Изграждане на мостове и преодоляване на различиятастраница8/15
Дата22.07.2016
Размер2.34 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15

ECTS КРЕДИТНИ ТОЧКИ

20

20

20

20

20

20

60
Казус 2

Магистърска програма по специалността „Метеорология и климатология”
В областта на висшето образование също би могло да бъде от полза трансформирането на ECTS кредити за учебни дейности по Европейската система за трансфер на кредити (ECTS), в кредити за постигнати резултати от обучението. По този начин характеристиката на квалификацията и във - тази на висшето образование, и в професионалното образование и обучение (ПОО), ще се основава на една и съща методологическа основа, което позволява лесно сравнение между резултатите в двете системи. ECTS кредитите получават ново измерение, което е по-близо до определението на Европейската кредитна система за професионалното образование и обучение (ECVET).*

Това ще спомогне още и за надграждането на вече установени учебни програми, като по този начин се преосмисли съдържанието и курсовете на обучение. Така може да се постигне по-ясен изказ на знанията, уменията и компетентностите на учащия след завършване на образованието.


* Използването на матрицата би могло да съответства на възможно бъдещо развитие, както е описано в проучването на CEDEFOP "Свързване на кредитните системи и квалификационните рамки, 2010 г." Това съответства на предложените варианти 2 и 3 за кредитни системи и на стр. 10 от "Избрани резултати" с автор Изабел льо Муйор (Ìsabelle de Mouillour) можем да прочетем следното: "Въз основа на тези фактори и като се има предвид несигурността и ангажиментите на европейско равнище до 2020 г., идентифицирани са три варианта за развитие на кредитните системи и квалификационните рамки на европейско равнище:
Вариант 1 - Запазване на статуквото ....

.

Вариант 2 - Два инструмента: Налице е единен набор от насоки за европейските кредитни споразумения и единна квалификационна рамка. Ребрандирането на инструмента е свързано с повече проблеми, отколкото с концептуалната интеграция. Концепцията за кредитните точки се развива по-близо до подхода за разбиране на кредитите според Европейската кредитна система за професионалното образование и обучение (ECVET) като оценено обучение, а не като мярка за обем ...
Вариант 3 - Консолидиран: Има единна Европейска кредитна и квалификационна рамка (ECQF). По отношение на понятията това означава, че принципите за кредитните системи (мярката за обем, както и възможностите за натрупване, прехвърляне и признаване на кредити) са заложени в европейската квалификационна мета-рамка. Рамката може да препоръча използването на единици / модули (като Европейската кредитна система за професионалното образование и обучение (ECVET) и Европейската система за трансфер на кредити (ECTS)), но не може да бъде изискване във всички национални квалификационни системи ..... "
В този случай отговаря повече на вариант 2, но без да е в противоречие със сценария съгласно вариант 3.
Партньори

Карловия университет, Прага, Чехия
1. Контекст: Магистърската програма по специалността „Метеорология и климатология” се изучава във Факултета по математика и физика на Карловия университет в Прага. Тя е продължение на бакалавърската степен по „Обща физика”, изучавана в същия факултет. Програмата е отворена за всички дипломанти по бакалавърската програма, които завършват с минимум 180 ECTS кредита и които успешно отговарят на изискванията за прием.
Основни данни

Национална квалификационна рамка ниво: 733

Европейската квалификационна рамка ниво: 734

Всеобхватна квалификационна рамка за Европейското пространство за висше образование (ЕПВО): 2-ри цикъл35

Присъдена академична степен: Магистър (Magistr)

Стандартна продължителност: 2 стандартни години;придобити кредити: 120 ECTS кредита

След изучаване на теоретичната база, завършилите могат да се изберат някой от трите специализирани потока:1) метеорологична служба и метеорологични прогнози;

2) климатология, климатични промени и моделиране на климатичната система; 3) проблемите на замърсяването на Земята.
По този начин магистърската програма може да осигури добра основа за по-нататъшно обучение, например по докторска програма, както и за редица други практически приложения. Профилът се индивидуализира според самите студенти според съотношението на теоретично и практически ориентирани резултати от обучението. Възможностите за съчетаване на резултатите от обучението са описани по-долу.
2. Обосновка / Цел на тестването на матрицата:
1. Добавена стойност:

  • Матрицата ще предостави информация на студента за неговите/нейните възможности по време на обучението и ще осигури по-голяма гъвкавост в учебната програма.

  • Матрицата може да послужи за оценка на специалността (съдържание, организация) и за усъвършенстване на програмата. В днешно време един студент трябва да се запише (или да избере да следва) задължителните учебни дейности, предвидени в програмата. Идеята е за в бъдеще да не е необходимо студентът да се записва за всички задължителни учебни дейности от учебната програма, а само за тези, които допринасят за задължителните резултати от обучението или които той/тя е избрал/а чрез своята комбинация от специализирани предмети.

2. По-нататъшната възможност за използване на матрицата е свързана с валидиране на предишно образование и обучение. Ако даден студент идва от друга институция и може да представи своето портфолио под формата на резултати от обучението, това ще даде възможност да се оцени кои от неговата/нейните резултати от обучението може да бъдат признати (изцяло или частично) и за кои учебни дейности следва да се запише, за да завърши успешно магистърската програма.


3. Резултати от обучението: Общо 11 са резултатите от обучението. В концепцията на професионалното образование и системата на Европейската кредитна система за професионалното образование и обучение (ECVET), тези резултати от обучението може да се считат за "единици резултати от обучението".
Знания и разбиране
1. KUBT - Теоретични основи относно структурата и динамиката на атмосферата на Земята (знание и разбиране - теоретична основа)
Завършилите ще демонстрират пълно разбиране на атмосферните процеси във връзка с атмосферната статика, динамика и термодинамика, пренос на радиация в атмосферата, разпространение на електромагнитните вълни в атмосферата и др.

Завършилите ще покажат по-дълбоко разбиране на взаимодействията и обратните връзки между тези процеси във връзка с тълкуването на земната атмосфера като сложна нелинейна динамична система.


Завършилите ще овладеят тази област на знанието по такъв начин, че ще бъдат в състояние да продължат обучението си в широк спектър от практически насоки, както и да развиват теоретични изследвания.
2. KUAT - Напреднали теоретични знания и разбиране
Завършилите ще разширят теоретичните си знания и ще придобият напреднали теоретични познания за по-нататъшно обучение в докторска степен или програма за научно-приложна дейност.
3. KU1 – Диагностициране и прогноза на атмосферните процеси
Завършилите ще овладеят физическите и математическите методи, необходими за анализи на атмосферното състояние или метеорологичното прогнозиране.
Завършилите ще придобият разбиране за свързаните методи на числовата математика и математическата статистика, като изучават в детайли основните видове числени модели за прогнозиране на времето и определят параметрите на физическите процеси, отчитани в моделните уравнения (особено при радиационните процеси, преноса на топлина и влага, турбуленцията и ефектите на конвекцията, фазовите превръщания на водата, топлината и обмена на влага между въздушния и наземния слой).
Завършилите ще могат да формулират модели на уравнения и да тълкуват решения. Завършилите ще получат основни познания във връзка с наблюдението и измерването на метеорологичните елементи и атмосферните характеристики на земната повърхност и аерологичните метеорологични станции, както и познания за радарните и сателитните методи за измерване.
4. KU2 - Теория на климатичната система, методи в климатологията
Завършилите ще се запознаят със структурата и динамиката на климатичната система и нейните компоненти (атмосферата, хидросферата, криосферата, литосферата, биосферата, близкото междупланетно пространство) и с широк комплекс от свързани процеси.
Завършилите ще разберат тези процеси в съответните им взаимодействия и положителни или отрицателни обратни връзки.
Завършилите ще овладеят в детайли проблемите, свързани с климатичните промени и техните извънземни, наземни и антропогенни причини.
Завършилите ще получат задълбочени познания в областта на климатичните методи за събиране на данни, както и за обработката и тълкуването на такива.
5. KU3 – Източници, пренос и трансформации на химичните съединения, замърсители на въздуха
Завършилите ще придобият дълбоко разбиране на атмосферните процеси по отношение на тяхното въздействие върху преноса, разпространението и трансформацията на въздушните съединения, замърсяващи атмосферата (вятърно поле, взаимодействия на атмосферния поток със земната повърхност, атмосферна турбуленция и конвекция, ефект от радиацията, сухо и мокро нанасяне на замърсяването от въздушните съединения, трансформации на химичния състав на атмосферата).
Завършилите ще придобият знания за историческото развитие на проблемите със замърсяването на въздуха, основните видове източници на замърсяване на въздуха и замърсяващи съединения.
КОМПЕТЕНТНОСТИ
6. C1 - Методи за прогноза и модели в областта на метеорологията, техните приложения и изходи
Завършилите ще могат да прилагат знанията си за атмосферните процеси в областта на методите за метеорологично прогнозиране, базирани на използването на числени модели за прогнозиране за времето, статистически модели и усъвършенствани процедури на информационните технологии.
Завършилите ще могат да формулират и да прилагат резултатите от тези модели и методи.
Завършилите ще овладеят процедури за получаване на метеорологични данни, тяхното създаване, архивиране и обработка.

Завършилите ще бъдат в състояние да подготвят събирането на данни за моделите, основани на резултатите (методи за обективен анализ и др.).


7. C2 – Моделиране на климатичната система, оценка на климатичните условия и промените в климата
Въз основа на разбирането на структурата и динамиката на климатичната система и нейните компоненти, завършилите ще могат да създават и интерпретират модела проучвания във връзка с климатичните промени и тяхното въздействие върху околната среда и националната икономика Завършилите ще могат да оценят климатичните данни и събраните бази данни, за да анализират времевите тенденции на климатичните елементи и техните характеристики.
8. C3 – Моделиране, мониторинг и оценка на замърсяването на въздуха
Завършилите ще овладеят практически приложения и оценки във връзка с преноса, разпространението и трансформациите на замърсяващите въздуха съединения.
Завършилите ще получат възможности за прилагане на числените модели на Лагранж и Ойлер за пренос на въздушното замърсяване.
Завършилите специалността ще придобият разбиране на основите на физическото моделиране в аеродинамичните тунели. Завършилите ще могат да преценяват критично резултатите от модела във връзка с резултатите от измерванията. Завършилите ще овладеят основните методи за мониторинг на замърсяването на въздуха.
Завършилите ще придобият професионални умения в областта на напредналите дейности за защита на чистотата на атмосферата.
Лични умения
9. SS1 – Способност за преценка, критичен анализ, оценка и синтез на знания
Завършилите ще имат възможност да интегрират знанията си и да се справят със сложни въпроси, както и да формулират решения с непълна или ограничена информация, включително да разсъждават върху финансовите и етичните отговорности, свързани с приложението на техните знания и решения. Завършилите ще могат да формулират своите собствени виждания по въпросите.

Завършилите ще могат да разработят нови знания и процедури и да интегрират знанията си от различни сфери.


10. SS2 - Комуникация, способност за представяне, организационни умения
Завършилите специалността ще могат да представят своите заключения и знания пред специализирана и неспециализирана публика по ясен и еднозначен начин на един чужд език.

Завършилите специалността могат да управляват професионални / специализирани дейности и/или проекти, включително такива по стратегическо планиране.


Завършилите специалността могат да водят групи от хора и да поемат отговорност за своите решения.
11. SS3 - Способност за учене през целия живот
Завършилите ще придобият умения за учене, които ще им дадат възможност да продължат да учат по начин, който може да бъде много по-самостоятелен или по-автономен. Завършилите специалността ще могат да ръководят и управляват своите колеги, като продължават да учат, ако случаят го позволява или съществува необходимост от това.
Резултати от обучението 1, 2 – частично, 9, 10, 11 са задължителни, всички студенти трябва да ги изпълнят. От останалите резултати от обучението най-малко две от следните определени двойки трябва да бъдат изпълнени:

Резултати от обучението 3 и 6, 4 и 7, 5 и 8


4. Използван метод за идентифициране на учебните дейности: Учебната програма включва 44 учебни дейности.

УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ

ECTS

кредити

1.

Синоптична метеорология

3

2.

Физика на граничния слой

4

3.

Анализ на атмосферните диаграми

6

4.

Методи на числената математика I

3

5.

Методи на числената математика II

6

6.

Обективен анализ на полетата метеорологични елементи

6

7.

Специална климатична семинария

4

8.

Далечни наблюдения и методи за откриване в метеорологията I

5

9.

Физика на облаците и валежите

3

10.

Синоптично тълкуване на диагностични и прогностични полета

6

11.

Подготовка на дипломна работа

6

12.

Статистически методи в метеорологията и климатологията

6

13.

Разпространение на електромагнитните и акустичните вълни в атмосферата

4

14.

Регионална климатология и климатография на Чешката република

6

15.

Движение на вълните и енергия в атмосферата

4

16.

Турбуленция в атмосферата

4

17.

Динамични методи за прогнозиране

7

18.

Прогностични модели за прогнозиране на времето

3

19.

Практически Linux

4

20.

Стратосфера

3

21.

Числено решение на прогностични модели уравнения

3

22.

Методи за изработване на поредици от времеви данни

5

23.

Приложна климатология I

3

24.

Метеорологична компютърна семинария

4

25.

Океаните в климатичната система

3

26.

Аерозолно инженерство

3

27.

Химически състав на атмосферата

3

28.

Специална метеорологична семинария I

4

29.

Специална метеорологична семинария II

4

30.

Подготовка на дипломна работа II

9

31.

Подготовка на дипломна работа III

15

32.

Далечни наблюдения и методи за откриване в метеорологията II

5

33.

Специална семинария на числените модели I

3

34.

Специална семинария на числените модели II

3

35.

Електрически явления в атмосферата

3

36.

Разпространение на замърсяващи въздуха съединения в атмосферата

3

37.

Мезоскални атмосферни процеси

4

38.

Математическо моделиране на процесите на облачността и валежите в атмосферата

3

39.

Числено решение на потоците

5

40.

Процедури за моделиране за цифрови метеорологични прогнози

3

41.

Приложна климатология II

3

42.

Проектна семинария I

6

43.

Проектна семинария II

6

44.

Специални глави от геофизичната хидродинамика

3

Специална категория в учебната програма е подготовката на дипломна работа. Тя е задължителна и за нея се присъждат 30 ECTS кредити. Вижте учебни дейности 11, 30 и 31.
5. Използван метод за присъждане на кредитите: учебните дейности имат присвоена стойност на ECTS кредити.
За тази специалност са разпределени 199 ECTS кредита. От 199 ECTS кредита за учебни дейности, минимум 108 ECTS кредита трябва да бъдат постигнати по тази програма. 120 ECTS кредита (минимум) трябва да бъдат изпълнени за успешно дипломиране в магистърската програма. Останалите 12 кредита по тази програма могат да бъдат постигнати или чрез програми от същия университет или от програми от партньорски университет (тогава е налице мобилност).
Как е използвана матрицата:
1. Описание на квалификацията чрез попълване на матрицата с резултатите от обучението:
Общо 11-те резултати от обучението са вписани вертикално в матрицата. Последните четири колони представляват:

  • Сбора от ECTS кредитите, разпределени за всички учебни дейности, без дипломната работа (в бяло) - задължително или доброволно, като общият им сбор в 169 ECTS кредита;

  • Сбора от ECTS кредитите, разпределени за всички учебни дейности, свързани с дипломната работа (в синьо). Както бе споменато по-горе, общият брой е 30 ECTS кредита. Тези кредити ще са разпределени за няколко резултата от обучението; това ще бъде уточнено конкретно за отделния студент според заданието на дипломната работа в съответствие с неговото / нейното направление / специализирани резултати от обучението и неговия / нейния избор на тема на дипломната работа. Единствената задължителна част за всички завършващи е да получат лични умения (или елементи), които имат стойността на 7 ECTS кредита;
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница