Изграждане на мостове и преодоляване на различиятастраница4/15
Дата22.07.2016
Размер2.34 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

ИЗГРАЖДАЩИ КОМПОНЕНТИ

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО


Новият подход към Европейската система за трансфер на кредити (ECTS) не може да се извърши без разбиране на концепцията за разработване на учебните програми въз основа на резултатите от обучението. Резултатите от обучението са движещата сила зад съвременната реформа във висшето образование, която често се свързва с Болонския процес като нов импулс в развитието на учебните програми и иновациите. "Резултатите от обучението не са просто изолиран инструмент на ниво разработване на учебни програми, но също така представляват подход, който играе важна роля в много по-широк контекст, а именно: интеграция на академичното и професионалното образование и обучение (ПОО), акредитация на предишно практическо обучение, разработване на квалификационни рамки за учене през целия живот и разработване на системи за кредити и натрупване. Това са крайъгълните камъни на новата архитектура на образователната реформа."31

С приемането на подхода, ориентиран към резултатите от обучението, фокусът се измества върху учащите, а ролята на учителя се насочва към спомагане на учебния процес. Освен това по този начин се признава, че много дейности могат да се провеждат извън класната стая, въз основа на собствено организирани независими дейности на учащите. Този подход е оказал силно влияние върху Европейската система за трансфер на кредити (ECTS), превръщайки я в инструмент, основаващ се на резултатите, които бихме могли да наречем "ECTS кредити, основани на резултатите от обучението".

В рамките на Европейската кредитна система за професионалното образование и обучение (ECVET), резултатите от обучението съставляват самата сърцевина на философията. Можем дори да приемем, че не е необходимо да се взема под внимание учебната програма за определяне на резултатите от обучението, тъй като последните се определят единствено във връзка с длъжността и приложимия професионален стандарт.

Резултатите от обучението ще бъдат свързани с квалификационната рамка на национално и европейско ниво. Те предлагат иновационен потенциал за разработване на учебните програми. Ако проведем библиографско изследване, може да намерим широк кръг от определения, които по същество не се различават значително. Могат да се идентифицират следните общи белези:  • Резултатите от обучението акцентират по-скоро върху постиженията на учащия, отколкото върху първоначално заложеното в учебната програма;

  • Резултатите от обучението се фокусират върху това, което учащият знае и може да извършва след съответната учебна дейност.

Тази обща характеристика е обобщена в дефиницията за резултатите от обучението, публикувана в "Терминология на европейската политика за образование и обучение" (2008 г.) на Европейския център за развитие на професионалното образование (CEDEFOP): Резултатите от обучението са определени като "набор от знания, умения и компетентности, които дадено лице е придобило и/или може да демонстрира след приключване на учебния процес, проведен във формална, неформална или индивидуална форма на обучение".

Възроденият фокус върху резултатите от обучението създава допълнителни предизвикателства пред задачата за проектиране на устойчиви резултати от обучението. За да се превърнат в главни носители на информация, резултатите от обучението трябва да покажат открояваща се специфика. Всеки един резултат от обучението става относим и придобива все по-голямо значение.

Резултатите от обучението трябва:


  • Да бъдат разбираеми и специфични

  • Да бъдат ​​израз на знанията, уменията и компетентностите и да се вместват в рамките на дескрипторите на определено ниво в Европейската квалификационна рамка (ЕКР) и във всеобхватна квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование (КР-ЕПВО)

  • Да прилагат и да препращат към методологията за осигуряване на качеството / акредитацията на национално и институционално равнище

  • Да прилагат и да препращат към методите за оценка на обучението

  • Да кореспондират с контекстуалните (т.е. в рамките на същата програма) резултати от ученето, така че да изразяват напредъка и свързващите пътеки, да описват ясна структура

  • Да могат да се разглеждат и самостоятелно, както и да взаимодействат със света извън програмата и обществото като цяло, т.е. те трябва да съдържат самостоятелно значение извън непосредствения им контекст

Преосмислянето на програмите по специалности през призмата на резултатите от обучението стимулира сътрудничеството с всички основни заинтересовани страни (педагози, работодатели, учащи, специалисти по осигуряване на качеството, бивши възпитаници) и служи като инструмент за прозрачност в обществото като цяло.

В рамките на професионалното образование и обучение, обучаемите се оценяват в съответствие с постигнатите учебни резултати. Така резултатите от обучението представляват сложни елементи, тъй като самите те са комбинация от различни компоненти, включително набор от знания, умения и компетентности, възприятия и нагласи, които позволяват правилното осъществяване на функциите или изпълнението на задачите, свързани с определена работа. Освен това, резултатите от обучението еволюират, тъй като те се развиват както в рамките на, така и извън училището.

Този нов подход оказва влияние върху кредитните системи. Приложими и за Европейската система за трансфер на кредити (ECTS), и за Европейската кредитна система за професионалното образование и обучение (ECVET), резултатите от обучението предлагат един взаимно разбираем елемент и за двете сфери. Резултатите от обучението са първичният носител на информация, докато хорариумът от часове (т.е. учебната натовареност) (ECTS) и относителното значение на единица резултати от обучението (ECVET) също са от значение, макар и второстепенно.

Учебни дейности

Понятието учебни дейности може да включва различни курсове, стажове, дипломни тези, практически експерименти, обучение на работното място и пр. Това е ключово понятие в рамките на проекта Be-TWIN, тъй като целта на проекта е да се даде възможност за диалог между сферите на професионалното образование и обучение и висшето образование.

В рамките на професионалното образование и обучение, и по-специално по отношение на стажовете, обучаемите обикновено прекарват значителна част от времето за обучение извън учебната институция, тъй като са наети на работа в дадена компания. Някои висши учебни заведения предвиждат и стажове с практическа заетост като част от учебните си програми. Поради това, при оценяване на уменията на учащия трябва да се вземат предвид дейностите, реализирани в компанията, и знанията, уменията и компетентностите, използвани за адаптиране към ситуацията. В този смисъл учебните дейности се осъществяват в различни контексти: центъра за обучение, фирмата и социално-културната рамка на практическото обучение. Тези три места са свързани с три вида дейности: дейности, които се провеждат във формална форма на обучение (в учебната институция), дейности, които се провеждат в неформална форма на обучение (във фирма) и дейности, които се провеждат в индивидуална форма на обучение (във всекидневния живот).

Формални учебни дейности

Формалните учебни дейности включват обучението, придобито в обучаваща институция или в рамките на предвидения учебен план в институция за висше образование с ясно определени учебни цели, педагогически и образователни стратегии. Тъй като целите и средствата са формализирани, това позволява извършването на формална оценка.Неформални учебни дейности

Неформалните учебни дейности се отнасят до форми на обучение, които не са организирани от център за обучение / образователна институция. Въпреки това, подобно на формалните учебни дейности, те са структурирани от гледна точка на целите, времето или ресурсите. Тази структура най-често се определя от педагогическите инструменти, определени съвместно от органите по обучението и специалистите. Обучителят в компанията определя целите и средствата в зависимост от професионалната ситуация и за конкретния център за обучение. Неформалната учебна дейност е предварително планирана, тъй като учащият съзнателно се ангажира с подобряване на своите умения, като изпълнява поставените задачи.Индивидуални учебни дейности

Индивидуалните учебни дейности обикновено се придобиват чрез дейностите от ежедневния живот, свързани с работата, семейството или развлекателните занимания. За разлика от горните два начина на обучение, индивидуалните учебни дейности не са структурирани по отношение на целите, времето / продължителността или ресурсите. Често имат непреднамерен/непланиран характер, т.е. целта на проекта не е да се научи нещо конкретно, като по този начин учащият невинаги осъзнава, че е придобил нови умения.

Една програма за професионално обучение задължително трябва да вземе предвид учебните дейности от официалното образование, както и резултатите от обучението, придобити в работни ситуации (неформално обучение), за да определи очакваните знания, умения и компетентности, които трябва да бъдат придобити с цел получаване на квалификация.

Това важи и за висшите учебни заведения, които също трябва да вземат предвид формалните учебни дейности и може да оценяват и валидират както неформалните, така и индивидуалните учебни дейности.МАТРИЦАТА

Под основния слой на резултатите от обучението, Европейската система за трансфер на кредити (ECTS) и Европейската кредитна система за професионалното образование и обучение (ECVET) се характеризират с различни вторични слоеве на информация. При Европейската система за трансфер на кредити (ECTS), кредитните точки означават инвестицията във времето с цел постигане на определени резултати от обучението, т.е. могат да се разглеждат като количествен израз на обема на обучение, обикновено наричан учебна натовареност. По този начин кредитните точки допълнително указват по-специфични образователни пътеки. Както беше посочено в предишния раздел, Европейската система за трансфер на кредити (ECTS) определя и относителната тежест на учебна дейност в рамките на програмата по специалността. В Европейската кредитна система за професионалното образование и обучение (ECVET) кредитните точки показват значението на дадена единица резултати от обучението в рамките на цялостната квалификация.

Това положение предполага възможността, ако дадено лице е в състояние да докаже, че той / тя работи на дадено ниво, без да е взимал/а предишно участие във формални учебни дейности (а в неформални и индивидуални такива), това лице има право неговите / нейните резултати да бъдат оценени и да получи същия брой кредити и всички произтичащи от тях привилегии.

Предложената методология се основава на подхода, че нито времето, инвестирано в постигането на предварително определени резултати от обучението, т.е. учебната натовареност, нито тяхната относителна значимост, нито формата, в която се предлагат (като курсове, модули и т.н.), трябва да послужи за мост между двете системи. Тази методология се основава на стабилни резултати от обучението, с гарантирано качество в рамките на националната и/или институционалната система и е свързана с адекватни методи за оценка.

Матрицата, предложена чрез проекта Be-TWIN, играе ролята на основа за всяко взаимодействие между Европейската система за трансфер на кредити (ECTS) и Европейската кредитна система за професионалното образование и обучение (ECVET). Тази матрица може да се разглежда и като инструмент за прозрачност, и като средство за преход, при което се налага изискването квалификациите от двете системи да прилагат еднакви и по този начин сравними информационни параметри. Общото между двете системи са резултатите от обучението и вторичните слоеве информация. Важно е да се подчертае, че тази методология не предлага изцяло нов модел за разработване на учебни програми, нито преразглежда предоставянето на квалификация като цяло.

Опростен модел – матрицата стъпка по стъпка
Моделът може да се използва от различни изходни точки и съответства на специфичните характеристики на висшето образование и професионалното образование и обучение (ПОО). Единственото предварително условие е да се започне със съществуваща квалификация, евентуално с препратка към Европейската квалификационна рамка (ЕКР) / Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование (в зависимост от това дали националната рамка е съотнесена към Европейската квалификационна рамка).

Матрицата представлява таблица с двоен вход, което позволява по-добро описание и представяне на дадена квалификация чрез подробно описание на резултатите от обучението и учебните дейности (учебна програма).


УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ

ECVET кредитни точки

ЕДИНИЦИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
L1

L2

L3

L4

L5

Ln

U1

LO1

X
X

XLO2X


LO3
X
XU2

LO4
X

LO5

XXLO6U3

LO7

X

X
XLO8LO9X


U4


LO10

XXLO11LO12Un ...

...

ECTS кредитни точки...

...

...
ОБЩО

КАК ДА ПОПЪЛНИТЕ ТАБЛИЦАТА: 4 СТЪПКИ

Преместете мишката върху иконите, за да се покаже съответната информация

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ

ПРЕСЕЧНА ТОЧКА

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КРЕДИТНИ ТОЧКИПОТЕНЦИАЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложението на кредитните точки зависи от мотивацията на институцията, компетентна да използва матрица. Така до момента са идентифицирани три потенциални приложения на матрицата:
► Ако целта е да се промени предлаганото обучение и да се направи по-прозрачно за учащите (важи за университетите и висшите учебни заведения), тогава не е нужно да се попълва дясната колона с ECVET точките, а само най-долния ред с ECTS точките. След като изпълни тази задача, университетът ще придобие по-голяма яснота и ще може да свърже предлаганите образователни услуги (курсове, модули и други учебни дейности) с точно определени резултати от обучението. Освен това, ако съответната институция се стреми да постигне по-голямо разнообразие в своята аудитория, като привлече лица с различен произход (работници, желаещи да подновят обучението си, учащи от сферата на професионалното образование и обучение), за нея ще бъде по-лесно да определи кои резултати от обучението вече са постигнати и в крайна сметка да реши да освободи учащия от няколко курса, свързани с тези резултати от обучението. В този смисъл става ясно, че преходът към подход, основан на резултатите от обучението, значително улеснява признаването на предишно учене, отколкото ако само се вземат предвид учебните програми и курсове, валидирани в предходен контекст на обучение, без да се обръща внимание на прилагането на Европейската система за трансфер на кредити (ECTS) в университетите.
► Друго потенциално приложение на матрицата може да бъде от полза на доставчиците на професионално образование и обучение (ПОО), тъй като чрез нея ще се осигури по-силна връзка между определената длъжностна характеристика и предложената квалификация, от една страна, и конкретното обучение и инвестициите в педагогически услуги от друга. Доставчиците на професионално образование и обучение (ПОО) могат да използват матрицата, за да определят какво, съгласно съществуващата учебна програма, допринася за очакваните резултати от обучението, които трябва да бъдат постигнати, а в някои случаи, и да преразгледат предлаганото от самите тях обучение чрез промяна на учебните дейности след попълване на матрицата. Такъв може да бъде случаят, например, ако някои учебни дейности явно нямат отношение и не допринасят за резултатите от обучението. Доставчиците на професионално образование и обучение (ПОО) ще използват изискванията на Европейската система за трансфер на кредити в професионалното образование (ECVET), включително съгласуване с икономическия сектор за определена професионална квалификация, за да попълнят тази част от матрицата, свързана с резултатите от обучението, и ще определят точки за единиците резултати от обучението, отчитайки относителното им значение спрямо цялостната квалификация. Не е необходимо доставчикът да попълва най-долния ред на матрицата с ECTS точки, но все пак той ще попълни дейностите по обучението и ще помисли по какъв начин те допринасят за резултатите от обучението.
► При третото потенциално приложение на матрицата, възможно в някои ситуации, се попълват и двете страни: за Европейската кредитна система за професионалното образование и обучение (ECVET) и за Европейската система за трансфер на кредити (ECTS). Този подход би бил от полза в определен контекст, идентифициран в рамките на проекта Be-TWIN. Например, професионалните степени на ниво висше образование32, които съществуват в няколко национални образователни системи, биха имали полза от матрицата, ако преобразуват предлаганото от тях обучение в ECVET и ECTS кредити. По този начин съответните специалности ще могат да описват предлаганото обучение в съответствие с потребностите на пазара на труда, въз основа на резултатите от обучението, както е посочено в Европейската кредитна система за професионалното образование и обучение (ECVET), но също така да определят ECTS точки за учебни дейности, с оглед разширяване на учебната програма и за да бъдат разбираеми за Европейското пространство на висше образование (ЕПВО). Подобно двойно разпределение на кредитите би било от полза за учащите, които ще имат възможност да постигнат по-висока оценка на придобитите от тях резултати от обучението в рамките на икономическия свят, и да представят в по-добра светлина своята квалификация в академичните сфери, например в случаите на вертикална мобилност.

Практически примери от професионалното образование и обучение и висшето образование
Тази последна част разглежда конкретни примери, имащи за цел да илюстрират ежедневното приложение на методологията. Тези примери са част от експерименти, планирани в рамките на проучванията по проекта Be-TWIN, или случаи от практиката, които ще бъдат разработени до края на 2011 г.

Целта на представените случаи от практиката е да илюстрират разнообразните възможности на методологията Be-TWIN, основана на резултатите от обучението и учебните дейности с оглед повишаване на прозрачността, признаването и мобилността между сферите на професионалното образование и обучение и висшето образование. Примерите описват ситуации на индивидуално образование или обучение (на институционално ниво), използвайки предложената матрица. Чрез тях се илюстрира стъпка по стъпка последователността от прилагане на матрицата. При това изрично се упоменава в кой момент е предприета всяка от посочените по-долу стъпки (вж. стр. 43).Казус 1

Специалност „Хотелиерски мениджмънт” – базова степен


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница