Съдържаниестраница11/13
Дата21.07.2016
Размер1.2 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

4.6Комуникация

4.6.1Общи цели


За да се постигнат целите на EUROSUR, ефективната комуникация обхваща следните области:

 • обмен на информация относно съдържанието на EUROSUR (НКС, ЕКС и ОПРК);

 • комуникация между националните координационни центрове и с Агенцията като част от ежедневната работа (контакти между оператори и др.);

 • отстраняване на всякакви технически проблеми или проблеми в дейността (като например „бъгове“, ИТ инциденти, заявки за достъп и др.), включително в случаите, в които е застрашена непрекъснатостта на дейността (вж. глава 4.5).

Ефективна комуникация означава, че предоставяната посредством EUROSUR информация е по-ясна и с по-добро качество, като по този начин спомага за подобрена способност за реагиране.

4.6.2Ежедневна комуникация


Ежедневната комуникация се извършва:

 • на европейско равнище — между националните координационни центрове и с Агенцията;

 • на национално равнище — трябва да бъдат създадени ефективни канали за комуникация между всички органи, носещи отговорност за наблюдението на границите, включително в органи от командната верига за ефективно вземане на решения и осигуряване на способност за реагиране;

 • в рамките на Агенцията — сред различните звена, участващи в създаването на ЕКС/ОПРК.

Ежедневната комуникация може да се извършва посредством:

 • ECN и специалните за целта приложения, включително приложението EUROSUR и съоръженията за видеоконферентни връзки;

 • телефон и електронна поща чрез списъците с контакти (вж. глави 3.1.15 и 4.6.4);

 • други платформи (например хранилището за документи на единното звено на Frontex — Frontex One Stop Shop document repository, и др.)

Всяка държава членка е достъпна денонощно чрез своя НКЦ.

4.6.3Централното звено за контакт на Агенцията


Агенцията има централно звено за контакт, което се намира в звеното, отговарящо за обмена на текуща информация и за поддържане на осведоменост за състоянието. Това звено е централната референтна точка за своевременно и надеждно координиране на цялата входяща и изходяща оперативна информация на равнището на Агенцията.

Това звено осигурява цялостен подход за националните координационни центрове и вътрешните звена на Агенцията чрез наблюдаване и обработване на входящата и изходящата оперативна информация с цел поддържане на ЕКС/ОПРК и увеличаване на способностите за реагиране в държавите членки, например чрез координиране на предоставянето на услуги, свързани с общото прилагане на наблюдателни средства, и улесняване на комуникацията относно бързото оперативно реагиране, когато е необходимо.

Това звено за контакт, в качеството си на оперативен вход към Агенцията, посредством оперативна комуникация и управление на информацията осигурява способност за:


 • наблюдение на състоянието;

 • осведоменост за състоянието и подкрепа;

 • предоставяне на услугите на EUROSUR за обединяване на данни;

 • координиране и улесняване на съвместните оперативни дейности, тъй като изпълнява ролята на оперативна връзка между отговорния екип по проекта на равнището на Агенцията и участниците на терен;

 • управление на извънредни ситуации и кризи;

 • връзка с националните координационни центрове;

 • връзка с вътрешните звена на Агенцията.

4.6.4Списък с контакти


Агенцията носи отговорност за поддържането на списъка с контакти за националните координационни центрове, който включва:

 • мястото на НКЦ в структурите на държавата членка (наименование на орган и др.);

 • името и титлата/ранга на ръководителя на НКЦ;

 • адреса и работното време на НКЦ (работно време и дежурни смени);

 • адреса на електронната поща на НКЦ — наблюдава се денонощно;

 • телефонен(ни) номер(а) за НКЦ — наблюдава се денонощно;

 • списъка с органи, представлявани в НКЦ, и работното време на всеки орган.

НКЦ трябва да уведомяват Агенцията без забавяне за всякакви промени в тази информация.

Списъкът с подробна информация за контакт включва контактите на Агенцията: • по оперативни въпроси/въпроси от областта на обмена на информация;

 • заявки за услуги, свързани с общото използване на наблюдателни средства;

 • управление на достъпа;

 • бюро за техническа помощ.

4.6.5Комуникация, свързана с ежедневни оперативни въпроси


НКЦ, който първи получи информация в обхвата на EUROSUR, носи отговорност за въвеждането ѝ в приложението на EUROSUR и за незабавното ѝ споделяне със съответните партньори.

НКЦ трябва да получава доклади от работата на терен в почти реално време (незабавно). Докладването на национално равнище следва да се извършва чрез предварително зададени шаблони, така че да се гарантира единен подход към докладването. Следва предварително да бъдат съставени планове за гарантиране на незабавно докладване в извънредни ситуации. В извънредни ситуации НКЦ могат да уведомяват други НКЦ/Агенцията за текущата ситуация посредством други средства за контакт, като например телефон, видеоконферентна връзка и др., като използват посочената в списъка информация за контакт.Добра практика: В месечните видеоконферентни връзки между ръководителите на НКЦ и Агенцията се обсъждат оперативни въпроси.

4.6.6Официални срещи


Ръководителите на НКЦ, представители на съответните национални органи и Агенцията редовно се срещат в рамките на експертна група на EUROSUR, насочвана от потребителите.

Експертната група на EUROSUR, която включва вътрешни и външни заинтересовани страни, гарантира обмен на опита, натрупан на практическо ниво, и подобрява координацията между вътрешните и външните заинтересовани страни. Целта на групата е също така да се гарантира обмен по практически въпроси, свързани с рамката на EUROSUR. Групата подготвя и дава съвети по технически въпроси и въпроси по дейността, свързани с рамката на EUROSUR.

Могат да бъдат създадени технически и ориентирани към дейността подгрупи, които подпомагат на ad hoc или временен принцип експертната група на EUROSUR.

Примери: група от потребители на аналитичната категория, експертна група по акредитацията на ECN и др.

4.6.7EUROSUR и връзки с обществеността


Включената в EUROSUR информация следва да бъде предмет на възможно най-засилени мерки за прозрачност. Въпреки това, за да не бъде застрашен резултатът от текущите оперативни дейности/разследвания, трябва да се прецени каква информация се разкрива на обществеността. Съответните органи следва да преценяват това за всеки отделен случай.

Единствено органите, които качват информация в EUROSUR, са упълномощени да обсъждат с пресата подробна информация около конкретни инциденти.

Ако Агенцията участва в оперативни дейности, тя запазва правото си да използва информация относно резултата от тези дейности.

Интервюта за EUROSUR следва да бъдат давани от персонала, който работи по този въпрос и е осведомен за него.


4.6.8Език, на който се извършва комуникацията


Работният език за комуникация в EUROSUR е английският. Държавите членки гарантират, че цялата предоставяна на национално равнище информация е адекватно преведена и ясна.

Каталог: pub -> ECD
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница