Съдържаниестраница4/13
Дата21.07.2016
Размер1.2 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

3Оперативни насоки

3.1Национален координационен център18

3.1.1Функции и задачи


НКЦ координира и обменя информация между всички национални органи, отговарящи за наблюдението на външната сухоземна и морска граница, както и с други НКЦ и с Агенцията. Организационната структура и персоналът на НКЦ варират според съответните национални обстоятелства, по-специално степените на въздействие, определени за участъците от външната граница, и начина, по който НКЦ е интегриран в органа домакин. Дейностите на НКЦ се управляват от ръководителя на НКЦ. Неговите функции и задачи са показани в таблицата по-долу.

Функции

Задачи19

Управление


 • Наблюдение и надзор над дейностите на НКЦ, включително спазване на основните права

 • Управление и ръководство на персонала на НКЦ

 • Гарантиране на сигурността на НКЦ (персонал, сграда, ИКТ)

Осведоме­ност за състоянието и анализ на риска


 • Създаване и разпространяване на НКС; в този контекст

 • Наблюдение на оперативната ситуация по външната граница и събиране на оперативна и стратегическа информация

 • Събиране, обработване, оценяване, потвърждаване, филтриране и сглобяване на информация за състоянието (инциденти, активи, разузнаване20) на национално равнище

 • Превод и създаване на артефакти в приложението на НКС

 • Анализиране на модели и тенденции в незаконната имиграция и трансграничната престъпност

 • Разработване и управляване на изискванията във връзка с разузнаването и изготвяне на продукти за анализ на риска, споделяни в НКС, ЕКС и ОПРК в помощ на вземането на решения

Способност за реагиране21


 • Наблюдение на ефективното изпълнение на оперативните дейности на местно/регионално равнище и оценяване на националните резултати в този контекст

 • Гарантиране на безпроблемната съвместна работа на органите на местно/регионално равнище

 • Оценяване на необходимостта от допълнителна помощ на местно/регионално равнище

 • Оценяване на националните операции и приноса към съвместни/двустранни операции

Връзка


 • Договаряне на работни договорености и договорености за връзка с националните органи

 • Контакт с мрежата от служители за връзка

 • Подпомагане от/на Агенцията (национална точка за контакт на Frontex/NFPOC)

Планиране

 • Подпомагане на планирането и изграждането на капацитет за управление на националната граница

 • Подпомагане на планирането на дългосрочни дейности по наблюдение

ИКТ

 • Експлоатация, мониторинг, подпомагане, поддръжка и допълнително разработване на системи за ИКТ

Достъпност

 • Персоналът на НКЦ гарантира денонощна оперативна достъпност (например по време на нощна смяна)

 • Контакт с ръководството при спешни случаи

 • Създаване и поддържане на списъци с телефонни номера и контролни списъци

Персоналът на НКЦ трябва да притежава достатъчно добри умения по чужди езици, за да може да работи със съседни и други НКЦ. НКЦ трябва да има достатъчно квалифициран вътрешен или външен капацитет за извършване на преводи, за да гарантира навременния обмен на информация.

Когато държава членка е домакин на оперативна дейност, координирана от Агенцията (например съвместна операция), тя може да използва инфраструктурата, предоставена от НКЦ или подчинените центрове.


3.1.2Национални органи, отговарящи за наблюдение на границите22


За да координират своите дейности, представители от националните органи, носещи отговорност за наблюдението на външните сухоземни и морски граници, работят заедно в НКЦ за постоянно.

НКЦ може да предоставя информация и за наблюдението на въздушните граници и за проверките на гранично-пропускателните пунктове, ако държавите членки решат това. В такъв случай е препоръчително представители от националните органи, носещи отговорност за граничните проверки и за наблюдението на въздушните граници, да работят също и в НКЦ.

НКЦ може да включва служители за връзка от други национални органи или други съответни органи, ако е необходимо.

3.1.3Сътрудничество с други национални органи23


В зависимост от националното разпределение на отговорностите и без да се засягат задълженията в рамките на законодателството, уреждащо техните дейности, НКЦ обменя информация и си сътрудничи редовно посредством подходящите канали със следните национални органи:

а) брегова охрана;

б) полиция/жандармерия;

в) митнически органи24;

г) национална гвардия;

д) въоръжени сили;

е) Център за координация на морските спасителни дейности (MRCC);

ж) органи в областта на миграцията;

з) органи в областта на убежището.

НКЦ може да обменя информация и да си сътрудничи посредством подходящи канали с други национални органи, включително:

а) морски орган;

б) орган за контрол на рибарството;

в) служители за връзка, командировани в чужбина;

г) ветеринарни/фитосанитарни служби;

д) прокуратура;

е) консулски отдел на Министерството на външните работи, посолства и консулства;

ж) бюро SIRENE;

з) органи, отговарящи за предотвратяване на разпространението на ядрено оръжие;

и) органи в областта на транспорта;

й) служби за гражданска защита;

к) служби по опазването на околната среда;

л) разузнавателни служби;

м) органи, отговорни за механизмите за препращане на жертви на трафик на хора и за системите за закрила на други уязвими групи, като например деца;

н) здравни органи.


3.1.4Управление на ресурси и персонал25


НКЦ подкрепя ефективното управление на ресурсите и персонала от страна на националните органи, отговарящи за наблюдението на външните граници. По този начин НКЦ подкрепя планирането и прилагането на дейности по наблюдение на границите, включително чрез:

а) създаване и актуализиране на преглед на всички налични активи, принадлежащи на националните органи, отговарящи за наблюдението на границите, включително равнището на готовност, типа и използването на активите в оперативната категория на НКС;

б) координиране с цел гарантиране, че наличните на национално равнище активи се разпределят по граничните участъци, в съответствие със степените на въздействие, определени за тези участъци.

Това може да включва преразпределяне на предоставяните от един национален орган активи от един граничен участък в друг или разпределяне на предоставяните от друг национален орган допълнителни активи с цел засилване на мерките за наблюдение, предприемани на даден граничен участък.

За тази цел НКЦ гарантира, че са налице необходимите работни процеси и договорености, които позволяват бързо преразпределяне на активите, със съгласието на съответните национални органи.

в) допринасяне за изграждане на национален капацитет за наблюдение на границите и ако е приложимо, гранични проверки, чрез тясно сътрудничество със съответните национални органи. Това може да включва установяване на пропуски и нужди, свързани със: • информация, събирана от различни системи, сензори, патрули и други източници;

 • умения и инструменти за анализиране на информация;

 • стационарни и мобилни активи;

 • наличност и профили на подходящ персонал;

 • обучение, включително обучение за персонала на НКЦ.

г) подкрепа за планиране, изпълнение и адаптиране на операциите на местно, регионално и национално равнище, както и на равнището на ЕС в сътрудничество с Агенцията. Това може да включва въпроси като комуникация, набавяне на оперативно съвместимо оборудване и национална стратегия за граничен контрол.

3.1.5Национална картина на състоянието26


НКЦ създава и поддържа НКС, като обработва и оценява информация за положението, управлява процеса по национално разузнаване и разработва аналитични продукти в съответствие с разпоредбите на глава 3.2 от настоящото ръководство. НКЦ редовно споделя информация със съответните национални органи посредством НКС.

3.1.6Планиране и изпълнение на националните дейности по наблюдение на границите27


НКЦ подпомага планирането и изпълнението на национални дейности по наблюдение на границите, като наблюдава дейностите по наблюдение на местно, регионално и национално равнище, както и на равнището на ЕС и дава предложения за коригиране на практиките въз основа на опита.

3.1.7Национална система за наблюдение на границите28


Всяка държава членка с външни сухоземни и морски граници създава и поддържа национална система за наблюдение на границите, която се състои от една структура или от комбинация от национални системи за наблюдение и мониторинг. Дейностите по наблюдение на всеки участък от външната граница съответстват на определената за него степен на въздействие (вж. глава 3.3.6), при което се използват стационарно и мобилно оборудване и патрули.

НКЦ координира националната система за наблюдение на границите в съответствие с националното право, като следи функционирането на системата, включително определените степени на въздействие и оперативните процедури, и осигурява информация за разработване на системата и процедурите.

НКЦ има пряк достъп в реално време до съответните части от националната система за наблюдение на границите, включително подсистемите, създадени на местно/регионално равнище, и системите за наблюдение, управлявани от други национални органи. Ако НКЦ получи информация за граничен участък от две или повече национални системи за наблюдение, тя комбинира тази информация.

3.1.8Измерване на резултатите29


НКЦ подпомага редовното измерване на резултатите от националните дейности по наблюдение на границите, като събира и анализира информацията и изготвя преглед на събитията и извършените ответни дейности, включително тяхната ефективност и използваните ресурси и персонал.

3.1.9Сътрудничество с други НКЦ30


В рамките на EUROSUR НКЦ е единственото звено за контакт с цел обмен на информация и сътрудничество с други НКЦ и с Агенцията.

3.1.10Работно време31


НКЦ функционира двадесет и четири часа в денонощието и седем дни в седмицата, като гарантира присъствието най-малко на един дежурен служител/ръководител на смяна.

3.1.11Уведомяване за създаването и мониторинга на НКЦ32


Всяка държава членка трябва да уведоми Европейската комисия за създаването на своя НКЦ. Комисията редовно предоставя на държавите членки и на Агенцията технически доклад за създаването и развитието на НКЦ.

НКЦ редовно уведомява Агенцията за съответното развитие на нейните дейности и структури. Това може да включва информация за допълнителните отговорности, функции и задачи, възлагани на НКЦ, допълнителните органи, които си сътрудничат с НКЦ, техническото осъвременяване или всякаква друга информация, която е от значение.


3.1.12Възлагане на задачи на други национални органи33


Държавите членки могат да възлагат на регионални, местни, функционални или други органи осигуряването на осведоменост за състоянието и способност за реагиране в техните съответни области на компетентност, при условие че:

 1. те са в състояние да вземат оперативни решения;

 2. възложените задачи подпомагат ефективното и ефикасно управление на ресурсите и персонала, подкрепят планирането и изпълнението на дейности по наблюдение на националните граници или спомагат за координирането на националната система за наблюдение на границите; и

 3. решението не засяга способността на НКЦ да сътрудничи и да обменя информация с други НКЦ и с Агенцията.

В предварително определени случаи НКЦ може да разреши на регионални, местни, функционални или други органи да осъществяват комуникация и да обменят информация с регионалните органи или с НКЦ на друга държава членка, или с компетентните органи на трета държава, при условие че редовно информират НКЦ относно подобна комуникация и обмен на информация.

Когато координира дейности по наблюдение на границите с функционални и други органи, НКЦ гарантира пълното зачитане на отговорностите и автономността (например функции на командване и контрол) на всеки от тези органи.


3.1.13Вътрешен правилник за дейността


Отговарящият за НКЦ орган притежава вътрешен правилник за дейността, в който подробно е описан процесът на обмен на информация и на работа със съответните национални органи. Тези правила обхващат също работата с и съхраняването, предаването, обработването и заличаването на лични данни, некласифицирана чувствителна информация и на класифицирана информация.

3.1.14Междуведомствено сътрудничество на национално равнище


Всяка държава членка определя разпределянето на отговорностите сред своите национални органи, отговарящи за наблюдението на външните граници. Националните органи трябва взаимно да зачитат своите области на отговорност и да се въздържат от предприемане на действия, които е възможно пряко или непряко да окажат въздействие върху други органи при изпълнение на техните задачи.

Макар да няма единен модел на сътрудничество между агенциите, подобреното сътрудничество, по-специално между цивилни и военни органи, дава възможност за по-ефективно и ефикасно, от гледна точка на разходите, използване на информацията, способностите и системите, налични на национално равнище.

В зависимост от обхвата на сътрудничеството и изложените в националното право отговорности на съответните органи това сътрудничество може да се състои от:

а) Споделяне на информация: Националните органи споделят информация, извлечена от техните индивидуални системи, както и от категорията на събитията, оперативната категория и аналитичната категория на НКС. Националните органи могат да споделят също и информация, извлечена от тяхната инфраструктура за наблюдение (например радарни станции, наблюдение на VHF-честоти) на местно равнище, за предпочитане в почти реално време.

б) Сътрудничество: Националните органи могат да споделят избрана инфраструктура за наблюдение (включително създаване и поддръжка, например на радарни станции), да си предоставят взаимно контролиран достъп до системите и базите данни (на база „необходимост да се знае“), да извършват съвместен анализ на риска и да координират своите дейности по патрулиране. Националните органи следва да използват НКЦ, колкото е възможно повече за тази цел.

в) Съдействие: Един национален орган (например военен орган) може да предоставя съдействие на друг (например гранична охрана) за изпълнението на задачи, свързани с наблюдение на границите. Отговорността и правомощието за изпълнение на задачата остават на първоначалния орган. Съответните национални органи трябва да уведомяват НКЦ за обхвата, продължителността и друга свързана информация относно мярката за съдействие.

г) Интегриране: В най-благоприятния сценарий различните национални органи използват единна национална система и/или единен национален център, за да изпълняват различните функции по наблюдение (например граничен контрол, контрол на рибарството, търсене и спасяване). Друга възможност е националното право да изисква за изпълнението на няколко задачи по наблюдение да е отговорен един национален орган.

Могат да се предвидят различни форми на сътрудничество: • персоналът на един национален орган предоставя оперативна, аналитична, техническа и административна информация и подкрепа на друг национален орган;

 • споделя се инфраструктура за наблюдение и комуникация с цел подобряване на цялостната осведоменост за състоянието;

 • използването на оборудване (например активи за патрулиране) се координира с цел подобряване на цялостната способност за реагиране;

 • налице са стандартни оперативни процедури за обмен на информация и сътрудничество;

 • предоставя се обучение на персонала на други органи, което води до по-добро взаимно разбиране и прехвърляне на знания.

Чрез споразумения между съответните национални органи следва да се поясни обхватът на сътрудничеството и договореностите за него, както и правните, оперативните и финансовите задължения на всеки партньор. Следва да бъде отдадено предимство на използването или адаптирането на съществуващите споразумения преди сключване на нови споразумения.

3.1.15Списък с контакти


НКЦ създава и поддържа списък с контакти в националните органи, с които работи и обменя информация.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница