Програма за развитие на селските райони Държава България Регионстраница2/96
Дата31.05.2017
Размер13.04 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   96

1.Заглавие на програмата за развитие на селските райони


Bulgaria - Rural Development Programme (National)


2.Държава членка или административен район

2.1.Географски район, обхванат от програмата


Географски район:

BG - National

Описание:

Програмата ще се прилага на цялата територия на Република България

2.2.Класификация на региона


Описание:

Всички региони, покрити от Програмата, попадат в класификацията като по-слабо развити съгласно Приложение І от Решение за изпълнение 2014/99/ЕС на Комисията от 18 февруари 2014 година за определяне на списъка на регионите, които отговарят на критериите за финансиране по Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд, и на държавите членки, които отговарят на критериите за финансиране по Кохезионния фонд за периода 2014-2020 г. (ОВ L 50, 20.2.2014 г.).

3.Предварителна оценка

3.1.Описание на процеса, включително графика на основните прояви и междинните доклади, свързани с ключовите етапи при реализирането на програмата за развитие на селските райони.


Оценката е резултат от партньорството между МЗХ и екипа оценители (ЕО), в което активно участие взеха също Разплащателната агенция (РА), Комитетът за наблюдение (КН) и Европейската комисия (ЕК). ЕО се състои от специалисти с широк национален и международен опит в политиките на ЕС в областта на земеделието и развитието на селските райони, както и в съответните сектори на българската икономика.

Предварителното оценяване бе наблюдавано от Комисия за управление на проекта (КУП), състояща се от представители на МЗХ и екипа оценители. Предварителната оценка следва общите насоки на ЕС и Заданието.

Изпълнени са следните дейности по предварителната оценка:


 • Неофициална предварителна среща между МЗХ и ЕО за ориентация на експертите от ЕО в процеса на програмиране на ПРСР (2014-2020), 31.05.2013 г.

 • Официална начална среща между МЗХ и ЕО за предварителна оценка на българската ПРСР (2014-2020), 4.09.2013 г.

 • Мисия 3, 16-18.12.2013 г. Цел: Обсъждане на коментарите на екипа оценители (ЕО) от Доклада за обратна връзка и семинара за логиката на интервенциите.

 • Семинар за програмирането, проектирането на логиката на интервенциите в ПРСР и използването на общите показатели за контекст (ОПК), 17.12.2013 г.

 • Среща на тематичната работна група (ТРГ) за проекта на ПРСР, 11.12.2013 г.

 • Коментари на ЕО за мерките на ПРСР във варианта от 27.11.2013 г. на български език и за 2-рия вариант на Плана за оценка. Коментарите по мерките са предадени на МЗХ на 20.12.2013 г.

 • Мисия 4, 22-24.01.2014 г. Цел: Двустранни срещи с експертите на МЗХ, отговорни за изготвянето на съответните мерки, както и с външния екип от експерти, отговорни за SWOT анализа, оценка на потребностите и стратегията.

 • Участие в тематичната работна група (ТРГ) по ПРСР, 10.02.2014 г.

 • Проучване и предварителна оценка на проекта на ПРСР, февруари-април 2014 г.

 • Интервюиране на заинтересованите страни и казуси, февруари-април, 2014 г.

 • Подготовка на Синтезиран доклад с предварителните констатации, представен на 2.04.2014 г.

 • Изготвяне на работен доклад за предварителна оценка, представен на 11.04.2014 г.

 • Мисия 5, 7-9 май 2014. Цел: Срещи с външните експерти и служителите, изготвящи мерките, във връзка с препоръките в предварителната оценка.

·         Официално подаване на завършения Доклад за предварителна оценка, 23 май 2014 г.

Въз основа на обратната връзка от МЗХ по отношение на Проекта на доклад за предварителната оценка, беше изготвен преразгледания окончателен Доклад за предварителна оценка, който беше предаден на 23 май 2014 г.

Предварителната оценка следва Насоките за предварителни оценки на Програми за развитие на селските райони 2014-2020 на държавите-членки на ЕС. Методологията е основана на анализ по документи, статистически анализи, интервюта със заинтересовани страни, представляващи съответните заинтересовани организации и казуси на бенефициентите от текущата ПРСР 2007-2013 г.

Съгласно изискванията за съвместяване на процедурата по разработване на ПРСР (2014–2020) с процедурата за разработване на Стратегическа екологична оценка (СЕО) на Програмата, през декември 2012, МЗХ обяви обществена поръчка за извършване на услуга с предмет: Изготвяне на Позиция 2 „Стратегическа оценка на околната среда на ПРСР (2014-2020)”. Разработени бяха: Искане за преценка необходимостта от СЕО и оценка на съвместимостта на ПРСР (2014–2020) - получено е Решение № ЕО-8/2014 на МОСВ да се извърши екологична оценка на ПРСР (2014-2020) като не се разработва Оценка за съвместимост; Задание за обхват и съдържание на СЕО на ПРСР (2014-2020) и Схема за провеждане на консултации – проведени са консултации с МОСВ, МЗ и други специализирани ведомства, ТРГ по ПРСР (2014-2020) и заинтересуваната общественост.

На 24.11.2014 г. в МОСВ бе внесено искане за издаване на становище по СЕО на ПРСР (2014-2020). На 12.12.2014 г. МОСВ издаде становище по СЕО. На 22.12.2014 г. в МОСВ бе внесена обобщената справка за анализа на съответствието на ПРСР (2014-2020) с постановеното в Становището на МОСВ, съгласно чл.29, ал.1 от Наредбата за реда и условията за извършване на СЕО на планове и програми.

Проведени бяха поредица от срещи на екипа от независими експерти, разработващи СЕО, с експертите, разработващи ПРСР, експертите, разработващи предварителната оценка и с членовете на ТРГ.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   96


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница