Програма за развитие на селските райони Държава България Регионстраница1/96
Дата31.05.2017
Размер13.04 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   96


Bulgaria - Rural Development Programme (National)


CCI

2014BG06RDNP001

Вид на програмата

Програма за развитие на селските райони

Държава

България

Регион

BG - National

Програмен период

2014 - 2020

Управляващ орган

Дирекция "Развитие на селските райони" (РСР) в Министерство на земеделието и храните.

Версия

1.4

Статус на версията

Изпратено

Дата на последно изменение

29/04/2015 - 18:24:57 CESTСъдържание

1. Заглавие на програмата за развитие на селските райони 13

2. Държава членка или административен район 13

2.1. Географски район, обхванат от програмата 13

2.2. Класификация на региона 13

3. Предварителна оценка 14

3.1. Описание на процеса, включително графика на основните прояви и междинните доклади, свързани с ключовите етапи при реализирането на програмата за развитие на селските райони. 14

3.2. Структурирана таблица, съдържаща препоръките от предварителната оценка и информация за начина, по който те са взети предвид. 16

3.2.1. 1. АНС 17

3.2.2. 2. АНС 17

3.2.3. 3.АНС 18

3.2.4. 4. АНС 18

3.2.5. 5. АНС 19

3.2.6. 6. АНС 19

3.2.7. 7. АНС 20

3.2.8. 8. АНС 20

3.2.9. 9. АНС 21

3.2.10. А. SWOT Aнализ 21

3.2.11. Б. Потребности 22

3.2.12. В. Стратегия 1 22

3.2.13. Г. Стратегия 2 23

3.2.14. Д. Стратегия 3 23

3.2.15. Е. Специфични цели 24

3.2.16. Ж. Финансови средства 1 24

3.2.17. З. Финансови средства 2 24

3.2.18. И. Финансови средства 3 25

3.2.19. Й. Административни ресурси 25

3.2.20. К. Обучение на персонала 26

3.2.21. Л. Тематична подпрограма за малки стопанства 26

3.2.22. М. План за оценка 27

3.2.23. Н. Комуникация 27

3.2.24. О. Участие на заинтересованите страни 28

3.3. Доклад от предварителната оценка 28

4. SWOT и установяване на потребностите 29

4.1. SWOT 29

4.1.1. Изчерпателно описание на настоящото положение в програмния район въз основа на общите и специфичните за програмата показатели за контекста и друга качествена актуална информация 29

4.1.2. Силни страни, установени в програмния район 40

4.1.3. Слаби страни в програмния район 42

4.1.4. Възможности, установени в програмния район 45

4.1.5. Заплахи в програмния район 46

4.1.6. Общи показатели за контекста 47

4.1.7. Специфични за програмата показатели за контекста 55

4.2. Оценка на потребностите 56

4.2.1. 1A-1: Повишаване на осведомеността 60

4.2.2. 1A-2: Повишаване на капацитета за предоставяне на съветнически услуги 61

4.2.3. 1Б-1: Подобряване на организацията за трансфер на знания и иновации 62

4.2.4. 1Б-2: Подобряване на капацитета на участниците в организацията за трансфер на знания и иновации 64

4.2.5. 1В-1: Повишаване квалификацията и управленските умения 64

4.2.6. 2А-1: Повишаване на конкурентоспособността на стопанства в секторите мляко, месо, плодове и зеленчуци и етерично-маслени и лекар 66

4.2.7. 2А-2: Повишаване на жизнеспособността и устойчивостта на малките земеделски стопанства 67

4.2.8. 2А-3: Подобряване на достъпа до външни финансови средства 68

4.2.9. 2А-4: Ускоряване на модернизацията и технологичното обновление на земеделските стопанства 68

4.2.10. 2А-5 Ускоряване на процеса на комасация на земята 69

4.2.11. 2Б-1 Увеличаване на броя и развитие на стопанствата на млади земеделски стопани с подходяща квалификация 70

4.2.12. 2В-1 Подобряване на икономическите резултати на фирмите в горското стопанство, дърводобива и първичната преработка на дървесина 70

4.2.13. 3А-1 Подобряване на вертикалното и хоризонталното сътрудничество между земеделските производители, преработватели и търговци 71

4.2.14. 3А-2 Ускоряване на иновациите, подобряване на енергийната ефективност и технологичното обновление в хранителната промишленост 72

4.2.15. 3А-3: Подобряване условията на отглеждане на животните и повишаване качеството на произвежданите животински продукти 73

4.2.16. 3А-4 Скъсяване веригите на доставки, насърчаване на местните пазари и подобряване на маркетинга на земеделски продукти 74

4.2.17. 3Б-1: Подобряване на управлението на риска в земеделските стопанства 75

4.2.18. 4A-1: Съхранение на дела на полу-естествените тревни местообитания с висока природна стойност 76

4.2.19. 4A-2: Съхранение и възстановяване на ценните местообитания и видове в местата по Натура 2000 76

4.2.20. 4А-3: Съхранение на дела на горите с висока консервационна стойност 77

4.2.21. 4А-4: Опазване на застрашените от изчезване редки породи животни и традиционни, застрашени от изчезване сортове растения 78

4.2.22. 4А-5: Подпомагане на земеделието в райони с природни ограничения 78

4.2.23. 4А-6: Въвеждане на системи за превенция на пожарите в горите 79

4.2.24. 4Б-1: Предотвратяване и намаляване на замърсяването от селското стопанство 80

4.2.25. 4Б-2:Увеличаване на дела на биологичното производство 80

4.2.26. 4В-1: Съхранение и увеличаване на почвеното плодородие 81

4.2.27. 5А-1: Възстановяване и реконструкция на хидромелиоративната инфраструктура 82

4.2.28. 5Б-1: Повишаване на енергийната ефективност 82

4.2.29. 5В-1: Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи мощности за преработка на отпадъци остатъци и други суровини в био енер 83

4.2.30. 5В-2: Увеличаване на площите с бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия 83

4.2.31. 5В-3: Възползване от принципите на биоикономиката за повишаване на ресурсната ефективност и добавената стойност 84

4.2.32. 5Г-1: Принос към Третия национален план за действие по изменение на климата за намаляване на емисиите от земеделски източници 84

4.2.33. 5Д-1: Увеличаване лесистостта и възстановяване на горския потенциал 85

4.2.34. 6А-1: Повишаване на инвестициите в неземеделските сектори на селските райони 86

4.2.35. 6А-2: Развитие на предприемачеството в селските райони 86

4.2.36. 6Б-1: Подобряване на социалната инфраструктура 87

4.2.37. 6Б-2: Подобряване на техническата инфраструктура 87

4.2.38. 6Б-3: Подобряване на туристическата инфраструктурата 88

4.2.39. 6Б-4: Развитие на местния капацитет за устойчиво развитие 88

4.2.40. 6В-1 Осигуряване на достъп до фиксирана широколентова мрежа в селските територии без покритие 89

5. Описание на стратегията 91

5.1. Обосновка на избора на потребностите, които ще бъдат включени в програмата за развитие на селските райони, както и обосновка на избора на цели, приоритети и области с поставен акцент въз основа на данните от SWOT анализа и оценката на потребностите. Когато е уместно, обосновка на тематичните подпрограми, включени в програмата. С обосновката по-специално трябва да се докаже изпълнението на изискванията, посочени в член 8, параграф 1, буква в), подточки i) и iv) от Регламент (ЕС) № 1305/2013 91

5.2. Комбинацията и обосновката на мерките за развитие на селските райони за всяка област с поставен акцент, включително обосновката на финансовите средства, отпуснати за мерките, както и адекватността на финансовите ресурси с поставените цели, както е посочено в член 8, параграф 1, буква в), подточки ii) и iii) от Регламент (ЕС) № 1305/2013. Комбинацията от мерки, включени в интервенционната логика, се базира на данни от SWOT анализа и обосновка и приоритизиране на потребностите, посочени в точка 5.1 97

5.2.1. P1: Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони 97

5.2.2. P2: Подобряване на жизнеспособността на стопанствата и конкурентоспособността на всички видове земеделие във всички региони; насърчаване на новаторски селскостопански технологии и устойчивото управление на горите 98

5.2.3. P3: Насърчаване на добро организиране на хранителната верига, в т.ч. преработката и търговията със селскостопански продукти, хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство 100

5.2.4. P4: Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство 102

5.2.5. P5: Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство 106

5.2.6. P6: Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони 110

5.3. Описание на това как ще бъдат обхванати междусекторните цели, включително специфичните изисквания по член 8, параграф 1, буква в), подточка v) от Регламент (ЕС) № 1305/2013 113

5.4. Обобщена таблица, съдържаща информация за интервенционната логика, за приоритетните области и областите с поставен акцент, избрани за ПРСР, за количествено определените цели и комбинацията от мерки, които ще бъдат предприети за постигането на целите, включително планираните разходи (таблицата е генерирана автоматично от информацията, предоставена в раздели 5.2 и 11) 116

5.5. Описание на капацитета за предоставяне на консултации, за да се гарантира подходящо консултиране и подкрепа за нормативните изисквания и за действията във връзка с иновациите, за да се демонстрират предприетите мерки, както се изисква в член 8, параграф 1, буква в), подточка vi) от Регламент (ЕС) № 1305/2013 118

6. Оценка на предварителните условия 122

6.1. Допълнителна информация 122

6.2. Предварителни условия 123

6.2.1. Списък на действията, които да бъдат предприети за общите предварителни условия 149

6.2.2. Списък на действията, които да бъдат предприети предварителните условия, свързани с приоритети 152

7. Описание на рамката на изпълнението 156

7.1. Показатели 156

7.1.1. P2: Подобряване на жизнеспособността на стопанствата и конкурентоспособността на всички видове земеделие във всички региони; насърчаване на новаторски селскостопански технологии и устойчивото управление на горите 160

7.1.2. P3: Насърчаване на добро организиране на хранителната верига, в т.ч. преработката и търговията със селскостопански продукти, хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство 160

7.1.3. P4: Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство 161

7.1.4. P5: Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство 162

7.1.5. P6: Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони 163

7.2. Алтернативни показатели 165

7.2.1. P3: Насърчаване на добро организиране на хранителната верига, в т.ч. преработката и търговията със селскостопански продукти, хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство 165

7.3. Резерв 167

8. Описание на избраните мерки 169

8.1. Описание на общите условия, прилагани за повече от една мярка, включително и, когато е приложимо, определение на селски район, основни параметри, кръстосано съответствие, предназначение на финансовите инструменти, предназначение на авансите и общи разпоредби за инвестиции, включително разпоредбите на членове 45 и 46 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 169

8.2. Описание по мярка 176

8.2.1. М01 — Трансфер на знания и действия за осведомяване (член 14) 176

8.2.2. М02 — Консултантски услуги, услуги по управление на стопанство и услуги по заместване в стопанство (член 15) 202

8.2.3. M04 — Инвестиции в материални активи (член 17) 236

8.2.4. M06 — Развитие на стопанства и предприятия (член 19) 299

8.2.5. М07 — Основни услуги и обновяване на селата в селските райони (член 20) 348

8.2.6. М08 — Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване на жизнеспособността на горите (членове 21 — 26) 379

8.2.7. M09 — Създаване на групи и организации на производителите (член 27) 431

8.2.8. M10 — Агроекология и климат (член 28) 444

8.2.9. М11 — Биологично земеделие (член 29) 488

8.2.10. M12 — Плащания по „Натура 2000“ и Рамковата директива за водите (член 30) 511

8.2.11. М13 — Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения (член 31) 530

8.2.12. M14 — Хуманно отношение към животните (член 33) 546

8.2.13. М15 — Екологични услуги и услуги във връзка с климата в горското стопанство и опазване на горите (член 34) 561

8.2.14. M16 — Сътрудничество (член 35) 571

8.2.15. M19 — Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие) (член 35 от Регламент (ЕС) № 1303/2013) 597

9. План за оценка 635

9.1. Цели и задачи 635

9.2. Управление и координация 636

9.3. Предмет на оценката и дейности 638

9.4. Данни и информация 642

9.5. График 644

9.6. Комуникация 647

9.7. Ресурси 648

10. Финансов план 650

10.1. Годишно участие на ЕЗФРСР в (в евро) 650

10.2. Единно процентно участие на ЕЗФРСР за всички мерки с разбивка по вид регион, съгласно посоченото в член 59, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 651

10.3. Разбивката по мярка или вид операция, с конкретния размер на процентното участие на ЕЗФРСР (в евро за целия период 2014 — 2020 г.) 652

10.3.1. М01 — Трансфер на знания и действия за осведомяване (член 14) 652

10.3.2. М02 — Консултантски услуги, услуги по управление на стопанство и услуги по заместване в стопанство (член 15) 654

10.3.3. M04 — Инвестиции в материални активи (член 17) 656

10.3.4. M06 — Развитие на стопанства и предприятия (член 19) 658

10.3.5. М07 — Основни услуги и обновяване на селата в селските райони (член 20) 660

10.3.6. М08 — Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване на жизнеспособността на горите (членове 21 — 26) 661

10.3.7. M09 — Създаване на групи и организации на производителите (член 27) 663

10.3.8. M10 — Агроекология и климат (член 28) 664

10.3.9. М11 — Биологично земеделие (член 29) 666

10.3.10. M12 — Плащания по „Натура 2000“ и Рамковата директива за водите (член 30) 667

10.3.11. М13 — Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения (член 31) 669

10.3.12. M14 — Хуманно отношение към животните (член 33) 670

10.3.13. М15 — Екологични услуги и услуги във връзка с климата в горското стопанство и опазване на горите (член 34) 671

10.3.14. M16 — Сътрудничество (член 35) 672

10.3.15. M19 — Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие) (член 35 от Регламент (ЕС) № 1303/2013) 674

10.3.16. М20 — Техническа помощ държави членки (членове 51 — 54) 675

10.4. Indicative breakdown by measure for each sub-programme 676

11. План на показателите 678

11.1. План на показателите 678

11.1.1. P1: Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони 678

11.1.2. P2: Подобряване на жизнеспособността на стопанствата и конкурентоспособността на всички видове земеделие във всички региони; насърчаване на новаторски селскостопански технологии и устойчивото управление на горите 681

11.1.3. P3: Насърчаване на добро организиране на хранителната верига, в т.ч. преработката и търговията със селскостопански продукти, хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство 684

11.1.4. P4: Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство 687

11.1.5. P5: Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство 692

11.1.6. P6: Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони 698

11.2. Преглед на планираното изпълнение и на планираните разходи по мерки и по области с поставен акцент (генериран автоматично) 703

11.3. Вторични въздействия: установяване на потенциалния принос на мерките/подмерките за развитие на селските райони по дадена област с поставен акцент към други области с поставен акцент / цели 707

11.4. Помощна таблица, с която да се покаже по какъв начин са програмирани мярката/схемите за околната среда, така че да се постигнат една (или повече) от целите в областта на околната среда/климата 710

11.4.1. Земеделска земя 710

11.4.2. Горски площи 713

11.5. Специфични за програмата цел и изпълнение 714

12. Допълнително национално финансиране 715

12.1. М01 — Трансфер на знания и действия за осведомяване (член 14) 715

12.2. М02 — Консултантски услуги, услуги по управление на стопанство и услуги по заместване в стопанство (член 15) 716

12.3. M04 — Инвестиции в материални активи (член 17) 716

12.4. M06 — Развитие на стопанства и предприятия (член 19) 716

12.5. М07 — Основни услуги и обновяване на селата в селските райони (член 20) 716

12.6. М08 — Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване на жизнеспособността на горите (членове 21 — 26) 716

12.7. M09 — Създаване на групи и организации на производителите (член 27) 717

12.8. M10 — Агроекология и климат (член 28) 717

12.9. М11 — Биологично земеделие (член 29) 717

12.10. M12 — Плащания по „Натура 2000“ и Рамковата директива за водите (член 30) 717

12.11. М13 — Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения (член 31) 718

12.12. M14 — Хуманно отношение към животните (член 33) 718

12.13. М15 — Екологични услуги и услуги във връзка с климата в горското стопанство и опазване на горите (член 34) 718

12.14. M16 — Сътрудничество (член 35) 718

12.15. M19 — Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие) (член 35 от Регламент (ЕС) № 1303/2013) 718

12.16. М20 — Техническа помощ държави членки (членове 51 — 54) 719

13. Елементи, необходими за оценка на държавната помощ 720

13.1. М01 — Трансфер на знания и действия за осведомяване (член 14) 723

13.2. М02 — Консултантски услуги, услуги по управление на стопанство и услуги по заместване в стопанство (член 15) 723

13.3. М02 — Консултантски услуги, услуги по управление на стопанство и услуги по заместване в стопанство (член 15) 724

13.4. M04 — Инвестиции в материални активи (член 17) 724

13.5. M06 — Развитие на стопанства и предприятия (член 19) 725

13.6. М07 — Основни услуги и обновяване на селата в селските райони (член 20) 725

13.7. М07 — Основни услуги и обновяване на селата в селските райони (член 20) 726

13.8. М07 — Основни услуги и обновяване на селата в селските райони (член 20) 726

13.9. М08 — Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване на жизнеспособността на горите (членове 21 — 26) 727

13.10. М08 — Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване на жизнеспособността на горите (членове 21 — 26) 727

13.11. М08 — Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване на жизнеспособността на горите (членове 21 — 26) 728

13.12. М08 — Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване на жизнеспособността на горите (членове 21 — 26) 728

13.13. M09 — Създаване на групи и организации на производителите (член 27) 729

13.14. M10 — Агроекология и климат (член 28) 729

13.15. М11 — Биологично земеделие (член 29) 730

13.16. M12 — Плащания по „Натура 2000“ и Рамковата директива за водите (член 30) 730

13.17. М13 — Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения (член 31) 730

13.18. M14 — Хуманно отношение към животните (член 33) 731

13.19. М15 — Екологични услуги и услуги във връзка с климата в горското стопанство и опазване на горите (член 34) 731

13.20. M16 — Сътрудничество (член 35) 732

13.21. M16 — Сътрудничество (член 35) 732

13.22. M19 — Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие) (член 35 от Регламент (ЕС) № 1303/2013) 733

14. Информация относно взаимното допълване 734

14.1. Описание на средствата за осигуряване на допълняемост и съгласуваност със: 734

14.1.1. Други инструменти на Съюза, и по-специално европейските структурни и инвестиционни фондове и инструментите по стълб 1, включително плащанията за екологизиране и други инструменти на общата селскостопанска политика; 734

14.1.2. Когато държавата членка е избрала да представи национална програма, и пакет от регионални програми, както е посочено в член 6, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 — информация за взаимно допълване помежду им 742

14.2. Когато е целесъобразно, информация за взаимното допълване с други финансови инструменти на Съюза, включително програма LIFE 742

15. Организация за изпълнението на програмата 745

15.1. Всички определени от държавата членка органи, предвидени в член 65, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, и кратко описание на структурата за управление и контрол на програмата съгласно изискването в член 55, параграф 3, буква и) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 и на уредбата, предвидена в член 74, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 745

15.1.1. Органи 745

15.1.2. Кратко описание на структурата за управление и контрол на програмата и на процедурите за независимо разглеждане на жалби 745

15.2. Предлаган състав на мониторинговия комитет 749

15.3. Разпоредби, с които да се гарантира, че програмата е оповестена публично, включително чрез националната мрежа за селските райони, с позоваване на стратегията за информация и публичност, посочена в член 13 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 751

15.4. Описание на механизмите за гарантиране на последователност по отношение на стратегиите за местно развитие, изпълнявани по LEADER, дейностите, предвидени по мярката за сътрудничество, посочена в член 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, мярката за основни услуги и обновяване на селата в селските райони, посочена в член 20 от същия регламент, и другите ЕСИ фондове 756

15.5. Описание на дейностите за намаляване на административната тежест за бенефициерите, посочени в член 27, параграф 1 от Регламент (ЕС) №1303/2013; 757

15.6. Описание на използването на техническа помощ, включително действията, свързани с подготовката, управлението, мониторинга, оценката, информацията и контрола на програмата и нейното изпълнение, както и на дейностите, които се отнасят до предходни и последващи периоди на програмиране, както е посочено в член 59, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 761

16. Списък на действията за привличане на партньорите 765

16.1. 16.1.1.Създаване на Тематична работна група (ТРГ) за разработване на ПРСР(2014-2020) с участие на партньорите 765

16.1.1. Предмет на съответната консултация 765

16.1.2. Обобщение на резултатите 765

16.2. 16.1.2. Провеждане на 7 заседания на ТРГ. 765

16.2.1. Предмет на съответната консултация 765

16.2.2. Обобщение на резултатите 765

16.3. 16.1.3. Сформиране на фокус групи 766

16.3.1. Предмет на съответната консултация 766

16.3.2. Обобщение на резултатите 766

16.4. 16.1.4.Привличане на партньори със съвещателен глас 766

16.4.1. Предмет на съответната консултация 766

16.4.2. Обобщение на резултатите 766

16.5. 16.1.5.Представяне на ПРСР на три заседания на КН 767

16.5.1. Предмет на съответната консултация 767

16.5.2. Обобщение на резултатите 767

16.6. 16.1.6.Достъп до информация, прозрачност 767

16.6.1. Предмет на съответната консултация 767

16.6.2. Обобщение на резултатите 767

16.7. (Незадължително) разяснения или допълнителна информация за допълване на списъка с действия 767

17. Национална мрежа за селските райони 771

17.1. Процедура и график за създаването на националната мрежа за селските райони („НМСР“) 771

17.2. Планираната организация на мрежата, а именно начинът, по който организациите и администрациите, ангажирани в развитието на селските райони, включително партньорите, както е посочено в член 54, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, ще бъдат включени, и как ще се посредничи при работата в мрежа 771

17.3. Обобщено описание на основните категории дейности на националната мрежа за селските райони в съответствие с целите на програмата 773

17.4. Налични ресурси за създаването и привеждането в действие на националната мрежа за селските райони 779

18. Предварителна оценка на доказуемостта и на възможността за контрол, както и на риска от грешки 780

18.1. Statement by the Managing Authority and the Paying Agency on the verifiability and controllability of the measures supported under the RDP 780

18.2. Statement by the functionally independent body from the authorities responsible for the programme implementation confirming the adequacy and accuracy of the calculations of standard costs, additional costs and income forgone 781

19. Преходни условия 783

19.1. Описание на преходните условия по мерки 783

19.2. Ориентировъчна таблица за пренос на средства 785

20. Тематични подпрограми 787

21. Документи 788

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   96


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница