Министерство на регионалното развитие и благоустройството актуализиран документ за изпълнениестраница2/22
Дата04.11.2017
Размер2.9 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

ВЪВЕДЕНИЕ

България напълно споделя визията за кохезионната политика в разширения Европейски съюз (ЕС) през периода 2007–2013 г. и вече активно участва в осъществяването на тази политика, заемайки своето място наред с другите държави-членки на ЕС.

Прилагането на регионалната политика изисква от страната и българските региони изпълнение на постигнатото споразумение по стратегически приоритети за регионално развитие, осигуряване на ефективна координация на национално, регионално и местно ниво, ефективно и ефикасно прилагане на спектъра от мерки за подкрепа чрез въвеждане на правила и процедури за добро, ефикасно и прозрачно управление на националните средства и помощта от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС.

В перспективата на своето развитие за периода 2007-2013 г. България е разработила на първо място ясна стратегическа рамка за планиране и програмиране на националните ресурси в областта на регионалната политика и усвояване на структурната помощ на ЕС. Стратегията е основана на широк обществен консенсус, координация между отговорните институции, изграден управленски капацитет и взаимодействие с всички партньори на национално, регионално и местно ниво. Независимо от постигнатия напредък в тази насока, значителна част от работата предстои да бъде извършена в консултация с ЕК, особено що се касае до вземане на политическите и експертните решения за изпълнението на договореностите, участието и партньорството на страната и регионите в осъществяването на европейската регионална политика в съответствие с нейните принципи, цели и приоритети.На второ място, повече усилия са необходими за усъвършенстване на методологията за планиране и оптимизиране на системите за наблюдение и оценка на изпълнението на стратегическите планови и програмни документи, което ще позволи ефективно и ефикасно прилагане на Структурните инструменти на ЕС и възползване от финансовата помощ за развитие на страната и нейните региони.

И на трето място, което е много важно, е прилагането на законодателната, институционалната и административната рамка за добро финансово управление и контрол в областта на регионалната политика.

През последните години България натрупа значителен опит в подготовката на планови и програмни документи за регионално и местно развитие: Национална стратегия за регионално развитие 2005-2015 г., регионални планове за развитие 2007-2013 г., областни стратегии за развитие 2005-2015 г., общински планове за развитие 2007-2013 г., Регионална и секторни оперативни програми 2007-2013 г., програми за териториално сътрудничество, с които се възприемат принципите, целите и механизмите на политиката на сближаване в ЕС. По този начин бяха дадени гаранции пред ЕС, че в областта на кохезионната политика и по-специално на устойчивото интегрирано регионално и местно развитие у нас са създадени и действат няколко ключови елемента:


  • институционална рамка за планиране, програмиране и управление на ресурсите за регионално развитие;

  • механизъм за координация, консултиране и партньорство;

  • системен мониторинг, оценка и контрол за постигане на ефективно и ефикасно оползотворяване на ресурсите по определените цели и приоритети на регионалното развитие в България;

  • значителна степен на изграденост на административния капацитет на национално, регионално и местно ниво за планиране и програмиране, както и за бързо и ефективно усвояване на Структурните фондове на ЕС.

Националната стратегия за регионално развитие на Република България 2005-2015 г.1 определя дългосрочните цели и приоритети на държавната политика за регионално развитие на страната, както и съответствието й с другите структуроопределящи политики. Действащият документ е приет от правителството през 2005 г. След приемането му настъпват важни промени както в европейската, така и в националната политика, нормативната и институционалната среда на регионалното развитие.

Политиката на сближаване в ЕС има динамичен характер и постигнатите до момента резултати в дебата за нейното бъдещо развитие и реформиране след 2013 г. свидетелстват за процес на сериозно преосмисляне на бъдещата европейска кохезионна политика. Този дебат започна още публикуването на Четвъртия доклад за икономическо и социално сближаване (май, 2007 г.). Изводите, които се налагат, потвърждават ролята на политиката на сближаване като основен стълб в процеса на европейска интеграция. Всички региони трябва да са в състояние да разгърнат потенциала си за икономическо развитие и всички граждани трябва да усетят ползотворния ефект на политиката, независимо къде живеят. Обзорът на факти и теория показва, „че ЕС се нуждае от такава политика за икономическо и социално развитие, която е съобразена с конкретните нужди на сериозно различаващи се помежду си места. Тя трябва да е в състояние да предоставя по-добри възможности и да се справя с предизвикателствата, породени от обединяването на пазарите, пред които са изправени гражданите на ЕС.“2

Приемането на нова национална законодателна рамка за регионалното развитие в България е свързано с новия етап на хармонизиране на националното законодателство с европейското. Законът за регионалното развитие3, приет от Народното събрание през месец май 2008 г., е съобразен с прякото действие на разпоредбите на европейското право за България като държава–членка на Европейския съюз и цели да се създадат подходящи взаимовръзки между националната нормативна уредба за регионално развитие и законодателството на Общността. С националното и европейското законодателство се въведе актуализиран териториален обхват за районите от ниво1 и 2 за България, като е осигурено съответствие с Регламент (ЕО) 1059/ 2003 г. за общата класификация на териториалните единици за статистически цели и Регламент (ЕО) № 176/2008 г. за изменение и допълнение на Регламент (ЕО) 1059/2003 г. за установяване на обща класификация на териториалните единици за България и Румъния във връзка с членството им в ЕС. Новият териториален обхват на районите от нива 1 и 2 следва e отчетен в процеса на актуализация и има важно значение за подготовката на актуализираните документи за изпълнение на пакета документите за стратегическо планиране на регионалното и местното развитие и на първо място за разработването и приемането на актуализирания документ за изпълнение на Националната стратегия за регионално развитие.

Законът за регионалното развитие и Правилникът за неговото прилагане4 създават една добра нормативна рамка за регионалното развитие в България, основана на натрупания опит и изпълнението на планови и програмни документи за регионално развитие, възприели принципите, целите и механизмите на политиката за регионално развитие и сближаване в ЕС.

Посочените промени са причина да започне процес на преглед и актуализация на пълния пакет от стратегически и планови документи за регионално и местно развитие с цел по-добра адаптация към промените и отразяване на изискванията на структурните инструменти на регионалната политика на ЕС за периода 2007-2013 г., включително изискванията за ефективна и ефикасна реализация на оперативните програми за България, съфинансирани от европейските фондове, чрез които основно се подпомага устойчивото интегрирано развитие на българските райони и общини.


Актуализираният документ за изпълнение на НСРР за периода 2011-2015 г. има за цел да осъвремени и засили стратегическата ориентация на действащата стратегия до края на периода, да подобри нейното изпълнение, както и процеса на наблюдение и оценка на резултатите и въздействието върху развитието на районите и общините.

Специфична цел на актуализирания документ е да предложи гъвкав системен подход към цялостния процес на разработване, изпълнение, наблюдение, оценка и актуализиране на стратегиите и плановете за регионално и местно развитие за следващия планов и програмен период в областта на регионалната политика.

В Актуализирания документ за изпълнение на НСРР за периода 2011-2015 г се поставя по-силен специфичен фокус върху развитието на районите, а не върху цялостното развитие на страната, което кореспондира с утвърждаването на нови центрове за растеж на територията на страната и засилване ролята на регионите за развитието й, което като подход е в съответствие с вижданията на европейските институции за запазване на регионалното измерение в приетата Стратегия „Европа 2020”. Предвид важността на участието на България в Стратегията „Европа 2020", важно е да бъдат създадени подходящи условия за постигане на по-висока конкурентноспособност с включването на всички граждани и райони в икономическото развитие и социално развитие. В този аспект, в актуализирания документ в рамките на предложените приоритети са включени специфични цели, допринасящи за постигането целите на стратегия „Европа 2020”, както следва:


  • По първи приоритет: развитие на изследователска дейност, технологично развитие и иновации в районите в подкрепа на регионалните икономики; подобряване на достъпа и развитието на информационните и комуникационните технологии в областта на публичните услуги и услугите за МСП.

  • По втори приоритет: изграждане и подобряване на екологичната инфраструктура;

  • По трети приоритет: повишаване на атрактивността на регионите чрез инвестиции в образованието, ефективни мерки на пазара на труда и предоставяне на качествени здравни услуги.

Изграждането на по-интелигентна, по-екологична и конкурентоспособна икономика налага подобряване на координацията и обвързване на различните политики и национални стратегии със Стратегията „Европа 2020", в т.ч. и на политиката за балансирано и устойчиво регионално развитие, за да се намалят социалните и регионални диспропорции между мрежата от високоразвити центрове, генериращи знания, информация, нови открития и технологии и респективно - обслужващите периферни региони. В актуализирания документ е отразена и препоръката за Стратегия „Европа 2020” за акцентиране върху териториалното сближаване чрез засилване ролята на регионалните и местните власти, както и на действащи заинтересовани страни като: работодателски организации, синдикати, неправителствени организации, агенции за развитие и др.

При изготвянето на настоящия Актуализиран документ за изпълнение на Националната стратегия за регионално развитие за периода 2011-2015 г. са отчетени резултатите от Междинната оценка на изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие, както и насоките относно нейната актуализация. Конкретните изводи и препоръки от Междинната оценка са включени в съответните раздели от съдържанието на актуализирания документ, за който се отнасят.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница