Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване 7страница2/12
Дата20.07.2018
Размер0.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение


Целта на инвестиционното предложение е добив на суровина (глина) за производство на тухли.

Предмет на инвестиционното предложение е добив на глина, от проучени и утвърдени с протокол № НБ-64/25.11.2005 г. на СЕК към МОСВ запаси. На „КЕРАМИК” ООД е издадено удостоверение за търговското откритие № 0222 от 16.01.2006 г. Удостоверението дава право на Титуляра, в границите на търговкото откритие да бъде определен пряко за концесионер за добив на строителни материали, на основание чл. 29 от ЗПБ. С писмо вх. № 70-00-7-55/07.07.2006 г., Титуляра е внесъл заявление в МРРБ за предоставяне на концесия за разработване на находището концесионни участъци „Изток” и „Запад”.

Консуматор на добитата суровина ще бъде дружеството „КЕРАМИК” ООД гр. Панагюрище, за производство на керамични изделия (тухли).

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности


Инвестиционно предложение не е във връзка с други утвърдени застроителни планове. Същото се намира на около 2 км източно, извън регулационните граници на населеното място и представлява земеделски земи, които съгласно картата на възстановена собственост са: държавна - МОСВ, на община Панагюрище, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ - РГ и частна собственост. Начин на трайно ползване на земите – ниви, пасища, полски пътища.

4. Подробна информация за разглеждани алтернативи


Алтернативи на инвестиционното предложение за осигуряването на необходимата суровина за производство на тухли са други находища в района по реда на Закона за подземните богатства.

Местоположението на разглеждания обект е установено на база проучени, доказани и утвърдени от СЕК на МОСВ геоложки запаси от полезното изкопаемо. На база определените граници на проучените запаси от глина площта на вътрешният контур на запасите е 78 082 м2, а площта на заявената концесиоонна площ е 91 803 м2.

Местоположението на находището и по-точно оконтурените и проучени запаси практически определят мястото на реализацията на инвестиционното предложение без други алтернативи.

Използваната технология за добив на глина е класическа при отработване на такъв тип находища – открит кариерен добив без взривни дейности.

Използваната техника за добив и обслужване на кариерата е аналогична на тази прилагана при открит добив – булдозер, челен товарач, багер два броя автосамосвали – 16 тонни.

5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството


Находище „Лещака” попада в преходно планинско-котловинна област в южното подножие на Същинска Средна гора, в близост до речната тераса на р. Луда Яна. Релефът в района е представен от заоблени възвишения, ориентирани в направленее изток – запад, които са прорязани от дълбоки дерета. Надморската височина варира в границите 520 ÷ 580 м. Особеностите на релефа осигуряват лесен и удобен достъп до бъдещата кариера. Теренът е сравнително равнинен с неголяма денивилация. Черен път минава почти изцяло по северния контур на запасите на находището, който ще осигурява самостоятелен подход до всички работни хоризонти на кариерата.


Находището е намира в землището на гр. Панагюрище и педставлява земеделски земи, необработваеми, слабо продуктивни. Отстои на около 2 км източно от град Панагюрище. Други близко разположени населени места до находището са гр. Стрелча, отстоящ на около 9 км и с. Попинци - на около 6 км (Приложение № 4).

6. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет


Основното предназначение на комплекса от минно – подготвителни работи е създаване на необходимата инфраструктура за нормално извършване на минните работи и изграждане на проектния наклонен добивен забой – задължително условие за водене на експлоатацията на кариерата за глина по определена система.

Подготовката на кариерата за експлоатация включва трасиране и изграждане на външно кариерен път, 200 м отклонение от четвъртокласен път Панагюрище - Стрелча. Отнася се за черен чакълиран път (настилка от 25 см валиран чакъл) отклонение от шосето до входящата траншея на участък „Изток-1”. Пътят минава през ж.п. линията Пловдив - Стрелча - Панагюрище. За целта ще бъде изграден ж.п. прелез по проект съгласуван и утвърден от ж.п. администрацията.

Освен изграждането на външно кариерния път и ж.п. прелеза инвестиционното предложение не предвижда други строителни дейности.

Експлоатационните работи през концесионният период ще се развиват в участък „Изток” и участък „Запад” от находището, в съответствие с План на запасите, (Приложение № 5) и Съвместна карта на концесионните контури и външните контури на запасите на находище „Лещака”.

Участък „Изток” ще се експлоатира последователно на два подучастъка - „Изток 1” и „Изток 2”, разделени от дълбоко дере. Отработването на полезният пласт ще става по цялата му мощност. След разработване на участък „Изток” ще се пристъпи към експлоатация и на участък „Запад”.

Спазени са необходимите сервитути за охрана на трасето на ж.п. линията „Пловдив – Стрелча - Панагюрище”, минаваща северно от находището.

Консуматор на добитата суровина ще бъде дружеството „Керамик” ООД, за производство на керамични изделия (тухли).

Инвестиционното предложение предвижда първоначално разработване на участък „Изток”, който ще се експлоатира последователно на два подучастъка - „Изток 1” и „Изток 2”. Площта на вътрешният контур на запасите е 78 082 м2, а площта на концесионния контур е 91 803 м2.

Участък „Запад” – площта на външния контур на запасите е 69 987 м2 и съвпада с концесионния контур. Предвидените за изземване запаси възлизат на 929 427 м3 плътна маса.


Блок

категория

Ср. полезна

дебелина, м

площ

м2

Обем откривка

м3

Обем запаси

м3

Бл. 1(111)

уч. Запад13.28

69 987

21 696

929 427

Бл. 1 (111)

уч. Изток15.89

63 698

21 020

1 012 161

Бл. 2 (122)

уч. Изток16.15

14 384

5 754

232 302

Общо

29.30

148 069

48 470

2 173 890

Предвидените за изземване запаси в рамките на заявения концесионен срок от 25 години за участъците са:  • „Изток 1” – 268 161 м3

  • „Изток 2” – 266 248 м3

Общо – 524 409 м3 плътна маса
Добивът на глина ще се извършва на широк фронт, по цялата площ на разработваните участъци. В процеса на усвояване на находището ще се извършат следните видове дейности:

  • Зачистване на откривния слой върху площите на съответните участъци. Представен е от некондиционни глинести материали припокрити с маломощен почвен слой (0.1-0.7 м). Общият обем на откривката за участък „Изток”е 21 124 м3. Технологичната схема на откривните работи включва разкриването й на хоризонтални слоеве от юг на север, събирането й на купове с булдозер, натаварване с челен товарач на самосвали и транспорт до временно насипище в рамките на концесионната площ – западната част на у-к „Изток”.

  • Изграждане на наклонена транспортна траншея и първоначална работна площадка. Има за цел създаване на транспортен достъп до челото на наклонения добивен забой и направата на минимална работна (товарна) площадка с размери 80 х 20 м. Параметрите на траншеята са:

- дължина – 50.0 м;

- ширина на дъното – 10.0 м;

- наклон – 14.4 %;

- начална кота – 567.2 м;

- крайна кота – 560.0 м.


  • Последователно изземване на глините по цялата ширина на работния фронт. От юг на север, по дължината на наклонения добивен забой, булдозера ще отнема стружка от полезното изкопаемо, като прибутва до основата на забоя на товарната площадка в най-ниската част на участъка. Ходовете на булдозера са паралелни, застъпват се и обхващат цялата ширина на работния фронт. Насипаната на товарната площадка глина ще се изземва с челен товарач и ще се товари на автосамосвали.
Производителност

Полезно изкопаемо

плътна маса, м3

глина, тона

Годишна

12 000

22 200

Седмична

750

1 390

Дневна

150

278
  • Рекултивация. Ще се извършват с иззетата откривка и почвения слой, съхранена на временното насипище. Заложена е техническа и биологична рекултивация.

Съгласно работната програма годишната производителност по добив на суровина е 12 000 м3 плътна маса (или 22 200 т), осигуряваща годишна продукция на керамичния завод от 8 000 хил. броя условни тухли.

Добивните работи от бъдещата кариера ще се провеждат по открит начин, без взривявяне с багер, булдозер и челен товарач. За работата при експлоатацията на кариерата е обезпечен еднокофов багер ЭО 4121-1 с вместимост на кофата 1.0 м3 и дълбочина на изземване 5 м; булдозер С - 130; автосамосвали ТАТРА, ел. агрегат 16 kW, автоцистерна за вода ЗИЛ. Добитата суровина ще се извозва със самосвали до керамичната фабрика. За повишаване качествените показатели на произвежданата продукция, свежо изкопаната глина ще отлежава минимум шест месеца на площадката на фабриката, оформена на халди с височина до 2 м.
Проектният режим на работа на кариерата е:

» Работни дни годишно – 80;

» Работни месеци по добив – 4;

» Работни дни в седмицата – 5

» Работно време на ден – 8 часа

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница