З а п о в е д № ап-03-14-181 Смолян, 08. 06. 2016гДата28.10.2018
Размер53.92 Kb.
ТипРешениеСмолян, бул.“България”№14, тел.0301/ 60192,факс 0301/ 62333, e-mail: governor@region-smolyan.org; http://www.region-smolyan.org

З А П О В Е Д

АП-03-14-181Смолян, 08. 06. 2016г.

В Областна администрация – Смолян с вх.№ АП-03-09-789/03.06.2016г. e постъпило Решение № 74, прието от Общински съвет – Баните на заседание, проведено на 30.05.2016г. по Протокол № 9.

След като извърших проверка и преценка на същото относно неговата законосъобразност, от фактическа и правна страна установих следното:

С така приетото решение съветът на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.82, чл.83 и чл.85 от Наредба № 20 за условията и реда за придобиване, стопанисване, ползване, управление и разпореждане със земеделските земи от общинския поземлен фонд на община Баните, в т.1 е дал съгласие да бъде променен начинът на трайно ползване на следните земеделски имоти от ОПФ, в т. 1.1 имот с № 000035 с площ от 11, 888 дка, в землището на с.Глогино, ЕКАТТЕ 15117, община Баните, с НТП – ливада, категория на земята при неполивни условия – девета, видно от Скица № К01609/20.05.2016г., издадена от „ОСЗ” Баните, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1200/08.10.2013г. и в т. 1.2 имот с № 001032 с площ от 10, 809 дка, в землището на с.Загражден, ЕКАТТЕ 30209, община Баните, с НТП – ливада, категория на земята при неполивни условия – девета, видно от Скица № К02319/20.05.2016г., издадена от „ОСЗ” Баните, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1201/08.10.2013г., от имоти с начин на трайно ползване „ливади” в имоти с начин на трайно ползване „друг вид земеделска земя” (трайни насаждения).Решение № 74/30.05.2016г. на Общински съвет – Баните е незаконосъобразно, предвид следните съображения:

Разпоредбите на чл.82, чл.83 и чл.85 от Наредба № 20 за условията и реда за придобиване, стопанисване, ползване, управление и разпореждане със земеделските земи от общинския поземлен фонд на община Баните, посочени като едни от правните основания на Решение №74/30.05.2016г., възпроизвеждат нормата на отменения с - ДВ, бр. 34 от 2016г.,  в сила от 3.05.2016 г. чл. 45и от ППЗСПЗЗ.В подкрепа на гореизложеното е и Докладна записка с вх. №117 /25.05.2016г. на Кмета на Община Баните в която е посочено, че с промените в ППЗСПЗЗ е отменен чл. 45и (Нов - ДВ, бр. 62 от 2009 г., изм., бр. 39 от 2011 г., отм., бр. 34 от 2016г.,  в сила от 3.05.2016 г.), уреждащ промяната на начина на трайно ползване на мери и пасища – общинска собственост или на част от тях.

Към датата на приемане на Решение №74/30.05.2016г., както и към настоящия момент процедурата за промяна на начина на трайно ползване на имотите за други земеделски нужди е регламентирана в чл. 78а от ППЗСПЗЗ, съгласно който собственикът на земеделска земя или упълномощено от него писмено с нотариална заверка на подписа лице може да подаде заявление до общинската служба по земеделие за промяна на начина на трайно ползване на имота или на части от него за други земеделски нужди. За имоти с начин на трайно ползване – пасища, мери и ливади, към заявлението се прилага документ от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), в който е посочено, че за имота няма въведени забрани или ограничения за промяна на начина на трайно ползване, произтичащи от заповеди за защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие и за защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, или от планове за управление на защитени зони или защитени територии. Промяна на начина на трайно ползване на имоти, включени в обхвата на специализиран слой "Постоянно затревени площи", може да се извършва само след тяхното изключване от слоя със заповед на министъра на земеделието и храните по чл. 33б, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители. Началникът на общинската служба по земеделие назначава комисия в състав: двама представители на общинската служба по земеделие и представител на изпълнителя на технически дейности за поддържане на картата на възстановената собственост - в случаите по ал. 3, която съвместно със собственика или упълномощеното от него лице извършва проверка на място и установява начина на трайно ползване на имота. В случай че граничните точки на имота не са означени, проверката на място се извършва след трасиране на границите. Комисията съставя протокол, в който отразява констатирания начин на трайно ползване на имота. Протоколът на комисията се одобрява от началника на общинската служба по земеделие и се съобщава на лицата по ал. 1. Подаването на заявлението по ал. 1 и отразяването на промените на начина на трайно ползване се извършва при условията и по реда на Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост. Когато за землището са одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри, установяването на начина на трайно ползване на имота се извършва по реда на ал. 1 - 4. Промяната на начина на трайно ползване се отразява по реда на Наредба № 3 от 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.

От гореизложеното се извежда правният извод, че органа компетентен да извърши процедурата по промяна на начина на трайно ползване за имоти – пасища, мери и ливади е общинската служба по земеделие, като закона вече не предвижда изрично такова правомощие на общинския съвет.

От друга страна, за да приеме горепосоченото решение общинският съвет се е позовал единствено на разпоредбите на Наредба № 20, възпроизвеждащи чл. 45и от ППЗСПЗЗ. Съгласно чл.7, ал.2 от Закона за нормативните актове, наредбата е нормативен акт, който се издава за прилагане на отделни разпоредби или подразделения на нормативен акт от по-висока степен. В чл. 15, ал.3 на същия закон е посочено, че ако постановление, правилник, наредба или инструкция противоречат на нормативен акт от по-висока степен, правораздавателните органи прилагат по-високия по степен акт.

Поради това в конкретния случай приложим е чл. 78а от ППЗСПЗЗ, независимо от предвиденото в наредбата.

В подкрепа на гореизложеното е и чл.1 от Наредба № 20 указващ, че с тази наредба се уреждат условията и редът за придобиване, стопанисване, ползване, управление и разпореждане със земеделските земи от общинския поземлен фонд (ОПФ) на Община Баните в съответствие със Закона за общинската собственост (ЗОС), Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ), Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ).

Поради това, отмяната на чл. 45и от ППЗСПЗЗ следва да бъде отразена в Наредба № 20 на Общински съвет –Баните в съответствие с императивното изискване на чл. 15, ал.1 от ЗНА, съгласно който нормативният акт трябва да съответствува на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен.

Предвид изложеното, Решение № 74/30.05.2016г. е прието в нарушение на материалния закон – чл. 78а от ППЗСПЗЗ, поради което се явява незаконосъобразно.

Считам, че в конкретния случай допуснатата незаконосъобразност в Решение № 74/30.05.2016г., прието от Общински съвет – Баните може да бъде отстранено чрез ново обсъждане на същото от общинския съвет, чрез неговата отмяна

Поради това и на основание чл.32, ал.2, изр. първо от ЗАдм., във връзка с чл.31, ал.1, т.5 от ЗАдм. и чл.45, ал.4 от ЗМСМАЗ А П О В Я Д В А М

Връщам Решение № 74/30.05.2016г., на Общински съвет – Баните, като незаконосъобразно за ново обсъждане в 14 – дневен срок от получаването му.Заповедта да бъде изпратена на Председателя на Общински съвет – Баните за изпълнение, а на Кмета на Община Баните за сведение.
НЕДЯЛКО СЛАВОВ /П/

Областен управителОбластна администрация – Смолян прилага Интегрирана система за управление на качеството и информационната сигурност по стандартите ISO 9001 и ISO 27001


Каталог: upload -> files -> news -> atachment
atachment -> Програма за младежта (2011-2015), Подпрограма 4: Развитие и признаване на младежката работа, а общата стойност на проекта е в размер на 9 482,00 лв
atachment -> З а п о в е д № ап-03-14-49 Смолян, 16. 02. 2016г
atachment -> З а п о в е д № ап-03-14-116 Смолян, 18. 04. 2017г
atachment -> З а п о в е д № ап-03-14-308 Смолян, 19. 09. 2017 г
atachment -> З а п о в е д № ап-03 -14 -1071 Смолян, 15. 12. 2015 г
atachment -> З а п о в е д № Смолян, 2015 г
atachment -> З а п о в е д № ап-03 -14-1033 Смолян, 08. 12. 2015 г
atachment -> З а п о в е д №ап-03-14 -266 Смолян, 24. 08. 2017 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница