Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вакстраница4/5
Дата19.07.2018
Размер464.04 Kb.
1   2   3   4   5

Глава трета

МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЗАИМОВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ РАЗВИТИЕТО НА СПОТ
И НА ФЮЧЪРСНИТЕ ПАЗАРИ СЪС СТОКИ


Взаимодействието между спот пазарите и фючърсните пазари е комплексно по своя характер и намира проявление в измененията на основни пазарни характеристики като ликвидност, транзакционни разходи, ценова волатилност, обем на търговията и др. При част от взаимовръзките между двата пазара може да бъде установена причинно-следствена зависимост, нерядко придружена със смяна на местата между причината и следствието, докато при други пазарни взаимовръзки трудно може да се изведе казуалност (т. 3.1).

Обосноваването с аргументи от теоретичния анализ и рeзултатите от проведени емпирични изследвания на вида и посоката на многостранните връзки и взаимодействия между спот и фючърсния пазар на определена стока е основата за тяхното иконометрично моделиране. Отсъствието на настоящия етап в условията на българския пазар на едната страна от разглежданото взаимодействие (фючърсния пазар) силно ограничава обхвата на използвания методологически апарат и насочва изследването главно към измерване и оценка на факторите, допринасящи за възникването и успешното развитие на стокова фючърсна търговия (т. 3.2).

Осъщественото проучване на литературните източници, разглеждащи условията и факторите за успех на фючърсния контракт, дава основание да се изведат следните четири подхода към изследването на този въпрос:

1. Подход, изхождащ от характеристиките на стоката.

2. Подход, свързан с характеристиките на контракта.

3. Подход на ефективния кръстосан хеджинг.

4. Мултидисциплинарен подход.

Експлоатирането на последните два подхода позволява емпиричните изследвания на жизнеспособността на фючърсния контракт да преминат от нивото на дескриптивния анализ към качествено по-високото ниво на иконометричния анализ и моделиране на зависимостите между определени фактори и възприетите показатели за измерване на търговския успех на фючърсния контракт. Поради тези съображения двата подхода са възприети като основа на теоретико-методологичната рамка, от която е изведен моделът за измерване и оценка на факторните влияния при избора на стоки за фючърсна търговия (т. 3.3).

Основната цел, която се поставя с разработването на модела, е да се измери важността (тежестта) на включените в модела фактори за успеха на фючърсния контракт и въз основа на това да се оптимизира изборът на подходящи стоки за започване на фючърсна търговия. Зависимостта между обема на фючърсната търговия в ролята на зависима променлива () и определящите я фактори се моделира чрез следното уравнение на множествена линейна регресия:
(1) ,
където:

е вариацията (изменчивостта) на спот цената на съответната стока;

- относителният базов риск при хеджирането на стоката;

- размерът на спот пазара на стоката;

- коефициентът на комерсиализация на стоката, измерен като относителен дял на износа на стоката от нейното общо предлагане.

Базовият риск, свързан с използването на фючърсния контракт като хеджиращ инструмент, се проявява чрез флуктуациите в размера на базата. Тъй като базата се дефинира като разлика в един и същ момент между спот цената на хеджираната стока и фючърсната цена на използвания за тази цел контракт, зависимостта между измененията в равнищата на тези две цени е определяща за наличието и размера на базовия (остатъчния) риск при хеджирането. Необяснената с промените във фючърсната цена вариация в спот цената се дължи на действието на други фактори и не може да бъде избегната (редуцирана) в процеса на хеджиране. Следователно коефициентът на индетерминация (1-), получен като резултат от проведен регресионен анализ на връзката между двете цени, може да се обоснове като подходящ измерител на базовия (остатъчния) риск.

При въвеждането на фючърсни контракти върху стоки, които вече са обект на фючърсна търговия на други пазари или съществуват фючърсни контракти върху техни субтитути, е по-релевантно да се съпостави базовият риск при хеджирането със съществуващия на друг пазар или върху друга (взаимосвързана с изследваната) стока фючърсен контракт (т.нар. cross hedge) с базовия риск при използването за хеджиране на собствения (местния) контракт или пазар (директно хеджиране). Това съотношение на практика представлява измерител на относителния базов риск (RBR) и формално може да се представи по следния начин:


(2) =100,
където:

е коефициентът на детерминация на вариацията в спот цената на i-ата стока, дължаща се на вариацията във фючърсната цена на собствения (местен) фючърсен контракт;

- коефициентът на детерминация на вариацията в спот цената на i-ата стока, дължаща се на вариацията във фючърсната цена на използвания за кръстосано хеджиране контракт върху j-ата стока или на j-ия пазар.

Взаимовръзката между двата пазара в посока от фючърсния пазар към спот пазара се изследва чрез прилагане на метода за оценка на въздействията (impact assessment). Основната цел на прилагането на този метод е да се идентифицират и оценят потенциалните икономически ефекти (въздействия), които бъдещото развитие на фючърсна търговия у нас би генерирало, като основният акцент е върху потенциалните въздействия на фючърсната търговия върху развитието на борсовите пазари (т. 3.4).

Като методологична основа за провеждане на изследването се възприема общата методология на изследванията за оценка на въздействията (impact assessment), прилагана в други сфери (микрофинансиране, регулиране и околна среда), като тя се адаптира в зависимост от целите и спецификата на настоящото изследване.

Възможното проявление в условията на българската икономика на систематизираните ефекти от функционирането на стоковите фючърсни пазари след евентуално стартиране на фючърсна търговия със стоки се оценява чрез провеждането на компютърно базирано интервю с членовете на "Софийска стокова борса" АД. Интервюто е проведено през м. септември - м. октомври 2009 г. Въпросите са изпратени (със съдействието на ръководството на ССБ АД) по електронната поща до всички 44 на брой членове на ССБ АД, които имат акредитирани брокери. Отговори са получени от 24 членове. Въпросите, свързани с функциите, ползите и очакваните ефекти (въздействия) от организиране на фючърсна търговия на ССБ АД са групирани в самостоятелен раздел от интервюто. Направеното от членовете на ССБ АД ранжиране по важност на формулираните четири функции на фючърсните пазари извежда на преден план функциите по трансфер на ценовия риск и разкриване на бъдещите цени, което е в унисон с теоретичните постановки. Измежду двете допълнителни функции на фючърсните пазари (среда за инвестиции и улесняване на физическата стокова търговия) борсовите членове поставят по-високо втората, което до голяма степен може да се обясни с принадлежността на преобладаващия брой членове на ССБ АД към сферата на търговията.


1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница