Конкурс за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен в комплекс с дейността маркиране на насаждения и дървета за сеч по реда на цитираната наредба в Обект: отдели и подотделиДата20.05.2018
Размер42.13 Kb.
straight connector 4


ЗАПОВЕД
121 / 23.02.2016г.
гр.Гълъбово
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.23, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, във връзка със Заповед №61/01.02.2016г. на Димитър Василев, съгласно Заповед №56/28.01.2016г. на Кмета на община Гълъбово за провеждане на процедура- открит конкурс за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен в комплекс с дейността маркиране на насаждения и дървета за сеч по реда на цитираната наредба в Обект: отдели и подотдели 395в, 396д, 397в, 397е, 397ж, 397к, находящи се в горски територии- общинска собственост в землище на с.Великово, община Гълъбово, и утвърден Протокол № 1 от 17.02.2016г. отразяващ работата на комисията, назначена със Заповед №102/15.02.2016г. на инж.Пламен Бараков, съгласно Заповед № 91 от 01.02.2016г. на Кмета на Община Гълъбово, и Писмено искане с вх. № 26-00-138 от 19.02.2016г. по чл.90, ал.2, т.1 от АПК за допускане на предварително изпълнение на настоящата заповед
ОБЯВЯВАМ:
Класирането на кандидатите в открит конкурс за възлагане на услугата по продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността маркиране за Обект: отдели и подотдели 395в, 396д, 397в, 397е, 397ж, 397к, находящи се в горски територии- общинска собственост в землище на с.Великово, община Гълъбово, допуснати за участие в процедурата, както следва:

-Класиран на първо място- Криси и Бобо” ООД, със седалище и адрес на управление гр.Симеоновград, област Хасково, ул.”Роза ” №31, с ЕИК 201605770;-Класиран на второ място няма, тъй като за обекта е подадена само една оферта;
ОПРЕДЕЛЯМ:
За изпълнител на дейностите класирания на първо място: „Криси и Бобо” ООД, със седалище и адрес на управление гр.Симеоновград, област Хасково, ул.”Роза ” №31, с ЕИК 201605770, представлявано от Величко Стоянов Камбуров, при предложена от кандидата цена :


Категория дървесина

Мярка

Единична цена лв. без ДДС

Прогнозно количество

Цена в лв. без ДДС

Дърва

Плътен куб.м

26,00

1905

49530

Дейност маркиране

Плътен куб.м

4,00

1905

7620

Общо за обекта

57150

С оглед горното,


НАРЕЖДАМ:
1. На основание чл.90, ал.2, т.1 от АПК и чл.34, ал.3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, ДОПУСКАМ предварително изпълнение на настоящата заповед, като мотивите за това са следните: С писмено искане с вх. № 26-00-138 от 19.02.2016г. от „Криси и Бобо” ООД, с ЕИК 201605770 като заинтересована страна, дружеството е единствен кандидат, подал оферта за участие в процедурата за този обект /допуснат до участие и класиран на първо място/, кандидатът е декларирал, че е съгласен с резултатите от проведения открит конкурс и че желае да бъде допуснато предварително изпълнение на заповедта за класиране.

2. На основание чл.35, ал.1 във връзка с ал.3, т.2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии -държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, в седем дневен срок от издаване на настоящата заповед, да се сключи писмен договор с кандидата, определен за изпълнител, след представяне на документите по чл.35, ал.5 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии -държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

3. Внесената гаранция за участие в размер на 2857.50 лв.( две хиляди осемстотин петдесет и седем лева и петдесет стотинки), представляваща 5 /пет/ на сто от общата първоначална цена на обекта се трансформира в гаранция за изпълнение на договора. Изпълнителят не дължи довнасяне на суми, тъй като не съществува разлика между дължимата гаранция за изпълнение на договора и внесената гаранция за участие в конкурса.

4. На основание чл.23, ал.2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии -държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Гълъбово и да се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл.61 от Административно процесуалния кодекс (АПК).

5. На основание чл.60, ал.4 от АПК разпореждането, с което се допуска предварително изпълнение подлежи на обжалване чрез Община Гълъбово пред Административен съд – гр.Стара Загора, в тридневен срок от съобщаването му, независимо от това дали настоящата заповед е била оспорена по реда и в сроковете, предвидени в АПК.

6. На основание чл.34, ал.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии -държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс -по административен ред пред Областен управител на област Стара Загора и по съдебен ред пред Административен съд – гр.Стара Загора в 14-денвен срок от датата на съобщаването й.

НИКОЛАЙ ТОНЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО:/п/


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница