Програма за управление на отпадъците на община свиленград, 2017-2020 г. Съдържание I. Въведение 6страница16/26
Дата14.01.2018
Размер4.06 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   26

Подпрограма с мерки за закриване и рекултивация на депата с преустановена експлоатация


Законодателните промени изискват непрекъснато ограничаване на количествата депонирани отпадъци вследствие нарастване на отчисленията за депониране и повишаване на изискванията за предварително третиране преди депониране. Въпреки това депонирането е крайния етап от всяка интегрирана система за управление на отпадъците. С въвеждането в експлоатация на регионалното депо, проблемът с депонирането на отпадъците е разрешен.

С оглед на това, че старото общинското депо е с преустановена експлоатация е необходимо предприемането на мерки за закриване, рекултивация и следексплоатационни грижи в съответствие с нормативните изисквания.

Изпълнен е проект за рекултивация на депото за твърди битови отпадъци в Свиленград съгласно договорът за финансиране с Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Стойността на проекта „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на Община Свиленград” е 3 650 494, 32 лева. Дейностите включват закриване и рекултивация на сметището. На терена от около 60 дка в местността „Червената пръст”, покрай пътя за село Димитровче, се извърши техническа и биологична рекултивация със залесяване и затревяване. Поставени са мониторингови системи за наблюдение на екологичните показатели на почвата и подземните води. Преключила е техническата рекултивация и остават 1,5 години за биологичната рекултивация.


План за действие
Мярка/дейност

Срок за прилагане

Отговорна институция

Очаквани разходи

Предлагни източници за финансиране

Индикатори

1

ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПА С ПРЕУСТАНОВЕНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

1.1.

Реализация на инвестиционен проект за закриване и рекултивация на депото с преустановена експлоатация в община Свиленград

41 месеца, от които

149 дни за техническата рекултивация и 3 години за биологичната рекултивацияДиреция „ОСУТ”

 3 650 494, 32 лева Съгласно инвестиционен проект

 ПУДООС, общински бюджет

1.2.

Мониторинг и следексплоатационни грижи на депото с преустановена експлоатация в община Свиленград

Постоянен

Диреция „ОСУТ”

 Съгласно мерките за мониторинг в инвестиционен проект

 общински бюджет

 • Данни във връзка със спазване на изискванията за мониторинг и следексплоатационни грижи


  1. Подпрограма с мерки за прилагане на разяснителни кампании и информиране на обществеността по въпросите на управление на отпадъците


Вземането на правилни решения и осъществяването на мерките, заложени в общинската програма, ще се постигнат при оптимален баланс на интересите на различните участници в управлението на отпадъците. Ще се поддържа непрекъснат диалог с участниците в дейностите по управление на отпадъците и организирането на кампании за повишаване на общественото разбиране и съзнание. За целта се предвижда:

 • редовното предоставяне на информация на населението за състоянието на околната среда;

 • привличането на населението, неправителствени организации и заинтересованата индустрия, в процесите на вземане на решения по въпросите на управление на отпадъците, включително за начина за определяне на 'Такса битови отпадъци" и отчитането на изразходваните средства;

 • повишаване на общественото съзнание, с цел да се постигне промяна в поведението на населението, чрез осъзнаване на екологичните рискове, свързани с изчерпване на ресурсите, генерирането и обезвреждането на отпадъците;

 • провеждане на конкурси, празненства, обществени мероприятия, организирани специално за целта, или включени като част от програмите за честване на празници на общината или конкретно населено място, като специално внимание следва да бъде отделено на работата с подрастващите;

 • получаване на обратна връзка за успеха на прилаганите мерки за управление на отпадъците.

За повишаване на общественото съзнание чрез Пресцентъра на Община Свиленград към медиите периодично се подава информация за дейности с широко обществено значение, подава се информация и на сайта на Община Свиленград.

Общината ще разработва и изпълнява ежегодно информационна кампания за повишаване на общественото съзнание по проблемите на отпадъците. Информационната кампания ще включва предоставяне на информация на интернет страницата, изготвяне на информационни материали и публикации и изяви в медиите.Периодично ще се проучва общественото мнение във връзка с ефекта на работата с обществеността и степента на въздействие на различните послания. Изготвянето на комуникационна кампания и разработването на информационни материали ще включва следните етапи:

 • проучване на обществената нагласа;

 • провеждане на среща с представители на заинтересованите страни.

 • избор на рекламни средства:

  • електронни медии;

  • печатни издания , брошури, плакати;

  • други.

Рекламната кампания ще включва поетапно следните дейности:

 • - изработване на реклама, печат на рекламните носители;

 • - излъчване на рекламните клипове, разпространение на печатните материали;

 • - анализиране на общественото мнение по отношение на постигнатия ефект от рекламните кампании на организацията;

 • изготвяне на препоръки за оптимизиране на рекламната стратегия.

План за действие


Мярка/дейност

Срок за прилагане

Отговорна институция

Очаквани разходи

Предлагни източници за финансиране

Индикатори

1

УЧАСТИЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА

1.1.

Разработване на стратегия за провеждане и рганизиране на информационни кампании по управление на отпадъците и по-конкретно за разделно събиране на отпадъците и предотвратяване на отпадъците.

Постоянен

Диреция „ОСУТ”, ООп

5 000

Общински бюджет, организации по оползотворяване

 • разработена комуникационна стратегия

9.2.

Привличане на населението, неправителствените организации и заинтересования бизнес в процесите на вземане на решения, свързани с управление на отпадъците, включително за начина за определяне на „такса битови отпадъци" и отчитането на изразходваните средства.

Постоянен

Общински съвет, Кмет на общината, Диреция „ОСУТ”, оператори на съоръжения и инсталации

 

 

 • брой проведени консултации при разработване на нормативни актове и стратегически документи

 • брой обявления за инвестиционни намерения имащи отношение към управлението на отпадъците

9.3.

Редовно информиране на обществеността за рисковете, свързани с неконтролираното обезвреждане на отпадъците и възникването на нерегламентирани сметища

Постоянен

Диреция „ОСУТ”

5 000

Общински бюджет, ООп

9.4.

Редовното предоставяне на информация на населението за състоянието на околната среда и за управление на отпадъците, включително на сайта на общината.

Постоянен

Диреция „ОСУТ”

 

Общински бюджет

 • брой мероприятия за информиране
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   26


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница