Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване 7страница1/12
Дата20.07.2018
Размер0.83 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
КЕРАМИК” ООД

4500, гр. Панагюрище, Гаров район, тел. 0357/63 754ИНФОРМАЦИЯ
за

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за

разработване и експлоатация на

находище за глини „ЛЕЩАКА”
землище на гр. Панагюрище,

област Пазарджик

гр. София

ноември, 2008 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Увод 1

І. Информация за контакт с инвеститора 1

ІІ. Характеристики на инвестиционното предложение 1

1. Резюме на предложението 1

2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение 2

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности 2

4. Подробна информация за разглеждани алтернативи 2

5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството 2

6. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет 4

7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура 6

8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване 7

9. Предлагани методи на строителство 7

10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията 7

11. Отпадъци, които се очаква да се генерират – видове, количества и начин на третиране 8

12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда 11

13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение 11

14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение 11

15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда 12

16. Риск от инциденти 12

ІІІ. Местоположение на инвестиционното предложение 13

1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи на Националната екологична мрежа. 13

2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи 16

3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове 16

4. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони и др. Национална екологична мрежа 16

4а. Качество и регенеративна способност на природните ресурси 16

5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение 16

ІV. Характеристика на потенциалното въздействие от реализацията на инвестиционното предложение 17

1. Атмосферен въздух 17

2. Води 21

3. Геоложки условия 21

4. Земи и почви 23

5. Растителен и животински свят. Защитени територии. Елементи на националната екологична мрежа 24

6. Отпадъци 31

7. Видове вредни и опасни вещества използвани по време на строителните дейности и експлоатация на инвестиционното предложение 34

8. Физични фактори 34

8.1. Шум 34

8.2. Вибрации 36

8.3. Лъчения 36

9. Ландшафт 37

10. Културното наследство 39

11. Здравно - хигиенни аспекти 39

V. Значимост на въздействията – вид, обхват, продължителност, честота, обратимост, кумулативни въздействия и др. 40

VІ. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда 45

VII. Уведомяване на компетентните органи и засегнати юридически лица за предприетото инвестиционното предложение 46

VIIІ. Трансграничен характер на въздействието 46


ИНФОРМАЦИЯ

за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС

по Приложение 2 към чл. 6, ал. 1 на наредбата за ОВОС

Увод


Настоящото инвестиционно предложение е изготвено на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г., изм. и доп. бр. 98/2002 г., бр. 86/2003 г., бр. 70/2004 г., бр. 74/2005 г. .......изм. и доп. ДВ, бр. 52/2008 г.), Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр.25/2003 г., изм. и доп. бр. 3/2006 г.) и писмо изх. № КД-01-2700/07.08.2008 г. на РИОСВ - Пазарджик (Приложение № 1).

Информацията е разработена в обхвата на изискванията на Приложение № 2 към чл. 6 на Наредбата.


І. Информация за контакт с инвеститора


Име: „КЕРАМИК” ООД – гр. Панагюрище

Идентификационен № 822117373

Пълен пощенски адрес:

„КЕРАМИК” ООД

4500, гр. Панагюрище, Гаров район

Телефон: 0357/63 754

Управител: Искрьо Борисов Загарьов

Лице за контакти:

Йордан Станоев – мобилен телефон 0888 284 027


ІІ. Характеристики на инвестиционното предложение

1. Резюме на предложението


Инвестиционното намерение е за добив на глина, от находище за глини „Лещака”, за керамично производство на КЕРАМИК ООД гр. Панагюрище (производство на тухли). Инвестиционното предложение включва трасиране и изграждане на външно кариерен път (200 м отклонение от пътя Панагюрище – Стрелча), изграждане на ж.п. прелез на ж.п. линия Пловдив - Панагюрище за достъп до находището и експлоатация на находището на глина.

Находище „Лещака” е новорегистрирано и не е разработвано до момента. Същото е проучено от Титуляра с разрешение за търсене и проучване № 383/12.11.2004 г. С протокол № НБ-64/25.11.2005 г. на СЕК към МОСВ е прието, утвърдено и издадено удостоверение за търговското откритие № 0222 от 16.01.2006 г., (Приложение № 2). Удостоверението дава право на Титуляра, в границите на търговското откритие да бъде определен пряко за концесионер за добив на строителни материали, на основание чл. 29 от ЗПБ. С писмо вх. № 70-00-7-55/07.07.2006 г., Титуляра е внесъл заявление в МРРБ за предоставяне на концесия за разработване на находището за срок от 25 години.

Общата площ в която са доказани и утвърдени геоложките запаси възлиза на 148 069 м2, а на основание чл. 37, т.1 от ЗПБ заявената за концесия площ, обхващаща и необходимите площи за обслужване на находището възлиза на 161 790 м2.

Площа на находището е разделена на два участъка:  • Участък „Изток” (блок 1 и блок 2) на площ от 78 082 м2 и запаси от 1 244 463 м3;

  • Участък „Запад” на площ от 69 987 м2 и запаси от 929 427 м3;

  • Обща площ – 148 069 м2 и запаси 2 173 890 м3.

Прилагаме схема и регистър на координатите на точките по външния контур на запасите на находище „Лещака” и съвместна карта на концесионните контури и външните контури на запасите на находище „Лещака” (Приложение № 3).

Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница