Министерство на регионалното развитие и благоустройството актуализиран документ за изпълнениестраница8/22
Дата04.11.2017
Размер2.9 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   22

1.3.3 Туризъм


България има значителен потенциал за развитие на туризма, благодарение на природното и културно-историческо разнообразие и наследство в рамките на едно сравнително ограничено пространство. Такъв потенциал са не само черноморското крайбрежие и планините, които заемат повече от 1/3 от територията на страната, но също и 9-те обекта, включени в Списъка на Световното наследство на ЮНЕСКО, повече от 600 минерални извора, хиляди местни традиционни и културни атракции, повече от 5 % от територията на страната е защитена територия, над 40 000 са значимите исторически паметници, 160 манастира, запазено етнографско наследство и др. В страната има официално обявени 142 курорта, от които 58 са балнеолечебни, 56 планински и 28 морски.

Тенденцията на стабилно развитие на туризма през последните петнадесет години за страната ни се запазва, въпреки негативното влияние на финансовата и икономическа криза. През 2010 г. броят на посещенията на чужди граждани в България е 8 374 034, което е с 501 229 повече в сравнение с 2009 година. Увеличение се наблюдава и през 2011г. За периода януари-август 2011 г. броят на посещенията на чужди граждани в България е 6 378 465, което е с 249 675 повече в сравнение със същия период на предходната година. През 2010 г. преобладават посещенията на граждани от страните - членки на ЕС – 5 425 737, което представлява 65% от общия брой пътувания на чужди граждани в България.

Увеличение с 10.97% спрямо 2009 г. се наблюдава при посещенията с цел екскурзия и почивка като през 2010 г. са реализирани 4 227 519 посещения. Намаление с 13.2% през 2010 г. има при посещенията с цел служебно пътуване, като през 2009 г. техният брой е 1 075 300. Намаление от 5.2% спрямо 2009 г. има и при посещенията с цел гостуване, като през 2010 г. са реализирани 143 591 посещения

Транзитно през страната през 2010 г. са преминали 2 327 021 чужденци, което е с 9.05% повече от предходната година.През 2010г. страните от Европейския съюз продължават да са най-важният генериращ пазар за международен туризъм на България с относителен дял 64.8% от общия обем от 8 374 034 туристи и намаление от 0.6% спрямо предходната година.

Приходите от международен туризъм в текущата сметка на платежния баланс по данни на БНБ за периода януари - декември 2009 г. възлизат на 2 681.2 млн. евро, което е с 6.7 % по-малко в сравнение със същия период на 2008 г. Разходите на българските граждани за пътувания в чужбина за 2009 г. са общо 1 258.7 млн. евро или с 19.7% по-малко спрямо 2008 г.

Графика 1. Международен туризъм –България-Платежен баланс (в млн. евро)

Източник: БНБ
Приходите от нощувки през 2010 г. регистрират увеличение от около 4.35% в сравнение с 2009 г. По райони ръст се отчита в Югоизточния и Североизточния район – съответно 15.67% и 2.59%. В останалите райони от ниво 2 през 2010 г. се наблюдава спад в приходите от нощувки спрямо предходната година.

С относително по-голям темп нарастват приходите от реализирани нощувки от чужденци – 10.14% за 2010 г. спрямо предходната година (за 2009 г. – 422 891 929 лв.).


Таблица 13. Приходи от нощувки по райони през периода 2005-2010 г. (в лв.)


Райони


2005

2006

2007

2008

2009

2010

БЪЛГАРИЯ

484 705 436

578 845 147

683 814 638

740 999 077

626 492 217

653 736 875

Северозападен

6 536 420

8 608 216

10 850 515

13 123 158

13 764 167

11 401 870

Северен централен

11 458 576

13 635 824

18 717 129

22 886 259

20 490 255

18 232 107

Североизточен

174 256 376

195 064 015

223 953 983

231 541 972

184 667 640

189 455 740

Югоизточен

150 072 043

193 299 681

209 431 173

232 022 413

205 827 071

238 087 669

Югозападен

106 341 217

119 012 477

160 079 312

175 273 937

142 884 945

140 697 706

Южен централен

6 693 763

9 907 863

60 782 526

66 151 338

58 858 139

55 861 783

*За 2005 и 2006 г. се включват средства за подслон и места за настаняване с над 30 легла, функционирали през съответната година. За 2007 – 2009г. се включват средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла, функционирали през съответната година Източник: НСИ, 2005-2010

През 2009 г. в страната са функционирали 3 533 държавни и частни средства за подслон и места за настаняване - хотели, мотели, хижи, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване с над 10 легла, като стаите в тях са 126.1 хил., а леглата - 287.4 хиляди. Общият брой на средствата за подслон и местата за настаняване през последната година са с 316 (9.8%) повече в сравнение с 2008 г., а на стаите и леглата - съответно с 4 562 (3.8%) и 10 837 (3.9%). Основната част от средствата за подслон и местата за настаняване в страната (48.9%) са разположени по Черноморието, като в тях се намират 65.4% от легловата база. От общо 3 533 наблюдавани средства за подслон и места за настаняване в страната в област Бургас се намират 1 101, област Варна - 507, и област Добрич - 121.

Общият брой на реализираните нощувки в средствата за подслон и местата за настаняване през 2009 г. намаляват с 2 923.0 хил. (16.0%) в сравнение с 2008 г. до 15 372.4 хиляди. През 2009 г. броят на реализираните нощувки от българи във всички средства за подслон и места за настаняване намалява с 593.3 хил. (9.1%) спрямо 2008 г. до 5 900.1 хиляди. Спрямо предходната година намалява и броят на реализираните нощувки от чужденци в средствата за подслон и местата за настаняване с 19.7%.

Относителният дял на пренощувалите българи в средствата за подслон и местата за настаняване през 2009 г. (55.6% от общия брой пренощували лица) намалява с 12.7%, а броят на пренощувалите чужденци намалява с 12.5% спрямо предходната година. Най-висок е делът на нощувалите граждани от Германия (22.9%).Таблица 14. Туристически сектор през 2009 г. по райони

Райони

Средства за подслон и места за настанява-не

(брой)

Легла (брой)

Пренощу-вали лица-общо

(брой)

в т.ч. чужденци

(брой)

Приходи от нощувки – общо

(лв.)


в т.ч. чужденци

(лв.)

България

3533

287423

4390975

1948000

626492217

422891929

Северозападен

177

9166

225682

21442

13764167

2834709

Северен централен

242

11870

326008

54288

20490255

4939093

Североизточен

687

83592

1054275

668952

184667640

146309576

Югоизточен

1275

114274

988595

567729

205827071

162256016

Югозападен

446

38944

1130156

519038

142884945

89092845

Южен централен

706

29577

666259

116551

58858139

17459690

Източник: НСИ, 2009

Независимо от значителния туристически потенциал на страната, редица проблеми продължават да съпътстват растежа в туристическия сектор, сред които по-важните са свързани със:  • Преобладаващо развитие на масовия сезонен туризъм в морските и зимните курорти, оказващо негативно въздействие върху компонентите на околната среда и пренатоварване на техническата и комуникационната инфраструктура в районите и местата за туризъм;

  • България е все още недостатъчно добре позната като туристическа дестинация на световния туристически пазар. Едностранчивата представа за страната като дестинация за летен морски и зимен ски туризъм се дължи главно на неефективни като мащаб рекламни кампании, липсата на търговска марка и на национални туристически представителства в основните генериращи пазари;

  • Недостатъчно предлагане и слаб маркетинг на разнообразни туристически продукти във вътрешността на страната и извън големите курорти. България разчита, а и в бъдеще ще продължава да разчита на морския и планинския туризъм. Въпреки богатите й географски, природни и културно-исторически ресурси все още обаче не са достатъчно развити културният, деловият, селският, балнеоложкият, СПА туризмът, природният, религиозният, ловният, спортният, екстремният и хоби туризмът.

  • Значителна териториална концентрация. В първите пет най-развити области (черноморските области - Варна, Бургас и Добрич, както и София-град и Пловдив) са съсредоточени 80% от леглата и реализираните нощувки (94% от реализираните от чужденци нощувки), както и 87% от приходите от настаняване; На регионално ниво съществуват ясно изразени диспропорции в развитието на туризма, въпреки наличието на добри условия и предпоставки почти във всички райони.

  • Несъответствие в степента на развитие на туристическата (в курортите и хотелите) и инженерната инфраструктура е един от съществуващите проблеми. Националната, регионалната и местната инфраструктура не отговарят на съвременните изисквания на туристите (пътна инфраструктура, летища, водоснабдителна и канализационна система и т.н.) Презастрояването в големите курорти понижава качеството на публичните услуги и влошава качеството на туристическите услуги.

  • Целогодишната заетост на туристическата база е твърде ниска, което се отразява негативно върху привличането на квалифицирани кадри в туристическия бизнес, както и върху приходите и устойчивостта на туристическите услуги.

  • Недостатъчна координация и взаимодействие между туристическите организации;

  • България все още не разполага с единна и адекватна база данни за туристическия ресурс на страната.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   22


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница