Приложение забележка: За стерилизация на добавки в храните не може да се използва етиленов оксидстраница5/57
Дата22.07.2016
Размер5.53 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   57
Е 150а ОБИКНОВЕН КАРАМЕЛ

Синоними

Основен карамел

Определение

Обикновеният карамел се приготвя чрез контролирана топлинна обработка на въглехидрати (налични в търговската мрежа подсладители за храни, които представляват мономерите глюкоза и фруктоза и/или техни полимери, като например глюкозни сиропи, захароза и/или инвертни сиропи и декстроза). За подпомагане на карамелизацията могат да се използват киселини, основи и соли, с изключение на амониеви съединения и сулфити.

Колор индекс №
EINECS

232-435-9

Химично наименование
Химична формула
Молекулна маса
Съдържание на основно вещество
Описание

Тъмнокафяви до черни течности или твърди вещества

Идентификация
Чистота
Цветна връзка с DEAE целулоза

Не повече от 50 %

Цветна връзка с фосфорил целулоза

Не повече от 50 %

Интензитет на цвета1

0,01—0,12

Общо азот

Не повече от 0,1 %

Общо сяра

Не повече от 0,2 %

Арсен

Не повече от 1 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg
Е 150b КАРАМЕЛ (ОСНОВЕН СУЛФИТ)

Синоними
Определение

Карамел (основен сулфит) се приготвя чрез контролирана топлинна обработка на въглехидрати (налични в търговската мрежа подсладители за храни, които представляват мономерите глюкоза и фруктоза и/или техни полимери, напр. глюкозни сиропи, захароза и/или инвертни сиропи и декстроза) със или без киселини или основи в присъствието на сулфитни съединения (сериста киселина, калиев сулфит, калиев бисулфит, натриев сулфит и натриев бисулфит); не се използват амониеви съединения.

Колор индекс №
EINECS

232-435-9

Химично наименование
Химична формула
Молекулна маса
Съдържание на основно вещество
Описание

Тъмнокафяви до черни течности или твърди вещества

Идентификация
Чистота
Цветна връзка с DEAE целулоза

Над 50 %

Интензитет на цвета2


0,05—0,13

Общ азот

Не повече от 0,3 %3


Серен диоксид

Не повече от 0,2 %3

Обща сяра

0,3—3,5 %3


Сяра, свързана от DEAE целулоза

Над 40 %

Абсорбционен коефициент за цветова връзка с DEAE целулоза

19—34

Абсорбционен коефициент (А 280/560)

По-голям от 50

Арсен

Не повече от 1 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg
Е 150c АМОНИЕВ КАРАМЕЛ

Синоними
Определение

Амониевият карамел се приготвя чрез контролирана топлинна обработка на въглехидрати (налични в търговската мрежа подсладители за храни, които представляват мономерите глюкоза и фруктоза и/или техни полимери, напр. глюкозни сиропи, захароза и/или инвертни сиропи и декстроза) със или без киселини или основи в присъствието на амониеви съединения (амониев хидроокис, амониев карбонат, амониев хидроген карбонат и амониев фосфат); не се използват сулфитни съединения.

Колор индекс №
EINECS

232-435-9

Химично наименование
Химична формула
Молекулна маса
Съдържание на основно вещество
Описание

Тъмнокафяви до черни течности или твърди вещества

Идентификация
Чистота
Цветна връзка с DEAE целулоза

Не повече от 50 %

Цветна връзка с фосфорил целулоза

Над 50 %

Интензитет на цвета4

0,08—0,36

Амонячен азот

Не повече от 0,3 %5


4-метилимидазол

Не повече от 200 mg/kg5

2-ацетил-4-тетрахидрокси-бутилимидазол

Не повече от 10 mg/kg5


Обща сяра

Не повече от 0,2 %5


Общ азот

0,7—3,3 %5

Абсорбционен коефициент за цветова връзка с фосфорил целулоза

13—35

Арсен

Не повече от 1 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg
Е 150d КАРАМЕЛ (АМОНИЕВ СУЛФИТ)

Синоними
Определение

Карамел (амониев сулфит) се приготвя чрез контролирана топлинна обработка на въглехидрати (налични в търговската мрежа подсладители за храни, които представляват мономерите глюкоза и фруктоза и/или техни полимери, напр. глюкозни сиропи, захароза и/или инвертни сиропи и декстроза) със или без киселини или основи в присъствието едновременно на сулфитни и амониеви съединения (сериста киселина, калиев сулфит, калиев бисулфит, натриев сулфит, натриев бисулфит, амониев хидроокис, амониев карбонат, амониев хидроген карбонат, амониев фосфат, амониев сулфат, амониев сулфит и амониев хидроген сулфит).

Колор индекс №
EINECS

232-435-9

Химично наименование
Химична формула
Молекулна маса
Съдържание на основно вещество
Описание

Тъмнокафяви до черни течности или твърди вещества

Идентификация
Чистота
Цветна връзка с DEAE целулоза

Над 50 %

Интензитет на цвета6

0,10 - 0,60

Амонячен азот

Не повече от 0,6 %7


Серен диоксид

Не повече от 0,2 %7


4-метилимидазол

Не повече от 250 mg/kg7


Общ азот

0,3 - 1,7 %7

Обща сяра

0,8 - 2,5 %7

Отношение азот/сяра на алкохолния преципитат

0,7 - 2,7

Абсорбционен коефициент на алкохолния преципитат8

8 – 14

Абсорбционен коефициент (А 280/560)

Не повече от 50

Арсен

Не повече от 1 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg
Е 151 БРИЛЯНТНО ЧЕРНО BN, ЧЕРНО PN

Синоними

CI хранително черно 1

Определение

Брилянтно черно BN се състои основно от тетранатриев-4-ацетамидо-5-хидрокси-6-[7-сулфонато-4-(4-сулфонатофенилазо)-1-нафтилазо] нафтален-1,7-дисулфонат и спомагателни оцветители в съчетание с натриев хлорид и/или натриев сулфат като основни безцветни компоненти.

Брилянтно черно BN се описва като натриева сол. Допуска се описание и като калциева и калиева сол.

Колор индекс №

28440

EINECS

219-746-5

Химично наименование

Тетранатриев 4-ацетамидо-5-хидрокси-6-[7-сулфонато-4-(4-сулфонатофенилазо)-1-нафтилазо] нафтален-1,7-дисулфонат

Химична формула

C28H17N5Na4O14S4

Молекулна маса

867,69

Съдържание на основно вещество

Съдържание — не по–малко от 80 % от общо всички оцветители, изчислено като натриева сол

E1 cm1 % 530 при приблизително 570 nm в разтвор

Описание

Черен прах или гранули

Вид на водния разтвор

Черно-синкав

Идентификация
Спектрометрия

Максимум във вода при приблизително 570 nm

Чистота
Неразтворимо във вода вещество

Не повече от 0,2 %

Спомагателни оцветители

Не повече от 4 % (изразени въз основа на багрилното съдържание)

Органични съединения, различни от оцветители:
4-ацетамидо-5-хидроксинафтален-1,7-дисулфонова киселина
Общо не повече от 0,8 %

4-амино-5-хидроксинафтален-1,7-дисулфонова киселина

8-аминонафтален-2-сулфонова киселина

4,4′-диазоаминоди-(бензенсулфонова киселина)

Несулфонирани първични ароматни амини

Не повече от 0,01 % (изчислени като анилин)

Вещества, които могат да бъдат извлечени с етер

Не повече от 0,2 % при неутрални условия

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Могат да се изполват алуминиеви лакове на този оцветител.
Е 153 РАСТИТЕЛЕН ВЪГЛЕН

Синоними

Растително черно

Определение

Растителният активен въглен се получава чрез овъгляване на растителен материал, като дърво, целулозни остатъци, торф, кокосови и други черупки. Така полученият активен въглен се смила с валцова мелница и полученият силно активиран прахообразен въглен се прекарва през циклон. Дребната фракция от циклона се пречиства чрез промиване със солна киселина, неутрализира се и се изсушава. Полученият продукт традиционно е известен като растително черно. Продукти с по-голям багрилен потенциал се получават от дребната фракция чрез допълнителна обработка с циклон или допълнително смилане, последвани от промиване с киселина, неутрализация и изсушаване. Състои се преобладаващо от фино разделен въглерод. Може да съдържа малки количества азот, водород и кислород. Продуктът може да абсорбира известно количество влага след приключване на производствения цикъл.

Колор индекс №

77266

EINECS

231-153-3

Химично наименование

Въглерод

Химична формула

C

Атомна маса

12,01

Съдържание на основно вещество

Съдържание — не по-малко от 95 % въглерод, изчислени на безводна и несъдържаща пепел основа

Загуба при сушене

Не повече от 12 % (120oC 4 h)

Описание

Черен прах без мирис

Идентификация
Разтворимост

Неразтворим във вода и органични разтворители

Горене

При нагорещяване до червено гори бавно без пламък

Чистота
Пепел (общо)

Не повече от 4,0 % (температура на възпламеняване: 625 °C)

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Полициклични ароматни въглеводороди

Бензо(а)пирен по-малко от 50 μg/kg в екстракта, получен от екстракция на 1 g продукт с 10 g чист циклохексан при непрекъсната екстракция.

Вещества, разтворими в основи

Филтратът, получен чрез кипване на 2 g от пробата с 20 ml N натриева основа и филтриране, трябва да е безцветен.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   57


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница