Правила за контрол на качеството на авиационното гориво и работни процедури при транспортиране, съхраняване и зареждане на въздухоплавателни средства с гсм глава първастраница5/11
Дата06.05.2017
Размер2.19 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Раздел VIII

Задължения на участващите в зареждането на ГСМ
Чл. 64. Операциите по зареждането на ВС на летище за обществено ползване се извършват от длъжностно лице (оператор по зареждане с ГСМ) на оператора по наземно обслужване «Зареждане с ГCМ», длъжностно лице на авиационния оператор (техник/борден инженер на ВС, пилот на ВС) и, където е приета такава технология, шофьор на автоцистерната (сервисера).

Чл. 65. (1) По осигуряване на операцията “Зареждане с ГCМ” когато ГД „ГВА”изрично е разрешила съвместяване на функциите на операторът по зареждане с ГCМ и шофьора, операторът извършва следното:      1. извършва инспекция на транспортната цистерна преди шофиране включваща:

а) проверка дали горивозареждащия автомобил е изправен и готов за ползване;

б) проверка дали пожарогасителите са правилно поставени;

в) проверка на оборудването за вземане на проби;

г) оглед за течове, дефекти препятствия и за това шланговете да не бъдат свързани;

д) проверка на класа/типа на горивото в цистерната и наличното количество;

е) проверка дали зареждащата автоцистерна има подходящ габарит за зареждане от долната страна на крилото;

ж) проверка за наличието на сертификат за зареждане на полета, ценник на оператора, калкулатор;

з) проверява дали пломбите на интерлок системата и за системата дедман са така поставени, че системите да са в нормално работно положение (не се потегля ако интерлок системата не е пломбирана

2. придвижване на цистерната до ВС:

а) пуска двигателя;

б) проверява налягането на въздуха;

в) проверява спирачките веднага щом е възможно преди излизане от базата;

г) спазва правилата за движение и ограниченията на скоростта при придвижване;

д) преди да подходи към ВС се убеждава, че двигателите на ВС са спрели;

е) подхожда към ВС и паркира под крилото или на съответно разстояние (мин. 3 м ) в зависимост от зарежданото ВС и използваното средство за зареждане;

ж) паркира горивозареждащата машина така, че да осигури най-лесния път за оттегляне на превозното средство в случай на аварийна ситуация;

з) включва ръчната спирачка;

3. Замасяване на горивозареждащата машина:

а) замасява към определяна за целта точка върху ВС (обикновено, намираща се върху колесника);

б) осигурява точките на замасяване да бъдат върху небоядисана повърхност;

в) ако при опит за замасяване се получи искрене не се свързват шланговете до отстраняване на дефекта;

4. позициониране на помощното оборудване и свързване на шланговете:

а) позиционира стълби (стъпенки, платформа) така, че шланговете да застанат вертикално;

б) развива шланговете;

в) отваря панела за зареждане с гориво и свързва шланговете към ВС

г) когато това е уговорено с авиационния оператор отваря клапаните на щуцерите на ВС;

5. зареждане на ВС с гориво:

а) нулиране на разходомерите и отбелязване на показанията на суматора върху разписката за зареждане с гориво;

б) отбелязване на регистрационния номер на ВС, горивото, класа/типа и т.н. върху разписката за зареждане с гориво;

в) получаване на информация за исканото количество гориво (от представител на авиационния оператор);

г) включва раздатъчната кутия

д) отваря дънния клапан

е) задейства дедман системата на горивозареждащата машина и крановете на разходомерите;

ж) регулира оборотите на помпата за да се получи максимално разрешения дебит за използваните шлангове и ВС;

з) проверява за нормалността на показанията на манометрите върху панела за зареждане с гориво (показанията на диференциалния манометър по-специално) с цел да се убеди, че филтъра на горивозареждащата машина работи правилно;

и) ако авиационния оператор го изисква, взема 2 литрова проба от точка за вземане на проба след филтър водосепаратора или монитора и я показва на представителя на авиационния оператор. При изискване провежда тест с детектор за вода;

6. приключване при достигане на определено показание:

а) когато зареди исканото количество гориво затваря всички кранове на разходомерите;

б) освобождава дедман управлението;

в) поставя регулатора на обороти в положение празен ход (ако престоя е повече от 10 минуто изключва раздатъчната кутия);

г) затваря дънния клапан на цистерната;

д) записва в разписката за зареждане крайните показания на суматора;

е) подписва разписката за зареждане и взема подписа на представителя на авиационния оператор, копие предава на представителя;

ж) нулира разходомерите;

з) откачва щуцерите на шланговете от ВС;

7. приключване при затваряне на резервоара на ВС:

а) намалява оборотите на помпата;

б) освобождава дедман управлението;

в) затваря крана на разходомера

г) затваря дънния клапан на цистерната;

д) записва в разписката за зареждане крайните показания на суматора;

е) подписва разписката за зареждане и взема подписа на представителя на авиационния оператор, копие предава на представителя;

ж) нулира разходомерите;

з) откачва щучерите на шланговете от ВС;

8. навиване на шланговете:

а) когато се работи с платформа поставя щуцерите на съответното им място и спуска платформата;

б) когато се работи с шлангове с макари първо изтегля на рамо един по един щуцерите към горивозареждащата машина без да ги влачи по земята;

в) поставя щуцерите на шланговете от макарата върху земята близо до горивозареждащия автомобил и до отсека, където се прибират;

г) задейства бавно системата за прибиране на шланговете в горивозареждащия автомобил и след пълното им навиване поставя щуцера на стойката в машината

9. оттегляне:

а) прибира и поставя на мястото му спомагателното оборудване (бутилки за проби, преносими стълби, платформи и т.н.);

в) откача кабела на замасяването и го прибира на мястото му;

г) обикаля горивозареждащата машина за да провери за препятствия и останало оборудване;

д) изключва разпределителната кутия и ръчната спирачка и изтегля гориворазреждащата машина.

(2) За приключване на зареждането, за количествата заредени авиоГCМ и остатъка в цистерната операторът уведомява своя отговорен ръководител.

Чл. 66. (1) В случаите, когато в операцията по зареждане с ГСМ участва оператор по зареждането заедно с шофьор разпределението на задълженията става между тях.

(2) По отношение осигуряване операцията “Зареждане с ГCМ” шофьорът на цистерната извършва следните действия (действията на шофьора се контролират от оператора):

1. извършва инспекция на транспортната цистерна преди шофиране включваща:

а) проверка дали горивозареждащия автомобил е изправен и готов за ползване;

б) проверка дали пожарогасителите са правилно поставени;

в) оглед за течове, дефекти препятствия и за това шланговете да не бъдат свързани;

г) проверка дали зареждащата автоцистерна има подходящ габарит за зареждане от долната страна на крилото;

2. придвижване на цистерната до ВС:

а) пуска двигателя;

б) проверява налягането на въздуха;

в) проверява спирачките веднага щом е възможно преди излизане от базата;

г) спазва правилата за движение и ограниченията на скоростта при придвижване;

д) преди да подходи към ВС се убеждава, че двигателите на ВС са спрели;

е) подхожда към ВС и паркира под крилото или на съответно разстояние (мин. 3 м ) в зависимост от зарежданото ВС и използваното средство за зареждане;

ж) паркира горивозареждащата машина така, че да осигури най-лесния път за оттегляне на превозното средство в случай на аварийна ситуация;

з) включва ръчната спирачка;

и) включва раздатъчната кутия

3. Замасяване на горивозареждащата машина:

а) замасява към определяна за целта точка върху ВС (обикновено, намираща се върху колесника);

б) осигурява точките на замасяване да бъдат върху небоядисана повърхност;

в) ако при опит за замасяване се получи искрене не се свързват шланговете до отстраняване на дефекта;

4. За осигуряване на зареждането:

а) помага на оператора за разгъване и прибиране на маркучите;

б) по указания на оператора пуска и спира помпените устройства;

в) следи за състоянието и нормалната работа на двигателя на цистерната по време на зареждане;

5. оттегляне:

а) откача кабела на замасяването и го прибира на мястото му;

б) обикаля горивозареждащата машина за да провери за препятствия и останало оборудване;

в) изключва разпределителната кутия и ръчната спирачка и изтегля гориворазреждащата машина.

(2) По осигуряване на операцията “Зареждане с ГCМ” операторът по зареждане с ГCМ извършва следното:

1. извършва инспекция на транспортната цистерна преди шофиране включваща:

а) проверка на оборудването за вземане на проби;

б) оглед за течове, дефекти препятствия и за това шланговете да не бъдат свързани;

в) проверка на класа/типа на горивото в цистерната и наличното количество;

г) проверка за наличието на сертификат за зареждане на полета, ценник на оператора, калкулатор;

д) проверява дали пломбите на интерлок системата и за системата дедман са така поставени, че системите да са в нормално работно положение (не се потегля ако интерлок системата не е пломбирана

2. позициониране на помощното оборудване и свързване на шланговете:

а) позиционира стълби (стъпенки, платформа) така, че шланговете да застанат вертикално;

б) развива шланговете;

в) отваря панела за зареждане с гориво и свързва шланговете към ВС

г) когато това е уговорено с авиационния оператор отваря клапаните на щуцерите на ВС;

3. зареждане на ВС с гориво:

а) нулира разходомерите и отбелязва показанията на суматора върху разписката за зареждане с гориво;

б) отбелязва на регистрационния номер на ВС, горивото, класа/типа и т.н. върху разписката за зареждане с гориво;

в) получава информация за исканото количество гориво (от представител на авиационния оператор);

г) отваря дънния клапан

д) задейства дедман системата на горивозареждащата машина и крановете на разходомерите;

е) регулира оборотите на помпата за да се получи максимално разрешения дебит за използваните шлангове и ВС;

ж) проверява за нормалността на показанията на манометрите върху панела за зареждане с гориво (показанията на диференциалния манометър по-специално) с цел да се убеди, че филтъра на горивозареждащата машина работи правилно;

з) ако авиационния оператор го изисква, взема 2 литрова проба от точка за вземане на проба след филтър водосепаратора или монитора и я показва на представителя на авиационния оператор. При изискване провежда тест с детектор за вода;

4. приключване при достигане на определено показание:

а) когато зареди исканото количество гориво затваря всички кранове на разходомерите;

б) освобождава дедман управлението;

в) информира шофьора да постави регулатора на обороти в положение празен ход (ако престоя е повече от 10 минуто се изключва раздатъчната кутия);

г) затваря дънния клапан на цистерната;

д) записва в разписката за зареждане крайните показания на суматора;

е) подписва разписката за зареждане и взема подписа на представителя на авиационния оператор, копие предава на представителя;

ж) нулира разходомерите;

з) откачва щуцерите на шланговете от ВС;

5. приключване при затваряне на резервоара на ВС:

а) намалява оборотите на помпата;

б) освобождава дедман управлението;

в) затваря крана на разходомера

г) затваря дънния клапан на цистерната;

д) записва в разписката за зареждане крайните показания на суматора;

е) подписва разписката за зареждане и взема подписа на представителя на авиационния оператор, копие предава на представителя;

ж) нулира разходомерите;

з) откачва щуцерите на шланговете от ВС;

6. навиване на шланговете:

а) когато се работи с платформа поставя щуцерите на съответното им място и спуска платформата;

б) когато се работи с шлангове с макари първо изтегля на рамо един по един щуцерите към горивозареждащата машина без да ги влачи по земята;

в) поставя щуцерите на шланговете от макарата върху земята близо до горивозареждащия автомобил и до отсека, където се прибират;

г) задейства бавно системата за прибиране на шланговете в горивозареждащия автомобил и след пълното им навиване поставя щуцера на стойката в машината

7. оттегляне:

а) прибира и поставя на мястото му спомагателното оборудване (бутилки за проби, преносими стълби, платформи и т.н.);

Чл. 67. При зареждане на ВС над крило операторът по зареждането изпълнява операциите както следва:

1. извършва инспекция на транспортната цистерна преди шофиране включваща:

а) проверка дали горивозареждащия автомобил е изправен и готов за ползване;

б) проверка дали пожарогасителите са правилно поставени;

в) проверка на оборудването за вземане на проби;

г) оглед за течове, дефекти препятствия и за това шланговете да не бъдат свързани;

д) проверка на класа/типа на горивото в цистерната и наличното количество;

е) проверка дали зареждащата автоцистерна има подходящ габарит за зареждане от долната страна на крилото;

ж) проверка за наличието на сертификат за зареждане на полета, ценник на оператора, калкулатор;

з) проверява дали пломбите на интерлок системата и за системата дедман са така поставени, че системите да са в нормално работно положение (не се потегля ако интерлок системата не е пломбирана

2. придвижване на цистерната до ВС:

а) пуска двигателя;

б) проверява налягането на въздуха;

в) проверява спирачките веднага щом е възможно преди излизане от базата;

г) спазва правилата за движение и ограниченията на скоростта при придвижване;

д) преди да подходи към ВС се убеждава, че двигателите на ВС са спрели;

е) подхожда към ВС и паркира под крилото или на съответно разстояние (мин. 3 м ) в зависимост от зарежданото ВС и използваното средство за зареждане;

ж) паркира горивозареждащата машина така, че да осигури най-лесния път за оттегляне на превозното средство в случай на аварийна ситуация;

з) включва ръчната спирачка;

и) включва раздатъчната кутия

3. Замасяване на горивозареждащата машина:

а) замасява към определяна за целта точка върху ВС (обикновено, намираща се върху колесника);

б) осигурява точките на замасяване да бъдат върху небоядисана повърхност;

в) ако при опит за замасяване се получи искрене не се свързват шланговете до отстраняване на дефекта;

4. позициониране на помощното оборудване и свързване на шланговете:

а) позиционира стълба (когато е необходима) така, че да може да бъде достигнат отвора за зареждане с гориво;

б) развива шланга;

в) свързва «заземителната» щипка на пистолета към «заземителната» точка, ако няма специална точка за замасяване пистолета се докосва до крилото за някоко секунди

в) отваря капачката на резервоара гориво

5. зареждане на ВС с гориво:

а) нулира разходомера и отбелязва показанията на суматора върху разписката за зареждане с гориво;

б) отбелязване на регистрационния номер на ВС, горивото, класа/типа и т.н. върху разписката за зареждане с гориво;

в) получава от пилота информация за исканото количество гориво;

г) задейства дедман системата на горивозареждащата машина (ако има такава) и крана на разходомера;

д) регулира оборотите на помпата за да се получи максимално разрешения дебит за използваните шлангове и ВС;

е) проверява за нормалността на показанията на манометъра върху панела за зареждане с гориво (показанията на диференциалния манометър по-специално) с цел да се убеди, че филтъра на горивозареждащата машина работи правилно;

ж) отпуска спусъка на пистолета когато във всеки резервоар е заредено желаното количество гориво и затваря капачката на гърловината обратно преди да бъде свалена щипката за замасяване.

з) ако авиационния оператор го изисква, взема 2 литрова проба от точка за вземане на проба след филтър водосепаратора или монитора и я показва на представителя на авиационния оператор. При изискване провежда тест с детектор за вода;

6. Затваряне на крановете/клапаните

а) отпуска дедман управлението (ако е поставено такова);

б) затваря крана/клапана на разходомера за зареждане;

в) затваря дънния клапан на цистерната

7. навиване на маркуча:

а) поставя пистолета на маркуча върху земята близо до горивозареждащия автомобил и до отсека, където се прибира;

б) задейства бавно системата за прибиране на шланговете в горивозареждащия автомобил и след пълното му навиване поставя пистолета на стойката в машината

8. оттегляне:

а) прибира и поставя на мястото му спомагателното оборудване (бутилки за проби, преносими стълби, платформи и т.н.);

в) откача кабела на замасяването и го прибира на мястото му;

г) обикаля горивозареждащата машина за да провери за препятствия и останало оборудване;

д) изключва разпределителната кутия и ръчната спирачка и изтегля гориворазреждащата машина.

Чл. 68. При зареждане на горива от варели директно във ВС операторът по зареждане изпълнява операциите както следва:


  1. проверки преди зареждане:

а) проверява за коректността на маркировката за клас/тип гориво върху варелите (ако няма маркировка варелите не се използват);

б) проверява за наличие на оцветени пломби за клас/тип гориво, поставени върху запушалките на варела (ако няма пломба варелите не се използват);

в) проверява варела за течове (ако има течове варелът не се използва);

2. контрол на качеството:

а) поставя варела на една страна и го накланя чрез поставяне на дървено блокче с дебелина около 50 мм под едната страна, така че голямата пробка да бъде над най-ниската точка на варела;

б) изчаква 10 мин за утаяване;

в) сваля пломбата и голямата пробка като използва подходящ инструмент;

г) избърсва до чисто мокрото около пробката;

д) с нивомерна пръчка покрита от единия край с паста за индикиране на вода проверява за наличие на вода (ако се установи наличие на вода варелът не се използва за зареждане на ВС с гориво);

е) през големия отвор поставя тръба за вземане на проба докато се достичне дъното на варела. Изтегля минимум 2 л гориво за проба и го налива в чист съд. Тест с детекторе на вода се прави само ако горивото е керосин. При положителен тест варела не се използва;

3. подготовка за зареждане:

а) премахва дървеното блокче и поставя дърво под варела така, че големият отвор да бъде откъм високата страна на варела;

б) инсталира помпеното оборудване за варел (комплект филтър, маркуч за пълнене, разходмер и пистолет) като поставя смукателната тръба на помпата в големия отвор докъдето стигне (долната страна на смукателната тръба трябва да бъде на 76 мм от дъното на варела за да се избегне вземане на продукт под това равнище), проверява дали е поставен коректен пистолет;

4. замасяване на пистолета към ВС: пистолетът се замасява към ВС преди да се отвори резервоара за гориво;

5. зареждане на ВС с гориво:

а) проверява надписите върху ВС и ако няма никакви надписи/табли попълва формуляр за заявка на гориво;

б) отбелязва показанията на разходомера за зареждане;

в) след приключване на зареждането попълва разписка за зареждане с гориво.


ГЛАВА ПЕТА

КОНТРОЛ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА АВИОГСМ И ОТКРИВАНЕ

НА СУСПЕНСИРАНА ВОДА
Раздел I

Общи положения

Чл. 69. (1) Летищният контрол върху качеството на авиоГCМ се извършва за осигуряване зареждането на въздухплавателните средства с необходимите видове ГCМ, които не съдържат свободна вода, кристали лед и механически примеси.

(2) Определянето на свободна вода, кристали лед и механически примеси се извършва визуално, с помощта на индикатори, водочувствителни пасти, калиев перманганат.

Чл. 70. (1) При летищния контрол се проверява чистотата на авиоГCМ в разходните резервоари, в утайниците на цистерните, в тръбопроводните инсталации, филтрите и филтър-водоотделителите.

(2) Наличието на вода и механически примеси в утайниците на разходните резервоари се проверява преди започване на зареждане и по-нататък не по-малко от един път по време на смяна. При наличие на замърсяване се източва течност от утайника до пълното отстраняване на утайките.

Чл. 71. Източването на утайниците на цистерните и проверка за чистотата им се извършва преди пълненето им в складовата база, след запълването и преди излизане от складовата база; на местостоянките на цистерните (след пристигането им от складовата база и 15-минутно изчакване в покой), при продължителен престой на местостоянките (повече от 6 часа) преди отправяне за зареждане на ВС (с повторно отбелязване в протокола за качество).

Чл. 72.Протоколите за качеството на авиоГCМ, придружаващи цистерните, имат срок на валидност 24 часа. Cлед изтичане на този срок се издава нов сертификат за качество. При сменен режим на работа документите за качество на продуктите се предават заедно с остатъците от тях, намиращи се в цистерната. Температурата на горивото в цистерните и плътността му се проверява не по-рядко от един път в денонощие.
Раздел II

Вземане на проби

Чл. 73. (1) Вземането на проби се извършва от компетентен, квалифициран персонал, използващ подходяща методика и апаратура. Целта е получената проба да бъде напълно представителна за материала, от който е взета.

(2) Пробите се вземат от контролен люк или друг подходящ отвор, позволяващ
пряк и неограничен достъп до съответния продукт. Указания за вземане на проби са дадени в Приложение № 3.

(3) Съдовете трябва да отговарят на следните изисквания

1. Лабораторни съдове за проби

а) стъклените или метални, или специално одобрени пластмасови съдове за лабораторни анализи или за съхраняване на проби трябва да са нови или предоставени от лабораторията чисти.

б) металните съдове трябва да са с одобрена конструкция, за предпочитане с вътрешна облицовка с подходящо епоксидно покритие. Пластмасовите съдове могат да се използват едва след като мостри от материала бъдат изследвани за съвместимост с продукта или продуктите, които ще се съхраняват, и след като бъдат одобрени за употреба.

2. Съдове за вземане на проби при полеви условия

За изследване на продукта по методиката за визуален контрол следва да се използват прозрачни, чисти стъклени буркани с вместимост най-малко 2 литра, с широко гърло и капачка на винт. Когато освен това се използват и кофи, те трябва да са изработени от висококачествена неръждаема стомана или бял емайл, и снабдени с ефективен свързващ кабел и клема.

3. Опаковане за въздушен транспорт

Съдовете за пренасяне на пробите по въздуха следва да са с конструкция, одобрена от Международната организация за гражданска авиация (IСАО) и да се изпращат в съответствие с най-новото издание на "Технически указания на Международната организация за гражданска авиация за безопасно превозване на опасни стоки по въздуха".

(4) Операторът по зареждане с ГСМ трябва да разполага с достатъчен запас съдове за проби.

Чл. 74. Преди вземането на пробата, апаратурата и съдът се промиват и изплакват
обилно поне три пъти с продукта, от който ще се взема проба, и се оставят да
се отцедят преди употреба.

(2) Нито един съд за проби не бива да се пълни изцяло с течност. Винаги се


оставя около 5% незапълнен обем с оглед на разширението.

(3) Съдовете се запечатват и надписват веднага след напълване. Етикетът,


прикрепен към запечатания съд, следва да съдържа следната информация,
когато това е приложимо:

Проба No.:

Дата и час:

Взета от:

Място:

Вид проба:Цистерна No. / Отделение на превозното средство No. / или местоположение:

Партида No.:

Марка или спецификация:

Необходими/извършени изпитания:

Авиокомпания:

Самолетна регистрация:

Инспектор/ Печат на лицето взело пробата:
(4) За взетите проби се водят записи.

Чл. 75. Ако пробите се изискват от клиент или друго упълномощено лице, се взема втора (контролна) проба, която се съхранява до получаване на разрешение за освобождаване.

Чл. 76. При вземане на проби от горивозареждащи цистерни се спазват следните процедури:

1. водата и утайките трябва да бъдат източвани от цистерните, както следва:-

а) всеки ден в началото на сутрешната смяна;

б) след всяка операция по зареждането (само на цистерната на превозното средство);

в) след източването на горивото;

г) след силен дъжд (само на цистерната на превозното средство);

д) след измиване на превозното средство или при поддръжката на цистерната, филтъра или системата за зареждане с гориво.

2. източването трябва да бъде извършено с пълен напор от ниска точка на цистерните на превозните средства, от филтърния сепаратор, както и от вътрешната страна на филтърните монитори в чисти и прозрачни стъклени буркани, стоманени или емайлирани кофи. Източеното количество трябва да бъде достатъчно, за постигане на баланс вътре в тръбата. След това, трябва да бъде взета поне един литър проба за визуална проверка. Ако пробата не покаже задоволителни резултати, трябва да бъде извършено ново източване и вземане на проби докато пробата покаже задоволителни резултати. Приблизителното количество на свободната вода или откритата утайка също трябва да бъде записано.

3. ако бъдат открити необичайни количества свободна вода или утайка или ако не е възможно да се получи ясна и чиста проба, която да даде задоволителни резултати при визуалната проверка, превозното средство трябва да се спре от употреба и веднага след това трябва да се извърши разследване чрез което да се определи източника на замърсяване.

Чл. 77. При вземане на проби от сервисери се спазват следните процедури:

1. водата и утайката трябва да бъдат източвани от съоръженията, както следва:

а) ежедневно след започването на сутрешната смяна

б) след изпълнение на техническо обслужване на филтъра или системата за зареждане с гориво

2. източването се извършва от филтърния сепаратор или от микрофилтърните водоочистителни инсталации както и от вътрешната страна на мониторите за филтри докато бъде прехвърлено съдържанието на тръбопровода. Трябва да бъде взета проба за визуална проверка – по възможност поне един литър. Ако пробата не покаже задоволителни резултати, трябва да бъде извършено ново източване и вземане на проби докато пробата покаже задоволителни резултати.

3. ако бъдат открити необичайни количества свободна вода или утайка или ако не е възможно да се получи ясна и чиста проба, която да даде задоволителни резултати при визуалната проверка, превозното средство трябва да се спре от употреба и веднага след това трябва да се направи разследване чрез което да с определим източника на замърсяване.

Чл. 78. (1) Резултатите от всички тестове трябва да бъдат записвани всеки ден в съответните дневници.

(2) Полученият при източване и вземане на проби продукт се връща в склада за отстраняване на вода и утайки, след което се възстановява в приемащ резервоар или се бракува според случая. За тази цел трябва да се прилага процедура за вземане на проби, гарантираща, че не е възможно смесването на различни видове гориво.

Чл. 79. (1) При вземане на проби от горивозареждащи цистерни по време на зареждането с гориво се спазват следните правила:

1. трябва да се направи най-малко една от следните проверки:

а) от утайника на резервоара на горивозареждащата цистерна се изтегля еднолитрова


проба преди изпомпване, за определяне на вида и визуален контрол. Ако се
открие свободна или суспендирана вода, тя се източва.

б) веднага след прехвърляне на горивото, съдържащо се в тръбопроводната


система, се извършва визуален контрол на еднолитрова проба, взета след
филтър сепаратора или филтър монитора. Ако в пробата се открие вода или с
химическия детектор се получи ясна промяна в цвета, незабавно се взема
втора проба.

в) непосредствено след зареждането от утайника на микрофилтъра или филтър


сепаратора или от входа на филтър монитора се взема еднолитрова проба за
установяване на вида и визуален контрол.

2. ако при пробите по т.1, б.»а» и б.»б» се потвърди наличието на вода, зареждането се прекратява и се уведомява незабавно представителят на авиационния оператор. Зареждането не се възобновява, докато не бъдат установени причините за наличието на вода и не се вземат необходимите мерки за тяхното отстраняване.

3. ако при пробите по т.1, б.»в» се открие нещо повече от следи от свободна или суспендирана вода, или с химическия детектор се получи ясна промяна в цвета, се взема втора проба. Ако повторният химически тест е положителен, трябва незабавно да се уведоми представителят на авиационния оператор и зареждането не се възобновява, докато не бъдат установени причините за наличието на вода и не се вземат необходимите мерки за тяхното отстраняване.

(2) При вземане на проби от сервисери по време на зареждането с гориво се спазват следните правила:

1. като минимално изискване, за сервисерите се прилага процедурата, описана в ал. 1, т. 1, б.»в».

2. в зависимост от изискванията на участника и на клиента, може да се прилага и процедурата, описана в в ал. 1, т. 1, б.»б».

3. ако някой сервисер се спира от работа или се пренасочва към друг самолет, преди да е завършена операцията по зареждането, следва да се приложи процедурата, описана в ал. 1, т. 1, б.»в». преди напускане на ВС.

Чл. 80. (1) Не се допуска разливане на проби от горивата върху територията на летището.

(2) Пробите от горивата се събират в подходящ съд, разположен на превозното средство или се връщат в склада в плътно затворени съдове за проби и след това да се възстановят.

(3) Процедурите трябва да гарантират, че пробите от гориво, които не са издържали теста за визуален контрол няма да бъдат доставени на ВС и ще бъдат задържани за разследване, ако е необходимо.

(4) Ако бъде поискано от участниците, пробите трябва да са придружени от съответния етикет и задържани за 24 часа.

Чл. 81. (1) Когато представител на авиационен оператор поиска проба от горивото за тест, различен от визуалния контрол се предприемат следните действия:

1. установява се причината за теста

2. определя се обемът на исканата проба, уточняват се подробностите по теста, който авиационния оператор ще извърши.

3. данните се записват в документацията за пробата.

(2) Обемът на пробата трябва да е два пъти по-голям от изискваното от авиационния оператор количество. Половината от пробата се предава на авиационния оператор, а останалото количество съхранява от оператора по зареждане с ГСМ до получаване на съобщение от пожелалия пробата. На двете проби се поставя етикет с еднакви данни, който се подписва от представителя на авиационния оператор и от представителя на оператора по зареждане с ГСМ.

(3) Участникът, който е страна по договора за наземно обслужване, се уведомява за обстоятелствата.

Чл. 82. От зареждащите цистерни и сервисерите се вземат проби от мембраните за определяне на цвета и за гравиметрични измервания.

Чл. 83. (1) При смяна на вида на горивото в зареждащи автоцистерни се имат предвид следните общи изисквания:

1. всички зареждащи автоцистерни трябва да се използват само за един вид гориво. Не се допуска при никакви обстоятелства реактивно гориво и авиобензин да се обслужват последователно с едно и също оборудване.

2. когато е необходимо оборудването за зареждане да се пренасочи от постоянна работа с един продукт към постоянна работа с друг продукт, следва да се спазват процедурите по ал. 2 за смяна на вида гориво. Спазването на процедурите се следи от контролните органи и се записва. В документацията трябва по-специално да се отразят предприетите действия по отношение на табелите с вида гориво и данните за избирателността на щуцерите.

3. след източване на системата на зареждащата автоцистерна, системата трябва да се напълни отново бавно, така че да не се създава прекомерно диференциално налягане в елементите на филтрите, което може да доведе до тяхното скъсване. Освен това, всички високи точки в системата трябва да се проветряват, за да се отстрани целият задържан въздух, преди да започне притокът в системата.

(2) Когато се прави смяна на продукта в автозареждащата цистерна се спазват следните процедури:

1. зареждащата автоцистерна се източва и се проверява вътрешно за отсъствие на гориво. Отварят се всички изпускателни клапани и се източват всички ниски точки (филтри, помпи и др.), за да се отстрани предишният вид гориво от тръбопроводите и оборудването.

2. цистерната се зарежда с новия вид гориво до пълен капацитет (при спазване на всички предпазни мерки по отношение на смяна на зареждането), след което с максимален дебит през всички шлангове се зареждат 1000 литра в празна автоцистерна. Това количество се бракува в резервоар за моторен бензин или керосин за отопление според случая.

3. от всички точки на източване се вземат четирилитрови проби, за да се провери дали предишният продукт е напълно отстранен.

4. сменят се табелите с вида гориво и всички данни за избирателността на
щуцерите за зареждане отдолу.

5. сменят се елементите на филтрите.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница