Докладчици: Jutta haug раздел III (Комисия) Janusz lewandowski други разделистраница12/21
Дата09.08.2018
Размер2.99 Mb.
ТипДоклад
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   21

Индикативен бюджетен ред : 18 02 03 02

BUDG/4659 Компромисно изменение между LIBE/5631, PPE//7569<< Внесено от Комисия по бюджети >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Позиция 18 02 03 02 Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници — субсидия по дял 3

Забележките и цифровите стойности се изменят, както следва:

18 02 03 02

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

50 734 000

50 734 000

45 000 000

45 000 000

45 000 000

45 000 000

5 000 000

5 000 000

50 000 000

50 000 000

Резерви5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Наименование:

Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници — субсидия по дял 3Забележки:

След параграф

Субсидията от Европейската общност за 2009 г. възлиза на общо ..........към сумата от 68 000 000 EUR, вписана в бюджета.

Добавя се следният текст:

Нарастването на оперативния бюджет ще позволи на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници (FRONTEX) да остави в сила своя ангажимент за постоянни мисии, особено по южните граници на Съюза (Хера, Наутилус и Посейдон), считано от 2009 г. Половината от увеличението от 10 милиона ще бъде поставено в резерв и ще бъде освободено, след като изпълнителният директор представи планове за превръщането на операциите в постоянни, считано от следващия януари.

Правно основание:

Актове, на които се прави позоваване:

Обосновка:

В заключенията си от юни 2008 г. Съветът по правосъдие и вътрешни работи подчерта „необходимостта да бъдат предоставени на агенцията съответните ресурси за изпълнение на целите ѝ.”

В този контекст и като се вземе предвид нарасналата необходимост от оперативни дейности, Европейският парламент носи отговорността за предоставяне на бюджетни кредити за задоволяване на минималните реални потребности на Frontex за 2009 г.

Тази сума ще бъде поставена в резерв до получаването на допълнителна информация от агенцията по отношение на конкретния вид оперативни дейности, предвидени в работната й програма за 2009 г.

Комисията по бюджети пое и промени измененията, внесени от комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и от групата PPE-DE.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-


Проектоизменение 0286
=== LIBE/5641===

Индикативен бюджетен ред : 18 02 04 01

<< Внесено от Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Позиция 18 02 04 01Шенгенска информационна система (ШИС II)

Цифровите стойности се изменят, както следва:

18 02 04 01

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

19 000 000

13 620 000

39 280 000

23 000 000

37 315 000

20 720 000

1 965 000

2 280 000

39 280 000

23 000 000

РезервиОбосновка:

Няма основание за предложените от Съвета съкращения на бюджетните кредити. Следователно сумите, поискани от Комисията, следва да бъдат възстановени.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Проектоизменение 0287
=== LIBE/5704===

Индикативен бюджетен ред : 18 02 05

<< Внесено от Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Статия 18 02 05 Визова информационна система (ВИС)

Забележките и цифровите стойности се изменят, както следва:

18 02 05

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

18 000 000

12 000 000

35 695 000

23 000 000

33 910 000

18 000 000

1 785 000

5 000 000

35 695 000

23 000 000

Резерви

2 000 000

2 000 000

Наименование:

Визова информационна система (ВИС)Забележки:

След параграф

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани ..........инсталиране на европейска широкомащабна информационна система ВИС (Визова информационна система).

Добавя се следният текст:

Част от този бюджетен кредит е предназначена за покриване на разходите по анализ на осъществимостта и условията за създаване на обща интернет страница за шенгенските визи.

Правно основание:

Актове, на които се прави позоваване:

Обосновка:

Няма основание за предложените от Съвета съкращения на бюджетните кредити; следователно сумите, предложени от Комисията, следва да бъдат възстановени. В своето предложение за създаване на Визов кодекс на Общността Комисията заявява, че общата визова политика е основен елемент за създаването на общо шенгенско пространство без проверки по вътрешните граници. Следва да се проучи дали трябва да бъде създадена обща интернет страница за шенгенските визи за улесняване постигането на тази политическа цел и за предоставяне на по-нататъшна подкрепа при прилагането на общата визова политика.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Проектоизменение 0966
=== BUDG/3083===

Индикативен бюджетен ред : 18 02 06

<< Внесено от Комисия по бюджети >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Статия 18 02 06 Фонд за външните граници

Цифровите стойности се изменят, както следва:

18 02 06

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

169 500 000

98 500 000

185 500 000

116 000 000

185 500 000

115 760 000

0

23 392 000

185 500 000

139 152 000

РезервиОбосновка:

Докладчиците предлагат увеличение с 20% на бюджетните кредити за плащания по някои бюджетни редове, по които има голям риск от неизпълнени поети задължения в необичайна степен. Избраните бюджетни редове показват, че неизпълнените поети задължения са се увеличили значително през 2007 г. Общият размер на неизпълнените поети задължения по тези редове към края на 2007 г. възлезе на 84,5 милиарда евро.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Проектоизменение 0967
=== BUDG/4660===

Индикативен бюджетен ред : 18 03 03

BUDG/4660 Компромисно изменение между LIBE/5699, BUDG/4364, BUDG/3084<< Внесено от Комисия по бюджети >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Статия 18 03 03 Европейски бежански фонд

Забележките и цифровите стойности се изменят, както следва:

18 03 03

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

71 500 000

60 000 000

87 500 000

57 000 000

87 500 000

57 000 000

10 000 000

11 400 000

97 500 000

68 400 000

РезервиНаименование:

Европейски бежански фондЗабележки:

След параграф

Освен това той е предназначен за подкрепа на усилията по ..........защита от една държава-членка в друга, им предоставя еднаква защита.

Добавя се следният текст:

Част от тези бюджетни кредити ще се използва за подкрепа на държавите-членки, в пряко сътрудничество с хуманитарните и други агенции на Обединените нации, които на доброволен принцип и по гъвкав начин разширяват обхвата на повторното установяване, в случаи на кризисни ситуации с бежанци. Усилията ще се съсредоточават върху най-уязвимите групи и случаите, при които други трайни решения се считат за изключени.

Добавя се следният текст:

Следва да се отдели особено внимание на използването на бюджетния кредит за подчертаване на значимата и конкретна проява на солидарността на европейско равнище, която може да има добавена стойност в рамките на един по-широк подход при предоставянето на хуманитарна помощ за дадена държава или регион.

След параграф

По инициатива на Комисията този бюджетен кредит е предназначен и ..........за сътрудничество за подобряване на процеса на вземане на решения.

Текстът се изменя, както следва:

Този бюджетен кредит също така е предназначен за покриване на миналие също предназначен за покриване на по-ранни задължения, поети по ЕБФЕФР I и II, включително и тези за доброволно репатриране.Добавя се следният текст:

Тези бюджетни кредити са предназначени също така за финансиране на действие на Общността за събиране на данни с оглед сътрудничество и обмен на най-добри практики между педагозите, работещи с непълнолетни лица в рамките на затворените центрове за задържане на търсещи убежище и имигранти.

Добавя се следният текст:

Следва да се създаде механизъм за солидарност за улесняване доброволното преразпределяне на бежанци и лица, ползващи се от международна закрила, от държави-членки на ЕС, които са изправени пред силен натиск от имигрантски потоци, към други държави-членки. Механизмът ще бъде установен на равнище ЕС и ще бъде пуснат пробно в действие, така че евентуално да бъде продължен в рамките на общата европейска система за даване на убежище. Държавите-членки ще определят свободно и на доброволчески принцип всички аспекти на процеса на подбор. Комисията ще създаде рамка, ще издаде насоки, ще насърчи участието и ще улесни управлението и координацията.

Правно основание:

Актове, на които се прави позоваване:

Обосновка:

С оглед подпомагане на дейностите по повторно установяване и насърчаване увеличаването на броя на държавите-членки, които имат програми за повторно установяване, по линия на Европейския фонд за бежанците се отпуска допълнително финансиране. Държавите-членки трябва също така да осигурят достъп до задължително образование за децата-мигранти по време на периода на задържане, без оглед на правния статут на техните родители, за да бъдат избегнати доказаните отрицателни психологически последици (член 10, параграф 1 от Директивата за приемането 2003/9/ЕО (ОВ L 31/18, 6.2.2003 г.)).

Все по-ясно се осъзнава тежкото положение на някои държави-членки на ЕС, които са изправени пред несъразмерна тежест във връзка с имигрантските потоци. Въпреки това, все още няма програма на ЕС, която да улеснява преразпределянето или пренастаняването на бежанците между държавите-членки на ЕС. Този проект е първата конкретна стъпка към установяването на механизъм за солидарност на равнище ЕС, макар и на доброволческа основа.

Докладчиците предлагат увеличение с 20% на бюджетните кредити за плащания по някои бюджетни редове, при които рискът от прекомерен размер на неизпълнените поети задължения е голям. Избраните бюджетни редове показват, че неизпълнените поети задължения са се увеличили значително през 2007 г. Общият размер на неизпълнените поети задължения по тези редове към края на 2007 г. възлезе на 84,5 милиарда евро.

Комисията по бюджети пое и промени изменението, внесено от докладчика Simon Busuttil и от комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-


Проектоизменение 0290
=== LIBE/5643===

Индикативен бюджетен ред : 18 03 04

<< Внесено от Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Статия 18 03 04 Спешни мерки в случай на масов приток на бежанци

Цифровите стойности се изменят, както следва:

18 03 04

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

9 800 000

p.m.

9 800 000

5 000 000

9 800 000

4 500 000

0

500 000

9 800 000

5 000 000

РезервиКаталог: document -> activities -> cont -> 200810
document -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
cont -> Програма за социална политика, демографски проблеми, планове за действие и т
cont -> Докладчици: Francesca Balzani Раздел III (Комисия) José Manuel Fernandes Други раздели
200810 -> Докладчици: Jutta haug раздел III (Комисия) Janusz lewandowski други раздели
200810 -> Докладчици: Jutta haug раздел III (Комисия) Janusz lewandowski други раздели
cont -> Докладчици: Jutta haug раздел III (Комисия) Janusz lewandowski други раздели


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница