Програма за управление на отпадъците златарица 2006 с ъ д ъ р ж а н и е въведениестраница4/8
Дата19.07.2018
Размер0.96 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

3.2. периодичност на събиране и честота на извозване на отпадъците


Периодичността на събиране на отпадъците към настоящия момент е по график определен съгласно Заповед № 2118 / 27.10.2005 г. на Кмета на Общината, както следва:

1. за град Златарица – един път седмично;

2. за останалите населени места – 2 пъти месечно.

От 01.10.2006 г. периодичността на събиране, извозване и изпразване на съдовете ще е :

1. за гр. Златарица:

- Контейнери тип “Бобър” – два пъти седмично;

- Кофи тип “Мева” – веднъж седмично.

2. В останалите селища в общината, съдовете ще се извозват два пъти месечно.


3.3. Използвани съдове – брой и видове

В настоящият момент използваните съдове по населени места са:
Населено място

Контейнери с вместимост 2,5 м3

Поцинковани кофи за смет 110 л

гр. Златарица

84 бр.

50 бр.

с. Горско Ново село

2 бр.

60 бр.

с. Родина

2 бр.

37 бр.

с. Сливовица
30 бр.

с. Чешма
10 бр.

с. Росно
32 бр.

с. Резач
17 бр.

ВСИЧКО:

88 бр.

236 бр.

Към момента има много повредени контейнери и недостиг на кофи. Създадената система за сметосъбиране и почистване на обществените места е в пряка зависимост от съществуващата специализирана техника и съдове за битови отпадъци. Силно амортизираните коли и съдове създават предпоставка за нередовно извозване на отпадъците. Единствено ефикасно е въвеждане на система за сметосъбиране - изпразване на място на съдовете за отпадъци в пресоващи специализирани автомобили на територията на цялята община. Често се констатира изхвърляне на отпадъци от домакинствата извън съдовете за битови отпадъци, през зимните месеци се изхвърля неизгасена сгурия в контейнерите, което предизвиква запалването им и много бързото им изхабяване. В населените места има случаи в частни дворове съдовете за отпадъци, които са общинска собственост, да се използват не по предназначение /за фураж, пясък, вар, вода и др./ Организацията на работа може да бъде значително подобрена чрез ефективно планиране на тази дейност и разходване на средствата, предоставени от общината за нея.

За правилното използване на съдовете за боклук оказва влияние ниската битова култура на гражданите, като изхвърляне на строителни, растителни и горими отпадъци в контейнерите и около контейнеровите площадки, като с това замърсяват големи площи в тези райони. Много са случаите на кражби на съдове за смет. Бездомните кучета създават допълнително проблеми с безразборното разхвърляне на боклуците като замърсяват площадките.

3.4. Използвана техника


Техниката, с която разполага Звено за социални услуги и други дейности - гр. Златарица е :

1 бр. Специален контейнеровоз «ГАЗ-53», обслужващ контейнери с вместимост 2,5 м3;

1 бр. Специализиран сметосъбиращ автомобил «Шкода», обслужващ поцинковани кофи за смет.

1 бр. Самоходно шаси – за други отпадъци.

Техниката е амортизирана, физически остараля, трудна и скъпа за поддържане и недостатъчна за обема на работа за да извърши качествено услугата. На територията на общината не се осъществява разделно събиране.

“ТИТАН – КЛИНЪР” ООД гр. Кърджали ще използва:

1 бр. Сметосъбирач «ИВЕКО»;

1 бр. Самосвал «МАН» - за обслужване на категорията «Други отпадъци»;;

1 бр. Булдозер Т 130.


3.5. ДЕПА

На територията на община Златарица съществуват две депа за твърди битови отпадъци. Определени са със Заповед № 653 от 22.07.1980 година на Окръжен народен съвет гр. Велико Търново. С горепосочената заповед и съгласно Протокол на комисия от 15.08.1980 г. са определени площадка за изграждане на сметище в землището на град Златарица - в местността “Гяур геч”, в посока изток от града на 3 км разстояние и сметище в землището на село Горско Ново село - в местността “Сърта”.

Организацията по третирането на твърди битови отпадъци, поддържането и експлоатацията на депа трябва да осигурява опазване на околната среда чрез обезвреждане на отпадъците. Депонирането включва разстилане, уплътняване и изолация на отпадъка. Необходимо е ежедневно да се отчита количеството приет и обработен отпадък и да се води отчетност на депото, съгласно изискванията на нормативната уредба. Въпреки това в настоящия момент липсват всички поне минимални атрибути за едно сметище – табели, ограда и естествено всички други, които следва да присъстват, като например кантар и приемен пункт за градското сметище, охрана и други съгласно разпоредбите на Наредба № 8 /24.08.2004 година за условията и изискванията, за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Предстои преустановяване изхвърлянето на отпадъци на сметището в землището на село Горско Ново село и закриване на същото, като всички отпадъци ще се депонират само на депото в местността “Гяур геч” до град Златарица.

След края на 2009 година, съществуващото депо за битови отпадъци ще влезе в процедура на закриване. За закриването на депото и извършване на последващ мониторинг Община Златарица ще разчита на евентуално външно финансиране.

Настоящото състояние на депото за битови отпадъци създава рискове за замърсяване на околната среда и за здравето на населението:а/ замърсяване на подземните и повърхностни води

До момента не е констатирано замърсяване на подземните води, но както беше посочено и по-горе такъв риск съществува. Предпоставка за това са следните факти: • депонирането на отпадъците е започнало без изграждане на долен изолиращ екран и системи и съоръжения за отвеждане и третиране на инфилтрационните води;

 • няма изградени отводнителни канали и голяма част от атмосферните води от водосборната област попадат в сметищното тяло;

б/ замърсяване на въздуха

Съществува възможност за замърсяване на въздуха в района на депониране поради следните фактори: • няма изградена система за улавяне и отвеждане на отделящите се отпадъчни газове в резултат на разграждането на битовите и промишлени отпадъци;

 • при спонтанно възникващите пожари се отделят токсични газове;

 • няма изградени ограда и лесозащитен пояс.

Изводи:

 • Създадената в Общината система за събиране и транспортиране на битови отпадъци няма параметрите на съвременна и модерна организация за този вид дейност.

 • Новото регионално депо за отпадъци ще даде основание да се счита, че системата за транспортиране на битови отпадъци ще претърпи съществени изменения.

 • Като недостатък е, че до този момент не е организирано разделно събиране в Община Златарица, както на рециклируеми отпадъци от нерециклируеми, така и на опасни, строителни (генерирани при извършване на малки ремонтни работи) и др. видове отпадъци подлежащи на разделно събиране и предаване за рециклиране или повторно използване.

 • Все още на територията на Община Златарица съществуват терени, замърсени с отпадъци.

 • Обществеността е недостатъчно информирана по проблемите, свързани с управлението на отпадъците. Необходимо е повишаване нивото на информираност и провокиране интереса на гражданите към проектите, предстоящи за реализиране на територията на общината.

Проблемите свързани с експлоатацията на съществуващото депо са:

 • Липсва заграждение и ограничаване на достъпа от хора и животни;

 • Ежедневно засипване с пръст на депонираните отпадъци, обезпечаващо анаеробното им разлагане е малко използвана технология;

 • Липсват околовръстни канали, които да предотвратяват замърсяването на повърхностните води;

 • Не се измиват и дезинфекцират специализираните транспортни машини и съдовете за смет;

 • Липсват дренажни системи и преградни съоръжения срещу разпиляването на леките фракции от отпадъците;

 • Липсва мониторинг и контрол за замърсяването на компонентите на околната среда.


Старите замърсявания
Старите замърсяваниия на околната среда са резултат от несъобразени с изискванията за опазване на околната следа дейности. Замърсявания от такъв тип представляват трудно оценим риск, който може да причини значителни финансови загуби, както и да ограничи земеползването. Най-общо казано старите замърсявания се идентифицират чрез изменение в качеството на компонентите на околната среда /почва, повърхностни и подземни води, флора и фауна/ до степен водеща до риск за човешкото здраве. Това състояние влошава комфорта на живот на живеещите хора и е потенциален източник на риск от замърсяване и зарази. Старите замърсявания, а и самите сметища, са сериозни замърсители на компонентите на околната среда. Причина за образуване на криминални сметища е високата тарифа на транспортни услуги у нас, имайки предвид, че отпадъците от стрително-ремонтната дейност, градинските и друг вид отпадъци гражданите нормативно са задължени сами да ги транспортират до сметището. Именно тези отпадъци се изхвърлят навсякъде и са основният ни проблем. Такъв род отпадъци има почти до всяка контейнерова площадка. Тези замърсявания нарушават ландшафта, излъчват неприятни миризми и са потенциален източник на зараза, създават епидемиологичен риск, те замърсяват почвите и водните течения. Въпреки усилията на общинската администрация тези нерегламентирани сметища стават традиционни, а навиците на хората се оказват непреодолими. До този момент не са правени замервания за видовете замърсявания и на отделните газове от сметищата. Поради тази причина няма данни за замърсяванията, причинени от сметищата в общината, но навярно такива съществуват.

Остават за разрешаване основни проблеми като:

- Разрешени е проблемът със събирането на отпадъците от черни и цветни метали. Същите се събират от лицензирани от Министерството на икономиката и МОСВ фирми, които ги предават директно за преработка или за износ извън България.

- Въпросът със събирането, съхранението и транспортирането на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти. Дейностите е необходимо да се извършват от фирми, които притежават, разрешение по чл. 37 от Закона за управление на отпадъците издадени от РИОСВ или от МОСВ.

- Въпросът с третирането на батерии и акумулатори, които също трябва да се събират, съхраняват и траспортират от фирми притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗУО и лиценз от Министерство на икономиката и енергетиката.

- Въпросът със събирането и временното съхраняване на излезлите от употреба моторни превозни средства от фирми притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗУО и лиценз от Министерство на икономиката и енергетиката.

Принципно е разрешен проблемът със събирането на отпадъците от черни и цветни метали. Същите се събират от лицензирани от Министерството на икономиката и енергетиката и МОСВ фирми, които ги предават директно за преработка или за износ извън България.

1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница