Отчет на основните параметри на бюджетастраница14/26
Дата06.05.2017
Размер4.94 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   26

Програма № 8 „привличане и насърчаване на инвестициите”Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Представените резултати по изпълнението на продуктите/услугите и целевите стойности по показатели за изпълнение са насочени към следните цели, за изпълнението на които може да се обобщи:

 1. Подобряване на инвестиционния образ и рейтинг на България

 2. Повишаване на инвестиционната активност за създаване на нови предприятия или разширение на съществуващи, с нови продукти и технологии;

 3. „Интелигентно инвестиране”, с фокус върху „триъгълника на знанието", на образованието, научните изследвания и иновациите, като краткосрочни и дългосрочни действия в съответствие с програмните и нормативни актове в Европейския съюз;

 4. Нарастване на инвестициите в производства и услуги с висока добавена стойност, за създаване на нови работни места за високо образовани и квалифицирани кадри;

 5. Нарастване на инвестициите в страната и подобряване на тяхната отраслова и регионална структура.

Целите от № 2-5 са израз на провежданата инвестиционна политика отразена в ЗНИ и Правилника за неговото прилагане, и в този смисъл целите се изпълняват вкл. с промените в нормативната уредба и посочените резултати- целеви стойности, в представения отчет.


 1. Осигуряване на индустриални ползи на база публичните разходи за сигурност и отбрана;

 2. Повишаване на конкурентоспособността на предприятията от отбранителната промишленост и приобщаването им към Европейската отбранителна технологична и индустриална база чрез прилагането на офсетния механизъм.

Целите № 6 и № 7 са израз на провежданата офсетна политика регламентирана в Наредбата за възлагане на специални обществени поръчки /НВСОП/ с приети изменения и допълнения през 2010 в съответствие с изискванията на Кодекса за поведение при офсетите на ЕАО.
8. Подобряване и популяризиране на условията за инвестиране в България

Цели №1 и №8 са частично постигната, в рамките на изпълнение на проект „Популяризиране на предимствата за инвестиране в България” по оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика”, изпълняван от БАИ. За 2011 г. не е финансирана от бюджета дейността на БАИ по инвестиционен маркетинг, съгласно чл.11а, ал. 4 от Закона за насърчаване на инвестициите(ЗНИ).

Заложените цели в програмата се изпълняват в съответствие с планирания обхват на предоставяните продукти/услуги. Сключеният договор с БАИ е в процес на изпълнение.


Описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за предоставяните продукти/услуги

 1. Разработване и провеждане на проактивна политика за привличане и насърчаване на инвестициите

Дейности и постигнати резултати:

 • Инвестиционен маркетинг за привличане на инвестиции чрез представяне на възможностите за инвестиции в страната чрез индиректен и директен маркетинг.

Дейностите извършени от БАИ за периода са, както следва:

 • Участие във форуми и семинари с инвестиционна тематика – 42;

 • Отпечатване на информационни материали с общ тираж 5500 бр.;

 • Подготовка и публикуване в интернет на два електронни каталога на английски език

   • Индустриални зони в България

   • Инвестиционни проекти в България

 • Подготовка на презентации с общо икономическа и секторна информация за България – 15 вида

 • Подготовка и издаване на печатна брошура „Правно ръководство за инвеститорите” – тираж 1000 бр.

 • Поддържане на страница в интернет с актуална информация за инвеститорите;

 • Рекламни публикации в чуждестранни медии с икономическа насоченост -2.
 • Подготовка и участие в бизнес и инвестиционни форуми, вкл. в инициативи на международните организации и институции по въпросите на инвестиционната политика и прилагането на офсетния механизъм.

 • Подготвени материали за участие на ръководството на МИЕТ в срещи с потенциални инвеститори и двустранни комисии – 55;

 • Подготовка и участие в бизнес и инвестиционни форуми и международни инициативи на ЕК и Европейската агенция за отбрана (ЕАО) с офсетна тематика – 4.
 • Развитие на нормативно-правната уредба и институционалната рамка в областта на инвестициите (Закона за насърчаване на инвестициите и Правилника за неговото прилагане), подготовка на проекти за становища по други нормативни актове и документи свързани с инвестиционната дейност, в диалог с инвеститорската и академична общност;

 • Подготовка на становища по проекти на нормативни актове – над 40.
 • Координиране и участие в дейностите за прилагане на ЗНИ и Правилника за неговото прилагане като:

 • анализ и оценка на инвестиционни проекти и заявления за издаване на сертификат за клас инвестиция по ЗНИ и Правилника за неговото прилагане:

През 2011г. по реда на ЗНИ са подготвени становища вкл. по чл. 12 ППЗНИ и са издадени 4 сертификата за инвестиция клас А от министъра (представени в приложението). Инвестициите по сертифицираните проекти са на стойност от 92.1 млн. лв., разкриващи 338 нови работни места. Всички сертифицирани проекти са в преработващата промишленост, един във високотехнологичното производство, и са с чуждестранно участие (Финландия, Турция, Германия, Австрия). Независимо от по-малкия брой сертифицирани проекти през 2011г., общата планирана заетост по тях е приблизително равна на заетостта по всички проекти сертифицирани през 2010г. (когато имаше 13 проекта във ВЕИ) - около 350 нови работни места. Един от проектите, на стойност 7.8 млн. лв., се осъществява в община с висока безработица ще доведе до разкриването на 105 нови работни места.

През 2011 г. Българската агенция за инвестиции е разгледала 10 заявления за сертифициране на инвестиционни проекти. За 1 проект е преиздаден сертификатът за клас инвестиция поради промяна на правната форма на дружеството. 6 проекта са в процес на сертифициране. • Предоставяне на информационни и административни услуги на потенциални инвеститори, съдействие за решаване на проблеми на предприятия с чуждестранно участие и други информационно-аналитични дейности;

През 2011 г. БАИ е предоставила информационни и услуги на 143 нови потенциални инвеститори.

 • Изготвяне на анализи и предложения, предвид изпълнение на компетенциите на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, съгласно Наредбата за възлагане на специални обществени поръчки

 • Съдействие на възложителя на специалната обществена поръчка за избор на оптимална офсетна програма и на чуждестранните компании – офсетни проекти в страната

 • Съдействие за адаптиране на българското офсетно законодателство към изискванията на дирекция „Индустрия и пазари” на Европейската агенция за отбрана

Изменение и допълнение на Наредбата за възлагане на специални обществени поръчки, прието с ПМС №62/11.03.2011 г.

С приетото измениние и допълнение се създават условия за прилагане на последните изисквания на ЕК и ЕАО за офсетите.

Участие в МРГ /заповед на министъра на икономиката, енергетиката и туризма № РД-16-1267/05.11.2010 г./ по транспониране на Директива 2009/81/ЕО.

Приетият от МС и внесен в НС през 2011 г. ЗИД на ЗОП за транспониране на Директива 2009/81/ЕО създава необходимите предпоставки за бъдещото развитие на офсетното законодателство.

Участие в преговорите за изменение на основни параметри на договорите за СОП и свързаните с тях Офсетни споразумения.

Съгласно постигнатите договорености между страните се преструктурира и индиректен офсет на стойност 117 млн. лева офсетна полза, чието изпълнение стартира в началото на 2012 г. • Мониторинг на офсетните споразумения в частта индиректен офсет

За периода са извършени индиректни офсетни дейности на стойност 114 млн. лева офсетна полза (посочени в Приложение №5).

Предприети са всички необходими действия и са създадени условия за надлежното изпълнение и на директните офсетни задължения по офсетни споразумения, подписани от Министъра на икономиката, енергетиката и туризма.2. Прилагане на финансовите мерки, съгласно Закона за насърчаване на инвестициите и Правилника за неговото прилагане

Дейности и постигнати резултати:

 • Подготовка и внасяне на предложения в Министерския съвет за отпускане на средства за предоставяне на насърчителни мерки по ЗНИ и одобряване на проектите на договори

 • Сключване на договора/ите одобрени от Министерския съвет и контрол по изпълнението на инвестиционния проект и разходването на безвъзмездната финансова помощ по проекти за публична техническа инфраструктура, обучение и др. за прилагане на насърчителните мерки.

През 2011г. средствата за прилагане на финансовите мерки по ЗНИ бяха в размер на 2.5 млн.лв. С тези средства с финансови мерки по реда на ЗНИ са насърчени два проекта. Инвестициите по насърчените проекти са на стойност общо 50.3 млн. лв., създаващи 355 нови работни места.

Предоставените финансови насърчителни мерки са следните: • За финансиране изграждане на довеждаща пътна инфраструктура до имота, където се изпълнява инвестиционния проект на “Литекс Моторс” АД. С Решение на МС №903 от 9.12.2011г. на община Ловеч са предоставени на средства в размер до 2 350 246 лв. от бюджета на МИЕТ чрез БАИ. Проектът е за изграждане на завод за производство на автомобили, със сертификат № A-12/04.02.2009 г. Осъществява се в развиващата се индустриалната зона на с. Баховица в близост до гр. Ловеч и е на стойност 42.5 млн. лв. Новите работни места са за около 250 души.

 • За финансиране изграждането на общинска пътна инфраструктура – кръстовище и част от улица до фабрика за ски на „Амер Спортс България“ ЕООД гр. Чепеларе, прието Решение на МС № 902 от 09.12.2011г. за предоставяне на община Чепеларе на 149 754 лв. Проектът за разширение и модернизация на фабриката, със сертификат A-40/01.03.2011 г. , е на стойност 7.8 млн. лв. и предвижда създаването на 105 нови работни места.Подготвени и издадени сертификати по Закона за насърчаване на инвестициите и Правилника за неговото прилагане за 2011г.

Сертификат №/ дата

Инвеститор/ чуждестранно участие в капитала, партньорство страна

Инвестиционен проект

Икономически дейности

Инвести-ция за 3-год. период

Нови работни места – преки٭٭
млн. лева

брой

A-40

01.03.2011“Амер Спортс България” ЕООД, гр. Чепеларе, Финландия

Разширение и модернизация на фабрика за ски, гр. Чепеларе, община Чепеларе

Преработващата промишленост

7.8

105

А-41

04.05.2011“Алкомет” АД, гр. Шумен, Турция

Въвеждане в експлоатация на леярска линия №VI и фолиев стан «Мино» в „Алкомет” АД – гр. Шумен, общ. Шумен

Преработващата промишленост

26.8

24

А-28-1٭٭٭

08.07.2011ВЕЦ Своге АД, гр. София, Италия

Фаза ІІ от проект Каскада Среден Искър МВЕЦ Оплетня, МВЕЦ Церово и МВЕЦ Прокопаник, община Своге

Производство на електроенергия от ВЕИ

71.5

7

А-42/

14.09.2011Луфтханза Техник ООД, гр. София, Германия

Реконструкция и разширение на база за обслужване и ремонт на самолети на летище София.

Преработващата промишленост - високотехнологично п-во

25.5

180

А-43/

06.10.2011Кнауф България ЕООД, гр. София, Австрия

Завод за гипсови мазилки Марица II, с. Медникарово, общ. Гълъбово

Преработващата промишленост

32

29

Общо

4 сертификата

3 проекта извън столицата вкл.в 1 община٭ с безработица над средната в страната

92.1

338

٭Общини, в които безработицата е равна или по-висока от средната за страната за 2010г. по чл. 3, ал. 8 от ППЗНИ

٭٭Брой на постоянно заети след периода на изпълнение на инвестицията

٭٭٭Сертификатът е преиздаден, поради промяна на правната форма на дружеството


Отчет на показателите за изпълнение на програмата


Показатели за изпълнение

Мерна единица

План 2011 г.

Отчет 2011 г.

1. Брой на инвестиционните проекти получили сертификат за клас инвестиция по ЗНИ

Бр.

12

4

2. Обем на привлечените инвестиции по ЗНИ по т. 1

Млн. Лв.

900

92.1

3. Нови работни места по т. 2-пряко заети след осъществяване на инвестициите

Бр.

900

338

4. Насърчени инвестиционни проекти по ЗНИ с финансови мерки

Бр.

3

2

5. Обем на насърчените инвестиции по ЗНИ с финансови мерки

Млн. Лв.

100

50.3

6. Планирани нови работни места в насърчените инвестиционни проекти по ЗНИ с финансовите мерки

Бр.

600

355

7. Обслужени от БАИ инвестиционни проекти

Бр.

35

22

8. Стартирали инвестиционни проекти, получили обслужване от БАИ

Бр.

16

12

9. Предоставяне на информация на потенциални инвеститори

Бр.

100

143

10. Изпълнение на индиректни офсетни дейности, съгласно сключени офсетни споразумения и реализация на предофсетни проекти

Млн. Лв.

50

114*

11. Участия в планирани от Европейската агенция по отбрана експертни работни срещи и международни форуми, касаещи прилагането на офсетния механизъм

Бр.

7

4

12. Брой услуги, предоставени на инвеститори

Бр.

900

25

13. Брой запитвания от потенциални инвеститори

Бр.

900

200

14. Брой услуги, предоставени на инвеститори

Бр.

20

9

15. Брой запитвания от потенциални инвеститори

Бр.

150

90

* За сумата от 114 млн. лева офсетна полза МИЕТ е изискало от компанията офсетодател допълнителна търговско-финансова документация, съгласно чл. 32, ал. 3 от НВСОП.

Източници на информация за данните по показатели за изпълнение

Отчитането се базира на информация от бенефициентите и участниците в програмата, придобита в хода на нейното осъществяване.Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности

Поради забавяне в изпълнението на някой от дейностите, заложените показатели са изпълнени частично.Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности

Неизпълнение има в показателите за сертифицирани и насърчени проекти (брой, обем в млн. лв. и брой работни места), както и по отношение обслужването от БАИ. Причините за това са следните: • Общото намаляване на инвестиционната активност в резултат от световната икономическа криза;

 • Отпадането на проектите за възобновяеми енергийни източници от възможните за сертифициране;

 • Намаленият бюджет за прилагане на финансовите мерки.

Преизпълнение има в показателя за информационно обслужване на потенциални инвеститори. Броят на инвестиционните запитвания през 2011 г. съществено се увеличи в сравнение с 2010 г. Това е индикатор за предстоящо засилване на инвестиционната активност. Вероятно ще бъде необходима около една година, за да се превърне тази активност в реално започващи инвестиционни проекти.

Значително преизпълнение има и по отношение индиректни офсетни дейности, съгласно сключени офсетни споразумения.Информация за наличността и качеството на данните

Изпълнението и отчитането на другите индикатори се базират на ясно дефинирани количествени измерители, за изпълнението на мерките, съгласно Закона за насърчаване на инвестициите, Наредбата за възлагане на специални обществени поръчки и др. отчети, вкл. публикувани на сайта на министерството и БАИ.Отговорност за изпълнението на програмата

Дирекция „Икономическа политика”, дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност „ и Българска агенция за инвестицииОтчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програмиПрограма “Привличане и насърчаване на инвестициите”

Закон

Уточнен план

Отчет

І.

Общо ведомствени разходи:

965

1 015

1 002

 

Персонал

583

553

544

 

Издръжка

382

462

458

 

Капиталови разходи

0

0

0

1

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:

965

1 015

1 002

 

Персонал

583

553

544

 

Издръжка

382

462

458

 

Капиталови разходи

 

 

 

2

Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки

0

0

0

 

Персонал

 

 

 

 

Издръжка

 

 

 

 

Капиталови разходи

 

 

 

 

От тях за: *

 

 

 

 2.1

1.....................................

 

 

 

 2.2

2....................................

 

 

 

 

Администрирани разходни параграфи **

 

 

 

ІІ.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

962

0

0

 

1.Средства за финансови мерки по Закона за насърчаване на инвестициите /ЗНИ/

962

 

 

 

2....................................

 

 

 

ІІІ.

Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки

5 000

5 000

-71

 

1.ОП "Конкурентоспособност"

5 000

5 000

-71

 

2....................................

 

 

 

 

Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):

5 962

5 000

-71

 

 

 

 

 

 

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):

1 927

1 015

1 002

 

 

 

 

 

 

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):

6 927

6 015

931

 

Численост на щатния персонал

41

41

35

 

Численост на извънщатния персонал

 

 

 


Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”

1. „Популяризиране на предимствата за инвестиране в България” – проект по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, изпълняван от Българска агенция за инвестиции.

Целта на проекта е да се популяризира България като инвестиционна дестинация. Средствата се насочват към провеждане на информационни кампании, рекламни дейности, изграждане на информационна система в подкрепа на инвеститорите и др.

В периода януари – декември 2011 г. са изпълнени следните дейности: изготвен е първоначален стратегически анализ, който включва сравнителен анализ на конкурентните предимства на Българската икономика на фона на глобалните тенденции и конкурентни държави и идентифициране на индустрии / сектори, които не съществуват в България, но имат потенциал за бързо развитие и привличане на преки чуждестранни инвестиции; разработена е 3-годишна маркетингова програма въз основа на емпирично изследване на познатостта, облика и нагласите към България като инвестиционна дестинация; извършено е проучване на удовлетвореността на инвеститорите от предлаганите от БАИ услуги и сравнителен анализ на БАИ със сходни агенции в други държави; извършено е проучване на наличните информационни източници и база данни, поддържани от различни институции и ведомства и анализ на възможностите за връзка с тях и автоматичното им инкорпориране в интегрираната информационна система на БАИ; в Лондон, Великобритания се проведе първият от серия инвеститорски форуми предвидени по проекта; проведен е междинен одит за периода 27.04.2010 г. – 31.08.2011 г. и е изготвен одиторски доклад.

Обявени са 10 обществени поръчки за изпълнение на следните дейности: дейност 2 „Правен анализ за нуждите на инвеститорите в България“, дейност 3 „Изработване на сравнителен правен анализ на законодателството в други държави членки на ЕС и Балканите“, дейност 5 „Проучване на удовлетвореността на инвеститорите от предлаганите от БАИ услуги и сравнителен анализ на БАИ със сходни агенции в други държави“, дейност 7 „Проучване на наличните информационни източници и база данни, поддържани от различни институции и ведомства и анализ на възможностите за връзка с тях и автоматичното им инкорпориране в интегрираната информационна система на БАИ“, дейност 8 „Разработка на структурата и съдържанието на 9 инвестиционни брошури с две актуализации; Дизайн; Изработка на печатни материали от различен вид и разпространение на промоционалните материали в чужбина“, дейност 13 „Организиране на пет журналистически тура - посещения в България с цел представяне на страната в чуждите медии като привлекателно място за чуждестранни инвестиции по различни секторни теми”, дейност 14 „Разбработване и поддръжка на корпоративен уеб портал на БАИ на три езика“, дейност 18 „Предоставяне на услуги за извършване на одит на проекта“, дейност 19 „Закупуване на техника за обслужване и обезпечаване на дейностите по проекта – хардуер” и дейност 25 „Провеждане на международни инвеститорски форуми в страни с потенциален интерес за директни инвестиции в България“.

Проведена е обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на мониторинг по изпълнението на проект: „Популяризиране на предимствата за инвестиране в България”, BG161PO003-4.1.01-0001-C0001” по реда на чл. 2а и сл. от НВМОП за избор на експерт за участие в екипа за управление на проекта. С избрания изпълнител е сключен договор.

Проведена е обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка на канцеларски материали, копирна хартия и консумативи за разпечатваща и копирна техника във връзка с изпълнението на проект: „Популяризиране на предимствата за инвестиране в България”, BG161PO003-4.1.01-0001-C0001” по реда на чл. 2а и сл. от НВМОП.1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   26


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница