Приложение 6 Анализ на капацитета на институциите, имащи отговорности в управлението на водитестраница13/17
Дата29.04.2017
Размер2.72 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

6.2.14 Изпълнителна агенция „Морска администрация”


Функции

Изпълнителна агенция "Морска администрация" (ИАМА) е юридическо лице на бюджетна издръжка - второстепенен разпоредител с бюджетни средства към Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, със седалище София и с регионални дирекции във Варна, Бургас, Русе и Лом.


Статутът на ИАМА е регламентиран в  Кодекса  на  търговското корабоплаване (чл. 360, ал. 1). Контролът върху дейността на агенцията се осъществява от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Агенцията осъществява държавен контрол на чуждите кораби в българските пристанища, упражнява контрол върху безопасното корабоплаване в морските пространства и вътрешните водни пътища, както и върху безопасността, сигурността и екологосъобразността на пристанищната система на Р България.

ИАМА осъществява функциите и задачите си в съответствие със следните основни нормативни актове: Кодекс на  търговското корабоплаване (обн. ДВ, бр. 55 от 14 юли 1970 г., посл. изм. ДВ, бр.85 от 29 октомври 2010 г.), Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България – ЗМПВВППРБ (обн. ДВ, бр. 12 от 11.02.2000 г., посл. изм. ДВ, бр. 88 от 09.11.2010 г.), Закон за водите, Наредба № 15 от 28.09.2004 г. за предаване и приемане на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари (изд. от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 94 от 22.10.2004 г., посл. изм., бр. 28 от 14.04.2009 г., в сила от 1.06.2009 г.), Наредба за опазване на околната среда в морските води (приета с ПМС № 273 от 23.11.2010 г., обн., ДВ, 94 от 30.11.2010 г.) и други подзаконови нормативни документи.

В областта на функциите си по опазване на морската среда от замърсяване Агенцията прилага регламентите на редица международни актове, като Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби (MARPOL 73/78, изменена с протокол от 1997 г.), ратифицирана със закон, приет от XXXIX Народно събрание (ДВ, бр. 94 от 2004 г., като Протоколът от 1997 г. е в сила от 19 май 2005 г.), Директива 2002/84/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5.11.2002 г. за изменение на директивите относно морската безопасност и предотвратяване на замърсяването от кораби, и др.

Териториалната компетентност на агенцията се разпростира върху:


 • вътрешните морски води;

 • териториалното море;

 • българския участък на р. Дунав;

 • сухоземната крайбрежна ивица, имаща широчина 100 метра, отчитана от линията на най-големия отлив; там, където има селища или височина, отстояща на по-малко от 100 метра от линията на най-големия отлив, границите на крайбрежната ивица съвпадат с чертите на селището от страна на морето или с върха на височината;

 • сухоземната крайбрежна ивица на разстояние 100 м, мерено от линията, където водната повърхност на р. Дунав пресича сушата на българския участък при най-ниски водни стоежи;

 • територията на пристанищата, включително зоните по чл. 103, ал. 6 и обектите по чл. 111а, ал. 1 ЗМПВВППРБ, с изключение на военните пристанища.

В областта на водите Агенцията изпълнява следните основни функции и задачи:

 • Контрол в морските пространства и във вътрешните водни пътища на Република България по въпросите, отнасящи се до опазване на морската и речната среда от замърсяване, както и до предотвратяване, намаляване и ограничаване на замърсяването, произтичащо от корабоплаването;

 • Организация и ръководство на борбата с аварийните разливи в района на Черно море и р. Дунав, за които отговаря Република България.

В изпълнение на своите функции и в съответствие с нормативните актове, с които се регламентират контролът и опазването на морската и речната среда в Р. България от замърсяване, ИАМА работи в сътрудничество с:

 • Министерство на околната среда и водите

 • Министерство на здравеопазването

 • ИА „Проучване и поддържане на р. Дунав”

 • Басейнови дирекции

 • РИОСВ

 • ДП „Пристанищна инфраструктура”

 • ГД „Гранична полиция”

 • ИА „Рибарство и аквакултури”

 • Общини, областни администрации

Оценка на персонала

Количествени и качествено-структурни характеристики на персонала

Дейността, структурата, организацията на работа, функциите и съставът на Изпълнителна агенция "Морска администрация" са определени с Устройствения правилник, приет от Министерския съвет (обн. ДВ, бр.78 от 5 септември 2008 г., изм. ДВ. бр.15 от 23 февруари 2010 г.).

Общата численост на персонала на Изпълнителна агенция „Морска администрация” е определена на 296 души. Щатът се утвърждава от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията при спазване на изискванията на Единния класификатор на длъжностите в администрацията (приет с ПМС № 35 от 2000 г.).

В съответствие с Устройствения правилник, структурата на Агенцията е организирана в обща и специализирана администрация.

Общата администрация е организирана в дирекция "Административно-правно и финансово-счетоводно обслужване".

Специализираната администрация е структурирана в 6 дирекции: "Европейски съюз, международни отношения и проекти", "Инспекционна дейност", четири дирекции “Морска администрация” (ДМА) – във Варна, Бургас, Русе и Лом, чрез които Агенцията осъществява териториалната си компетентност в областта на пристанищата, безопасността на корабоплаването и опазването на околната среда от замърсяване от кораби. Тези териториални дирекции изпълняват функциите на инспекторат по смисъла на Кодекса на търговското корабоплаване и международните договори в областта на корабоплаването, по които Република България е страна, ратифицирани и влезли в сила по предвидения от закона ред. В рамките на териториалната си компетентност дирекциите осъществяват контрол по опазване на околната среда от замърсяване от кораби; извършват прегледи на системата за управление на безопасността и опазване на морската среда от замърсяване – на кораби и компании.

Към датата на проучването (м. ноември 2010 г.), от общата щатна численост на персонала на ИАМА, 296 души, незаетите длъжности са 25, или 8% от общия брой. Основната част от тях (близо 90%) са в специализираната администрация.

Съгласно информация от проведеното проучване на място, персоналът, който изпълнява функции по опазване на морската среда от замърсяване, наброява 12 души. Това число включва служители от отделите „Контрол и опазване на морската среда, търсене и спасяване” и „Контрол и опазване на морската среда” в териториалните дирекции във Варна и Бургас; двама служители в дирекция „Морска администрация” – Русе, които изпълняват задачи, свързани с опазването на р. Дунав от замърсяване; един служител в дирекция „Инспекционна дейност”, който координира дейностите по опазване на морската среда от замърсяване; един служител в дирекция „Европейски съюз, международни отношения и проекти”, който работи по въпросите за опазване на морската среда от замърсяване.

В общ план, наличният щатен персонал се оценява като сравнително достатъчен за изпълнение на функциите и задачите, възложени на ИАМА. Тази оценка като цяло е валидна и за броя на служителите, които се занимават с дейности по опазването на морската и речната среда от замърсяване. С оглед обаче на тенденцията за повишаване на изискванията по отношение на контрола върху опазването на морската среда и преди всичко новите изисквания за контрол на качеството на корабните горива и проверките на противообрастващите системи на корабите, има необходимост от увеличаване на броя на служителите, изпълняващи дейности по контрол и предотвратяване на замърсяването. Потребностите от допълнителен персонал са най-големи в териториалните дирекции, главно в дирекция „Морска администрация”-Варна и дирекция „Морска администрация”-Бургас, поради високия обем на извършваните контролни дейности. В квалификационно отношение, спецификата на дейностите изисква осигуряването на висококвалифицирани кадри със специален профил и подготовка. Поради ниското ниво на възнагражденията, проблеми съществуват при намирането на специалисти по експлоатация на флота и пристанищата, по корабни машини и механизми, морски еколози, специалисти по екологично право.

Според мнението на интервюираните, „квалификацията на служителите, като се отчетат и допълнителните обучения, които са преминали, отговаря във висока степен на вменените им задачи за изпълнение”. Приблизително 60% от персонала на ИАМА е с висше образование, като за служителите с функции по контрол и опазване на морската и речна среда от замърсяване този показател е 100%. Следва да се отчете, че растящите изисквания на националното законодателство, правото на ЕС и международните договори, по които Р България е страна, налагат потребността от постоянно повишаване на квалификацията на персонала и придобиване на допълнителни знания и умения, с оглед качествено изпълнение на поставените задачи.

В структурно отношение, персоналът на ИАМА има следните характеристики: Ръководният персонал представлява 14% от общия щатен състав – една стойност в горните граници на допустимите величини. Общата и специализираната администрация заемат съответно 7% и 93%. Това съотношение се дължи на високата степен на централизация на административно-правното и финансово-счетоводното обслужване, както и на включването на целия персонал на териториалните дирекции (242 души) в състава на специализираната администрация. Делът на жените е сравнително нисък (30%), което е свързано основно със спецификата на дейността на ИАМА. По отношение на възрастовата структура, около 30% от служителите са под 40 години, което в средносрочна перспектива може да породи проблеми при кадровата осигуреност.

Структурните характеристики на персонала, изпълняващ функции по контрол и опазване на морската и речна среда от замърсяване, показват съществени положителни различия по показателите „заети жени” и „служители под 40 години”. Стойностите и на двата показателя са около 60%.

Делът на персонала, назначен по служебно правоотношение, и този на персонала по трудово правоотношение, са приблизително равни (51:49).

Потребностите от допълнителен персонал са не толкова в количествено, колкото в професионално-структурно отношение. Необходими са основно кадри с инженерно-технически и морски специалности, по експлоатация на кораби и пристанища, еколози, специалисти по екологично право. Основният проблем пред осигуряването на кадри в краткосрочен план е ниското ниво на заплащане. В средносрочна перспектива, дефицитът на специалисти с подходяща квалификация, тенденцията към съкращаване на щатовете в държавната администрация и неконкурентното възнаграждение се очертават като главните предизвикателства пред осигуряването на ИАМА с необходимите специалисти.Професионално развитие на персонала

В ИАМА се изпълняват всички нормативни изисквания по отношение развитието на персонала. Разработени са правилник за вътрешния трудов ред, правила за организация на работната заплата, за допълнителното материално стимулиране и наградите. Трудовите и служебните досиета на служителите в агенцията се поддържат в съответствие с Кодекса на труда и Закона за държавния служител. Всеки служител има длъжностна характеристика, с която е подробно запознат. Длъжностните характеристики на служителите в Агенцията се утвърждават от главния секретар.

В съответствие с Наредбата за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация (приета с ПМС 105/2002 г.) се провежда редовно атестиране. Разработват се лични годишни планове на служителите, по които се провеждат междинни и заключителни срещи. В резултат се установява степента на изпълнение на работните планове и се изготвят окончателни формуляри за атестация на служителите.

Дейностите по повишаване на квалификацията и обучението на служителите се координират от главния секретар, а оперативната работа се осъществява от звеното по човешки ресурси към дирекция "Административно-правно и финансово-счетоводно обслужване". Обученията се организират на основата на личните планове за развитие, които съдържат информация за потребността и вида на обучението, както и въз основа на оценките в края на атестационния процес.

Обучението на персонала в ИАМА се извършва основно по линия на:


 • Института по публична администрация

 • Ведомствени обучения на МТИТС

 • Международни организации и проекти.

Институтът по публична администрация провежда въвеждащо обучение за новоназначени ръководители и служители на държавна служба, обучение за професионално развитие по програми, вкл. ISO-9001 – системи за управление на качеството, информационни технологии, правни регулации, езикови обучения и др.

Извън системата на ИПА се организират обучения по специализирани теми, като внедряване и функциониране на електронни административни услуги от страна на ИАМА (издаване на удостоверение за плавателен стаж и извършване на извлечения от регистъра на корабите и др. справки за корабите), за оценяване, изпитване и освидетелстване на морски лица – IMO моделен курс, и др.

Обученията по линия на международните организации - Международната морска организация (IMO), Европейската агенция за морска безопасност (EMSA), Комисията за опазване на Черно море от замърсяване и Дунавската комисия - заемат съществено място в повишаване на квалификацията на служителите. Участието в семинари, конференции, срещи, съвещания и кръгли маси допринася за обмен на опит и споделяне на добри практики между представителите на различните държави. Темите на обученията включват държавен пристанищен контрол, морско право и интегрирана морска политика, сигурност и опазване на морската среда.

Служители на агенцията участват в два туининг проекта: „Изграждане на капацитет за предoтвратяване на замърсяването от нефт и други вредни вещества от кораби по р. Дунав” и „Изграждане на капацитет за предотвратяване на замърсяването от нефт и други вредни вещества от кораби в Черно море”. Целта на проектите е да се повиши експертността в областите на мониторинга, превенцията и елиминирането на замърсявания по р. Дунав и в Черно море, причинени от дейността на корабоплаването.

Във връзка със специалните изисквания към професионалната им компетентност, инспекторите, които са оторизирани да извършват проверки на кораби и държавен пристанищен контрол участват задължително в:


 • периодични обучения и оценяване в съответствие с хармонизираната система на ЕС;

 • целеви обучения по прилагане на Директива 2009/16 ЕС и всички изменения на международните договори, по които Р. България е страна.

Възможности за самоподготовка и поддържане на информираността на служителите са създадени и чрез осигурения достъп до документите на Международната морска организация (IMO), поместени на интернет страницата на организацията.

Някои от основни теми на проведените обучения са: • Регионален семинар на Международната морска организация относно ратифициране, въвеждане и приложение на Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби 1973 г. (MARPOL 73/78)

 • Обучение по въпросите, касаещи околната среда и корабоплаването, организирано от EMSA (Европейска агенция за морска безопасност)

 • Регионален семинар относно Международната конвенция за контрол на вредните противообрастващи системи на корабите (AFS Convention), организиран от Международната морска организация

 • Обучение относно европейското морското законодателство, организирано от EMSA

 • Регионален семинар, организиран от Международната морска организация относно Международната конвенция за контрол и управление на баластните води и седиментите от кораби

 • Обучение относно ратифицирането и приложението на Международната конвенция за контрол и управление на баластните води и седиментите от кораби организирано от EMSA

 • Обучение/семинар относно ратифицирането и приложението на Международната конвенция за контрол и управление на баластните води и седиментите от кораби организирано от EMSA

 • Обучение относно CleanSeaNet – система за сателитен мониторинг на нефтено замърсяване, организирано от EMSA.

Общата оценка на интервюираните е, че потребностите от обучение и повишаване на квалификацията на служителите се удовлетворяват във висока степен. Създадени са добри възможности за участие в инициативи и проекти по линия на международните организации, с които ИАМА сътрудничи активно по повод на своята дейност и с оглед изпълнението на ангажиментите на РБългария по международните договори, по които е страна.

Оценка на вътрешната организация на работа и материално-техническата осигуреност

Вътрешни правила и процедури

ИАМА има разработени всички необходими вътрешни правила и процедури, свързани с изпълнението на функциите и задачите й в областта на корабоплаването, пристанищата, контрола и опазването на морската среда от замърсяване. Вътрешната организация на работата се извършва на основата на приетите правила и заповеди на изпълнителния директор за вътрешния трудов ред, пропускателния режим, противопожарната охрана, за деловодната дейност (в т. ч. документооборот, архив и съхраняване на ведомствените документи); вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки; указания относно достъпа до обществена информация; харта на клиента. Всички документи са разработени в съответствие с Устройствения правилник на ИАМА и другите приложими нормативни документи.

Агенцията разполага с изградена информационна система за събиране, обработка, анализ, съхранение и разпространение на данни във връзка с изпълняваните функции и задачи. От края на 2009 г. е въведена и функционира Национална информационна система “SafeSeaNet”.

В ИАМА е разработена, внедрена и функционира система за управление на качеството (СУК) в съответствие с международния стандарт БДС EN ISO 9001:2001. Системата е документирана с Наръчник по качеството и 62 процедури. В системата са обхванати всички процеси и всички дирекции на Агенцията. Процедурите се разработват в съответствие с нормативните документи и са обект на постоянна актуализация. През 2009 г. системата е одитирана успешно от SGS и от BVQA. По утвърден график се извършват вътрешни одити по всички дирекции в Агенцията, с цел установяване познаването и правилното прилагане на процедурите по качество. Внедрена е и функционира цялостна електронна система за управление на документите на системата по качеството. Направена е актуализация на СУК и е приведена в съответствие с БДС EN ISO 9001:2008. Поддържането и развитието на СУК се осъществява от дирекция "Административно-правно и финансово-счетоводно обслужване".

В изпълнение на своите функции агенцията поддържа: регистър на корабите и корабопритежателите; регистър на пристанищата; регистър на пристанищните оператори, регистър на морските лица.

ИАМА издава бюлетин, в който се публикуват задължителни разпореждания, циркуляри, национални и международни актове от областта на корабоплаването. Информацията от дейността, както и информацията, съдържаща се в регистрите, водени от администрацията, се обобщават в единна база от данни, която може да се ползва според задълженията, произтичащи от международни договори, страна по които е Република България.

Агенцията изготвя ежегоден доклад за дейността, който представя на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Общата оценка е, че сегашната вътрешна организация на работата в ИАМА е адекватна на функциите и задачите, които агенцията изпълнява, вкл. в областта на опазването на морската и речна среда от замърсяване.Материално-техническа и информационна осигуреност

ИАМА разполага с необходимата материално-техническа и информационна база за изпълнение на функциите и задачите. По информация от посещението на място, потребностите на служителите в Централно управление са свързани основно с осигуряване на по-съвременно ИТ и офис оборудване. С оглед подобряване на инспекционната дейност в териториалните дирекции е необходимо осигуряването на съвременни технически средства: контролно-измервателна апаратура и на БДС за СПО (съоръжения с повишена опасност).

По отношение осигуреността с компютърна техника и програмни продукти, ИАМА разполага с необходимия хардуер, софтуер и комуникационно оборудване, изградени са локални мрежи и интернет, чрез които се осигурява изпълнението на различните функции. Агенцията има разработен програмен продукт за събиране, обработка и предаване на статистическа информация в ЕВРОСТАТ, НСИ, МТИТС и други потребители.

Осигуряването на компютърна техника и софтуер се извършва основно централизирано от МТИТС. Отделни елементи (компютърни конфигурации, сървъри, преносими компютри) са придобити безвъзмездно след закриване на Министерството на държавната администрация и административната реформа. С оглед постоянното и бързо усъвършенстване на хардуера и софтуерните продукти е необходимо провеждането на системна политика по оценка на потребностите и осигуряване на допълнителни средства за закупуване на нови такива, които да заменят и/или да актуализират старите. Това е свързано и с развитието на нормативната уредба и новите изисквания към ИАМА по отношение прилагане на националното законодателство и задълженията по линия на международните договори, по които Р България е страна.Взаимодействие и координация с други институции

ИАМА осъществява своята дейност в постоянна връзка и взаимодействие с останалите структури от системата на МТИТС, други държавни институции, ведомства и техни регионални структури, с местните органи на държавната власт, както и с обществени организации и медии.

Агенцията взаимодейства главно със следните ключови институции:


 • Министерство на околната среда и водите – по повод контрола върху ползването за транспортни цели и предотвратяване на замърсяването на вътрешните морски води и водите на териториалното море и на водите на р. Дунав

 • ИА „Проучване и поддържане на р. Дунав” – по повод контрола върху замърсяването и борбата с нефтените разливи по р. Дунав

 • Басейнови дирекции – по повод издаване на разрешителни за ползване на водни обекти - части от р. Дунав, вътрешните морски води или териториалното море. По-специално, БДЧР ще разработва, актуализира, контролира и отчита изпълнението на Морската стратегия с програма от мерки за постигане на добро състояние на морската околна среда, което ще има пряко отношение към работата на ИАМА

 • РИОСВ – по повод съвместни проверки

 • ДП „Пристанищна инфраструктура” – по повод инспектиране на пристанищата и пристанищните съоръжения

 • ГД „Гранична полиция” – при осъществяване на дейностите по търсене и спасяване на бедстващи хора, кораби и самолети;

 • ИА „Рибарство и аквакултури” – по повод опазване на морската среда от замърсяване

 • Общини, областни управители – по повод приемането на генерални планове за развитие на пристанищата за обществен транспорт

 • Пристанищни оператори – при проверки на дейността им

Сътрудничеството се осъществява по линия на извършваните проверки на кораби и на пристанищните оператори, при изготвяне на съвместни нормативни документи по опазване на морската среда от замърсяване, за обмен на данни и информация, при проверки по жалби и сигнали,

Общата оценка е, че взаимодействието и комуникацията с другите институции, които имат отношение към изпълнението на дейността на ИАМА, се осъществява на много добро ниво, в съответствие с правата и задълженията, разписани в законите, наредбите и указанията за извършване на контрол по опазване на морската среда от замърсяване, и плановете за борба с нефтените разливи.Изводи

Състояние и развитие на персонала

 • ИАМА разполага с достатъчно на брой щатни служители за изпълнение на функциите и задачите. Измененията в нормативната уредба може да наложат известно увеличаване в териториалните поделения (главно ДМА във Варна и Бургас) на контролния експертен състав (инспекторите), които осъществяват дейности по контрол и предотвратяване на замърсяванията.

 • В квалификационно отношение се идентифицират потребности, свързани главно с намирането на кадри с инженерно-технически и морски специалности, по експлоатация на кораби и пристанища, еколози, прависти (екологично право).

 • Проблем при набирането на кадри са ниските възнаграждения. Независимо от сравнително ниския процент на текучество в системата на Агенцията, неконкурентното заплащане (отново) е основният проблем при назначаването на квалифицирани млади специалисти. Проблеми съществуват при намирането на специалисти по експлоатация на флота и пристанищата, по корабни машини и механизми, морски еколози, специалисти по екологично право.

 • В качествено отношение ИАМА разполага с висококвалифициран персонал, при добро съотношение между ръководни и изпълнителски кадри, между обща и специализирана администрация. Образователната и квалификационната структура на персонала е адекватна от гледна точка на краткосрочната перспектива. Възрастовата структура на персонала с функции по управление на водите е благоприятна (60%) и на този етап не поражда проблеми по приемствеността между поколенията експерти в средносрочна перспектива.

 • Съществуващата система за обучение и повишаване на квалификацията на служителите е на необходимото ниво и задоволява в нужната степен потребностите на ИАМА. За това допринасят както вътрешните обучения, така и обученията по линия на международни организации и участието в проекти по двустранно и многостранно сътрудничество.

Вътрешна организация на работа и материално-техническа осигуреност

 • Вътрешната организация на работата на ИАМА е структурирана в съответствие с приетия Устройствен правилник. В Агенцията е изградена и функционира система за управление на качеството (СУК), в която са обхванати всички процеси и всички структурни звена. Процедурите по системата се актуализират своевременно в съответствие с промените в нормативната уредба. Към настоящия момент организацията на работата е адекватна на отговорностите и задълженията на ИАМА, свързани с управлението на водите.

 • Материално-техническото и информационно осигуряване на ИАМА е на сравнително добро ниво. В териториалните ДМА има нужда от доставяне на специализирано техническо оборудване с оглед подобряване на инспекционната дейност. В количествен аспект, Агенцията разполага с необходимата компютърна техника и програмни продукти, но те имат нужда от постоянно модернизиране и надграждане, включително и във връзка с изпълнението на националното законодателство и задълженията по международни договори, по които България е страна.

Взаимодействие с други институции

 • Взаимодействието между ИАМА и останалите структури от системата на МТИТС, другите държавни институции, ведомства и техните регионални структури, местните органи на държавната власт и другите организации е на много добро ниво. Сътрудничеството се осъществява при ясно разписани права и задължения на страните.

Обобщение: Институционалният капацитет на изпълнителната агенция е на много добро равнище, което й позволява да изпълнява своите функции и задачи, свързани с управлението на водния сектор. Силните страни на този капацитет са най-вече: добрата количествена и качествено-структурна осигуреност с персонал със съответното образование, професионална подготовка, опит и мотивация; адекватната вътрешна организация на работа; задоволителната материално-техническа осигуреност и доброто взаимодействие с партниращите институции. Слабите страни и проблемите, които ограничават капацитета на агенцията са свързани преди всичко с: ниското заплащане; неудовлетворените потребности от експерти с инженерно-технически и морски специалности; нуждите в териториалните Дирекции „Морска администрация” от специализирано техническо оборудване за инспекционната им дейност.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница