Програма за управление на отпадъците на община твърдица 2010 2020 г. Община Твърдицастраница16/26
Дата19.07.2018
Размер3.08 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   26

1.25.Прогноза на генерираните отпадъци

1.25.1.Норми за генериране на битови отпадъци на национално ниво


В таблицата е даден икономическо развитие „среден растеж”, който отчита увеличение на количествата на твърдите битови отпадъци с 42% от годишен реален темп на изменение на БВП (разходи на домакинствата за храна, напитки, дрехи и обувки и др. подобни, съгласно данни от НСИ за 2008 г.).

Среден растеж

Населени места по групи

Норма на генерирани битови отпадъци на жител кg / жител / год.

2008

2012

2017

2022

2032

2042

> 50,000 жители

360

384

417

452

528

611

25,000-50,000 жители

320

341

371

402

469

543

3,000-25,000 жители

296

315

343

371

434

502

< 3,000 жители

190

202

220

238

278

322

Предполага се годишен растеж от 3.8% за периода 2009 - 2012 г.; 4.0% годишен растеж за периода 2013 - 2017 г.; 3.8% годишен растеж за периода 2018 - 2022 г.; 3.7% годишен растеж за периода 2022 - 2032 г.; и 3.5% годишен растеж за периода 2032 - 2042 г.

1.25.2.Оценка на количествата отпадъци, генерирани от домакинствата в община Твърдица


В таблицата е дадено икономическо развитие - среден растеж. Отчетено е увеличение на количествата на твърдите битови отпадъци с 42% от годишен реален темп на изменение на БВП (разходи на домакинствата за храна, напитки, дрехи и обувки и др. подобни, съгласно данни от НСИ за 2008 г.).

Среден растеж

Населени места по групи

Генерирани отпадъци в тона за година

2008

2012

2017

2022

2032

2042

3,000-25,000 жители

3097

3259

3469

3731

4357

5046

< 3,000 жители

955

1001

1065

1153

1347

1560

Общо за община Твърдица

4052

4260

4534

4885

5704

6606

Предполага се годишен растеж от 3.8% за периода 2009 - 2012 г.; 4.0% годишен растеж за периода 2013 - 2017 г.; 3.8% годишен растеж за периода 2018 – 2022 г.; 3.7% годишен растеж за периода - 2022 2032 г.; и 3.5% годишен растеж за периода 2032 - 2042 г.

1.25.3.Оценка на Морфологичния състав на битовите отпадъци, генерирани в общината


Морфологичният състав на битовите отпадъци на Община Твърдица е изчислен на база на осреднени стойности за населението, живеещо в съответната категория населено място.

В таблицата е дадено икономическо развитие „среден растеж”. Отчетено е увеличение на количествата на твърдите битови отпадъци с 42% от годишен реален темп на изменение на БВП (разходи на домакинствата за храна, напитки, дрехи и обувки и др. подобни, съгласно данни от НСИ за 2008 г.).Среден растеж

Средно за Община Твърдица

2008

2012

2017

2022

2032

2042

Съдържание

%

t/год.

t/год.

t/год.

t/год.

t/год.

t/год.

Хранителни отпадъци

7.36%

298

314

334

360

420

486

Хартия

4.74%

192

202

215

232

270

313

Картон

1.11%

45

47

50

54

63

73

Пластмаса

6.44%

261

274

292

314

367

425

Текстил

3.88%

157

165

176

189

221

256

Гума

0.92%

37

39

42

45

53

61

Кожа

1.36%

55

58

62

66

77

90

Градински отпадъци

14.08%

571

600

638

688

803

930

Дървесни отпадъци

2.19%

89

93

99

107

125

144

Стъкло

7.08%

287

302

321

346

404

468

Метали

2.37%

96

101

107

116

135

156

Сгурия, пепел, инертни материали, пръст, пясък и други

48.49%

1965

2066

2198

2369

2766

3203

Общо

100.00%

4052

4260

4534

4885

5704

6606

Предполага се годишен растеж от 3.8% за периода 2009 - 2012 г.; 4.0% годишен растеж за периода 2013 - 2017 г.; 3.8% годишен растеж за периода 2018 - 2022 г.; 3.7% годишен растеж за периода 2022 - 2032 г.; и 3.5% годишен растеж за периода 2032 - 2042 г.

1.25.4.Оценка на количествата генерирани отпадъци от опаковки в община Твърдица


Съгласно Националната програма за управление на дейностите по отпадъците 52%-55% от генерираните отпадъци от опаковки трябва да се рециклират през 2012 - 2013 г.; 53%-56% генерираните отпадъци от опаковки за същия период трябва да се оползотворяват.

Целите за рециклиране на битовите отпадъци съгласно Националната програма за управление на дейностите по отпадъците визират редуциране на количествата на депонираните на общинските депа отпадъци от 109 kg/човек /год. през 2020 г. Към настоящият момент количеството на депонираните отпадъци от опаковки, на база на дадения по-горе морфологичен състав е по-ниско от количествата отпадъци, които биха могли да се депонират на депата.Предвидено е редуциране на количествата на битовите отпадъци от опаковки както следва:

  • 100% от картонените отпадъци се третират като отпадъци от опаковки;

  • количествата на отпадъците от опаковки за стъкло, хартия и пластмаса се приемат около 33% от съответните количества отпадъци;

  • до 8% от общото количество на металните отпадъци се приемат като отпадъци от опаковки.

В таблицата е дадено рециклиране на 60% от хартиените отпадъци от опаковки, 60% рециклиране на стъклените отпадъци от опаковки, 50% рециклиране на металните отпадъци от опаковки и 22.5% рециклиране на пластмасовите отпадъци от опаковки от 2012 г., рециклиране на 75% от градинските отпадъци от 2012 г.

Година

2008

2012

2017

2022

2032

2042

тона/год.

Битови отпадъци - общо

4052

4260

4534

4885

5704

6606

Отпадъци от опаковки - рециклирани

0

154

163

176

206

225

Органични отпадъци - третирани

0

450

479

516

602

698

Битови отпадъци за депониране

4052

3657

3892

4193

4896

5684

1.25.5.Биоразградими отпадъци


България се е задължила да редуцира депонираните количества на биоразградими отпадъци. Оценката на потенциалното количество на органични отпадъци в община Твърдица, предвидено за третиране е определено на база на целите, заложени в Национална стратегия за поетапно намаляване на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране, МОСВ – март 2006 г. Стратегията поставя следните цели на национално ниво:

Година

Цел

Тона/год.

Kg / жител

1995 Базова

100%

2,247,500

268

2010

75%

1,685,625

224

2013

50%

1,123,750

152

2020

35%

786,625

109

Морфологичният състав на Биоразградините битови отпадъци от домакинствата в общи линии е: 100% (хранителни отпадъци + хартия + картон + текстил +кожа + градински и дървесни отпадъци) или за регион Стара Загора това прави 41.7% от количеството отпадък, преди рециклиране на отпадъците от опаковки. След рециклиране на отпадъ-ците от опаковки, количеството на органичните отпадъци се намалява с 1%. При ин-дустриалните битови отпадъци това количество е оценено на 66.0% преди и 67.5% след рециклиране.

Около 2/3 от отпадъците от почистване на паркове и улици са биоразградими.Следващата таблица показва съдържанието на биоразградимите отпадъци в отпадъците, депонирани понастоящем на общинските депа в тона годишно и в kg/жител преди и след допълнително рециклиране на отпадъците от опаковки.

Биоразградими

отпадъци

Среден растеж

2008

2013

2020

2042

Битови

41.69%

58,560

61,531

67,398

94,095

Индустриални

66.00%

9,759

9,759

9,759

9,759

Паркови улични

66.67%

6,369

6,122

5,935

5,935

Общо за рециклиране

т/год.

74,687

77,411

83,092

109,788

Непаркови

т/год.

68,318

71,290

77,157

103,853

Без рециклиране

kg/жител

192

208

230

304

Непаркови

kg/жител

176

191

214

288

Битови

41.58%

52,300

54,954

60,194

84,037

Индустриални

67.49%

8,620

8,620

8,620

8,620

Паркови улични

66.67%

6,369

6,122

5,935

5,935

Общо за рециклиране

т/год.

67,289

69,696

74,749

98,592

Непаркови

т/год.

60,920

63,574

68,814

92,657

С рециклиране

kg/жител

173

187

207

273

Непаркови

kg/жител

157

171

191

257

1.25.6.Оценка на генерирани количества отпадъци от утайки


Очаква се България да изпълни директивата на ЕС за третиране на градски отпадъчни води по следния график:

Агломерации >10,000 е.ж. до 01.01.2011 г.

Агломерации 2,000 до 10,000 е.ж. до 01.01.2015 г.

Директивата на ЕС за третиране на градски отпадъчни води (ДТОВ) определя размера на агломерациите според броя на населението и допълнителното замърсяване от различни институции (училища, болници и др.) търговския сектор и индустриалните предприятия, намиращи са на територията на агломерацията. В допълнение територията на агломерацията се определя допълнително, като се използват икономически критерии за улавяне и третиране на отпадъчни води.

Съгласно Националната програма по управление на отпадъците процентът на утайките, които следва да се третират е: 60% от 2012 г., и 80% от 2020 г.

Националната програма не предвижда депониране на утайките на регионалните депа за битови отпадъци. Количествата на утайките за населени места с население по-голямо от 2000 е.ж. се генерират от пречиствателните станции за отпадъчни води, а за тези с по-малък брой на населението идват от септичните ями.

Съгласно Националната програма за управление на дейностите по отпадъците за периода 2009 - 2013 г.очакваните количества канализационни утайки за Българските ПСОВ е само 15 kg TS/е.ж./годишно. Предполага се, че градовете с население >10,000 жители ще генерират утайки от 18 kg/е.ж./годишно в това число и утайките от търговския сектор в града.

Очаква се да се изградят пречиствателни съоръжения за отпадъчни води и в някои по-малки населени места. Предполага се, че в дългосрочна перспектива средното количество на генерираните утайки в малките населени места ще бъде средно около 9 kg TS/човек.

Очаква се средна степен на изсушаване на утайките от 20% TS, което е постижимо без прекалена употреба на скъпи полимери.

За регион Стара Загора и в частност за Община Твърдица, генерирането е както следва:Община

Население 2008

Генерирана утайка тона/год.

Прогнозирани утайки

Агломерации

2012

2017

2022

2032

2042

10,000 еж

2-10000 еж

<2,000 еж

тона/год

тона/год.

тона/год.

тона/год

тона/год

Твърдица

15468

-

187

14

-

187

200

214

214

Общо за регион Стара Загора

388344 1.25.7.Оценка на генерирани количества индустриални неопасни отпадъци депонирани на общинските депа за ТБО


Взети са в предвид само този тип Индустриални неопасни отпадъци, които се депонират на общинските депа за ТБО.

Количествата на депонираните индустриални неопасни отпадъци са количествата събирани от общината или извозвани директно от компаниите за депониране на общинското депо за БО. Този тип отпадък е приравнен към битовите отпадъци и се генерира основно от или заради служителите в компаниите.

Нормата на генериране на индустриални неопасни отпадъци е определена като процент от битовите отпадъци: 33% от хранителните отпадъци, 50 % хартия и картон и 33% пластмаса и други неопасни отпадъци.

Генериран битов отпадък от работник годишно

kg/чов./г.

2008

2012

2017

2022

2032

2042

Константно състояние

110

110

110

110

110

110

Предложено е запазване на постоянно количество на генерираните отпадъци.

Броят на служителите, работещи в производството и бизнес сектора в община Твърдица са определени като процент от общия брой за плановия регион и броя на населението в общината. Общият брой на служителите е 3340.Битови отпадъци генерирани от индустрията

тона/год.

2008

2012

2017

2022

2032

2042

Константно състояние

369

369

369

369

369

369

1.25.8.Оценка на генерирани количества отпадъци от паркове и градинки и почистване на улици


Генерираните количества отпадъци от паркове и градинки и почистване на улици са определени на глава от населението по данни от програма за управление на дейностите по отпадъците 2009-2013 г.

Паркови и улични отпадъци

Норма на генериране на паркови и улични отпадъци на жител

тона/год.

2008

2012

2017

2022

2032

2042

Градове

25 kg/чов./г.

76

75

73

73

73

73

Села

15 kg/чов./г.

37

36

35

35

35

35

Общо

 

113

111

108

108

108

108

1.25.9.Оценка на генерирани количества едрогабаритни и други видове отпадъци


Количествата на едрогабаритните и други отпадъци са определени на глава от населението по статистически данни за плановия регион и броя на населението в общината.

Едрогабаритни отпадъци

Норма на генериране на едрогабаритни отпадъци на жител

тона/год.

2008

2012

2017

2022

2032

2042

Градове

10 kg/ чов./г.

105

103

101

100

100

100

Села

8 kg/ чов./г.

40

40

39

39

39

39

Общо

 

145

143

140

139

139

139

1.25.10.Оценка на генерирани количества строителни отпадъци


Наличните данни за количествата на строителните отпадъци в общината са за периода 2002-2003 г, тъй като от 2003 г. генериращите строителни отпадъци не се отчитат на общините.

Количествата на генерираните строителни отпадъци за цялата страна, съгласно данни от НСИ за периода 2004 – 2006 г. са както следва:Година

Строителни отпадъци

2004

2005

2006

Тона

5 425 624

3 502 737

1 602 662

Kg/жител/год

716

465

214

На база на горните тенденции за генериране на строителни са определени 90 kg/жител/год. за селските райони и 214 kg/жител/год. за градовете и дадени в таблицата.

Година

Строителни отпадъци

2008

2012

2017

2022

2032

2042

Строителни отпадъци на жител в Община Твърдица, в кg/жител/год.

174

174

174

174

174

174

Общо количество на генерираните строителните отпадъци в Община Твърдица, в тона

2688

2644

2588

2585

2585

2585

Целите за рециклиране на строителни отпадъци съгласно Националната програма за управление на дейностите по отпадъците са дадени в таблицата.

Година

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Рециклиране на строителните отпадъци

20%

20%

20%

25%

30%

35%

Общината следва да разпореди на генераторите на строителни отпадъци да извършват сепариране при източника. Общината определя площадки за временно съхранение на строителните отпадъци до влизане в сила на Националната програма за управление на отпадъците.

Строителните отпадъци ще се използват за рекуртивиране на кариери и рудници.

Във втори програмен период по ОПОС Регионалното сдружение ще кандидатства за закупуване на машина за третиране на СО.

1.25.11.Обобщение на количествата на генерираните отпадъци


Долната таблица резюмира количествата на генерираните и третираните отпадъци в община Твърдица.

Предвижда се същинското рециклиране на битовите отпадъци да започне през 2012 г. Рециклирането на строителните отпадъци се предвижда поетапно, съгласно целите на Националната програма за управление на дейностите по отпадъците.Предвижда се 33% от общото количество на битови отпадъци от индустрията, депонирани понастоящем на общински депа да се рециклира или третира. Количествата на рециклираните отпадъци от опаковки през 2008 г. се базират на данни от НСИ за 2006 г.

Година

2008

2012

2017

2022

2032

2042

Общо генерирани отпадъци, тона годишно

7222

7379

7587

7932

8752

9654

Третиране / рециклиранеОтпадъци от опаковки

-

156

169

185

224

247

Органични паркови градински отпадъци

-

185

182

179

178

178

Органични домакински отпадъци

-

450

479

516

602

698

Третиране на органични битови отпадъци - общо

-

635

661

695

780

876

Строителни отпадъци

538

793

906

905

905

905

 ДепониранеБитови отпадъци от домакинствата

4052

3657

3892

4193

4896

5684

Битови отпадъци от индустрията

369

247

247

247

247

247

Паркови и улични отпадъци

337

147

143

145

146

146

Утайки

-

-

187

200

214

214

Едрогабаритни отпадъци

145

143

140

139

139

139

Други (ако има)Общо количество депонирани отпадъци

[тона / год.]4903

4193

4609

4924

5642

6429

Депонирани отпадъци [m3/год.] (~0.6 t/m3)

8172

6989

7681

8206

9403

10716


1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   26


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница