Отчет на основните параметри на бюджета


Програма № 19 „администрация”страница26/26
Дата06.05.2017
Размер4.94 Mb.
ТипЗакон
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

Програма № 19 „администрация”Описание на степента на заложените в програмата цели

Целта на програма „Администрация” е постигната, чрез своевременното осигуряване дейностите по управление на човешките ресурси и административното, информационно, финансово и материално-техническо обслужване на структурните звена на МИЕТ.Осъществените дейностите през 2011 г. са подпомагнали изпълнението на останалите програми с цел постигане на стратегическите цели на МИЕТ във всички области на политики.

Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

 • През отчетния период е осъществена финансовата и счетоводната дейност на министерството в съответствие с изискванията на нормативните актове;

 • Изготвено е месечното разпределение на бюджета на министерството за 2011г.;

 • Изготвени са отчетите за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фовндове, както и финансовите отчети по политики и програми;

 • Утвърдени са поименните списъци на инвестиционните програми и документацията за капиталовите разходи по бюджета на министерството;

 • Осъществено е качествено техническо обслужване на звената в министерството с транспорт, организационна техника, консумативи и инвентар;

 • Осигурено е снабдяването, стопанисването и използването на стоково - материалните ценности;

 • Взето е участие при разработването и съгласуването на проекти на нормативни актове от компетентността на министъра; осъществено е процесуално представителство пред съдилищата;

 • Осъществена е информационната политика на министъра, политическия кабинет, взето е участие в организирането, координирането и изпълнението на протоколните и информационни дейности при посрещане на външни делегации, дружества, посолства, представители на български организации, държавни и частни дружества;

 • През отчетния период е организирано движението на документите и кореспонденцията в министерството, както са осъществени дейностите по работа с предложения, сигнали, жалби и молби на граждани и по административно обслужване на физически и юридически лица; административно обслужване на юридически и физически лица на „едно гише”;

 • Осигурена е техническата поддръжка на автоматизираната информационна и комуникационна инфраструктура на министерството - локални мрежи, комуникационно оборудване, телефонна инсталация; осигурена е поддръжката на хардуера и системния софтуер на компютърната техника на министерството и на търговските представителства в чужбина; осигурено е поддържането и функционирането на системата за електронно деловодство и електронните сертификати;

 • Осигурена е работата на компютърната мрежа и защитата на информацията от непозволен достъп;

 • Осигурена е защитата на класифицираната информация в електронен вид съвместно с органите по сигурността;

 • Целите на дирекция „УКС” за 2011 г. са организиране и осигуряване дейностите по изпълнение задълженията на МИЕТ, свързани с постигане по-високи нива на сигурност, превантивна дейност и защита на обектите (активи, предприятия и инфраструктура) от системата на енергетиката и икономиката на страната в съответствие с европейските и националните нормативни изисквания; Повишаване готовността на министерството, респективно на системата на икономиката и енергетиката за работа при кризисни ситуации и във военно време;

 • изграждане и акредитиране на Автоматизирана информационна система (АИС) за работа с класифицирана информация.

 • Поддържане в оперативна готовност на органите за управление и силите за реагиране при кризи от военен и невоенен характер;

 • Осъществени се дейностите по поддържане в оперативна готовност за ползване на защитените обекти;

 • Осъществени са дейностите по поддържане на автоматизирана комуникационно информационна система (КИС) за управление, връзка и оповестяване при кризисни ситуации от военен и невоенен характер, чрез непрекъснат мониторинг и поддържане на състоянието на изградената КИС;

 • Извършени са дейности по преструктуриране на държавните резерви и военновременните запаси, чрез провеждане на гъвкава политика по създаване на военновременни запаси от готови изделия и кризисни запаси;

 • Извършено е координиране и мониторинг на дейностите по съхранение на задължителните запаси от нефт и нефтопродукти в търговските дружества от енергетиката съгласно Закона за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти и Закона за енергетиката;

Отговорност за изпълнението на програмата

Дирекциите от общата администрацияОтчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програмиПрограма “Администрация”

Закон

Уточнен план

Отчет

І.

Общо ведомствени разходи:

9 530

9 888

8 349

 

Персонал

5 342

5 214

4 703

 

Издръжка

3 930

4 088

3 209

 

Капиталови разходи

258

586

437

1

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:

9 530

9 888

8 349

 

Персонал

5 342

5 214

4 703

 

Издръжка

3 930

4 088

3 209

 

Капиталови разходи

258

586

437

2

Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки

0

0

0

 

Персонал

 

 

 

 

Издръжка

 

 

 

 

Капиталови разходи

 

 

 

 

От тях за: *

 

 

 

 2.1

1.....................................

 

 

 

 2.2

2....................................

 

 

 

 

Администрирани разходни параграфи **

 

 

 

ІІ.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

477

477

 

1.Лихви по договор за заем сключен между Република България и KfW Франкфурт, със заемополучател ПроКредит Банк /финансова институция/ за насърчаване на малки и средни предприятя в градските и селските райони в България

 

156

156

 

2.Субсидия за изготвяне на експертиза за определяне на сеизмичния риск на язовирна стена „Искър”, съгласно чл. 7/1/ от Закона за защита при бедствия.

 

300

300

 

3.Субсидия за неотложни аварийно възстановителни дейности по съоръженията на хвостохранилище "Устрем-4" към "Маджарово" ЕАД с цел предотвратяване замърсяване на околната среда

 

21

21

ІІІ.

Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки

0

0

0

 

1.....................................

 

 

 

 

2....................................

 

 

 

 

Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):

0

477

477

 

 

 

 

 

 

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):

9 530

10 365

8 826

 

 

 

 

 

 

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):

9 530

10 365

8 826

 

Численост на щатния персонал

190

188

178

 

Численост на извънщатния персонал

 

 

 1 С ПМС №296 от 30.10.2011 г. е приет Устройственият правилник на АУЕР.

стр. отПоделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница