Отчет на основните параметри на бюджетастраница1/26
Дата06.05.2017
Размер4.94 Mb.
ТипЗакон
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма за 2011 г.

1. Отчет на основните параметри на бюджета

Приложение № 1 – Отчет на приходите по бюджета на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

ПРИХОДИ за 31.12.2011 г.
(в хил.лв.)


Закон

Уточнен план

Отчет

Общо приходи:

156 356

162 244

164 009

Данъчни приходи

 

 

 

Неданъчни приходи

156 356

161 821

163 515

Приходи и доходи от собственост

93 217

97 732

108 016

Държавни такси

15 898

16 848

17 073

Глоби, санкции и наказателни лихви

5 205

5 205

4 583

Други

36

36

-17 707

Приходи от концесии

42 000

42 000

51 533

Постъпления от продажба на нефинансови активи

 

 

17

Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми

 

423

494


Приложение № 2а – Отчет на разходите по политики и програми по бюджета на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

РАЗХОДИ за 31.12.2011 г.

Закон

Уточнен план

Отчет


(в хил.лв.)

Общо разходи по бюджета на ПРБК

82 771

107 849

103 205

Политика "Устойчиво икономическо развитие и конкурентоспособност "

30 408

35 676

34 965

Програма 1 "Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне на административни услуги, анализи и прогнози"

1 637

1 710

1 660

Програма 2 "Насърчаване на предприемачеството и иновациите"

341

4 141

3 779

Програма 3 "Прозрачна система на обществените поръчки"

1 095

1 349

1 327

Програма 4 "Закрила на обектите на индустриална собственост"

2 742

2 787

2 741

Програма 5 "Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката"

11 960

12 252

12 201

Програма 6 "Подобряване възможностите за участие в ЕЕП"

877

701

647

Програма 7 "Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС"

2 487

2 028

2 010

Програма 8 "Привличане и насърчаване на инвестициите"

1 927

1 015

1 002

Програма 9 "Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост"

3 735

6 068

6 015

Програма 10 "Защита на потребителите"

3 607

3 625

3 583

 

 

 

 

Политика "Устойчиво развитие на туризма и ефективно външноикономическо сътрудничество"

18 892

21 507

20 969

Програма 11 "Реализиране на експортния потенциал и участие в търговската политика на ЕС"

14 328

11 938

11 628

Програма 12 "Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма"

1 196

651

586

Програма 13 "Развитие на националната туристическа реклама"

3 368

8 918

8 755

 

 

 

 

Политика " Устойчиво и конкурентоспособно енергийно развитие "

23 941

40 301

38 445

Програма 14 "Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари"

809

5 162

4 981

Програма 15 "Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС"

21 023

30 892

30 180

Програма 16 "Повишаване на енергийната ефективност и опазване на околната среда"

1 283

1 229

727

Програма 17 "Насърчаване на производството и потреблението на енергия от ВЕИ, АЕИ и биогорива"

148

203

157

Програма 18 "Подобряване на процесите на концесиониране и управление на природните ресурси"

678

2 815

2 400

 

 

 

 

Други програми

0

0

0

Програма ..........................

 

 

 

Програма...........................

 

 

 

Програма „Администрация”

9 530

10 365

8 826


Приложение № 2б. – Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми

ПРОГРАМИ на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

Общо консолидирани разходи

Ведомствени разходи

Администрирани разходи

за 31.12.2011 г.

(в хил.лв.)

Общо

По бюджета на ПРБК

По други бюджети, фондове и сметки

Общо

По бюджета на ПРБК

По други бюджети, фондове и сметки

Общо разходи

190 527

66 011

66 011

0

124 516

37 194

87 322

Политика "Устойчиво икономическо развитие и конкурентоспособност "

121 366

31 714

31 714

0

89 652

3 251

86 401

Програма 1 "Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне на административни услуги, анализи и прогнози"

1 660

1 660

1 660

 

0

 

 

Програма 2 "Насърчаване на предприемачеството и иновациите"

88 542

528

528

 

88 014

3 251

84 763

Програма 3 "Прозрачна система на обществените поръчки"

1 327

1 327

1 327

 

0

 

 

Програма 4 "Закрила на обектите на индустриална собственост"

2 741

2 741

2 741

 

0

 

 

Програма 5 "Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката"

11 238

12 201

12 201

 

-963

 

-963

Програма 6 "Подобряване възможностите за участие в ЕЕП"

647

647

647

 

0

 

 

Програма 7 "Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС"

4 682

2 010

2 010

 

2 672

 

2 672

Програма 8 "Привличане и насърчаване на инвестициите"

931

1 002

1 002

 

-71

 

-71

Програма 9 "Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост"

6 015

6 015

6 015

 

0

 

 

Програма 10 "Защита на потребителите"

3 583

3 583

3 583

 

0

 

 

Политика "Устойчиво развитие на туризма и ефективно външноикономическо сътрудничество"

21 890

20 969

20 969

0

921

0

921

Програма 11"Реализиране на експортния потенциал и участие в търговската политика на ЕС"

12 549

11 628

11 628

 

921

 

921

Програма 12 "Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма"

586

586

586

 

0

 

 

Програма 13 "Развитие на националната туристическа реклама"

8 755

8 755

8 755

 

0

 

 

Политика "Устойчиво и конкурентоспособно енергийно развитие"

38 445

4 979

4 979

0

33 466

33 466

0

Програма 14 "Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари"

4 981

718

718

 

4 263

4 263

 

Програма 15 "Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС"

30 180

977

977

 

29 203

29 203

 

Програма 16 "Повишаване на енергийната ефективност и опазване на околната среда"

727

727

727

 

0

 

 

Програма 17 "Насърчаване на производството и потреблението на енергия от ВЕИ, АЕИ и биогорива"

157

157

157

 

0

 

 

Програма 18 "Подобряване на процесите на концесиониране и управление на природните ресурси"

2 400

2 400

2 400

 

0

 

 

Други програми

0

0

0

0

0

0

0

Програма .........

0

0

 

 

0

 

 

Програма .........

0

0

 

 

0

 

 

Програма "Администрация"

8 826

8 349

8 349

 

477

477

 


2. Преглед на настъпилите през отчетния период промени в организационната структура на МИЕТ.


 • С Постановление № 38 на Министерския съвет от 14.02.2011 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на МС, в сила от 1 март 2011 г. се увеличава числеността на МИЕТ от 659 на 684 щ.бр. С промените се увеличава числеността на дирекции „Природни ресурси и концесии” от 21 на 46 щ.бр. и на „Туристическа политика” от 18 на 20 щ.бр. и се намалява числеността на дирекция „Финанси и управление на собствеността” от 49 на 47 щ.бр;

 • С Постановление № 103 на Министерския съвет от 15.04.2011 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на МС се увеличава числеността на дирекция „Природни ресурси и концесии” от 46 на 48 щ.бр., т.е. числеността на МИЕТ се увеличава от 684 на 686 щ.бр., считано от 1 май 2011 г.;

 • С Постановление № 182 на Министерския съвет от 30.06.2011 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, в сила от 1 август 2011 г. се разширяват функциите на дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите” и дирекция „Икономическа политика” без промяна в числеността на ЦУ на МИЕТ;

 • С Постановление № 187 на Министерския съвет от 04.07.2011 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация”, в сила от 1 август 2011 г. се прави изменение в Постановление № 268/2009 г. за приемане на УП на МИЕТ, като числеността на ИА БСА се увеличава от 35 на 40 щ.бр., а числеността на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор се намалява от 386 на 381 щ.бр.;

 • С Постановление № 273 на Министерския съвет от 30 септември 2011 г. за изменение на УП на МИЕТ се прецизират функциите на Инспектората и се изменя числеността на следните дирекции, без обща промяна в основната численост на ЦУ на МИЕТ:

  • Числеността на дирекция „Икономическа политика” се намалява от 46 на 44 щ.бр.;

  • Числеността на дирекция „Индустриални отношения и управление на държавното участие” се намалява от 35 щ.бр. на 33 щ.бр.;

  • Числеността на дирекция „Енергийни политики, стратегии и проекти” се намалява от 30 на 27 щ.бр.;

  • Числеността на дирекция „Външноикономическа политика” се намалява от 118 на 115 щ.бр.;

  • Числеността на дирекция „Природни ресурси и концесии” се увеличава от 48 на 58 щ.бр.

 • С Постановление № 333 на Министерския съвет от 7 декември 2011 г. за изменение на УП на МИЕТ се променя основната щатна численост на ЦУ на МИЕТ, чрез увеличение броя на заместник-министрите, като от 686 се увеличава на 687 щ.бр.;

 • С Постановление № 371 на Министерския съвет от 29 декември 2011 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на МИЕТ, дирекция „Икономическа политика” се закрива и се създават дирекции „Бизнес среда и политика за малките и средните предприятия” с 21 щ.бр. и дирекция „Инвестиции, иновации и предприемачество” с 23 щ.бр., без увеличение на общата щатна численост на ЦУ на МИЕТ.


 1. Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница