Отчет за дейността на рзи кюстендил 2016 г. Кюстендил, 2017 г. С ъ д ъ р ж а н и естраница14/15
Дата30.07.2018
Размер2.5 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Дирекция „Обществено здраве”:

Вътрешната квалификация на служителите от дирекцията е свързана с провеждане на колегиуми, на които се обсъждат организационни въпроси относно прилагането на нови изисквания в работата, разглеждат се нови нормативни документи, писма, указания и др.

През 2016 г. за поддържане на необходимото професионално ниво служителите са участвали в следните курсове, организирани от ИПА и Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА):

Практически проблеми на административните нарушения и наказания (за неюристи);

Прилагане на административно-процесуалния кодекс (за неюристи);

Измерване и оценка на шум в околната среда. Нормативни документи;

Методология за оценка на праховата експозиция;

Методи за вземане на проби от хранителни продукти за микробиологичен анализ (СДCEN ISO/TS 17728:2015). Осигуряване на качеството при приготвяне на хранителни среди за микробиологично изпитване (ISO 11133:2014);

Плувни басейни-методи за изпитване. Нормативни документи;

Микробиологични показатели за хигиена напроцесите при производство на храни. Методологични стандарти и нормативни изиквания;

Европейска стратегия за опазване чистотата на водите;

Козметични продукти. Законодателство. Здравно-хигиенни изисквания;

Макронутриенти-термини и дефиниции. Аналитични методи за определяне на макронутриенти в храните;

Рискови фактори, асоцирани със средата на обитаване;

Оценка и контрол на телекомуникационни източници (мобилна комуникация, цифрова телевизия и др.). Изисквания към местната администрация. Комуникация и управление на риска;

Основни принципи в профилактиката на хипертонията, захарния диабет Тип2 и дислипидемиите, свързани с професионалните рискови фактори и режима на труд и почивка;

Насилие и здраве. Видове насилие. Стратегии за справяне с него;

Рискови фактори, водещи до възникване на хронични незаразни болести и тяхната превенция;

Актуални аспекти на храненето;

Пасивно тютюнопушене и здравен риск в предучилищна възраст.

В изпълнение на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и поднормативните му актове, служители от РЗИ-Кюстендил преминаха обучения, организирани от ДКСИ, във връзка с назначаването им като служител по сигурността на информацията и завеждащ регистратура за класифицирана информация, включващо работата с документи, съдържащи класифицирана информация, за нерегламентиран достъп до регистратурата за класифицирана информация.

Всичките служители на РЗИ-Кюстендил задължително участват в нарочно провеждани извънпланови колегиуми при влизане в сила на нови нормативни актове, при възникване на епидемични ситуации в Областта, както и при възникнала необходимост от промени в организацията на работа.
X. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА РЗИ – КЮСТЕНДИЛ

За отчетния период с преведената от МЗ субсидия 691 418 лева, от които 675 205 лв. за бюджетна дейност, 3 508 лв. по програма „Старт в кариерата”, 11 800 лв. по Национални програми, 905 лв. по програма ОМП, дейност 282, РЗИ - Кюстендил осъществи нормален и ритмичен процес на работа, като не бяха допуснати просрочени вземания и неразплатени задължения.1.РАЗХОДИ:

Извършените разходи през периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. на РЗИ - Кюстендил са ориентирани в изпълнение целите и програмите на МЗ, въз връзка с осъществяване държавната здравна политика на територията на областта, провеждана в рамките на бюджетната година, съобразени са с основни принципи, подходи и задължителни изисквания на МЗ: • действаща към момента структура на РЗИ - Кюстендил;

 • приетите нормативни актове, засягащи дейността на бюджетните организации;

 • прецизирали сме извършваните дейности от гледна точка на целесъобразността и законосъобразността на поетите ангажименти и извършване на разходи за тях;

 • анализирали сме разходите по видове дейности и програми и сме поели ангажименти (сключени договори) за извършване на разходи за 2016 г. по 6 основни програми:

 1. Държавен здравен контрол;

 2. Промоция и превенция на незаразните болести;

 3. Профилактика и надзор на заразните болести;

 4. Контрол на медицинските дейности и здравна информация;

 5. Администрация.

Със заповеди № РД-03-91/10.09.2016 г., № РД-03-104/28.10.2016 г., № РД-03-206/08.11.2016 г. № РД-03-192/04.11.2016 г., № РД-03-87/10.09.2016 г., № РД-03-95/19.09.2016 г., № РД-03-221/08.12.2016 г. на МЗ бе извършена корекция по бюджета на РЗИ – Кюстендил.

Уточнен план за 2016 г.на РЗИ – Кюстендил е:

 

П О К А З А Т Е Л И (в лева)

ЗДБ 2016 г.

 I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
210 500

Неданъчни приходи
210 500

Държавни такси

25-00

196 000

Глоби, санкции и наказателни лихви

28-00

14 500

II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО
887 410

1. Общо ведомствени разходи
875 610

Персонал (§ 01-00; § 02-00; § 05-00)
629 999

Издръжка

10-00

220 767

Платени данъци, такси и административни санкции

19-00

3 844

Капиталови разходи
21 000

Придобиване на нематериални дълготрайни активи

53-00

21 000

2. Администрирани разходни параграфи по бюджета
11 800

Текущи разходи

10-00

11 800

Издръжка
11 800

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ
 

Щатни бройки
62

по трудови правоотношения
14

по служебни правоотношения
48

Средногодишни щатни бройки
62

по трудови правоотношения
14

по служебни правоотношения
48

Средна годишна брутна заплата
7 313

по трудови правоотношения
7 447

по служебни правоотношения
6 734

Брой на моторни превозни средства
9

в т.ч. леки автомобили
9

III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
676 910

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ
671 640

Трансфери между бюджета и бюджетната организация
 671 640

Трансфери между бюджети (нето)

61-00

5 270

 • Получени трансфери (+)

61-01
 • Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (-)

61-05

5 270

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
260 034

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани
239 218


АНАЛИЗ НА РАЗХОДИ КЪМ 31.12.2016 г. НА РЗИ - КЮСТЕНДИЛ


 

П О К А З А Т Е Л И (в лева)

УТОЧНЕН ПЛАН

2016 г.

ОТЧЕТ

2016 г.

 I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
210 500

56 060

Неданъчни приходи
210 500

56 060

Държавни такси

25-00

196 000

51 190

Глоби, санкции и наказателни лихви

28-00

14 500

4 253

Постъпления от продажба на нефинансови активи

40-24
617

II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО
887 410

887 410

1. Общо ведомствени разходи
875 610

875 610

Персонал (§ 01-00; § 02-00; § 05-00) ОМП и временна заетост
629 999

629 999

Издръжка

10-00

220 767

220 756

Платени данъци, такси и административни санкции

19-00

3 844

3 856

Капиталови разходи
21 000

20 999

Придобиване на нематериални дълготрайни активи

53-00

21 000

20 999

2. Администрирани разходни параграфи по бюджета
11 800

11 800

Текущи разходи

10-00

11 800

11 800

Издръжка
11 800

11 800

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ
 

 

Щатни бройки
62

62

по трудови правоотношения
14

14

по служебни правоотношения
48

48

Средногодишни щатни бройки
62

62

по трудови правоотношения
14

14

по служебни правоотношения
48

48

Средна годишна брутна заплата
7 313

7 313

по трудови правоотношения
7 447

7 447

по служебни правоотношения
6 734

6 734

Брой на моторни превозни средства
9

9

в т.ч. леки автомобили
9

9

III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
676 910

676 910

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ
671 640

671 640

Трансфери между бюджета и бюджетната организация
 671 640

 671 640

Трансфери между бюджети (нето)

61-00

5 270

5 270

 • Получени трансфери (+)

61-01 • Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (-)

61-05

5 270

5 270

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
260 034

260 034

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани
239 218

239 218

На основание № 380 от 29 декември 2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на РБългария за 2016г. са начислени и изплатени суми до 3 на сто от утвърдените разходи за основни заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения, заедно с приспадащите се суми за данъци и осигурителни вноски, на стойност 2 113.86 лв. Средства са осчетоводени по § 02-05 „Изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение” и съответно са намерили отражение в Касовия отчет.

През отчетния период на 2016 г. всички текущи разходи (заплати на служителите в инспекцията, поети задължения по сключени договори и обобщени заявки за закупуване на материали (активи) и услуги за нормално протичане на дейността са разплатени и инспекцията няма задължения към доставчици. Разходите в РЗИ - Кюстендил за издръжка към 31.12.2016 г. по отчет са 232 555 лв. За отчетният период инспекцията е реализирала общо разходи (персонал, издръжка, данъци и капиталови разходи) в размер на 887 409.00 лв.

Разходите за издръжка на 1 лице от щатния персонал (58 бр. по отчетни данни към 31.12.2016 г.) са 4 065.50 лв.

Средната годишна брутна заплата: 7 805 лв.

в т.ч. по трудови правоотношения 6 380 лв.

по служебни правоотношения 8 302 лв.

През отчетния период бе начислено и изплатено на служителите от инспекцията допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда (ДМС) съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в размер на 39 989.05 лв.


1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница