Програма за развитие на селските райони Държава България Регионстраница8/96
Дата31.05.2017
Размер13.04 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   96

4.2.1.1A-1: Повишаване на осведомеността


Приоритети/области с поставен акцент

1А) Стимулиране на иновациите, сътрудничеството и развитието на базата от знания в селските райони

1Б) Укрепване на връзките между селското стопанство, производството на храни, горското стопанство и научноизследователската дейност и иновациите, включително с цел подобряване на екологичното управление и екологичните показатели

1В) поощряване на ученето през целия живот и професионалното обучение в секторите на селското и горското стопанство

2А) Подобряване на икономическите резултати на всички земеделски стопанства и улесняване на преструктурирането и модернизирането на стопанствата, особено с оглед на увеличаването на пазарното участие и ориентация и на разнообразяването в селското стопанство

2Б) Улесняване на навлизането на земеделски стопани с подходяща квалификация в селскостопанския сектор, и по-специално приемствеността между поколенията

3А) Подобряване на конкурентоспособността на първичните производители чрез по-доброто им интегриране в селскостопанската и хранителната верига посредством схеми за качество, които да добавят стойност към селскостопанските продукти, популяризиране на местните пазари и къси вериги на доставки, групи на производителите и организации и междубраншови организации

4А) Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти

4В) Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им

5А) Повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство

5Б) Повишаване на ефективността при потреблението на енергия в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост

5В) Улесняване на доставките и използването на възобновяеми източници на енергия, на странични продукти, отпадъци и остатъци, и други нехранителни суровини за целите на биоикономиката

5Г) Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство

5Д) Стимулиране на съхраняването и поглъщането на въглерода в сектора на селското и горското стопанство

6А) Улесняване на разнообразяването, създаването и развитието на малки предприятия, както и разкриването на работни местаМеждусекторни цели

Околна среда

Смекчаване на последиците от изменението на климата и приспособяване към тяхОписание

За насърчаване на иновациите е необходимо производителите и другите заинтересовани лица да са информирани за иновациите в продуктите, процесите и технологиите и техните предимства.

Основните групи заинтересовани лица трябва да познават структурата за НИРД в България, и да са наясно със сферите на иновационна дейност на конкретните научно-развойни звена, с механизмите и процедурите за възлагане на конкретни поръчки за организационни и технически решения на конкретни проблеми и предизвикателства.

Специално в областта на земеделието е необходимо да се повиши информираността на стопаните относно всички приоритетни области на Приоритет 4 и Приоритет 5, включително, относно ценностите на биоразнообразието и стъпките, които могат да предприемат за неговото опазване и устойчиво използване (ПО 4А), за устойчивото управление на земите в речните басейни (ПО 4Б), за икономическите и екологични възможности и ползи от техники за ефективно използване на ресурсите (ПО 5Б), както и относно конкретните иновации допринасящи за намаляване приноса и адаптиране на стопанствата към промените в климата (ПО 5Г).

За оживяването на икономиката на селските райони е необходимо стимулиране на предприемачеството, а това изисква добрата информираност относно възможностите на зелената икономика и ИКТ-базираните бизнес решения (Тази потребност се адресира от ОПРЧР).

 

4.2.2.1A-2: Повишаване на капацитета за предоставяне на съветнически услуги


Приоритети/области с поставен акцент

1А) Стимулиране на иновациите, сътрудничеството и развитието на базата от знания в селските райони

2А) Подобряване на икономическите резултати на всички земеделски стопанства и улесняване на преструктурирането и модернизирането на стопанствата, особено с оглед на увеличаването на пазарното участие и ориентация и на разнообразяването в селското стопанство

2Б) Улесняване на навлизането на земеделски стопани с подходяща квалификация в селскостопанския сектор, и по-специално приемствеността между поколенията

3А) Подобряване на конкурентоспособността на първичните производители чрез по-доброто им интегриране в селскостопанската и хранителната верига посредством схеми за качество, които да добавят стойност към селскостопанските продукти, популяризиране на местните пазари и къси вериги на доставки, групи на производителите и организации и междубраншови организации

4А) Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти

4Б) Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите

4В) Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им

5А) Повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство

5Б) Повишаване на ефективността при потреблението на енергия в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост

5В) Улесняване на доставките и използването на възобновяеми източници на енергия, на странични продукти, отпадъци и остатъци, и други нехранителни суровини за целите на биоикономиката

5Г) Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство

5Д) Стимулиране на съхраняването и поглъщането на въглерода в сектора на селското и горското стопанство

6А) Улесняване на разнообразяването, създаването и развитието на малки предприятия, както и разкриването на работни места


Междусекторни цели

Околна среда

Смекчаване на последиците от изменението на климата и приспособяване към тяхОписание

Национална служба за съвети в земеделието покрива територията на цялата страна, но наличния капацитет на службата не позволява да бъдат обхванати всички земеделски стопани (към момента НССЗ покрива около 20 000 земеделски производители) особено тези разположени в райони, които са по-отдалечените от областния град или са планински и полупланински райони. Голяма част от тях са малки стопанства.

Освен това, тъй като въпросите с околната среда и климатичните промени постоянно се актуализират и възникват новости, това налага и постоянно повишаване на капацитета на всички консултантски организации по този въпрос.

Всичко това изисква разширяване на капацитета, както на НССЗ чрез създаване на мобилни общински офиси, така и на останалите съветнически организации участващи в Системата за съвети в земеделието. Необходимо е и провеждане на обучения в областта на околната среда и климата на лицата предоставящи съветнически услуги.

 

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   96


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница