Екология и Геология оодстраница2/18
Дата16.02.2017
Размер2.43 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

І. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1.Име, ЕГН, местожителство, гражданство на възложителя – физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице


Агенция „Пътна инфраструктура”

2.Пълен пощенски адрес


София 1000, бул. „Македония” № 3

3.Телефон, факс, e-mail


Тел.: 02/952 19 93; Факс: 02/952 14 84; е-mail: lebanov@dir.bg

4.Лице за контакти


Инж. Виктор Лебанов, еколог Анна Толина

ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1.Резюме на предложението


Трасето на АМ “Люлин” преминава през територията на областите София и Перник. При пресичането от директното трасе на автомагистралата на съществуващи подземни и надземни инженерни съоръжения – електропроводи, газопроводи и водопроводи, както и съществуващ път IV-18017 при км 8+800 и при към 12+000, се налага същите да бъдат реконструирани. Реконструкциите на всички засегнати от обекта инженерни съоръжения и изместване оста на съществуващия път при км 8+800 и при км 12+000, ще се извършат в зоните, извън обхвата на магистралата, в следните землища:

 1. Филиповци - Суходол, Столична община, обл. София-град, ЕКАТТЕ 68134, (бивши землища ЕКАТТЕ 99128 - СО, район Люлин и ЕКАТТЕ 99127, СО, район Овча купел);

 2. Мало Бучино - ЕКАТТЕ 46721 (СО, район Овча купел, област София - град);

 3. Люлин - ЕКАТТЕ 44656 (община Перник, област Перник);

 4. Големо Бучино - ЕКАТТЕ 15504 (община Перник, област Перник);

 5. Перник - ЕКАТТЕ 55871 (община Перник, област Перник).

Реконструкциите на всички засегнати от обекта съществуващи подземни и надземни инженерни съоръжения по землища са, както следва:А. Електропроводи:

Електропроводи напрежение 220 KV

 • Реконструкция на електропровод 220 KV "Житен - Струма", при пътен възел „Даскалово”, км 18+164 – Перник;

Електропроводи напрежение 110 KV

 • Реконструкция на електропровод 110 KV "Суходол-Градоман" - пресичане при пътен възел „Софийски околовръстен път", км 0+324 - Филиповци – Суходол;

 • Реконструкция на съществуващ ВЛ 110 КV "Градоман" - пресичане при км 4+820 - Мало Бучино;

 • Реконструкция на електропровод 110 KV "Градоман -Бучино", пресичане при км 5+814 - Мало Бучино;

 • Реконструкция на електропровод 110 KV “Бучино” - пресичане при км 8+858 и 10+260 – Мало Бучино;

 • Реконструкция на електропровод 110 KVБучино” - пресичане при км 11+632 - Голямо Бучино;

 • Реконструкция на електропровод 110 KV пресичане при км 18+052 - Перник;

Електропроводи напрежение 20 KV

 • Реконструкция на електропровод 20 KV „Велека”, пресичане при км 1+992 - Филиповци – Суходол;

 • Реконструкция на електропровод 20 KV „Велека”, пресичане при км 4+078 - Мало Бучино;

 • Реконструкция на електропровод 20 KV „Велека”, пресичане при км 4+470 - Мало Бучино;

 • Реконструкция на електропровод 20 KV „Драгичево”, пресичане при км 13+400 - Голямо Бучино;

 • Реконструкция на електропровод 20 KV „Драгичево”, пресичане при км 14+200 - Голямо Бучино;

 • Реконструкция на електропровод 20 KV „Драгичево”, пресичанe при км 15+013 - Голямо Бучино;

 • Реконструкция на електропровод 20 KV „Драгичево”, пресичане при км 17+0.23 – Перник;

 • Реконструкция на електропровод 20 KV - „Драгичево”, пресичане при км 17+960 – Перник;

 • Реконструкция на електропроводи 20 KV “Крапец – Нектар”, “Боснек – Друган” и “Перун”, при пътен възел „Даскалово”, км 18+500 – Перник;

 • Нов кабел от електропровод 20 KV „Крапец – Нектар”, „Боснек – Друган” и „Перун” при пътен възел ,,Даскалово", км 18+500 – Перник;

 • Реконструкция на външно кабелно захранване на тунели при км 7+320, км 10+100 и км 14+700 в Землището на с. Голямо Бучино – община Перник

То ще се осигурява от същесвтвуващите стълбове 20 кV на ВЛ „Драгичево” и ВЛ „Велека” / за основно и резервно захранване / въздушната линия ще премине в кабелна, като основното захранване на тунели „Мало Бучино” при км 7+320 и км 10+100 е от ВЛ „Велека”, а резервното – ВЛ „Драгичево”

Инсталираната мощност на тунелите е както следва: • при км 7+320 – 54кW

 • при км 10+100 – 43кW

 • при км 14+700 – 130кW

В землището на с. Голямо Бучино се засяга общо 1 имот с обща площ 315.816 дка и с площ, с режим на ограничено ползване - 0.082 дка. В землището на с. Малко Бучино - 1 имот с обща площ 0.691 дка, като площта с режим на ограничено ползване е 0.021 дка.

Електропроводи напрежение 0.25 KV

 • Мачтов трафопост и мрежа ниско напрежение 0.25 kV км 14+200 - км 15+100 - Голeмо Бучино;

 • Реконструкция на електропровод напрежение 0.25 KV при пътен възел „Даскалово" при км 18+500 – Перник;

В землищата на Филиповци-Суходол, Мало Бучино, Голямо Бучино и Перник се засягат площи от поземления фонд.

- Площи подлежащи на промяна на предназначението - 0.967 дка;

- Площи подлежащи на обезщетяване – 0.967дка.

Площите за отчуждаване са за стъпки на нови ел. стълбове, а площите с режим на ограничено ползване са за новите трасета на реконструираните електропроводи и газопроводи.

В землищата на с. Мало Бучино, с. Люлин и с. Голямо Бучино се засягат площи от горския фонд за стъпки на нови ел. стълбове и площи с режим за ограничено ползване за новoто трасe на реконструирания електропровод 110 KV “Бучино” - пресичане при км 8+858 и 10+260.

- Площи подлежащи на промяна на предназначението - 0.180 дка;

- Площи подлежащи на обезщетяване – 0.127 дка.

Площи за промяна на предназначението и отчуждаване са предвидени само за стъпки на нови стълбове от електропроводи, които попадат извън обхвата на АМ „Люлин”.


Стъпките на новите стълбове, свързани с реконструирането на електропроводите са изброени в следващите три таблици :
Засягане на селскостопански фонд

Землище

Пресичане оста на АМ „Люлин” при км

Електропровод

напрежение, направление

Брой стъпки

„Суходол – Филиповци”

1+922

20 кV „ВИТ”

1

Мало Бучино

4+078

20 кV „Велека”

1

Мало Бучино

4+820

110 кV „Градоман”

1

Мало Бучино

5+814

110 кV „Градоман-Бучино”

1

Голямо Бучино

10+270

110 кV „Бучино”

1

Голямо Бучино

11+632

110 кV „Бучино”

1

Голямо Бучино

13+400

20 кV „Драгичево”

4

Голямо Бучино

от км 14+282 до км 15+013

20 кV „Драгичево”

9

Перник

17+023

20 кV „Драгичево”

2

Перник

17+960

20 кV „Драгичево”

4

Перник

18+052

110 кV „Драгичево”

1

Перник

18+180

220 кV „Житен – Струма”

3

Перник

отклонение от подстанция

20 кV за „Перун”

2

Перник

отклонение от подстанция

20 кV за „Боснек-Друган”

2

Перник

отклонение от подстанция

20 кV за „Нектар-Крапец”

1

ОБЩО

34


Засягане на горски фонд

Землище

Пресичане оста на АМ „Люлин” при км

Електропровод

напрежение, направление

Брой стъпки

Мало Бучино

от км 8+858 до км 10+260

110 кV „Бучино”

3

Перник

от км 8+858 до км 10+260

110 кV „Бучино”

3

ОБЩО

6


Засягане на урбанизирана територия

Землище

Пресичане оста на АМ „Люлин” при км

Електропровод

напрежение, направление

Брой стъпки

Перник

17+960

20 кV „Драгичево”

2

Перник

отклонение от подстанция

20 кV за „Перун”

1

Перник

отклонение от подстанция

20 кV за „Боснек-Друган”

1

Перник

отклонение от подстанция

20 кV за „Нектар-Крапец”

2

ОБЩО

6


Б. Газопроводи:

 • Реконструкция на газопровод за ТЕЦ „Земляне", ниско налягане, диаметър 720 х 8 mm, Pwork= 0.6 Мра, при км 1+250 - Филиповци – Суходол;

 • Реконструкция на газопровод отклонение за ПЕРНИК главна разпределителна станция, високо налягане, диаметър 521 х 6.35 mm, Pwork=5.4 Мра при км 5+050 - Мало Бучино;

 • Реконструкция на газопровод отклонение за ПЕРНИК главна разпределителна станция, високо налягане, диаметър 521 х 6.35 mm, Pwork=5.4 Мра при км 15+242.5 - Голeмо Бучино;

 • Реконструкция на разпределителен газопровод за РАДОМИР, ниско налягане, диаметър 530 х 7 mm, Pwork = 0.6 Мра при км 18+250 – Перник.

При реконструкцията на газопроводи не се засягат площи, не се налага да се отчуждават площи и няма съществени изменения в съществуващите сервитутни и охранителни зони.

В границите на урбанизирани територии също се засягат площи за реконструкция на съоръженията на инженерната инфраструктура, основно в землищата на Филиповци-Суходол и Перник.

Площи подлежащи на промяна на предназначението - 0.156 дка;

Площи подлежащи на обезщетяване – 0.156 дка.В. ТТ и оптични кабели

Землище на с- Филиповци – общ. Столична

        Реконструкция на ТТ кабел при км 0+160

На територията на Пътен възел София на Автомагистрала “Люлин” при км 0+160 преминава телефонен кабел тип ТЗБ 27 х 4 х 1.2 собственост на Министерството на отбраната – ВВС.

Проекта предвижда изграждане на три кабелни шахти: • Ш3, при км 0+090 на “ОС 5”;

 • Ш4 при км 0+160 на “ОС 8” и

 • Ш5 при км 0+370 на “ОС 6”.

        Реконструкция на оптичен кабел при км 0+160

Предвижда се изграждане на три кабелни шахти:

 • Ш1 при км 0 + 080 на „ОС 5”;

 • Ш2 при км 0 + 175 на „ОС 8” и

 • Ш3 при км 0 + 380 на „ОС 6”.

Размерите на шахтите отШ1 до Ш5 са – 1.60/1.20. Сервитута на кабелите е по 3.00м от двете страни, което прави общо 6.00м

В землището се засягат общо 3 имота с обща площ 101.113 дка. Площта с режим на ограничено ползване е 0.512 дка.Землище Перник – община Перник

Реконструкция на ТТ и оптичен кабел при км 18+287 с дължина L=579м

Кабелите пресичат АМ” Люлин ” на км 18+287, отклонението за гр. Перник и отклонението за предвиденото колело за София по АМ” Люлин ”. Между шахтите се изтеглят нови кабели, а именно:

ТЗБ 19x4x1.2мм

МККБ 4x4x1.2 +15x4x1.2mm – 3 бр.

ТПЖП 50x2x0.5мм., които се муфират в съответните шахти.
Изместване на съобщителни кабели на БДЖ при км 18+160 с дължина L=292м

При км 24+600 новоположените кабели чрез сондаж под ж.п. линията преминават от ляво на железния път и се свързват със съществуващите кабели.

Кабела за входен сигнал „Г”, тип СВОБТ 16х1.5 мм2 е прекъснат при КМ 23 + 395 и чрез кабелна муфа кабела е удължен с нов положен в изкоп и чрез сондаж под ж.п. линията, а след това на разстояние 2.20 м. от главата на южната релса се свързва към семафора.
Г. Водопроводи:


 • Водопровод CT159 при км 14+140 с дължина L=505м

 • Водопровод ПЕВП 32 при км 14+825 с дължина L=546м

 • Водопровод ПЕВП400 при км 5+795 с дължина L=199м

 • Водопровод CT400 при км 6+020 с дължина L=191м

 • Водопровод CHG250 при км 6+860 с дължина L=546м

 • Водопровод ЕТ80 при км 18+460 с дължина L=339

Трасето на автомагистралата преминава през земите от поземления фонд на землището на с. Големо Бучино, на с. Мало Бучино и землището на гр. Перник.

Площи за промяна на предназначението и отчуждаване са предвидени само за нови шахти на водопроводи, които попадат извън обхвата на АМ „Люлин”.

В границите на урбанизирани територии също се засягат площи за реконструкция на водопроводи, основно в землищата на гр. Перник и с. Голямо Бучино. Те са:


Землище на с. Големо Бучино – община Перник

Водопровод CT159 при км 14+140 с дължина L=505м

Площи с въведен режим на ограничено ползване от изменението на трасето на водопроводa.

Площта с режим на ограничено ползване е 0.672 дка.


Землище на гр. Перник – община Перник

Водопровод ЕТ80 при км 18+460 с дължина L=339м

Площи с въведен режим на ограничено ползване от изменението на трасето на водопроводите

В землището се засягат общо 2 имота с обща площ 24.142 дка.

Площта с режим на ограничено ползване е 0.120 дка.
Земите с ограничено ползване са само около новите стълбове и трасета на електропроводи, газопроводи и водопроводи. За част от имотите, през които преминават реконструираните ел. проводи, няма сервитутните зони, тъй като в тях няма изменения - трасетата запазват съществуващото си положение, а се изместват само отделни стълбове.
Д. Пътни връзки


 • Виадукт при км 8+800, пътна варианта на път IV-18017 „София – Голямо Бучино”;

 • Виадукт при км 12+000, пътна варианта на път IV-18017 „София – Голямо Бучино”.

Засегнатият от автомагистралата съществуващ път IV-18017 при км 8+800 в землището на с. Мало Бучино и при км 12+000 в землището на с. Голямо Бучино

Новопроектираното трасе след изместване оста на пътя при км 8+800 засяга общо 11 имота от землицето на с. Мало Бучино с обща площ 119,036 дка, от която засегнати 13,575 дка.  • Транспортни територии с площ 54.764 дка, от тях са засегнати 9.467 дка (имоти с начин на трайно ползване Автомагистрала и път ІV клас);

  • Площ на имоти от Горски фонд с обща площ 84,759 дка, от тях са засегнати 4.108 дка, която площ е за изключване от Горски фонд.

  • Площта за обезщетение на имотите за землището е 0.111 дка.

Новопроектираното трасе след изместване оста на пътя при км 12+000 засяга общо 12 имота от землището на с. Голямо Бучино с обща площ 109.448 дка, от която са засегнати 9.967 дка.

- Транспортните територии (път ІV клас) са с площ 40.754 дка, от тях са засегнати 3.279 дка.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница