Програма за управление на отпадъците на община свиленград, 2017-2020 г. Съдържание I. Въведение 6страница12/26
Дата14.01.2018
Размер4.06 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   26

Предотвратяване на образуването на отпадъци, приравнени на битовите отпадъци

    1. Съществуваща нормативна рамка


В съответствие с действащото законодателство на територията на Община Свиленград на икономическите субекти е предоставена възможност за дейностите сметосъбиране и сметоизвозване да не заплащат такса на база данъчна оценка на имота, а в зависимост от честота на извозване, броя, вида и обема на заявените съдове. Това законодателно изискване има за цел да се насърчи повече предотвратяването на образуването на отпадъци и отделянето на рециклируемите материали при източника на образуване.
    1. Предотвратяване при източника на образуване и насърчаване на устойчивата консумация


Офиси

Икономиката на Община Свиленград се характеризира с господстващ третичен сектор (услуги). Структурата на брутната добавена стойност, произведена от фирмите на територията на Община Свиленград показва икономическа ориентация към по-високотехнологични дейности в сферата на услугите в т.ч. търговия, транспорт, комуникации, финансови и посреднически услуги, за сметка на дейностите от секторите индустрия и селско и горско стопанство. Секторът на услугите е най-динамично развиващият се в общинската икономика като през последните години бележи значителен ръст на брутната добавена стойност спрямо ръст на индустрията и спад на селското стопанство.

Възможностите за намаляване образуването на хартия в офисите имат значителен потенциал. Проучвания проведени в държави от Европейския съюз показват, чрез образование и обучение на персонала за правилното използване на новите технологии може да се постигнат съществени резултати. Добра практика в това отношение е инициативата на Агенцията по Околна среда на гр. Брюксел, която предоставя т.нар. услуга "фасилитатор на хартия". Фасилитатора може да бъде намерен по телефон или електронна поща, както и в някои случаи може да предостави безплатни консултации при извършване на оценка, подпомагане разработването на план за действие и подпомагане при изпълнението му.

Друг един поток отпадъци от офисите, който често се пренебрегва и подценява са хранителните отпадъци. Анализите на състава показват, че хранителните отпадъци са основен компонент на отпадъците от закусвалните. Средно почти 300 грама отпадъци на хранене са генерирани от сервираната храна, повечето от които са хранителни отпадъци. На европейско ниво все още възможностите за предотвратяване на хранителни отпадъци от офисите са в процес на проучване и набелязване на мерки.

Важен инструмент за насърчаване на устойчивото потребление е добрия пример от страна на публичната администрация. Обществените органи трябва да служат като модели за подражание и "зелените" обществени поръчки са приоритет в това отношение, като се има предвид ролята им на образец на поведение, но също и като се има предвид финансовата значимост на обществените поръчки. За прилагането на зелени обществени поръчки е необходимо да се насърчи въвеждането на екологични клаузи в ръководствата за разработване на технически спецификации така, че поръчките на публичните власти да бъдат ориентирани към използване на устойчиви продукти и услуги.

При закупуването на офис консумативи и услуги от частния сектор също трябва да се следват принципите за устойчиво потребление. За осигуряване спазването на този принцип Община Свиленград ще инициира обсъждане с представители на водещи компании в сектора на услугите на „харта за еко-консумация. Тази харта може да е придружена от ръководство за "еко-консумация". Критериите за устойчива консумация могат да бъдат отчитани също при прилагането на други инструменти като напр. присъждането на етикет "еко-динамично развиваща се компания".

Планирани мерки:

25. Община Свиленград ще предприеме мерки, целящи да гарантират спестяването на хартия в офисите. Тези дейности ще са насочени най-вече към повишаване на информираността за правилното използване на новите технологии и потенциала, който те предлагат за намаляване на потреблението на хартия, природните ресурси и енергията.

26. Община Свиленград ще предприеме действия за по-нататъшно прилагане на т.нар. „зелени обществени поръчки” чрез включване на клаузи за приоритизиране избора на екологосъобразни продукти и устойчиво потребление в техническите спецификации, като също така ще приеме процедури за проследяване на изпълнението на заложените клаузи с цел да стимулира устойчивите поръчки в публичната администрация. Тази дейност ще включва:

 • обучителни срещи;

 • приемане на практическите инструменти (ръководство за обществени поръчки, примерни спецификации, критерии, и др.);

 • обмен на опит с други публични администрации относно екологични критерии включени в техническите спецификации;

 • оценка на изпълнението.

27. Община Свиленград ще инициира обсъждане с представители на водещи компании в сектора на услугите на „харта за еко-консумация”, ръководство за "еко-консумация", както и критерии за присъждане на етикет "еко-динамично развиваща се компания" в сферата на услугите. Хартата и ръководството ще бъдат широко разпространени и популяризирани чрез информационни сесии сред другите компании.

Учебни заведения

Образуваните отпадъци от училищата са малки в сравнение с тези от други сектори, но те са от особена важност за целите на повишаването на общественото съзнание за рисковете за околната среда.

Потоци с висок приоритет са хартията, разхищаването на храна (в контекста на правилното хранене) и опаковките.

Понастоящем образователната програма застъпва в известна степен темата за околната среда, но може да се положат допълнителни усилия за да се направи обучението, дейностите и учебните помагала достъпни за учители и ученици. Въпросът за управлението на отпадъците е включен в рамките на общите въпроси и по този начин специфичните проблеми по „предотвратяване образуването на отпадъци” не са застъпени в средните и висши училища. Целта на е да се отиде отвъд придобиването на знания, мотивирайки учениците да приемат поведение за опазване на околната среда. Необходимо е да се идентифицират слабите точки в образователните програми и учебните помагала и да се предоставят решения.

Като за начало може да се обмисли също провеждането на обучения от външни лектори в учебните часове с цел повишаване на осведомеността на учениците и създаване на устойчиво поведение по отношение на предотвратяването на отпадъците. Това обаче не е систематичен подход и опитът в другите държави от ЕС показва, че е необходимо да се отиде по-далеч в общуването и предоставянето на конкретни предложения за цялата училищна общност. Вземайки предвид натоварената учебна програма на учениците и студентите е необходимо провеждането на широка дискусия с ръководствата на учебните заведения, студентски и ученически сдружения за възможностите за провеждане на мероприятия за повишаване заинтересоваността на учащите се и включване на темата за предотвратяване образуването на отпадъци и устойчивото потребление в учебните програми.

Неизползвани възможности съществуват и по отношение на насърчаване на устойчивото потребление, свързано с поръчките на учебни материали. В тази насока освен ангажирането на ръководствата на учебните заведения е необходимо и поощряване на дистрибуторите, предлагащи екологосъобразни продукти напр. чрез провеждане на зелени обществени поръчки.

Планирани мерки:

28. Община Свиленград ще инициира широка дискусия с ръководствата на учебните заведения, студентски и ученически сдружения за възможностите за провеждане на мероприятия за повишаване заинтересоваността на учащите се и включване на темата за предотвратяване образуването на отпадъци и устойчивото потребление в учебните програми. В началния етап Община Свиленград ще организира мероприятия за обучаване и повишаване на съзнанието на учениците за дейностите по предотвратяване по отношение на следните потоци:

 • потреблението на хартия

 • борба с опаковките

 • борбата срещу разхищаването на храна (включително в контекста на здравословното хранене).

Обучението трябва да бъде адаптирано така, че да отговаря на всички училищни нива: основни нива, а също и детски градини, средни и висши, включително и колежи за обучение на учители. Обучението може да се извършва под формата на привличане на гост-лектори в учените часове, тематични игри и др.

29. Община Свиленград ще въведе система за оценка на училищата по отношение на екологичното образование и присъждане на признания за заслуги, според нивото на екологично образование на децата, промяна в поведението, техническо подобрение и инвестиции, устойчивите поръчки и участие в мероприятия по предаване за повторна употреба, сортирането и други дейности по управление на отпадъците.

Търговски обекти, хотели, ресторанти, увеселителни заведения

Количествата и състава на образуваните отпадъци от хотели, заведения и търговски обекти варират в зависимост от големината на търговския обект и естеството на неговата дейност. Средно преобладава фракцията хартия след това идват пластмасата и органичните отпадъци. Магазините генерират значителни количества от опаковки докато секторът на хотели, ресторанти и кафенета се характеризира с голяма концентрация на органични отпадъци и стъкло.

Магазините и по-специално големите вериги за търговия на дребно са много чувствителни към имиджа си и обществените органи могат да ги подкрепят, подчертавайки усилията, които развиват, за да подобрят своите практики за опазване на околната среда. При тях въвеждането на етикета за "еко-динамично развиваща се компания" изглежда интересен подход за насърчаване на доброволните ангажименти на бизнеса в сектора. Еко-етикета за магазините ще насърчи бизнеса към:

 • намаляване генерирането на отпадъци от опаковки

 • продажби на продукти, подходящи за повторна употреба

 • предприемане на мерки за обратно приемане на отпадъци и предаването им за рециклиране и повторна употреба;

 • намаляване потреблението на енергия и емисиите на парникови газове.

Освен това, тези предприятия трябва също да бъдат насърчавани да насочват избора на потребителите към екологично чисти продукти, като:

 • осигуряват по-добра информация за основните въздействия върху околната среда на продуктите;

 • увеличават броя на продуктите с екомаркировка или биологичните продукти;

 • представят по-добре тези продукти по рафтовете;

 • дадат конкурентно предимство на екологичните продукти.

Планирани мерки:

30. За да насърчи доброволния ангажимент на бизнеса в сектора на магазини, хотели, ресторанти и кафенета, община Свиленград ще развива прилагането на етикета за „еко-динамично развиваща са компания”. Този етикет трябва да вземе под внимание начина за управлението на околната среда от страна на бизнеса, но също така че бизнесът е ориентиран към предлагане на екологично чисти продукти и наличието на информация на етикета за основните въздействия върху околната среда на продуктите.

31. Община Свиленград ще разработи ръководство за правилните екологични практики за управление в сектора по отношение на предотвратяването и управлението на отпадъци.

Производствени, строителни и опасни отпадъци. Специфични отпадъчни потоци.


Значителна част от производствените отпадъци се образуват в малки количества до 100 тона годишно, което прави изграждането на самостоятелно съоръжение за тяхното третиране неефективно. Предвид това значителна част от образуваните производствени неопасни отпадъци се третират съвместно с битовите отпадъци.

Сред секторите, чиято дейност представлява потенциал за генерирането на опасни отпадъци, най-важните сектори от гледна точка на работещите, в района на Брюксел са:

 • здравеопазване

 • строителство

 • металообработване

 • хранително-вкусова промишленост

 • графични (издателска дейност, печат и възпроизвеждане, производство на фотографски ленти и др.)

 • автомобилни продажби и ремонт (гаражи и ремонтни дейности, и др.)

 • лични услуги (пране, боядисване, химическо чистене и др.)

 • производство на машини и друго оборудване.

За управление на производствените отпадъци е въведена регулаторната рамка, включваща задължения, отговорности, забрани, изисквания за отчитане и подаване на информация придружени със съответните санкции за неизпълнение на разпоредбите. Икономиката на Община Свиленград се характеризира със силно представяне на най-малкия бизнес и малките и средни предприятия, представляващи повече от 95% от всички предприятия, с преобладаваща част от фирми, които имат по-малко от пет служители. Тези фирми имат малко време и ресурси, за да се информират за най-добрите практики за опазване на околната среда, и същото се отнася за управлението на отпадъците. За успешното прилагане на политиката по управление на отпадъците Община Свиленград отчита, че освен налагането на санкции е необходимо и разработване на информационни и разяснителни кампании за някои специални отпадъци.

На първо място може да се стартира с разработването на интернет страница и ръководства (препоръки) за различните индустриални сектори, но е необходимо обаче да се прилагат и по-интерактивни и по-практични услуги, които да са винаги на разположение и посветени в служба на бизнеса по отношение на предотвратяване на отпадъците и рециклирането им.
    1. Мерки за подпомагане на бизнеса за изпълнение на задълженията за предотвратяване образуването на отпадъци


На малките и средни предприятия липсват време и ресурси да се посветят на проблемите на околната среда. Предотвратяването и рециклирането на отпадъците следователно са теми, които не се разбират добре от малкия бизнес. Община Свиленград отчита необходимостта от прилагане на инструменти за подпомагане на малкия бизнес като:

 • демонстрационни проекти и повишаване на съзнанието и информираността за предотвратяване на отпадъците

 • правни и технически консултантски услуги, експертни оценки и съдействие.

Ефективното управление предполага подходящи знания на количествата и видовете отпадъци, системите за управление на отпадъци и регулаторните ограничения и познаване на пропуските и нуждите на бизнеса.

Някои отпадъци изискват по-специализирано управление, в частност опасните отпадъци. Ефективното сортиране позволява на системите за управление да бъдат оптимизирани, да бъдат увеличени възможностите за препродажба на материали на мрежите за рециклиране така, че разходите за обезвреждане на отпадъци, да бъдат избегнати.

Възможностите са все по-разнообразни по отношение на предотвратяването: от доставката на материали до обратно приемане на опаковки от доставчиците, включително екологичен дизайн на продуктите, промени на производствените системи, използването на екологични материали и продукти или взаимодействието с други фирми за обмен на отпадъци.

Възможно е да се предоставят на бизнеса много съвети, за да му се даде възможност да насочи своя избор, да му се покажат алтернативите, водещи до намаляване на количеството и / или опасността на отпадъците, и за намаляване на разходите за управление. Тези съвети следва да бъдат адаптирани към специфичните особености на всеки сектор.

В някои случаи е възможно да се създаде диалог между съседни фирми с цел улесняване на споделеното управление на отпадъците особено в областта на управлението на опасните отпадъци. Ще бъдат положени усилия за повишаване на информираността за преките и непреки разходи, свързани с управлението на отпадъците.

Планирани мерки

32. В рамката на етикета за "еко-динамично развиваща се компания" ще бъдат осъдени и включени индикатори за сравнение на екологосъобразността на осъществяваната дейност от малки и средни производствени предприятия.

33. Община Свиленград ще организира срещи за обмен на добри практики, където компаниите, които са модели за подражание (или известни с проактивното си мислене в управлението на своите отпадъци) ще представят своите дейности на другите.
    1. Опасни отпадъци в малки количества


Управлението на опасните отпадъци, генерирани в малки количества, заслужават специално внимание с оглед намаляване на вредното въздействие на отпадъците съгласно дефиницията за предотвратяване. Те могат да бъдат генерирани от голям брой участници, било то почивни станции, лекарски кабинети, занаятчии, сервизи за ремонт или продажба на превозни средства, перални, бояджийници, химическо чистене, издателска дейност, печат и др.

Опасните отпадъци, образувани от малките предприятия не са в големи количества, но като се има предвид броят на съответните предприятия и опасният характер на отпадъците е важно да се оцени, дали методите на събиране, предвидени в законодателството за опасните отпадъци са подходящи за случая на малките предприятия.

В страната съществуват няколко лицензирани дружества за събиране на опасни отпадъци, но те са слабо познати от малките фирми, техните услуги не винаги са адаптирани за малки количества и се смята, че са твърде скъпи.

Планирани мерки:

34. С цел намаляване на вредните въздействия на битовите отпадъци Община Свиленград ще възложи проучване на сегашните методи за управление на малки количества опасни отпадъци, както и представяне на добрите практики за управление, прилагани в други европейски страни.

35. Община Свиленград ще провежда кампании за повишаване на осведомеността на малките и средни предприятия за правилното управление на опасните отпадъци.

36. Община Свиленград ще проучи по-подробно въпроса и ще предприеме мерки за пускането в експлоатация на мобилни центрове за приемане на опасни отпадъци.
    1. Строителни отпадъци


Употребата на ресурси и генерирането на строителни отпадъци могат да бъдат избегнати чрез:

 • насърчаване по-скоро на обновяването, а не на новото строителство;

 • насърчаване на проектирането на гъвкави пространства, предвиждане на промени, свързани с обитаването на сградата съобразно нуждите на обитателите;

 • най-ефективно използване на материалите, използвани в проекта, като особено внимание е свеждането до минимум на образуването на отпадъци и насърчаване на използването на устойчиви материали;

 • избор на материали, за чието производство са използвани по-малко фосилни горива, съдържащи рециклирани материали и др.;

 • избора на материали, пригодени за повторна употреба и демонтаж;

 • влагане на материали заместващи продукти, генериращи опасни отпадъци;

 • насърчаване на повторната употреба, за предпочитане на място, без предварително третиране;

Разрушаването на сгради е важен процес в градското развитие. При разрушаването следва да се вземат мерки за минимизирането на отпадъците и рециклирането на материали, за което се изисква материалите да бъдат разделени на рециклируеми материали и компоненти за многократна употреба. За да се извърши ефективно се препоръчва да се извърши предварително идентифициране, преди да се започне работата на събаряне и да се извърши селективно разрушаване на потенциално опасните компоненти и компонентите, които могат да бъдат използвани. По такъв начин тухли, керемиди, врати, радиатори, облицовки, стълбища, санитарна арматура, и т.н., могат да намерят купувач. Община Свиленград отчита важността на насърчаването на селективното разрушаване и стимулиране на търсенето на строителни компоненти втора употреба. Инертните отпадъци са преобладаващи в състава на тези отпадъци.

Опитът показва, че е възможно и икономически ефективно разделянето на отпадъците на различни фракции на място.

На национално ниво е приета стратегия за управление на строителните отпадъци, която включва мерки за минимизиране на въздействието от строителството върху околната среда през всички фази на жизнения цикъл на сградите. С въведената в Закона за управление на отпадъците такса за депониране се цели поетапно повишаване на цената за депониране на строителните отпадъци до нива по-високи разходите за разделянето и рециклирането им. Това ще създаде благоприятни условия за извършването на рециклирането на строителните отпадъци изцяло от частни компании. Стратегията и проектите на нормативни актове за управление на строителните отпадъци предвиждат издаването на разрешения за строеж и пускане в експлоатация на строеж да се обвърже с предприемането на мерки за селективно разрушаване сгради, повторна употреба на строителни материали и рециклиране на строителните отпадъци. В държавите от ЕС, в които е в сила подобно законодателство всички проучвания и мерки за предотвратяване и рециклиране на строителни отпадъци произтичат от браншовите организации на строителния бранш.

Община Свиленград ще участва активно в инициативите на частния сектор за:

 • идентифициране на материали и техники, които не позволяват демонтаж, повторна употреба или рециклиране, с цел заменянето им с подходящи алтернативи;

 • разработването на наръчници, които да се използват по време на строителни или ремонтни работи, както и при разрушаване на сгради

 • използването на продукти за повторна употреба и / или произведени от рециклируеми материали в т.ч. чрез механизма на „зелените обществени поръчки”;

 • употребата и оползотворяването на отпадъци, образувани от производството на строителни материали и продукти

 • най-ефективно използване на материалите, използвани в строежа, като особено внимание е свеждането до минимум на образуването на отпадъци и насърчаване на използването на устойчиви материали;

 • избор на материали, за чието производство са използвани по-малко фосилни горива, съдържащи рециклирани материали и др.;

 • избора на материали, пригодени за повторна употреба и демонтаж;

 • влагане на материали заместващи продукти, генериращи опасни отпадъци.

За стимулиране на екологосъобразното строителство следва да се обсъдят възможностите за стартиране на инициатива "Устойчиви сгради", която да се присъжда на сгради с екологосъобразно строителство и/или сгради, в които дейностите по управление на отпадъците (и по управление на околната среда като цяло) се извършват по най-правилния начин. Оценката може да включва запазване на природните ресурси и насърчаване на устойчивото строителство: по-добро управление на водоснабдяването, енергетиката, въздух и почва, но също така и избор на здрави, естествени материали и защита на здравето и околната среда. Инициативата може да бъде разширена и да се отнася за „устойчиви квартали” чрез включване на критерии като:

 • рационализиране на потреблението: наличие на търговски обекти предлагащи екологосъобразни продукти, възможности за устойчиво потребление;

 • предотвратяване на отпадъците: предотвратяване на генерирането на отпадъци, разделното им събиране, сортиране и рециклиране.

Планирани мерки:

37. Община Свиленград ще стартира дейности за повишаване на осведомеността, предназначени за строителния сектор с цел насърчаване на:

 • селективното разрушаване с цел повторна употреба и рециклиране

 • спазването на изискванията за задължително рециклиране на отпадъци от строителство или разрушаване;

 • правилното обезвреждане на опасни отпадъци, включително ПХБ и азбест;

 • изготвяне на страница с практически съвети за организиране на сортирането на отпадъци на малки обекти.

38. Община Свиленград ще стартира инициативата "Устойчива сграда" с цел стимулиране на предотвратяване на отпадъците и рециклирането в строителството.

Въвеждане на нормативни изисквания и икономически инструменти за осигуряване предотвратяване образуването на отпадъци


Политиката за предотвратяване на отпадъците очертана в настоящата програма, до голяма степен разчита на доброволни инструменти, като:

 • обучителни инструменти: разработване на учебни помагала за учителите или учениците, развитие на специфични инструменти за промяна на поведението за учениците или училището;

 • обучение и предоставяне на консултанти/фасилитатори за училища или за някои предприятия;

 • специфични инструменти: стикер против нежелана поща, етикетиране на продукти, етикета за "еко-динамично развиваща се компания", инициативи като например „устойчиви квартали” и др.

 • кампании в медиите (преса, радио, телевизия), кампании с плакати, и др.

 • тематични публикации и брошури за предотвратяване на отпадъците

 • организиране на изложения, конференции или събития.

Успехът на политиката за предотвратяване на отпадъците е невъзможен без въвеждането на нормативни задължения и икономически инструменти. Някои от тях бяха описани при разглеждането на конкретните отпадъчни потоци. По-долу са представени механизмите, които ще подпомогнат предотвратяването на отпадъците като цяло независимо от вида им.
    1. Въвеждане на икономически механизми осигуряващи предотвратяване на образуването и отделянето на рециклируемите и опасните отпадъци от потока на смесените битови отпадъци


Във връзка с промените в Закона за местните данъци и такси Община Свиленград следва да вземе решение за промяна на методиката за начисляване на такса битови отпадъци. От гледна точка на стимулиране на предотвратяването са възможни два варианти:

 1. начисляване на такса въз основа на броя жители в домакинство, консумацията на вода, ток или друг параметър различен от количеството на образуваните отпадъци;

 2. начисляване на такса въз основа на количеството образувани отпадъци.

За да се насърчава предотвратяването и рециклирането на отпадъци таксата за рециклируемите отпадъци трябва да е по-ниска от таксата за смесените битови отпадъци. Трябва обаче да се отчете, че освен стимулиране на предотвратяването при избора на вариант трябва да се отчитат и други фактори най-важният от които е поносимостта на таксата за населението.

Планирани мерки:

39. Община Свиленград ще възложи сравнително проучване за екологичното, икономическо и социално въздействие на диференцираните системи за таксуване и системите основани на принципа „плащай колкото изхвърляш” (pay as you throw) установени в други европейски градове, с цел да се оцени въздействието от прилагането на такава система. Методиката за определяне размера на таксата трябва да отчита поносимостта и за населението.
    1. Осигуряване спазването на йерархията за управление на отпадъците


В съответствие с чл. 64 от ЗУО за депонирането на отпадъци се правят отчисления, които имат за цел да се намали количеството на депонираните отпадъци и да се насърчи тяхното рециклиране и оползотворяване. Това стимулира предприятията, които ползват общинската система за обезвреждане, както и самата община да предприема мерки не само за рециклиране и оползотворяване на отпадъците, но и за предотвратяване на образуването им. Със спестените средства могат да се финансират мероприятия за рециклиране и предотвратяване.

Отпадъци, за които се прилага принципът „отговорност на производителят”


Разширената отговорност на производителя играе все по-важна роля в политиките за управление на отпадъците. Този принцип изисква от производителите или вносителите на даден продукт, да съберат или приемат обратно в своите търговски обекти отпадъците, образувани след употребата на продуктите, които са пуснали на пазара, да осигурят адекватно управление на тези отпадъци и да участва в разходите за това управление.

Разширената отговорност на производителя по този начин осигурява стимули за предотвратяване, тъй като производителите вземат предвид разходите за управление на отпадъците си при проектиране на своите продукти.

Отговорността на производителите дава възможност публичните власти да прехвърлят разходите за управление на битовите отпадъци на производителите, които от своя страна прехвърлят тези разходи върху потребителите. Така че, в крайна сметка потребителите, поемат финансовата тежест по-рано, за сметка на данъкоплатците. Съгласно действащото законодателство, производителите, са тези, които определят методите за събиране на отпадъците, определят размера на вноските за околна среда, избират транспорт и оператори по рециклиране, и др.

Ролята на Община Свиленград в този процес се свежда до:

 • наблюдава за правилното организиране на създадените системи за разделно събиране, разположени на територии публична собственост;

 • гарантиране, че няма кръстосано субсидиране между битовите отпадъци и масово разпространените отпадъци;

 • избягване прекомерната бюрокрация доколкото това е в компетенциите на общината;

 • получаване на данни за количеството на събраните, третираните предадените за повторна употреба отпадъци и следи за достоверността им;

 • контрол за спазване изискванията за защита на околната среда

 • гарантира, че със сключените договори организациите ще вземат всички необходими мерки за спазване на законодателството и подобряване на състоянието на околна среда в т.ч. спазване на йерархията за управление на отпадъците, предотвратяване на отпадъците, разделното им събиране, рециклиране и екологосъобразно обезвреждане.

 • гарантира прозрачността на договорите между общината и организациите по оползотворяване и спазване на правилата на конкуренция;

 • поддържа възможностите нови участници или иновативни системи да навлизат на пазара;

 • наблюдава спазването на задълженията за обратно приемане;

 • подпомага идентифицирането на производители/ вносители които не изпълняват задълженията си, произтичащи от принципа „замърсителят плаща”.

Планирани мерки:

40. Община Свиленград ще инициира среща с Организациите по оползотворяване, търговски обекти, извършващи обратно приемане на масово разпространени отпадъци, МОСВ и РИОСВ за да се оценят пречките за практическото прилагане на обратното приемане и да се обсъдят възможностите за подобряване на контрола..

41. Община Свиленград ще възложи на инспектората и ще стартира приемането на сигнали за неизпълнение на задълженията за обратно приемане на масово разпространени отпадъци в търговските обекти на лицата, извършващи продажба на крайни потребители.

42. Община Свиленград ще обсъди с организациите по оползотворяване мерки за насърчаване на повторната употреба в т.ч. с преразглеждане договорите по отношение на:

 • включване на задължения за спазване на йерархията и предприемане на мерки за предотвратяване на отпадъци;

 • събирането на отпадъци от домакинствата да не е за сметка на отпадъците от търговски обекти;

 • отчитането на предприетите действия от членовете на организацията за предотвратяване образуването на отпадъци;

 • определяне на заплащане за отпадъците събрани в общински пунктове;

 • укрепване рамката за консултациите между организациите по оползотворяване и публичните власти, особено по отношение на:

 • начина за определяне на размера на вноските

 • начина за избор на подизпълнители на организациите;

 • методи за отчитане и мониторинг;

 • наблюдение за спазването на задълженията за обратно приемане;

 • мерки за изпълнение на задължението за управление на опасни масово разпространени отпадъци.

Индикатори за мониторинг на изпълнението на програмата


Община Свиленград трябва да осигури наличието на ефективен механизъм за отчитане на генерирането на отпадъци, повторната употреба и дейностите по третирането им с цел оценка за изпълнението на заложените мерки. Това включва осигуряване на достъп до годишните отчети на дружествата, извършващи дейности с отпадъци на територията на Община Свиленград (съгласно нормативните изисквания за класификация на отпадъците), транспортни карти за опасните отпадъци, докладите и отчетите на организациите по оползотворяване до ИАОС (както за отпадъците така и продуктите пуснати на пазара), статистически данни за брутния вътрешен продукт, доходите на населението и др., провеждане ежегодни изследвания за морфологичния състав на отпадъците. Това ще позволи да се разбере състава на битовите отпадъци както и да бъдат оценени резултатите или потенциала от провеждането на дадена инициатива. Необходимо е създаването на информационна система с цел автоматизирано въвеждане и обработване на данните.

Събраните данни ще послужат за оценка на ефективността на политиката за предотвратяване на отпадъците, за което е необходимо избор на подходящи индикатори. Оценката не ефективността е трудно осъществима тъй като мерките за предотвратяване на отпадъците е събирателно понятие за всички усилия за предотвратяване/намаляване образуването на отпадъци и избягване/намаляване на опасностите свързани с отпадъците. Измерването на ефективността на мерките за предотвратяване на образуването на отпадъци означава да бъде измерено количеството на необразувани отпадъци, а измерването на намаляването на опасностите е равносилно на измерване на вреда, която не е причинена.

Съществуват две главни категории индикатори за измерване на ефективността на политиката по предотвратяване на отпадъците – измерване на степента на участие в дадена инициатива или измерване на резултатите от инициативата.

Към първата категория могат да се отнесат например броя на разпространените брошури, степента на заинтересованост в дадена целева група и др. Те дават подробна информация за използвания инструмент, но чрез тях не може да се оцени реалното въздействие върху околната среда. Втория вид индикатори измерват въздействието директно, но не може да се открие директна връзка между приложения инструмент и резултата от прилагането му. Пример за втората категория е делът на опаковките за многократна употреба. За оценка на успеха на политиката за предотвратяване на отпадъците трябва да се ползват и двата вида индикатори.

За измерване на успеха на настоящата програма следва да се използват индикаторът за степента на взаимозависимост на количеството на образуваните отпадъци спрямо промяната на ръста на БВП и заложените количествени цели във всеки раздел. Необходимо е да се изберат и индикатори от първата категория за всеки конкретни инструмент за предотвратяване, които да се дефинират като изисквания в техническото задание на инструмента.

Планирани мерки:

43. Община Свиленград ще разработи информационна система за автоматизирано събиране и обработване на данни за отпадъците и продуктите, така че да позволи надеждна оценка на изменението на потоците и състава на отпадъците, образувани от домакинствата и да се измери успеха на мерките за предотвратяване.

44. Община Свиленград ще работи за установяване на специфични индикатори във връзка с предотвратяване образуването на отпадъци. Сътрудничествата в това отношение ще се търсят на Европейско и национално ниво.


План за действиеМярка/дейност

Срок за прилагане

Отговорна институция

Очаквани

Предлага нн източници за финансиране

Индикатори за изпълнение

разходи

лева

1.

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ

1.1.

Въвеждане на диференцирано облагане с такса за битови отпадъци за юридически лица с безотпадно производство, в зависимост от количеството на образуваните отпадъци.

 

Дирекция „Местни данъци и такси и търговска дейност”.

 

Общински бюджет

 • Направени промени в нормативната уредба

 1.2

Извършване на периодични информационни кампании за предотвратяването на битови отпадъци, ориентирани най-вече към:

• намаляване на образуваните отпадъци

• устойчиво потребление

• участие в разделното събиране (разделяне при източника). 2017 г. – 2020 г.

 Диреция „ОСУТ” , Отдел „Човешки ресурси, админстративно и информационно обслужване”

 5 000 на год.

 Оперативна програма „Околна среда” (ОПОС);

Бюджет на Община Свиленград
 • Брой информационни кампании

 • Брой обхванати жители

 • Брой разпространени брошури, информационни материали

 1.3

Извършване на анализ на състава на битовите отпадъци и на други главни източници на отпадъци (институции и офиси) на регулярна основа, като осигурява приемственост в методологиите. Тези анализи трябва да дадат възможност генерирането на отпадъци да бъде проследено с течение на времето.

 2017 г. – 2020 г. в съответствие с нормативните изисквания

 Диреция „ОСУТ”

 15 000

 Бюджет на Община Свиленград

 • Брой извършени морфологични анализи спрямо броя определен в нормативната уредба

 1.4

Извършване на оценка на промените на пазара (данни за продажбите на екологични продукти и услуги) и регулярно провеждане на проучвания на общественото мнение с цел да се идентифицират промените в нагласите и поведението на жителите.

 2017 г. – 2020 г.

 Диреция „ОСУТ”

 2 000 на год.

 Бюджет на Община Свиленград

 • Брой извършени проучвания

 1.5

Организиране на дискусия с организациите по оползотворяване за възможните подходи за отчитане на предприетите от тях мерки за предотвратяване, както и да се определят измерими индикатори за постигнатите резултати. Включване на постигнатите договорености в договорите с организациите.

 2017 г. – 2018 г.

 Диреция „ОСУТ”

-

-

 • Брой отчети за мерките за предотвратяване спрямо броя на ООп, които имат договор с общината

 1.6

Стартиране на пилотен проект в избран район за предотвратяване образуването на хранителни отпадъци от домакинствата, която ще включва осведомяване и информационни кампании и организиране на курсове за обучение за потребление и съхранение на хранителни продукти.

2018г.

  Диреция „ОСУТ”

 2 000

 Бюджет на Община Свиленград

 • Брой информационни кампании и обхванати жители

 1.7

Организиране на обсъждане с производителите и търговците на храни за повишаване на осведомеността им и насърчаване готовността им да участват в провеждането на информационна кампания, предприета от община Свиленград.

 2018г.

  Диреция „ОСУТ”

 -

 -

 • Брой дискусии

 • процент на обхванатите от целевата група

 1.8

Предприемане на действия за насърчаване поставянето на стикер "против нежелана поща", включително чрез дизайн на стикера, отпечатване на пилотен тираж и разпространението му в пилотен район. Организиране на обсъждане и сключване на споразумение с рекламодатели и разпространители за подобряване на каналите за дистрибуция на стикера и зачитане отказа на домакинствата, поставили стикер на пощенските кутии да получават рекламни материали.

 2018г.

 Диреция „ОСУТ” • Брой разпространени стикери

 • Процент от рекламодателите с които е постигната договореност

 1.9

Предприемане на мерки за разпространение на домашното компостиране в малките населени места чрез обучение, комуникационни инструменти, дни на отворени врати и др.

 2017г. – 2020г.

 Диреция „ОСУТ”Отдел „Човешки ресурси, админстративно и информационно обслужване”

-

-

 • Брой комуникационни мероприятия

 • процент на обхванатите от целевата група

 1.10

Събиране на статистическа информация и провеждане на кампании за повишаване на осведомеността по отношение на вредните въздействия на потребителските стоки като се наблегне на утвърдените концепции за сивата енергия, въглеродния баланс, както и на екологичния отпечатък.

 2018г. - 2019г.

 Диреция „ОСУТ”, Отдел „Човешки ресурси, админстративно и информационно обслужване”

 5 000

Бюджет на Община Свиленград

 • Брой комуникационни мероприятия

 • процент на обхванатите от целевата група

 1.11

Възлагане на проучване, за идентифициране на механизмите, въведени в други държави или региони за насърчаване замяната на продукти с услуги.

2018г.

 Диреция „ОСУТ”;

Избран изпълнител 8 000

 Бюджет на Община Свиленград

 • извършено проучване

 1.12

Организиране на обсъждане с потребителски организации и отговорния бизнес за мястото на рекламата в нашето общество, заостряне вниманието за негативните характеристики на потребителското общество и ненужните покупки, насърчаване на повторната употреба както и идентифициране на най-ненужни продукти и поставяне на цели за ограничаване на консумацията им.

  2018г. - 2019г.

 Диреция „ОСУТ”

-

-

 • брой дискусии

 • процент на обхванатите от целевата група

 1.13

Провеждане кампания за насърчаване потреблението на екологосъобразни продукти включително:

• проучвания, идентификация и събиране на достоверна, конкретна и обективна информация за екологични алтернативи на продуктите и др.

• разработване на информационна система на екологичните характеристики на продуктите

• наблюдение, образование, насърчаване нагласите за устойчиво развитие като контра мярка на рекламата на консуматорския начин на живот и модните явления.  2018

Диреция „ОСУТ”, Организации по оползотворяване

5 000

Бюджет на Община Свиленград

Бюджети на организации по оползотворяване • разработена информационна система

 • брой продукти въведени в информационната система

 • брой кампании за популяризиране на продуктите в информационната система

 1.14

Организиране на дискусия с производители, дистрибутори и търговци на дребно с цел създаването на благоприятни пазарни условия за реализацията на екологосъобразни продукти. Идентифициране на продуктите, след употребата на които се генерират опасни отпадъци, като батерии, бои и пестициди и набелязване на мерки за насърчаване предлагането на алтернативи в магазините.

  2018г.

 Диреция „ОСУТ”

производители, дистрибутори търговци на дребно-

-

 • брой дискусии

 • процент на обхванатите от целевата група

 • брой идентифицирани продукти

 • брой кампании за популяризиране на алтернативите на идентифицираните продукти

 1.15

Проучване на възможностите за въвеждане на стимули за устойчиви покупки от домакинствата съвместно със отговорния бизнес, банковия сектор и организации на потребителите, чрез развитието на система от тип " карта за устойчиви покупки"

  2018

 Диреция „ОСУТ”

-

-

 • извършено проучване

 1.16

Възлагане на проучване за анализ на жизнения цикъл, за да се оцени екологичните разходи и ползи от повторна употреба на определени продукти, с цел да се състави списък на продуктите за повторна употреба, които трябва да бъдат насърчавани систематично.

  2018

 Диреция „ОСУТ”

10 000

Бюджет на Община Свиленград

Бюджети на Организации по оползотворяване • извършено проучване

 1.17

Установяване на контакти и развиване на партньорство с всички, които участват в повторната употреба и насърчаване на инициативите в тази област – ремонтни работилници, магазини за стоки втора употреба, доброволчески и благотворителни организации, както и с Агенцията по заетостта за иницииране на кампания за представяне на предложения за подпомагане на стартирането на нови инициативи и насърчаване на създаване на работни места в този сектор.

  2018г.

 Диреция „ОСУТ”

-

-

 • брой идентифицирани дружества и лица

 • брой и вид на мерките за подпомагане на идентифицираните лица

 1.18

Включване на изисквания към организациите по оползотворяване за спазване на техните отговорности, за отдаване на приоритет на повторната употреба пред рециклирането и поставяне на по-амбициозни цели за повторна употреба.

  2018г.

Диреция „ОСУТ”

-

-

 • брой променени договори/ програми на ООп

 1.19

Промяна на практиката за събирането на едрогабаритни отпадъци и стартиране на общинска система за събирането на вещи с потенциал за повторна употреба от домовете, за да се избегне, където е практически възможно, увреждането на стоките с потенциал за многократна употреба и предаването им на съществуващи ремонтни работилници

  2018г.

Диреция „ОСУТ”Ремонтни работилници

Персонал на общината, пряко свързан със събиране и транспортиране на отпадъците10 000

Бюджет на Община Свиленград

 • въвеждане на системата за събиране

 • количества събрани и повторно употребени

 1.20

Организационно подпомагане на благотворителните организации и други социално икономически предприятия предоставящи услугите за събиране на вещи и ремонт с цел повторна употреба, както и развитието на борси за обмен или продажба на продукти втора употреба.

  2018г.

Диреция „ОСУТ”

-

-

 1.21

Оценка на резултатите от борбата с торбичките за еднократна употреба в малките търговски обекти и проучване на възможностите за по-нататъшно намаляване или дори преустановяване, разпространението на торбички за еднократна употреба на това ниво.

  2018г.

 Диреция „ОСУТ”

-

-

 • сравнение на броя на торбичките пуснати на пазара спрямо предходни години

 1.22

Провеждане на изследване за оценка на степента на феномена свръх опаковане в бизнеса и ще предприеме действия да посочи примери за злоупотреби в това отношение, например чрез показването на колички за пазаруване пълни със свръх-опаковани и не-свърх опаковани продукти.

  2018г. -.

 Диреция „ОСУТ”

1 000

Бюджет на Община Свиленград

Бюджети на организации по оползотворяване на опаковки • проведено изследване

 • проведени мероприятия

 1.23

Предприемане на действия за по-нататъшно прилагане на т.нар. „зелени обществени поръчки” чрез включване в условията за избор на изпълнители на клаузи за приоритизиране на екологосъобразните продукти и устойчиво потребление, както и въвеждане на процедури за проследяване на изпълнението на заложените клаузи. Разработване на инструкция за зелени обществени поръчки, обучение на администрацията и обмяна на опит.

  2018г.

 Диреция „ОСУТ”

5 000

Бюджет на Община Свиленград-

 • брой проведени обществени поръчки с клаузи за зелени обществени поръчки спрямо общия брой

 • разработени инструкции

 1.24

Иницииране на обсъждане с представители на водещи компании в сектора на услугите на „харта за еко-консумация”, ръководство за "еко-консумация", както и критерии за присъждане на етикет "еко-динамично развиваща се компания" в сферата на услугите. Популяризиране на хартата и разпространение на ръководството сред другите компании.

  2018г.

 Диреция „ОСУТ”

-

Компании в сектора на услугите

 • приета харта

 • брой присъдени етикети

 1.25

Иницииране на широка дискусия с ръководствата на учебните заведения, за възможностите за провеждане на мероприятия за повишаване заинтересоваността на учащите се и включване на темата за предотвратяване образуването на отпадъци и устойчивото потребление в учебните програми. Организиране на мероприятия за обучаване и повишаване на съзнанието на учениците за дейностите по предотвратяване на отпадъците.

  2018г.

 Диреция „ОСУТ”

Учебни заведения-

Бюджет на Община Свиленград-

 • брой проведени мероприятия в училища

 1.26

Въвеждане на система за оценка на училищата по отношение на екологичното образование и присъждане на признания за заслуги, според нивото на екологично образование на децата, промяна в поведението, техническо подобрение и инвестиции, устойчивите поръчки и участие в мероприятия по предаване за повторна употреба, сортирането и други дейности по управление на отпадъците.

  2018г. - 2019г.

 Диреция „ОСУТ”

-

-

 • проведен конкурс между училищата

 1.27

Организиране на срещи за обмен на добри практики, където компаниите, които са модели за подражание (или известни с проактивното си мислене в управлението на своите отпадъци) ще представят своите дейности на дружества със сходна дейност.

2018г.

 Диреция „ОСУТ”

-

Бюджет на Община Свиленград

 • бр. организирани срещи за обмяна на добри практики

1.28

Възлагане на проучване на сегашните методи за управление на малки количества опасни отпадъци, както и представяне на добрите практики, прилагани в други европейски страни с цел намаляване на вредните въздействия на битовите отпадъци.

  2018г.

 Диреция „ОСУТ”

5 000

-

 • извършено проучване

 1.29

Провеждане на кампании за повишаване на осведомеността на малките и средни предприятия за правилното управление на опасните отпадъци.

  2018г.

 Диреция „ОСУТ”

5 000

Бюджет на Община Свиленград

 • бр. проведени кампании

 1.30

Стартиране на дейности за повишаване на осведомеността, предназначени за строителния сектор с цел насърчаване на:

• селективното разрушаване с цел повторна употреба и рециклиране

• спазването на изискванията за задължително рециклиране на отпадъци от строителство или разрушаване;

• правилното обезвреждане на опасни отпадъци, включително ПХБ и азбест;

• изготвяне на страница с практически съвети за организиране на сортирането на отпадъци на малки обекти.


  2018г.

 Диреция „ОСУТ”

5 000

Бюджет на Община Свиленград

 • бр. проведени разяснителни кампании

 1.31

Стартиране на инициативата "Устойчива сграда" с цел стимулиране на предотвратяване на отпадъците и рециклирането в строителството.

  2018г. - 2019г.

 Диреция „ОСУТ”

-

-

 • брой присъжданияна етикета

 1.32

Изменения в нормативната уредба на общината във връзка с изискванията на Закона за местните данъци и такси (чл. 67, ал. 2) за определяне размерът на такса битови отпадъци въз основа на количеството образувани отпадъци или на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет, която не може да бъде данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или пазарната им цена. Възлагане на сравнително проучване за екологичното, икономическо и социално въздействие на диференцираните системи за таксуване и системите основани на принципа „плащай колкото изхвърляш” (pay as you throw) установени в други европейски градове, с цел да се оцени въздействието от прилагането на такава система.

  2018г.

 Диреция „ОСУТ”, Дирекция „Местни данъци и такси и търговска дейност”

5 000

Бюджет на Община Свиленград

 • извършена промяна в нормативната уредба

 • извършено проучване

 1.33

Иницииране на среща с Организациите по оползотворяване, търговски обекти, извършващи обратно приемане на масово разпространени отпадъци, МОСВ и РИОСВ за да се оценят пречките за практическото прилагане на обратното приемане и да се обсъдят възможностите за подобряване на контрола.

  2018г.

 Диреция „ОСУТ”

МОСВ


РИОСВ

Организации по оползотворяванеТърговски обекти

-

-

 • брой проведени срещи

 • сравнение на количеството обратно приети масово разпространени отпадъци спрямо целите за събиране на същия вид отпадък

 1.34

Възлагане на лицата, отговорни за контрола в общината да стартират приемането на сигнали за неизпълнение на задълженията за обратно приемане на масово разпространени отпадъци в търговските обекти на лицата, извършващи продажба на крайни потребители.

  2018г.

 Диреция „ОСУТ”

-

-

 • брой сигнали за неизпълнение на задълженията за обратно приемане

 1.35

Обсъждане с организациите по оползотворяване на мерки за насърчаване на повторната употреба в т.ч. с преразглеждане договорите по отношение на:

 • включване на задължения за спазване на йерархията и предприемане на мерки за предотвратяване на отпадъци;

 • събирането на отпадъци от домакинствата да не е за сметка на отпадъците от търговски обекти;

 • отчитането на предприетите действия от членовете на организацията за предотвратяване образуването на отпадъци

 • определяне на заплащане за отпадъците събрани в общински пунктове;

 • укрепване рамката за консултациите между организациите по оползотворяване и публичните власти, особено по отношение на:

 • начина за определяне на размера на вноските

 • начина за избор на подизпълнители на организациите;

 • методи за отчитане и мониторинг;

 • наблюдение за спазването на задълженията за обратно приемане;

 • мерки за изпълнение на задължението за управление на опасни масово разпространени отпадъци.

  2018г.

 Диреция „ОСУТ”

-

-

 • брой променени договори и програми на ООп

 1.36

Въвеждане на изисквания към организациите по оползотворяване за подобряване на инфраструктурите за разделно събиране, особено на обществените места (спирки, паркове, училища, и т.н.) и по време на събития.

  2018г. - 2019г.

 Диреция „ОСУТ”

-

-

 • брой променени договори и програми на ООп

1.37.

Проучване на възможностите за осъществяване на по-строг контрол върху изхвърлянето на опасни отпадъци в смесените битови отпадъци.

31.12.2018 г.

 Диреция „ОСУТ”

Персонал, пряко свързан със събиране и транспортиране на отпадъците-

-

 • вменени задължения за контрол

 • брой установени нарушения

1.38.

Проучване на възможностите за осъществяване на по-строг контрол върху изхвърлянето на отпадъците, различни от определените в контейнерите за разделно събиране.

2018 г.

-2020г.


 Диреция „ОСУТ”, Организации по оползотворяване

Персонал, пряко свързан със събиране и транспортиране на отпадъците 

 

 • вменени задължения за контрол

 • брой установени нарушения1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   26


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница