Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване 7страница4/12
Дата20.07.2018
Размер0.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

11. Отпадъци, които се очаква да се генерират – видове, количества и начин на третиране


Различните по вид отпадъци са представени и класифицирани, като наименования и код, съгласно Приложение 1 към чл. 5 ал.1 на Наредба № 3 от 01.04.2004 год. за класификация на отпадъците, на МОСВ и МЗ (ДВ бр. 44/2004 год.)


  • Отпадъци, които се очаква да се генерират по време на строителството

Посочените по-долу отпадъци ще се генерират еднократно само по време на строителните дейности.

За реализация на инвестиционното предложение „Добив на глина” се предвижда незначителна строителна дейност, свързана с изграждане на външнокариерен път (отбивка от пътя Панагюрище – Стрелча) с дължина около 200 м и прелез на ж. п линията Пловдив - Панагюрище. При изграждане на външнокариерния път и ж. п. прелеза ще се генерират незначителни по вид и количество отпадъци, а именно:


Хумусен слой

Отпадъчен хумус ще се генерират при изземване на горния почвен слой за оформяне леглото на пътя. Отпадъчния хумус ще се съхранява на площадка за временно съхранение разположена в рамките на концесионната площ съвместно с хумусния слой от откривката на кариерата преди добивната дейност. Хумусния слой ще се оползотвори изцяло при рекултивацията на находището след изтичане на концесията и прекратяване на добивните работи.

Код съгласно класификацията на отпадъците, Наредба № 3/01.04.2004 год., МОСВ и МЗ.

17 05 06 – Изкопни земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05

Количество на отпадъка: – 500 м3
Подходящ материал отпадащ при строителство

При изграждане на външнокариерния път и ж. п. прелеза за достъп до кариерата ще се генерират незначителни количества неупотребен инертен материал (чакъл). Остатъчния материал ще се транспортира в основната база на организацията извършваща строителните дейности непосредствено след приключване на строителните дейности за да се използва на други обекти.

Остатъчния инертен материал не се класифицира като отпадък, съгласно класификацията на отпадъците, Наредба № 3/01.04.2004 год., МОСВ и МЗ.

Количество на неупотребен инертен материал: – непрогнозируемо.


Хидравлични масла, двигателни масла, масла за зъбни предавки, спирачни и антифризни течности, маслени филтри и акумулаторни батерии с електролит – опасни отпадъци.

Някой от отпадъците е възможно да се генерират от транспортната и строителна техника по време на подготовка на леглото на външнокариерния път, чакълиране на пътя и изграждане на ж. п. прелеза само при аварийна/непредвидена подмяна на територията на обекта.

Образуваните отпадъци е необходимо да се събират в затворени метални варели и контейнери и да се транспортират в основната база на организацията изпълнител на строителните работи при изграждане на пътя и ж. п. прелеза. Съгласно ЗУО – чл. 4, ал. 1, т. 1, т. 3 и ал. 2; чл. 12, ал. 1, т. 1 дейностите по събиране, транспортиране, временно съхраняване, оползотворяване или обезвреждане на различните по вид опасни отпадъци по време на строителните дейности се извършва от организацията Изпълнител на строителството в качеството си на собственик на отпадъците.

Количество на генерирани опасни отпадъци от транспортна и строителна техника при аварийна подмяна – непрогнозируемо.


По време на незначителните строителни дейности ще се генерират битови отпадъци от жизнената дейност на работещите. ТБО ще се събират за временно съхраняване в метални контейнери на територията на обекта. Образуваните отпадъци ще се депонират на депо за санитарно депониране определено от община Панагюрище. Състав на отпадъците – смесени битови.


  • Отпадъци, които се очаква да се генерират по време на експлоатация на инвестиционното предложение, количества

Предвид характера на дейността, сезонно добиване на глина на кариерата и транспортирането й към керамичното производство на дружеството за съхранение на халди на площадката през зимния период, не се очаква постоянно генериране на отпадъци по време на експлоатация на находището.
Хумусен слой

В началото на добивните процеси при разкривните дейности ще се генерира отпадъчен хумусен слой и маломощен почвен слой. Откривка ще се извършва само на участък предвиден за годишен добив. Откривката включваща отнетия хумус ще се съхранява на определена площадка в границите на концесионната площ. В края на експлоатация на определения участък „Изток” или „Запад” хумусния слой ще се използва при извършване на техническата рекултивация на нарушените терени – котлованите на участъците, крайните неработни бордове на кариерата, както и на временното насипище от 6.2 дка (където е съхранявана откривката).

Код съгласно класификацията на отпадъците, Наредба № 3/01.04.2004 год., МОСВ и МЗ.

01 01 02 – Отпадъци от разкриване и добив на неметални полезни изкопаеми

Количество на отпадъка: – 3 000 м3/година

Общото количество на обема на откривката по проект е 48 470 м3.


Кърпи за почистване на оборудване и предпазни облекла

Отпадъкът се образува при почистване на използваната кариерна техника за добив, товарене и транспортиране на глината и от замърсяване на работни дрехи по време на работа. Отпадналите кърпи и дрехи се генерират на територията на съответния добивен участък. Отпадъците ще се съхраняват в метални варели на местата на тяхното образуване до натрупване на количества за предаване за обезвреждане.

Код съгласно класификацията на отпадъците, Наредба № 3/01.04.2004 год., МОСВ и МЗ.

15 02 02* – абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества

Количество – непрогнозируемо
Хидравлични масла, двигателни масла, масла за зъбни предавки, спирачни и антифризни течности, маслени филтри и акумулаторни батерии с електролит и други консумативи за кариерната техника

Някой от отпадъците е възможно да се генерират от кариерна техника за добив, товарене и транспортиране на глината при експлоатация на находището само при аварийна/непредвидена подмяна на територията на съответния добивен участък.

Образуваните отпадъци е необходимо да се събират в затворени метални варели и контейнери и да се транспортират на промишлената площадка на дружеството за временно съхраняване и предаване за последващо третиране.

Количество на генерирани опасни отпадъци от кариерна техника при аварийна/непредвидена подмяна – непрогнозируемо.


Строителни отпадъци

Предвид характера на дейността няма да се образуват строителни отпадъци на територията на концесионната площ по време на експлоатация на находището за глина.


Г/ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

Образуване на твърди битови отпадъци

По време на експлоатация на кариерата за глина ще се генерират битови отпадъци от жизнената дейност на работещите. ТБО ще се събират за временно съхраняване в метални контейнери на територията на добивния участък. Образуваните отпадъци ще се депонират на депо за санитарно депониране определено от община Панагюрище. Състав на отпадъците – смесени битови.

В качеството на твърди битови отпадъци ще се образуват и опаковки, както следва:


  • Хартиени и картонени опаковки, код 15 01 01;

  • Стъклени опаковки, код 15 01 07;

  • Метални опаковки, код 15 01 04;

  • Пластмасови опаковки, код 15 01 02;

Код съгласно класификацията на отпадъците, Наредба № 3/01.04.2004 год., МОСВ и МЗ.

20.03.01Смесени битови отпадъци

Количество на отпадъка – до 0.2 тона/годишно


Събиране на отпадъците
Операторът предвижда да събира всички отпадъци, генериране от по-горе разглежданите дейности, съгласно изискванията на Глава ІІ, Раздел І на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, на определените за това места.

Опасните отпадъци ще се събират в добре затварящи се превозими съдове, изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с отпадъците. Съдовете се обозначават с добре видими надписи „опасен отпадък”, код и наименование на отпадъка и опасните му свойства.
Оценка на въздействие върху околната среда и здравето на хората

Разделното събиране на образуваните отпадъци при експлоатацията на инвестиционно предложение за добив на глина, тяхното транспортиране, временно съхраняване и предаване на физически или юридически лица, притежаващи Разрешение по чл. 37 от ЗУО за дейности включващи събиране, транспортиране, временно съхраняване, оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци не предполага негативно въздействие върху околната среда и здравето на хората.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница