Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване 7страница3/12
Дата20.07.2018
Размер0.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура


»Пътна инфраструктура, пътища

В момента достъпът до находището се осъществява по съществуващ черен стопански път. При разработването му, същото ще е свързано чрез 200 м новопроектиран път отклонение от съществуващ четвъртокласен път с направление гр. Панагюрище - гр. Стрелча, а от там с републиканската пътна мрежа. Новопроектираният път за достъп до находището на глина ще пресича ж.п. линията Пловдив - Стрелча - Панагюрище с ж.п. прелез, който ще бъде изграден по проект утвърден от ж.п. администрацията. (Приложение № 6).


Координати на оста на пътя и точки по контура на прелеза

Координатна система 1970
Изток (У), м

Север (Х), м
8572732.13

4580407.46

2

8572751.72

4580378.63

3

8572759.65

4580362.48

4

8572763.52

4580345.66

5

8572763.82

4580318.02

6

8572765.80

4580300.88

7

8572773.50

4580285.09

8

8572780.24

4580265.49

9

8572787.01

4580241.44

10

8572808.90

4580229.44

11

8572808.03

4580215.90

12

8572805.71

4580203.05

13

8572804.65

4580218.88

14

8572811.45

4580217.64

15

8572810.71

4580213.11

16

8572803.98

4580214.41


»Водоснабдяване

Добивът на суровината не налага промишлено водоснабдяване на обекта. За питейни нужди ще се ползва бутилирана минерална вода.


» Канализация

Ще се използва мобилна химическа тоалетна.


» Електроснабдяване

Не се налага.


8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване


Предвиденият срок за експлоатация на находището е 25 години в рамките на заявеният концесионен срок.

Експлоатацията на находището ще се извършва поетапно:

І–ви етап – участък „Изток 1” за приблизителен срок от 10 години;

ІІ–ри етап – участък „Изток 2” за приблизителен срок от 10 години;

ІІІ–ти етап – участък „Запад” – след приключване на добивните работи в участък „Изток”;

ІV–ти етап – рекултивация – започва след 20-тата експлоатационна година;

Предвидено начало на добивните работи - 2009 год.

9. Предлагани методи на строителство


Незначителните строителни дейности включват изграждане на 200 м външен кариерен път – чакъл, слой 25 см. Строителството е по класически способ – подравняване на съществуващия полски път с булдозер и разстилане на чакъла.

Ж.п. прелезът ще бъде изграден по утвърден от БДЖ администрация проект.

Технологията за изпълнение на добивът на глината е по класически открит кариерен способ без взривен начин, характерен за находища от такъв тип.

Този способ включва използването на традиционна кариерна техника – булдозер, челен товарач, багер и автотранспортни средства – два броя 16 тонни автосамосвали.

Дейността не изисква строителство на сгради, съоръжения, водопровод, канализация и други елементи. Електрозахранване и водоснабдяване с промишлена вода не се налага поради вида на добивната техника и възприетата технология.

След прекратяване на добивната дейност се предвиждат мероприятия по закриване и възстановяване. Предвидена е рекултивация техническа и биологическа на нарушените терени – котлованите на участъците, крайните неработни бордове на кариерата, както и на временното насипище от 6.2 дка (където е съхранявана откривката). Ще се използва съхраняваният обем от откривката на находището включващ откривка плюс маломощен почвен слой.


10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията


Суровината за производство на керамични изделия (тухли) – кватернерни глини, са природен ресурс и представлява полезно изкопаемо, което всъщност е и предмет на предлаганата добивна дейност.

Районът на проучената площ е изграден от кватернерни отложения – делувиално-пролувиални седименти, които изпълват междуконусните пространства в подножията на котловините. Представени са от глини и пясъци с гравийни примеси. Кватернерните глини, които са предмет на разработката и са в границата на проучената площ са прахови и прахово-песъчливи, среднопластични с променлив цвят. Глините са тънко до средно слоисти, като образуват пластообразни и лещовидни тела, като се редуват с лещи и прослойки от запесъчени глини, достигащи до заглинени пясъци. Установената максимална дебелина на кватернерните глини в северната част на находището е около 28 м. Глините изграждащи находището са с нисък коефициент на филтрация и по степен на водообилност се отнася към групата на слабоводообилните скални разновидности.

В резултат от извършените предварителни геолого-проучвателни работи на площта на находище „Лещака” („Изток” и ”Запад”) са изчислени количествата запаси на суровината. Запасите са утвърдени и заведени в Националния баланс на ПИ с Протокол № НБ-64/25.11.2005 г. на СЕН на МОСВ и на дружеството е издадено Удостоверение за търговско откритие № НБ-64/25.11.2005 г.
Проучената площ на находището е 148 069 м2 и общ обем на запаси 2 173 890 м3, от които:

- участък „Запад” - площ 69 987 м2, запаси 929 427 м3;

- участък „Изток” – площ 78 082 м2, запаси 1 244 463 м3

Предвидените за изземване запаси в рамките на заявения концесионен срок от 25 години за участък „Изток” са 524 409 м3 и 929 427 м3 за участък „Запад”.


Няма да се използват други природни ресурси в процеса на предлаганата дейност.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница