Министерство на регионалното развитие и благоустройството актуализиран документ за изпълнениестраница7/22
Дата04.11.2017
Размер2.9 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   22

1.3.2. Секторна структура

Поради засилената инвестиционна активност в сектора на индустрията през последните години, отрасълът достига дял от 32,3% от брутната добавена стойност в икономиката на страната през 2007 г. Индустрията е динамично развиващ се сектор, но поради използването на остарели технологии и оборудване и ниския производствен капацитет на индустриалните предприятия, икономическата ефективност на сектора като цяло остава ниска.

С най-голям принос в брутната добавена стойност за 2008 г. – 62,7 %, е секторът на услугите. ПЧИ в сектора са насочени главно към финансовото посредничество (с дял от 33%), търговията на едро и дребно (15.5%) и транспорта и съобщенията (15.2%).

Делът на селското и горското стопанство в брутната добавена стойност през последните години намалява и през 2008 г. достига 6,9%.

Структурата на създадената брутна добавена стойност по райони в страната за периода 2001-2008 г. се характеризира с различни тенденции в участието на секторите, тъй като икономическото преструктуриране в тях продължава, породено по-скоро от действието на пазарните механизми, отколкото в резултат на целенасочена политика за реформиране на отделни сектори и те все още търсят своята устойчива икономическа структура.

На регионално ниво се забелязват няколко основни тенденции. Доминиращ е делът на Югозападния район в брутната добавена стойност на страната в секторите на индустрията, услугите и в съвкупната БДС. Районът има дял от повече от една трета от добавената стойност в индустрията на страната – 38,8 %, а останалите райони са в рамките на 8,3%-16,5%. Над половината от БДС в сферата на услугите в България се произвежда в Югозападния район – 53,3%, а дяловете на останалите пет района варират между 6,7% и 11,8%. Най-голям принос в аграрния сектор на страната има Южния централен район с 24,4%, докато останалите райони участват приблизително равностойно с от 13,8% до 16,7%. Като цяло Югозападният район допринася с 46,3% в съвкупната БДС на страната, а с най-нисък принос е Северозападният район – 7,9%.
Таблица 11. Брутна добавена стойност по райони и икономически сектори през 2008г.

Райони

БДС по икономически сектори

БДС, хил.лв.

Аграрен

Индустрия

Услуги

БЪЛГАРИЯ

3 990 180

 7 557 681

 36 184 973

57 732 834

Северозападен

668 667

1 451 529

2 414 634

4 534 830

Северен централен

597 920

1 511 111

2 722 739

4 831 770

Североизточен

579 055

2 041 111

3 854 399

6 474 565

Югоизточен

551 441

2 844 752

3 637 788

7 033 981

Югозападен

617 811

6 820 197

19 274 710

26 712 718

Южен централен

975286

2 888 981

4 280 703

8 144 970

Източник: НСИ
Таблица 12. Структура на брутната добавена стойност по райони и сектори през 2008 г.

Райони

Дял в % от БДС по икономически сектори

Съвкупна БДС, %

Аграрен

Индустрия

Услуги

БЪЛГАРИЯ

100

100

100

100

Северозападен

16,7

8,3

6,7

7,9

Северен централен

15,0

8,6

7,5

8,4

Североизточен

14,5

11,6

10,7

11,2

Югоизточен

13,8

16,2

10,1

12,2

Югозападен

15,5

38,8

53,3

46,3

Южен централен

24,4

16,5

11,8

14,1

Източник: НСИ

За всички райони са характерни водеща позиция на сектора на услугите, следван от индустриалния отрасъл и относително нисък дял на аграрния сектор. Най-изразена е тази тенденция в структурата на брутната добавена стойност на Югозападния район, в която в най-голяма степен се наблюдават характерните особености за развитите в икономическо отношение региони в ЕС - значителен дял на сектора на услугите от БДС на района (71,2%), следван от дела на индустрията (26,5%) и много нисък дял на аграрния сектор (2,3%).
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   22


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница