община Царево не предвижда алтернативи, които да бъдат разгледани в настоящата оценка, както се изисква от чл. 23, ал.2, т. 7 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

За всяка една от защитените зони като нулева алтернатива е оценяван действащият към настоящия към момент ТУП от 1997г на Община Царево.

„Нулева алтернатива”

Според т. 8 от допълнителните разпоредби към настоящата наредба „нулева алтернатива” е описание на настоящото състояние и последиците от него в случай, че инвестиционните предложения, които се предлагат, не бъдат осъществени. В конкретния случай при реализиране на нулевата алтернатива би се запазило сегашното състояние и параметри на компонентите на околната среда и изпълнено условието за опазване на защитената зона и прилагане на действащите Закон за биологичното разнообразие, Директива 79/409/ЕИО и Директива 92/43/ЕИО.

От описаното по-горе в доклада става ясно, че новопредвидените устройствени зони в проекта за ИОУП на Община Царево са съобразени с предмета и целите на опазване и режима на дейностите в защитените зони по Натура 2000 и не се очаква реализацията им да повлияе съществено върху защитените зони и техните елементи. Отсъствие на строителство ще съхрани естествена територия и ще предпази терена от някои негативни последици по време на евентуалните строителни дейности –изкопни и насипни работи, депониране на строителни материали, изграждане на пътища и басейни, строителни отпадъци и др


8. КАРТЕН МАТЕРИАЛ С МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА ПРОЕКТА ЗА ИОУП НА ОБЩИНА ЦАРЕВО СПРЯМО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА И НЕЙНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ;

Дадени са в приложение.9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА ВИДА И СТЕПЕНТА НА ОТРИЦАТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ СЪОБРАЗНО КРИТЕРИИТЕ ПО ЧЛ. 22;.

Целите на актуализирания ИОУП на Община Царево са в съответствие с изискванията за постигане на устойчиво развитие като се търси баланс между икономическите интереси на общината, инвестиционни намерения, стабилизиране на населените места, осигуряване на високо качество на живот и околна среда при съхраняване на уникалните природни дадености и културно наследство.

Изменението на ИОУП отговаря на основните приоритети, заложени в Плана за развитие на община Царево, Стратегия за развитие на област Бургас и Национална стратегия за опазване на околната среда.

Изменението на ИОУП Царево е разработено в съответствие с изискванията на ЗУТ и подзаконовата нормативна база. Заложените показатели осигуряват устойчиво развитие на общината като цяло, като са взети под внимание съществуващите природни дадености и осигурява по-високо качество на обитаване. Съобразен е до голяма степен с разработения и не приет План за управление на НП Странджа и Натура 2000.

Отговаря на изискванията на законодателството за устройство на територията и специфичните изисквания към Черноморското крайбрежие.

Запазва се специфичния облик на Общината с най- голям дял на горите и защитените територии в баланса на нейната територия.

Въпреки, че проектът за ИОУП предвижда разширение на урбанизираните относителният им дял остава нисък 3,24% от територията на Общината, при незначителен дял 1,4% на териториите за вилен отдих и терените за курортни дейности.

Тъй като не се очаква съществено нарушаване на естествените обитания, гори, ливади и пасища вследствие реализацията на ИОУП при спазване на дадените препоръки и предложени мерки, следва заключението, че изменението на ИОУП на Община Царево запазва структурата на разположените на територията ѝ части от защитените зони BG0002040 „Странджа“, BG0001007 „Странджа“, BG0000143 „Караагач“ и BG0000208 „Босна“ и не е в противоречие с целите за постигането на които са обявени, заповедтта за обявяване на ЗЗ BG0002040 „Странджа“, предложените режими наЗЗ BG0001007 „Странджа“, BG0000143 „Караагач“ и BG0000208 „Босна“.

Направеният диференциран анализ на очакваните въздействия от прилагането на проекта за ИОУП на Община Царево върху Защитените зони по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна дава възможност да се направи следното заключение:

Реализацията на проекта за ИОУП на Община Царево в посочените терени и граници не влиза в противоречие и не нарушава целите за определянето на защитените зони;

Предвижданията на проекта за ИОУП на Община Царево не засяга находища и местообитания на редки, ендемични и включени в приложенията на Закона за биологичното разнообразие растителни и животински видове.

Не се очаква фрагментиране на местообитанията на видовете и ограничаване на ежедневните им миграции в степен, която би могла да повлияе числеността или ареала на популациите на нито един от видовете предмет на опазване в защитените зони.

Не се очаква ограничаване на сезонната миграция на мигриращите видове птици.

Не се очаква стагнация на размножителния процес нито на местните, нито на размножаващите се миграционни популации или каквото и да било съществено повлияване на размножителния им успех.

Не се очаква безпокойство на индивиди, в степен, която би могла да доведе до трайното им прогонване и съществена промяна на числеността и ареала им на разпространение.

Не се очакват дейности или обекти, които биха могли да доведат до съществено намаляване на численост на популациите на целеви за опаване видове.Заключение:

С предвижданията на проекта за ИОУП на Община Царево няма да бъде значително увреден предмета и целите на опазване на защитени зони BG0002040 „Странджа“, BG0001007 „Странджа“, BG0000143 „Караагач“ и BG0000208 „Босна“ няма да бъдат засегнати в значителна степен и увредени видове, местообитания на видове предмет на опазване в зоните Няма да бъдат фрагментирани местообитания и популациите на редки, защитени и ендемични видове, характерни за зоните, както и няма да бъде влошена структурата и динамиката на техните популации.

Предлагаме на компетентния орган МОСВ да съгласува проекта за ИОУП на Община Царево в предложения му вариант.
10. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНИТЕ МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ, МЕТОДИ ЗА ПРОГНОЗА И ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ, ТРУДНОСТИ ПРИ СЪБИРАНЕ НА НЕОБХОДИМАТА ИНФОРМАЦИЯ

10.1. Методи за изследване, прогноза и оценка

Прогнозите и оценките на въздействието са извършени въз основа на многогодишния практически опит, натрупан при проучването и мониторинга на влажни зони, защитени територии, на редки, застрашени и защитени видове птици в България.

Прогнозната оценка е на база информацията за степента на засягане на съответния вид и неговия хабитат в съответната устройствена зона предвидена по ИОУП на община Съединение.

Направените анализи и изводи са в съответствие с изискванията на Директивите на Европейския съюз, хармонизираното българско природозащитно законодателство и на всички международни конвенции, по които България е страна. Използвана е справочна литература, Уеб страници и публикации от НПО, като източници на информация за региона и защитената зона

Методиките, които са използвани са представени в списъка с литературните източници в следващия раздел.

Птиците в покрайнините на населените места в които се предвижда устройствена намеса са определени визуално въз основа на направените наблюдения и издаваните от тях звуци, като при трудности в определянето на видовете е ползван определителя Collins Bird guide 2009г.

Обследването на птиците е извършено чрез прилагането на трансектния метод (Line transects methods Bibby et al., 1992) като са отчетени нереещи птици и такива, ползващи като миграционни коридори въздушното пространдство над община Царево.

Наблюденията на птиците са извършвани рано сутрин по време на излитането от местата за нощуване. Проучванията са извършвани с помощта на бинокъл Swarovski с увеличение 8,5 x 42.

Прогнозите и оценките на въздействието са извършени въз основа на многогодишния практически опит, натрупан при проучването и мониторинга на влажни зони, защитени територии, на редки, застрашени и защитени видове птици в България.

За оценяване степента на отрицателно въздействие върху отделните видове птици-предмет на опазване в защитената зона е използвана изготвената от нас оригинална таблица:Примерна таблица за оценяване на отрицателното въздействие върху даден вид-предмет на опазване в защитената зона


ЗЗ “Странджа”

Бял щъркел(Ciconia ciconia)

(за обяснения по

таблицата вж.

точка 11)СТЕПЕН НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Размножаване

Миграция

Зимуване


Обща

оценка

Гнезда

Яйца


Малки

Места за

Места за

Места за

Гнездене

Хранене

Хранене

Термики


Нощуване

Хранене

Нощуване

Унищожаване (0,8 т)*

Увреждане (0,5 т)**

Влошаване (0,3 т)**

Обезпокояване (0,1 т)**

Фрагментация (0,1 т)

Замърсяване (0,2 т)

Биокоридори (0,8 т)
Геогр. свързаност (0,8 т)
Общо

Забележки:

* Когато се касае за вид от Червената книга, точките се удвояват, а при световно застрашен вид – точките се утрояват.

** Когато при увреждане, влошаване и обезпокояване се засяга между 10 % и 70 % от популацията на дадения вид в съответната защитена зона, точките се удвояват, а над 70 % - точките се утрояват.

В най-лявата колона на таблицата са подредени категориите (видовете) отрицателно въздействие върху дадения вид. Особеностите на всяка една от тези категории са разгледани последователно:

Унищожаване – отрицателно въздействие, което причинява нулев гнездови успех; пълно унищожаване по различни начини на гнезда, яйца, на места за гнездене, миграция и зимуване; с 38 % тежест от цялостното въздействие.

Увреждане – отрицателно въздействие, което причинява съществено (над 50 %) намаляване на гнездовия успех, прогонване на преобладаващата част от двойките, които са заели гнездова територия, или са направили гнезда, на малки пред излитане и пр.; съществено намаляване на възможностите за гнездене, хранене и нощуване; с 23 % тежест от цялостното въздействие.

Влошаване - отрицателно въздействие, което причинява намаляване (под 50 %) на гнездовия успех; прогонване на малка част от двойките, които са заели гнездова територия или са направили гнезда, на малки пред излитане и пр.; незначително намаляване на възможностите за гнездене, хранене и нощуване; съществено нарушаване нормалната денонощна активност на птиците; с 14 % тежест от цялостното въздействие.

Обезпокояване - отрицателно въздействие, което не се отразява съществено на гнездовия успех, но нарушава нормалната денонощна активност на птиците; с 5 % тежест от цялостното въздействие.

Фрагментация – отрицателно въздействие, което причинява разкъсване, надробяване, насичане на местата за гнездене, миграция и зимуване; с 5 % тежест от цялостното въздействие.

Замърсяване - отрицателно въздействие от няколко вида:


 • Замърсяване с твърди битови отпадъци;

 • Замърсяване с промишлени отпадъци;

 • Замърсяване с нефтени продукти;

 • Замърсяване с химически препарати за торене, за борба с вредители и др. подобни;

 • Шумово замърсяване;

 • Светлинно замърсяване.

В таблицата се нанася само степента, а характера на замърсяването се уточнява в текста към дадения вид; с 9 % тежест от цялостното въздействие. Тук се включва и зацапване, омазутяване на отделни птици.

Категориите въздействие „Биокоридори” и „Географската свързаност” са включени в таблицата само като обща оценка.

В следващата колона са включени трите фази от годишния цикъл на птиците:

Размножаване– разделено на:


 • Птици, гнезда и яйца – имат се предвид както възрастни птици в размножителна фаза, новопостроени гнезда, така и такива с яйца в различен стадий на развитие;

 • Места за гнездене – естествените субстрати, на който са разположени гнездата – дървета, храсти, скали и скални комплекси, тръстикови масиви, пасища, ливади, пясъчни коси (тук не се включват, ел. стълбове, комини, покриви, кубета на църкви и др. подобни);

 • Места за хранене - всякакви хранителни биотопи с естествен характер.

Миграция – разделена на:

 • Места за термики/хранене - терени, над които се образуват възходящи въздушни потоци, които реещите се птици използват за набиране на височина по време на миграцията. Без тяхна помощ тази група мигранти не може да достигне до местата за зимуване в Африка; терени, използвани от не реещите се птици за хранене;

 • Места за нощуване – преобладаващата част от водолюбивите птици използват за нощуване естествени и изкуствени водоеми с голямо водно огледало, където се намират в безопасност. Мигриращите ята от обикновени щъркели и жерави използват открити пространства, отдалечени от пътища и селища - стърнища, угари, ливади, пасища. Мигриращите грабливи птици нощуват в обширни горски комплекси. Към местата за нощуване следва да се прибавят и онези терени, които патици и гъски използват за убежища по време на линеенето (смяната на оперението, когато губят способността да летят и стават уязвими). Мигриращите пойни птици използват за нощуване горски и тръстикови масиви, храсталаци.

Зимуване – разделено на:

 • Места за хранене – ниви със зимни житни култури, люцерни, езера и блата, рибарници и рибовъдни стопанства, язовири и микроязовири, черноморския шелф;

 • Места за нощуване – незамръзнали езера и блата, язовири и микроязовири, рибарници и рибовъдни стопанства, черноморския шелф; заливни и лонгозни гори по Дунава, Тунджа, Марица и Черноморието, пясъчни коси по Дунава, Марица и др.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   33


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница