Програма за управление на отпадъците на община твърдица 2010 2020 г. Община Твърдицастраница18/26
Дата19.07.2018
Размер3.08 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   26

1.27.Система за управление на отпадъците – община Твърдица


С цел увеличаване на резултатите от оползотворяване при източника и рециклиране, общината ще трябва да изпълнява и редовно да повтаря кампаниите и дейностите по информиране на обществото. В допълнение, общината заедно с организациите по оползотворяване на материалите за рециклиране ще осигурят и на държавните институции достатъчно разделяне при източника и събиране на материали и хартия от отпадъци от опаковки.

Предвижда се основно организациите по оползотворяване да осигуряват средства за разделяне при източника за градчета и големи градове с 5000 и повече жители. Общината е задължена да се установят съоръжения за съхранение и да осигури събирането на материали за оползотворяване от по-малките населени места. В допълнение, общината заедно с организациите по оползотворяване на материалите за рециклиране ще осигурят и на държавните институции достатъчно разделяне при източника и събиране на материали и хартия от отпадъци от опаковки.

Общината следва активно да насърчава домашното компостиране, което вече е познато на селските райони. Приложимо е и за жилищните райони с еднофамилни къщи с градини, както и в предградията на големите градове.

Система за управление на отпадъците в община Твърдица първоначално предполага смесено събиране на остатъчни общински отпадъци от домакинства (т.е. отпадъци, които не са разделени при източника) и транспортирането им до ПС – Гурково за временно съхранение и последващо транспортиране до РД за депониране.

Общинските зелени отпадъци, органичните отпадъци от пазарите и хранително-вкусовата промишленост, както и от битовите отпадъци с висока концентрация на хранителни отпадъци трябва да се транспортират до закрито компостиращо съоръжение в Ракитница - Изток (МБТ-I). Мерките по разделяне при източника и разделното събиране ще бъдат въведени постепенно, за да подготвят мерките за третиране в регионалната система, които ще бъдат проектирани и изпълнени за Етап II.

Общината ще има собствена или в сътрудничество с частен доставчик на услугата, изградена площадка за временно съхранение на СО и отпадъци от разрушителни дейности, които ще се рециклират. Раздробяването и друго третиране за рециклиране ще се извършват от нает изпълнител с мобилно оборудване. Общината ще налага такса вход за да се покрият от замърсителите всички инвестиционни и експлоатационни разходи. Замърсените нерециклуеми СО ще се депонират на РД.

Старото депо в общината ще бъде закрито и терена възстановен съгласно съответните стандарти и изисквания.

До изграждане на РЦУО – Стара Загора и ПС - Гурково генерираните битови отпадъци на община Твърдица ще се депонират на съществуващото депо за ТБО, гр. Гурково.


1.27.1.Съхранение на отпадъците


Първоначално ще има два вида съдове за съхранение на отпадъци - един за материали за рециклиране (отпадъци от опаковки) и един за смесени битови отпадъци (ТБО). Осигуряването и обслужването на контейнери за материали за рециклиране в населени места с над 5,000 жители е задължение на компаниите по оползотворяване.

По инициатива на общината следва да се предвидят еквивалентни мерки и за по-малките населени места с население по-малко от 5000 души. НПУДО има за цел най-малко 80% от населението да се осигурява със съоръжения за разделяне при източника и рециклиране. Осигуряването на съоръжения за съхраняване на материали отделени при източника се очаква да стане през 2012-2013 г. То трябва да бъде придружено от информационни кампании и мониторинг на постигнатите събиране ефективност.

При първа икономическа възможност системата за събиране на битови отпадъци и отпадъци за рециклиране трябва да се допълни със система за разделно събиране на съхранение и на градински отпадъци за съответните райони. Приложимо е разделно събраните градински отпадъци да се компостират заедно с общински зелени отпадъци за производство на рециклируем зелен компост.

Система за съхранение на отпадъците

Вид отпадъци

Съхранение / събиране

Третиране

Материали за рециклиране

2-3 фракции в специални съдове. Събират се от Компании по оползотворяване за населени места > 5,000 жители и от общините или техните концесионери по осигуряване управлението на отпадъците в по-малките населени места.

Компаниите по рециклиране се приема, че изпълняват необходимото фино сортиране докато съоръжението за сортиране на Регионалното сдружение стане икономически приложимо.

Битови отпадъци с високо органично съдържание

Смесени в един контейнер – да се събират по допълнително проектирани маршрути.

Компостиране на битови отпадъци.

Остатъци от общински отпадъци

Смесени в един контейнер/кофа.

Депониране.

Градински отпадъци

Постепенно въвеждане на разделно събиране.

Компостиране с общински зелени отпадъци.

Общински зелени отпадъци

Без междинно съхранение.

Компостиране.

Съоръженията за съхраняване на материали за рециклиране за населените места с над 5000 жители (~ 2/3 от населението в региона) се осигурява от компания по оползотворяване без разходи за населението и за общината. Препоръчва се общината да изисква от компаниите по оползотворяване да установят система за рециклиране, способна да възстановя първоначално минимум 5-6% от общите генерирани регионални битови отпадъци. Към края на етап I от инвестиция по ОПОС този процент трябва да се увеличи до около 8-10% от битовите отпадъци.

В споразуменията си с общината компаниите по оползотворяване трябва да бъдат задължени да извършват многократно обширни кампании по информираност в сътрудничество с общината и местните НПО. Такива кампании трябва да бъдат проектирани да достигнат до всички жители на общината и трябва да се повтарят всяка година.

Усилията и резултатите на рециклирането трябва да бъдат внимателно наблюдавани от общината и докладвани на Регионалното сдружение.

Съоръженията за съхраняване на твърдите битови отпадъци трябва да са проектирани с достатъчен капацитет, за да се гарантира, че липсата на капацитет няма да доведе жителите да депонират битови отпадъци в контейнерите за рециклиране.

Прието е съдовете за съхранение на отпадъци да са средно с 10 години експлоатационен живот. Ето защо 10% от всички съдове за съхранение ще се подновяват всяка година. Освен това се приема, че всяка година ~ 3% от съдовете за съхранение се повреждат до степен, че да бъдат заменени преди края на полезния им живот. Разходите по подмяна и поддръжка на съдовете за съхранение на отпадъци се приемат за експлоатационни разходи, независимо дали се закупуват от общината или от концесионер.

Разходите за подмяна и поддръжка на съдовете за отпадъци се предполага, че трябва да се прехвърлят върху крайните потребители, например жителите, като част от таксите за управление на отпадъците. Сегашната средна цена за доставка на контейнери за съхранение на отпадъци в регион Стара Загора общо за дванайсетте общини в региона е 10,5 лв./тон, вкл. ДДС през 2009 г., което е достатъчно да покрие всички общински разходи за осигуряване на съоръжения за съхранение на отпадъци - включително осигурени от общините съдове за отпадъци за рециклиране за по-малките населени места.

Общинските зелени отпадъци ще се транспортират до едно от регионалното съоръжение за компостиране от общинския оператор. Препоръчва се операторите да прилагат малки мобилни шредери на работните площадки, за да минимизират обема, който трябва да се транспортира.

Изхвърлянето на градински отпадъци заедно с битови отпадъци трябва да се преустанови възможно най-скоро. Предложената система включва два незабавни метода за изхвърляне на градински отпадъци – домашно компостиране или доставка до един от центровете за рециклиране. Препоръчва се общината да включа мерки за домашно компостиране и ползите от тях в своите информационни кампании за управление на отпадъците.

Освен това, с течение на времето, общината трябва да прилага по-ефективен, но и по-скъп метод на разделното събиране на градински отпадъци за всички квартали, например кварталите с еднофамилни къщи в по-големите градове. Градинските отпадъци се компостират заедно с общинските зелени отпадъци за производство на рециклируем зелен компост. До края на Етап I от инвестиция по ОПОС се приема, че процентът на събраните градински отпадъци заедно с битовите отпадъци ще се намали на 50% от сегашното ниво.

1.27.2.Сметосъбиране и транспортиране на отпадъците


Събирането на битовите отпадъци ще се осигури за цялото население в регион за управление на отпадъците Стара Загора. Събирането ще се извършва два пъти седмично за градовете > 3000 жители и един път седмично за всички останали населени места. Разделените при източника материали трябва да се събират редовно с приемлива честота за покриване на реалните нужди. Сметосъбирането и транспортирането до най-близкото регионално съоръжение за управление на отпадъци е отговорност на общината. Мястото за прием на отпадъци на община Твърдица ще е ПС – Гурково.

Инвестирането в и финансирането на сметосъбиращи превозни средства ще се осигури или от общината или от концесионера. Инвестициите, направени от концесионерите или от други частни изпълнители ще се заплащат посредством концесионни такси, което е оперативен разход. Общинските инвестиции в сметосъбиращи автомобили са неприемлив разход при получаване на грантова финансова помощ съгласно Механизма за ОПОС 2007-2013.

Обичайна практика в България е концесионерите и общините да закупуват оборудване и автомобилен парк втора ръка, за да се поддържат възможно най-ниски инвестиционнии амортизационни разходи, така че да са по-конкурентни. Оборудването, закупено с държавна помощ или с безвъзмездна помощ от ЕС трябва да е съвсем ново, което ще доведе до по-високи разходи и такси.

В момента оборудването за обслужване на дейностите по отпадъците в общината е собственост на общината.

Организационната рамка за бъдещата общинска система за сметосъбиране и транспортиране във времето може да бъде обект на промени, когато различните концесионни договори изтичат или в случай, че общината трябва да направи големи инвестиции в нови превозни средства. В краткосрочен план, се очаква най-вероятно продължаване на съществуващата рамка.

Въпреки това, разходите за сметосъбиране и транспортиране ще се увеличат поради бъдещите по-дълги транспортни разстояния до най-близкия регионален приемен център за отпадъците. Транспорирането на битови отпадъци на големи разстояния със съвременни уплътняващи превозни средства, ще възлиза на около 0,6 лв./км за тон, без ДДС. Тази цена включва експлоатацията и поддръжката на сметосъбиращото превозно средство заедно със заплатата на сметосъбиращия екип за времето, изразходвано за транспорт. Допълнителните разходи за тон за транспортиране до новите регионални приемни центрове за отпадъци се показани в таблиците по-долу, като е взето под внимание изграждането на три ПС.Отпадъци – разстояния и разходи за транспортиране на дълги разстояния, цените са към 2009 г. с ДДС

Община

Транспорт – разстояния

Дълги разстояния

Съществуващо

До ПС

Допълнителни

Допълнителни разходи, вкл. ДДС

km

km

km

лв./тон

Твърдица

10.6

24.4

13.8

9.9

*Без отчитане до РЦУО

Единични цени за общината за сметосъбиране и транспорт “с” и “без” предложената система, цени към 2009 г. с ДДС

Община

Разходи за сметосъбиране и транспортиране, с ДДС

Съществуващо

регионално

лв./тон

лв./тон

Твърдица

30.7

40.6

Горепосочените единични цени и транспортните разходи ще останат валидни, докато общините и техните концесионери продължават да използват втора ръка напълно амортизирана техника за събиране и транспортиране. Веднага след като се закупи ново оборудване, разходите за амортизация ще доведат до увеличаване на разходите за събиране и транспортиране.

1.27.3.Третиране на отпадъците

1.27.3.1.Третиране на смесени битови отпадъци


Третирането на битовите отпадъци в община Твърдица ще се осъществява чрез регионален принцип на РЦУО както е описано в предходната глава.:

1.27.3.2.Компостиране

1.27.3.2.1.Ръчно сортиране на битови отпадъци

На общинско ниво не се предвижда да се изгради съоръжение за пълно сортиране на битови отпадъци или разделно събрани при източника отпадъци. Чрез финансиране от производителите на отпадъци от опаковки, създадените компании по оползотворяване вече са изградили такива съоръжения. Следователно компаниите по оползотворяване са в състояние да предложат по-евтини услуги за фино сортиране, от регионалните организации за управление на отпадъците.
1.27.3.2.2.Механично предварително третиране и сепариране

За община Твърдица този процес ще се осъществява на регионален принцип както е описано в предходните глави.

1.27.3.3.Мерки за третиране

1.27.3.3.1.Зелени и паркови отпадъци

Общинските зелени отпадъци, а също и разделно събраните градински отпадъци на община Твърдица и техните доставчици на услуги се предоставят на ПС – Гурково където ще има съоръжение за приемане на този вид отпадъци за временно съхранение и възможна допълнителна преработка преди трансфера им до регионалното съоръжение за компостиране.

Мобилният шредер ще се помещава на РЦУО, където обикновено ще се използва за предварително третиране на зелени и градински отпадъци, преди компостирането на зелените отпадъци.


1.27.3.3.2.Едрогабаритни отпадъци

ЕГО от община Твърдица и техните доставчици на услуги се предоставят ПС – Гурково. ПС- Гурково ще са оборудвани за приемане на такива отпадъци за временно съхранение и след преработка ще се доставят до РЦУО.

РЦУО ще има по-голяма площадка за временно съхранение на ЕГО и достатъчно място за обработката им. Преработката на ЕГО ще включва раздробяване, магнитна сепарация и тестове за производство на RDF и фракции за депониране


1.27.3.3.3.Строителни отпадъци и отпадъци от разрушителни дейности

По собствена инициатива и за своя сметка община Твърдица ще организира създаването на площадки за временно съхранение и последващата обработка на CО за рециклиране. Общината трябва да събира адекватна такса вход за възстановяване на инвестициите за обекта и разходите за раздробяване и сортиране на отпадъците. Остатъците, които не могат да бъдат рециклирани или класифицирани като напълно инертни отпадъци, се доставят на регионално депо за депониране след заплащане на входна такса. Като алтернатива общината може да създадат съоръжение за рециклиране на СО чрез публично-частно партньорство.

В момента не се предвиждат депа за инертни отпадъци за региона. СО, които не са подходящи за рециклиране, трябва да се депонират на новото регионално депо.


1.27.3.3.4.Утайки от канализацията

Всяка бъдеща пречиствателна станция за отпадъчни води изготвя подходящ план за управление на утайки. Регионалната система за управление на отпадъците ще бъде в състояние да получава механично обезводнени утайка със съдържание на сухо вещество най-малко 20%. В противен случай следва да се събира допълнителна такса за покриване на допълнителните разходи за третиране на инфилтрата и експлоатационните неудобства, настъпили в депо за отпадъци.

1.27.3.4.Депо


Депото е мярка за обезвреждане на отпадъци, чиито проектни и експлоатационни цели водят до минимизиране на отрицателното въздействие върху околната среда и общественото здраве от депонирани санитарни отпадъци. Депонирането е последния вариант за обезвреждане на отпадъци, които не могат да бъдат рециклирани или повторно използвани по никакъв начин.

След приемането на отпадъците от общини Гурково, Николаево и Твърдища на ПС – Гурково отпадъците ще се транспортират до РЦУО за последващо депониране.

Регионалното депо на Стара Загора в Ракитница - Изток е проектирано за приемане само на неопасни отпадъци.

1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   26


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница